Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Määrärahat
        Toimintamenomuutokset
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2011

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Maailmankaupassa nopein kasvunvaihe on ohitettu ja varsinkin kehittyneissä teollisuusmaissa odotukset tulevasta taloudellisesta aktiviteetista ovat vaimentuneet. Tähän on osasyynä useissa maissa vallitseva kaksoisvaje. Julkisen ja yksityisen velan alentaminen vaatiikin merkittäviä sopeuttamistoimia lähivuosina. Monissa Aasian maissa sekä Etelä-Amerikassa kasvu jatkuu kohtalaisen voimakkaana. Maailmantalouden kasvuksi kuluvalle vuodelle ennustetaan 4 %. Jos rahoitusmarkkinoilla vallitseva epävarmuus jatkuu vielä pitkään, kasvusta muodostunee ennakoitua alhaisempaa.

Myös Suomen taloudessa nopein kasvuvaihe on tällä erää ohitettu. Kotimaassa kasvu tulee enenevässä määrin kotimaisesta kysynnästä. Pitkään jatkunut vaihtosuhteen heikkeneminen näkyy nettoviennin BKT-osuuden alenemisena. Yksityinen kysyntä on alkuvuoden aikana ollut vahvaa. Epävarmuuden lisääntyminen näkyy kuitenkin kulutuksen vähentymisenä loppuvuonna ja erityisesti v. 2012. Työttömyysasteen aleneminen on hidasta. Kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna kolme ja puoli prosenttia.

Talouskasvu, välillisen verotuksen kiristäminen ja elvytystoimenpiteiden päättyminen ovat kohentamassa julkisen talouden rahoitusasemaa tänä vuonna. Valtiontalous on kuitenkin edelleen reilusti alijäämäinen ja myös kuntatalous on hieman alijäämäinen. Sosiaaliturvarahastojen ylijäämä on 3 % suhteessa kokonaistuotantoon. Ennustettu kasvu ei yksin riitä kohentamaan julkisen talouden tilaa riittävästi.

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 18,5 milj. eurolla. Verotuloarvioita ehdotetaan alennettavan nettomääräisesti 23 milj. eurolla. Yritysten heikentyneiden tulosnäkymien sekä saatujen kertymätietojen perusteella yhteisöveron tuottoarviota ehdotetaan alennettavaksi 61 milj. eurolla. Korkotulojen lähdeveron tuottoa arvioidaan kertyvän 40 milj. euroa syksyllä 2010 ennakoitua vähemmän. Arvion muuttamista selittää ennakoitua hitaammin noussut korkotaso. Autoveron tuottoarviota ehdotetaan alennettavaksi 38 milj. eurolla heikentyneistä talouden näkymistä sekä saaduista kertymätiedoista johtuen. Jäteveron tuottoarviota ehdotetaan alennettavaksi 20 milj. eurolla. Arvion alentaminen perustuu ennakoitua heikompiin kertymätietoihin. Arvonlisäverojen tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi 48 milj. eurolla ja energiaverojen tuloarviota 88 milj. eurolla. Arvioiden korottaminen pohjautuu aiemmin ennakoitua vahvempiin kertymätietoihin. Sekalaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 42 milj. eurolla. Korotuksesta 25 milj. euroa selittyy siirrettyjen määrärahojen peruutuksilla ja 12 milj. euroa EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksella.

Tasapaino ja valtionvelka

Valtion kassaa ehdotetaan pienennettäväksi tulouttamalla valtion vuoden 2010 tilinpäätöksen osoittamasta varainhoitovuodelta 2010 kertyneestä kumulatiivisesta ylijäämästä talousarvion kattamiseen yhteensä 1 797 milj. euroa.

Kumulatiivisen ylijäämän käyttö, varsinaisten tulojen 18,5 milj. euron lisäykset ja määrärahojen 51,6 milj. euron lisäykset huomioon ottaen kolmas lisätalousarvioesitys vähentää vuoden 2011 nettolainanoton tarvetta 1,8 mrd. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2011 ehdotetaan 6,4 mrd. euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2011 lopussa arvioidaan n. 82 mrd. euroa, mikä on 43 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
 2010
Tilinpäätös
2011
Hyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
2011
Hallituksen
esitys
2011
Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
49 88051 2735251 325
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)1 8901 933431 976
Valtionvelan vähentäminen
(pääluokka 37)
--- 
— Nettokuoletukset--- 
— Velanhallinta- - 
  -  
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
39 05143 0761 81644 892
— Verotulot32 20736 159-2336 136
— Muut tulot6 8446 917426 958
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö--1 7971 797
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
11 2728 197-1 7646 433
— Nettolainanotto11 0388 247-1 7146 533
— Velanhallinta234-50-50-100

Vaalikauden kehys

Vuoden 2011 kehystasoa tarkistetaan 13 milj. eurolla vastaamaan kehyksen hinta- ja rakennemuutoksia jäljempänä olevan taulukon mukaisesti. Tarkistusten jälkeen menokehys vuodelle 2011 on 38 080 milj. euroa.

