Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2011

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2011 neljänneksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Hallituksen lisätalousarvioesitys perustuu valtiovarainministeriön lokakuun suhdanne-ennusteeseen, jota ei ole tarpeen muuttaa neljättä lisätalousarvioesitystä annettaessa.

Maailmantalouden kasvuksi kuluvalle vuodelle ennustetaan 4 %. Varsinkin kehittyneissä teollisuusmaissa odotukset tulevasta taloudellisesta aktiviteetista ovat vaimentuneet. Jos rahoitusmarkkinoilla vallitseva epävarmuus jatkuu vielä pitkään, kasvusta muodostunee ennakoitua alhaisempaa. Myös Suomen talouskasvu on hidastumassa. Talouden ilmapiiri on heikentynyt nopeasti ja epävarmuus tulevasta talouskehityksestä on vallannut alaa. Vuoden 2011 kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 3,5 %. Kasvun painopiste on yhä enenevässä määrin siirtymässä kotimaiseen kysyntään. Kansainvälisen talouden kasvun hidastuminen ja edelleen heikkenevä vaihtosuhde vaikuttavat jo v. 2011 Suomen vientiin. Niin kansainvälisen talouden kuin myös Suomen ennusteeseen sisältyvät riskit ovat pääsääntöisesti negatiivisia. Erityisesti Euroopassa riskinä ovat valtioiden korkea velkaantuminen ja pankkisektorin taseiden laatu.

Tuloarviot

Varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 129 milj. eurolla. Verotuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 127 milj. eurolla.

Ansio- ja pääomatuloveron kertymäarviota ehdotetaan korotettavaksi 180 milj. euroa. Taustalla ovat verovuoden 2010 lopullisten verotietojen valmistuminen sekä tiedot verovuoden 2011 verokertymästä, joiden pohjalta arvio veronsaajille tehtävissä tilityksissä sovellettavista vuosien 2010 ja 2011 jako-osuuksista on muuttunut valtion eduksi. Kertymätietojen pohjalta ehdotetaan, että kertymäarvioita korotetaan myös arvonlisäveron osalta 83 milj. euroa, tupakkaveron osalta 25 milj. euroa ja makeisten, jäätelön sekä virvoitusjuomien valmisteveron osalta 11 milj. euroa. Yhteisöveron kertymäarviota ehdotetaan alennettavaksi 111 milj. euroa verovuoden 2010 lopullisten verotietojen sekä maksuunpannuista yhteisöveroennakoista saatujen tietojen johdosta. Saatujen kertymätietojen perusteella ehdotetaan, että kertymäarvioita alennetaan perintö- ja lahjaveron osalta 15 milj. euroa, eräistä vakuutusmaksuista suoritettavan veron osalta 13 milj. euroa, alkoholijuomaveron osalta 23 milj. euroa sekä varainsiirtoveron osalta 10 milj. euroa.

Lisäksi muista tuloista Korot muista lainoista -momentin kertymäarviota ehdotetaan korotettavan 7 milj. euroa ja talletuksista saatavien korkotulojen arviota alennettavan 5 milj. euroa.

Määrärahat ja tasapaino

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuden määrärahaa esitetään korotettavaksi 60 milj. eurolla. Korotus perustuu työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimukseen (Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta) ja siihen liittyvään hallituksen kannanottoon, jonka mukaan valtio kompensoi kunnille raamisopimukseen sitoutuneiden alojen palkansaajien 150 euron suuruisen kertaerän. Määrärahan lisäys on kertaluonteinen.

Varsinaisten tulojen 129 milj. euron korotus ja määrärahojen 61 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2011 neljäs lisätalousarvioesitys vähentää nettolainanoton tarvetta 68 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2011 arvioidaan 6,4 mrd. euroa, jolloin valtionvelan määrä vuoden lopussa olisi 82 mrd. euroa eli 43 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
  2010
Tilinpäätös
2011
Hyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
2011
Hallituksen
esitys
2011
Yhteensä
         
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
49 880 51 356 61 51 417
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 1 890 1 976 - 1 976
Valtionvelan vähentäminen
(pääluokka 37)
- - - -
— Nettokuoletukset - - - -
— Velanhallinta -   - -
    -    
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
39 051 44 859 129 44 988
— Verotulot 32 207 36 136 127 36 263
— Muut tulot 6 844 6 926 2 6 928
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö - 1 797 - 1 797
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
11 272 6 497 -68 6 429
— Nettolainanotto 11 038 6 597 -68 6 529
— Velanhallinta 234 -100 - -100

Vaalikauden kehys

Lisätalousarvioesityksessä kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättävän 61 milj. eurolla, jolloin vuoden 2011 kehysmenojen taso olisi 37 861 milj. euroa. Menokehys vuodelle 2011 on 30 080 milj. euroa, joten jakamattomaksi varaukseksi jää n. 220 milj. euroa. Lisäksi vuodelta 2010 jäi käyttämättä menokehyksen jakamatonta varausta, josta kauden 2008—2011 kehyssäännön mukaisesti voidaan vuonna 2011 käyttää kertaluonteisiin menoihin enintään 100 milj. euroa.

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa
  Pääluokka Hyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
21. Eduskunta 133 253 000 - 133 253 000
22. Tasavallan presidentti 21 916 000 - 21 916 000
23. Valtioneuvoston kanslia 80 858 000 - 80 858 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 271 559 000 - 1 271 559 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 845 362 000 - 845 362 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 341 795 000 - 1 341 795 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 731 093 000 - 2 731 093 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 15 606 895 000 60 581 000 15 667 476 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 6 809 136 000 - 6 809 136 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 832 733 000 - 2 832 733 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 105 752 000 - 2 105 752 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 3 755 941 000 - 3 755 941 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 505 266 000 - 11 505 266 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 338 431 000 - 338 431 000
36. Valtionvelan korot 1 976 000 000 - 1 976 000 000
Yhteensä 51 355 990 000 60 581 000 51 416 571 000

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa
  Osasto Hyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 36 136 174 000 127 000 000 36 263 174 000
12. Sekalaiset tulot 4 711 935 000 - 4 711 935 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 2 022 080 000 2 000 000 2 024 080 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 1 988 803 000 - 1 988 803 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 44 858 992 000 129 000 000 44 987 992 000
         
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 6 496 998 000 -68 419 000 6 428 579 000
Yhteensä 51 355 990 000 60 581 000 51 416 571 000