Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2011

02. ValvontaPDF-versio

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan valvontaa lakisääteisesti harjoittavien laitosten toimintamenoista sekä oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoista. Valvontalaitoksia ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Säteilyturvakeskus ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. Oikeuslääkinnän tehtävät hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Valvontalaitosten toiminta kohdistuu sosiaali- ja terveysministeriön strategisista tavoitteista seuraaviin:

 • Edistetään terveyttä ja toimintakykyä.
 • Vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä.
 • Varmistetaan toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva.

Vaikuttavuus

 • Oikeusturvan varmistaminen.
 • Lupa-, rekisteri- ja valvonta-asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukainen käsittely.
 • Ennakkovalvonnan toimivuuden varmistaminen lainsäädännön edellyttämällä palvelutasolla.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen tavoitteena on kansalaisen oikeusturvan ja kuolinsyyn oikeellisuuden varmistaminen. Tavoitteena on, että oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten määrä on enintään 20 % kaikista vainajista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä ja yhteistyön lisäämistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja poliisitoimen välillä oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämistoiminnassa.

Toiminnan laajuus 2008—2011
  2008 2009 2010 2011
  toteutunut toteutunut arvio arvio
         
Menot, euroa 8 087 882 9 251 646 8 700 000 9 400 000
Oikeustieteellisten avausten määrä, kpl 12 208 12 340 12 500 12 500
Oikeuslääketieteellisten avausten osuus kaikista vainajista, % 24,8 24,7 .. ..
Euroa/avaus keskimäärin 663 750 696 752

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 850 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijöiden säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.

Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosentti valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä ydinjätteistä aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä.

Tavoitteena on, että vähintään yksi kansainvälinen tutkimusartikkeli julkaistaan yhtä tutkijatyövuotta kohden ja että raportteja ja artikkeleja julkaistaan vuosittain 900 julkaisupisteen edestä.

Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen siitä säteilytasosta, jolle väestö altistuu. Onnettomuustilanteissa tavoitteena on, että valmiustoiminta käynnistyy 15 minuutissa ensitiedon saamisesta. Viestinnässä tavoitteena on, että säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista tiedotetaan oma-aloitteisesti, objektiivisesti, avoimesti ja viivytyksettä.

Tavoitteena on, että sovituista tulostavoitteista täytetään 95 %. Toimintatapoja arvioidaan itsearviointien ja sisäisten auditointien avulla. Arviointien ja auditointien perusteella valitut kehityshankkeet toteutetaan suunnitellulla tavalla.

Viraston rahoitusrakenne ja henkilötyövuodet
  2009 toteutuma 2010 varsinainen
talousarvio
2011 esitys
  1 000 € htv 1 000 € htv 1 000 € htv
             
Budjettirahoitus 14 196 127 13 722 127 13 850 1221)
Maksullinen toiminta 23 663 204 25 180 212 23 803 212
Yhteisrahoitteinen toiminta 1 309 30 1 000 24 1 200 261)
Yhteensä 39 168 361 39 902 363 38 853 360

1) Tuottavuustoimien vuoksi henkilötyövuosia vähennetään 8 henkilötyövuotta vuoden 2010 toteutumasta. Niiden kohdentamisesta eri tulosalueille ei ole vielä tehty päätöstä.

Viraston tulosalueittaiset kustannukset ja henkilötyövuodet
  2009 tilinpäätös 2010 tavoite 2011 tavoite
  1 000 € htv1) 1 000 € htv 1 000 € htv
             
Ydinturvallisuus 17 477 109 19 300 113 19 550 116
Säteilyn käytön turvallisuus 3 517 29 3 350 29 3 500 30
Valmiustoiminta 1 632 12 1 670 12 1 700 12
Tutkimus 7 352 53 7 210 59 7 500 62
Palvelut 5 685 24 4 300 25 4 100 23
Viestintä 962 7 1 050 9 1 100 9
Ympäristön säteilyvalvonta 1 320 8 1 700 9 1 700 9
Hallinto2) - 48 - 47 - 43
Yhteensä 37 945 290 38 580 303 39 150 3043)

1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2011 niiden osuudeksi arvioidaan 65 htv.

2) Hallinnon kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

3) Tuottavuusvähennyksiä ei ole tässä vaiheessa ositettu tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2010
esitys
       
Bruttomenot 34 485 39 902 38 853
Bruttotulot 21 465 26 180 25 003
Nettomenot 13 020 13 722 13 850
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 566    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 742    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 15 955 18 780 17 353
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 15 955 18 780 17 353
       
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 1 945 2 100 2 150
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 945 2 100 2 150
       