Lisätalousarviossa kehykseen luettavia menoja ehdotetaan vähennettäväksi n. 55 milj. eurolla, jolloin vuoden 2011 kehysmenojen taso olisi 37 769 milj. euroa. Näin ollen vuoden 2011 jakamaton varaus on 311 milj. euroa. Lisäksi vuodelta 2010 jäi käyttämättä menokehyksen jakamatonta varausta, josta kauden 2008—2011 kehyssäännön mukaisesti voidaan v. 2011 käyttää kertaluonteisiin menoihin enintään 100 milj. euroa.

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa
MomenttiAsia2011
   
 Puolustusmenojen kertaluonteinen hintatasotarkistus vuoden 2010 toteutuneen hintakehityksen mukaan.-9,5
 Virka- ja työehtosopimuksen 28.2.2011 tarkistukset60,8
24.30.66Nicaraguan yhteistoimintahankkeen meno. Ko. menoa vastaavat tulot ovat momentilla 12.24.99 (läpivirtauserä).1,7
26.01.22Euroopan pakolaisrahaston v. 2009 budjetoidun ja käyttämättä jääneen maksuosuuden peruutus ja uudelleenbudjetointi0,8
27.10.18Puolustusvoimien tilausvaltuuksien maksatusten myöhentyminen lähinnä toimitusajoissa tapahtuneiden viiveiden vuoksi -114,41 milj. eurolla vuodelta 2011 vuosille 2012—2015-114,4
28.90.20TA2009:ssa momentille 28.90.03 myönnettyjen KuntaIT-menojen peruutus ja uudelleenbudjetointi 3,56 milj. eurolla3,6
30.01.40Vuoden 2008 bioenergiatuotannon avustusten käyttämättä jääneen määrärahan (0,855 milj. euroa) uudelleenbudjetointi sekä vuoden 2009 määrärahan peruutus ja uudelleenbudjetointi (5 milj. euroa)5,9
31.10.20EU:n myöntämän TEN-tuen osoittaminen perusväylänpitoon (vastaavat tulot momentilla 12.31.10)11,7
32.20.03Uuden kaivoslain myötä siirtyminen eräiden tulojen osalta bruttobudjetointiin. Ko. menoa vastaavat tulot momentilla 12.32.20.0,2
32.30.63Velkakonversiosopimukseen liittyen v. 2009 uudelleenbudjetoidun ja osin edelleen käyttämättä jäävän määrärahan peruutus ja uudelleenbudjetointi 15,0
33.60.31Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeiden käyttämättä jääneen valtionosuuden osittainen uudelleenbudjetointi hankkeiden hitaan käynnistymisen ja maksatusten takia2,7
35.20.56Suhdanneluonteisten korjausavustusten maksatusten myöhentyminen. Vuonna 2010 käyttämättä jääneestä 19 milj. euron määrärahasta uudelleenbudjetoidaan 8,6 milj. euroa vuodelle 2011 ja 4 milj. euroa vuodelle 2012. 8,6
Yhteensä -13,0

Määrärahat

Suomi osallistuu neljällä esikuntaupseerilla EU:n Libyan operaatioon. Osallistumisen kustannukset ovat 0,53 milj. euroa. Osallistumispäätös ei edellytä määrärahalisäystä.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusmäärärahaan ehdotetaan kertaluonteista 44,8 milj. euron lisäystä, joka liittyy syksyllä 2007 tehtyyn Tehyn työtaistelu-uhan sovitteluratkaisuun ja siihen sisältyneisiin valtion toimenpiteisiin.

Verohallinnolle esitetään valtuus tehdä Turkuun entisen Kakolan vankilan kunnostettaviin tiloihin sijoittuvaa enintään 10 500 neliömetrin laajuista toimitilaa koskeva vuokrasopimus, josta arvioidaan aiheutuvan vuokramenojen lisäystä vuodesta 2014 alkaen enintään 0,8 milj. euroa. Tavoitteena on parantaa Turun alueen verohallinnon toimintaedellytyksiä ja tilankäyttöä.

Senaatti-kiinteistöt Oy:lle esitetään valtuutta luovuttaa Keskinäiselle Eläkevakuutusyhtiö Eteralle Helsingin kaupungin Töölönlahden alueelta yhteensä 5 tonttia 59,75 milj. euron kauppahinnalla.

Kansallismuseon kiinteistö on tarkoitus siirtää Senaatti-kiinteistöt Oy:n hallintaan vuodesta 2012 alkaen, minkä johdosta Museovirastolle ehdotetaan 1,9 milj. euron valtuutta ja 1,4 milj. euron menolisäystä.

