Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2011

Eräiden menoarvioiden tarkentuminen

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia ehdotetaan vähennettäväksi 10,3 milj. eurolla teknisluonteisten tarkistusten johdosta.

Maksuja Euroopan unionille ehdotetaan vähennettävän 50 milj. euroa tarvearvion muutoksesta johtuen.

Valtio on varautunut toteuttamaan yhteensä 125 milj. euron osuutensa Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomittamisesta vuosina 2009—2011. Edellytyksenä pääomittamiselle on, että muiden rahoittajatahojen osuus on yhteensä vähintään 50 milj. euroa. Tästä johtuen vuodelta 2010 käyttämättä jäänyt valtion rahoitus 37,748 milj. euroa ehdotetaan budjetoitavaksi uudelleen vuodelle 2011. Määräaika muiden rahoittajatahojen valtion vastinrahoitukseen kytkeytyville sijoituksille on 31.12.2011.

Uusiutuvan energian tuotantotuesta ehdotetaan vähennettäväksi 52 milj. euroa. Syöttötariffijärjestelmää koskevien tuotantotukihakemusten määrä on ollut ennakoitua pienempi. Vuoden 2011 alusta voimaan tulleen syöttötariffijärjestelmän käynnistyminen viivästyi, kun EU:n komissio hyväksyi syöttötariffijärjestelmään sisältyvän valtiontuen maaliskuussa 2011.

Määrärahojen tarvearvioita ehdotetaan korotettaviksi vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen osalta 9,6 milj. euroa, aikuiskoulutustuen osalta 2,5 milj. euroa, merimieseläkkeiden osalta 1,2 milj. euroa, maatalousyrittäjien eläkkeiden osalta 1,6 milj. euroa, kansaneläkelaista johtuvien menojen osalta 20 milj. euroa ja maatalousyrittäjien lomituspalvelujen osalta 8,7 milj. euroa. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen kysyntä on lisääntynyt palvelun hoidon siirryttyä kunnilta Kelalle. Kansaneläkemenojen lisäys on aiheutunut eläkkeensaajien asumistuen kustannusten ja vammaisetuusmenojen kasvusta. Lomituspalvelujen kustannusten kasvu on aiheutunut maatalouslomittajien arvioitua suuremmista palkkaus- ja henkilöstökuluista.

Tarkentuneiden tarvearvioiden mukaisesti määrärahan vähentämistä ehdotetaan 20 milj. eurolla ansiopäivärahoihin maksettavien valtion osuuksien osalta, 20 milj. eurolla peruspäivärahaan maksettavien valtion osuuksien osalta, 10 milj. eurolla sairausvakuutuslaista johtuvien menojen osalta lääkekorvausmenojen alentumisen johdosta ja 13 milj. eurolla yrittäjäeläkkeiden osalta vakuutusmaksutuottojen kasvun johdosta.

Korkomenojen kattamiseen ehdotetaan 43 milj. euron lisäystä toteutuneiden korkomenojen ja toteutuneen lainanoton mukaisesti.