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Tavoitteena on, että ydinenergian käytön valvonnan ja säteilytoiminnan valvonnan tuotot kattavat omakustannusperiaatteen mukaisesti valvonnasta aiheutuvat kustannukset, muusta maksullisesta toiminnasta saatavat tuotot kattavat vähintään toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Omakustannushinta ei kasva palkkojen noususta ja inflaatiosta aiheutuvaa kasvua nopeammin. Tavoitteena on, että omakustannushinta pysyy selvästi pienempänä kuin vastaavia suoritteita tuottavien yritysten laskutushinta.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 262 200 300
— EU:lta saatava rahoitus 782 700 800
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 239 100 100
Tuotot yhteensä 1 283 1 000 1 200
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 2 705 2 000 2 400
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -1 422 -1 000 -1 200
Omarahoitusosuus, % 53 50 50

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon kahdeksan henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Toimintamenosäästön osittainen palautus 144
Tuottavuusohjelma -90
Palkkausten tarkistukset 105
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 39
Muu muutos yhteensä -70
Yhteensä 128


2011 talousarvio 13 850 000
2010 III lisätalousarvio 69 000
2010 talousarvio 13 722 000
2009 tilinpäätös 14 196 000

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 333 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta parantamalla sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontatoiminnan yhdenmukaisuutta sekä edistää toiminnan harjoittajien omaa valvontaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on

 • edistää kansalaisten ja yritysten oikeusturvaa varmistamalla lupa-, rekisteri- ja valvonta-asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukaisen käsittelyn virastossa
 • ohjata aluehallintovirastoja ohjauksen ja valvonnan sekä lupahallinnon yhdenmukaistamiseksi muun muassa alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontasuunnitelman sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontasuunnitelman avulla
 • toteuttaa ennaltaehkäisevää ohjausta ja valvontaa tavoitteena laadun sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäminen
 • ohjata yhteistyössä muiden ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten kanssa kunnallista valvontatoimintaa valtakunnallisten terveydensuojelulakia, tupakkalakia ja kemikaalilakia koskevien valvontaohjelmien avulla
 • varmistaa, että kunnissa on erityistilannesuunnitelmat veden laadun turvaamiseksi onnettomuuksissa tai muissa erityistilanteissa
 • toteuttaa yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten lupien lupaviranomaisen tehtävät.

Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja terveydenhuollon lupia koskevien suoritteiden maksuja, kemikaalien tuoterekisterin maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan lupa-, rekisteröinti- ja vuosimaksuista virastolle.

Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus. Keskeisten suoritteiden tuottavuutta seurataan tunnuslukujen avulla ja tavoitteena on tuottavuuden asteittainen lisääntyminen.

Taloudellisuus ja tuottavuus1)
  2009 toteutuma 2010 tavoite 2011 tavoite
  1 000 € htv 1 000 € htv 1 000 € htv
             
Luvat 2 492 35 3 606 44 5 307 46
Valvonta 5 802 58 4 985 61 7 336 63
Valvovien viranomaisten ohjaus 2 215 28 2 334 28 3 434 30
Kemikaalit 3 471 46 3 925 48 - -
Yhteensä 13 980 167 14 850 181 16 077 139

1) Prosessien kustannusten sekä henkilötyövuosien kehitys; hallinnon ja muiden tukipalveluiden kustannukset ja htv-määrä kohdennettuna päätoiminnoille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 14 238 14 850 15 333
Bruttotulot 2 896 1 850 1 000
Nettomenot 11 342 13 000 14 333
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 039    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 837    

Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 036 3 250 1 960
— muut tuotot 633 .. -
Tuotot yhteensä 3 669 3 250 1 960
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 103 1 400 960
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 207 2 132 1 176
— osuus yhteiskustannuksista 1 531 1 118 784
Kustannukset yhteensä 3 738 3 250 1 960
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -69 - -
Kustannusvastaavuus, % 98 100 100

Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä
  2009
toteutuma
2010
ennuste
2011
ennuste
2010/2011
muutos-%
         
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 16 212 14 000 16 000 14
Valvonta-asiat 897 900 900 -
Vakuutuslääketieteelliset lausunnot 142 130 130 -
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 1 022 900 900 -

Palvelukyky 2009
toteutuma
2010
arvio
2011
arvio
       
Raskauden keskeyttämistä koskevat hakemukset 4 pv 4 pv 4 pv
Terveydenhuollon ammattioikeushakemukset      
— säännelty koulutus Suomessa 5 pv 5 pv 5 pv
— sääntelemätön ja ulkomainen koulutus 4 kk 4 kk 4 kk
Alkoholilupa-asiat      
— alkoholin valmistus- ja tukkumyyntilupien käsittely ka 126 pv ka 90 pv ka 90 pv
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely ka 11 pv ka 30 pv ka 30 pv
Valvonta-asiat, käsittelyajan mediaani 7,9 kk 8 kk 8 kk
Vakuutuslääketieteelliset asiat, käsittelyajan mediaani 8,5 pv 8,5 kk 8 kk

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Keskeisenä tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin varmistaminen. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että viraston henkilöstön osaaminen vastaa muuttuneita ja muuttuvia tehtäviä.

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon kahden henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi sekä 38 henkilötyövuoden ja kemikaalien tuoterekisterin tulojen vähennys kemikaalivalvonnan tehtävien keskittämiseen liittyvänä siirtona momentille 32.20.03 sekä kolmen henkilötyövuoden vähennys varmennepalveluiden siirtoon liittyen ja yhden henkilötyövuoden lisäys Virve-verkon pääkäyttäjätehtävien siirtoon liittyen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 125
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 41
Rovaniemen alueellisen toimipisteen vuokrakustannukset 50
Kertaluonteisen uudelleenkohdentamismenon palautus 85
Varmennepalveluiden rahoittamiseen vuosiksi 2008—2010 myönnetyn määräaikaisen menon vähennys -600
Varmennepalveluiden toteuttaminen 3 900
Kemikaalivalvonnan keskittämiseen liittyvä siirto momentille 32.20.03 (-38 htv) -1 950
Talousveden valvontaan liittyvän tehtävän siirto momentille 30.30.01 (-0,5 htv) -35
Varmennepalveluiden keskittämiseen liittyvä siirto momentille 28.30.03 (-3 htv) -260
Muu muutos yhteensä -23
Yhteensä 1 333


2011 talousarvio 14 333 000
2010 III lisätalousarvio 1 587 000
2010 talousarvio 13 000 000
2009 tilinpäätös 12 140 000

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 056 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, keskuksen ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) keskuksen alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskus toimii kahdella paikkakunnalla, Helsingissä ja Kuopiossa, vuoteen 2014 saakka. Keskuksen alueellistamisesta aiheutuvien lisämenojen kattamiseen vuonna 2011 varataan 2 000 000 euroa. Lisämenoja aiheutuu muuttokustannuksista, henkilöstön tukitoimista, uusien toimitilojen muutostöistä, hankinnoista ja tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että maksullisen toiminnan julkisoikeudelliset suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti.

Viraston tulosalueittaiset kustannukset ja henkilötyövuodet
  2009 tilinpäätös 2010 tavoite 2011 tavoite
  1 000 € htv1) 1 000 € htv1) 1 000 € htv1)
             
Lääkevalmisteiden arviointi 1 -prosessi 7 999 62 8 758 69 9 331 67
Lääkevalmisteiden arviointi 2 -prosessi 5 499 43 5 839 46 6 222 45
Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessi 5 499 43 5 531 42 5 681 42
Lääkehoitojen arviointi -prosessi 55 1 1 396 11 1 488 11
Sisäiset palvelut -prosessi ja esikunta   36   41   41
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 712 8        
Alueellistamisen kustannukset 220   2 000   2 000  
Yhteensä 19 984 193 23 524 209 24 722 206

1) Henkilötyövuosien määrä on arvioitu. Resurssitarpeeseen vaikuttaa hakemusmäärien kehitys ja toimintaympäristön, mm. lainsäädännön muutokset. Henkilöstövoimavarojen lisäykset maksulliseen toimintaan toteutetaan tulorahoituksen puitteissa.

Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)
  20091)
toteutuma
2010
arvio
2011
arvio
       
Maksullinen toiminta 171 182 179
Ei-maksullinen toiminta 22 27 27
Yhteensä 193 209 206

1) Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta (8 htv) siirtyi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon 1.11.2009. Toiminta oli budjettirahoitteinen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 20 862 24 703 24 901
Bruttotulot 17 216 20 695 20 845
Nettomenot 3 646 4 008 4 056
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 361    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 940    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 15 374 18 945 18 945
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 17 280 18 945 18 945
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 906 - -
Kustannusvastaavuus, % 89 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, 1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 1 841 1 750 1 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 679 1 750 1 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 162 - -
Kustannusvastaavuus, % 110 100 100

Tuotokset ja laadunhallinta (suoritteet, palvelukyky ja laatu)

 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myyntilupa- ja lääketurvatoiminnan taso on lääketurvallisuuden edellyttämällä tasolla.
 • Toimijoiden lupa- ja valvontaprosesseissa noudatetaan lakisääteisiä määräaikoja.
 • Lääkeinformaatiostrategia on valmistunut ja toteutus käynnistynyt.
 • Lääkehoitojen arviointitoiminta on vakiintunut ja tuottaa lääkehoitojen arviointia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut (Lääkelaitos) 2009
toteutuma
2010
tavoite
2011
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi (1-5) 3,3 3,5 3,5
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 9,1 8,2 8,0

Määrärahasta on tarkoitettu 100 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelaissa (84 b §, 595/2009) tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (84 b §, 595/2009) mukaisella maksulla.

Maksullisen toiminnan osalta henkilöstön määrä vähenee kolmella henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 19
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 3
Tasokorotus 26
Yhteensä 48


2011 talousarvio 4 056 000
2010 III lisätalousarvio 12 000
2010 talousarvio 4 008 000
2009 tilinpäätös 3 225 000

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 9 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen.

Momentin määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 700 000 euroa tarvearvion muutoksen johdosta.


2011 talousarvio 9 400 000
2010 talousarvio 8 700 000
2009 tilinpäätös 9 251 645