Kokkola—Ylivieska 2. raiteen toteuttamisen nopeuttamiseen osoitetaan 5 milj. euroa alustavien rakennussuunnitelmien hankintaan suorahankintana.

Valtatie 2 osuuden Karkkila—Humppila parantamisen toteuttamiseksi ehdotetaan aiemmin v. 2011 talousarviossa myönnetyn valtuuden nostamista 3 milj. eurosta 10 milj. euroon.

Ehdotetaan, että Teknologian tutkimuskeskus VTT valtuutetaan pääomittamaan olemassa olevista varoistaan VTT Expert Services Oy:n kautta Labtium Oy:ta 4,5 milj. eurolla. Muutoksella ei ole määrärahavaikutuksia.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ehdotetaan 0,585 milj. euron lisäystä kaivosviranomaistoiminnan käynnistämiseen. Uuden kaivoslain mukaisesti kaivosviranomaistehtävät siirtyivät Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon 1.7.2011 lukien.

Laivanrakennuksen innovaatiotukeen ehdotetaan 16 milj. euron määrärahaa työllisyysvaikutteiltaan ja teollisuuspoliittisesti merkittävien alustilausten edistämiseksi.

Säteilyturvakeskuksen toimintamenoihin ehdotetaan 0,34 milj. euron lisäystä, jolla katetaan Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuteen liittyvän valmiustoiminnan aiheuttamia ennakoimattomia toimintamenoja ja hankintoja.

Narkolepsian yhteyttä sikainfluenssarokotteeseen selvittävän tutkimuksen ja muun toiminnan rahoitukseen ehdotetaan kohdennettavaksi 0,2 milj. euroa.

Itämerensuojelulle vuoden 2011 varsinaisessa talousarviossa esitetyn 3 milj. euron määrärahan käyttötarkoitusta ehdotetaan laajennettavaksi 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Toimintamenomuutokset

Lisätalousarvioesitys sisältää yhteensä n. 81 milj. euron määrärahalisäykset virastojen toimintamenoihin vuodelle 2011. Lisäyksestä 60,8 milj. eurolla katetaan valtion 28.2.2011 tehtyyn virka- ja työehtosopimukseen sisältyvistä korotuksista aiheutuvat lisämenot sekä eräiden yhdistettyjen virastojen palkkausjärjestelmän käyttöönoton rahoitusta, joka perustuu valtion vuoden 2010 virka- ja työehtosopimukseen.

Eräiden menoarvioiden tarkentuminen

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia ehdotetaan vähennettäväksi 10,3 milj. eurolla teknisluonteisten tarkistusten johdosta.

Maksuja Euroopan unionille ehdotetaan vähennettävän 50 milj. euroa tarvearvion muutoksesta johtuen.

Valtio on varautunut toteuttamaan yhteensä 125 milj. euron osuutensa Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomittamisesta vuosina 2009—2011. Edellytyksenä pääomittamiselle on, että muiden rahoittajatahojen osuus on yhteensä vähintään 50 milj. euroa. Tästä johtuen vuodelta 2010 käyttämättä jäänyt valtion rahoitus 37,748 milj. euroa ehdotetaan budjetoitavaksi uudelleen vuodelle 2011. Määräaika muiden rahoittajatahojen valtion vastinrahoitukseen kytkeytyville sijoituksille on 31.12.2011.

Uusiutuvan energian tuotantotuesta ehdotetaan vähennettäväksi 52 milj. euroa. Syöttötariffijärjestelmää koskevien tuotantotukihakemusten määrä on ollut ennakoitua pienempi. Vuoden 2011 alusta voimaan tulleen syöttötariffijärjestelmän käynnistyminen viivästyi, kun EU:n komissio hyväksyi syöttötariffijärjestelmään sisältyvän valtiontuen maaliskuussa 2011.

Määrärahojen tarvearvioita ehdotetaan korotettaviksi vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen osalta 9,6 milj. euroa, aikuiskoulutustuen osalta 2,5 milj. euroa, merimieseläkkeiden osalta 1,2 milj. euroa, maatalousyrittäjien eläkkeiden osalta 1,6 milj. euroa, kansaneläkelaista johtuvien menojen osalta 20 milj. euroa ja maatalousyrittäjien lomituspalvelujen osalta 8,7 milj. euroa. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen kysyntä on lisääntynyt palvelun hoidon siirryttyä kunnilta Kelalle. Kansaneläkemenojen lisäys on aiheutunut eläkkeensaajien asumistuen kustannusten ja vammaisetuusmenojen kasvusta. Lomituspalvelujen kustannusten kasvu on aiheutunut maatalouslomittajien arvioitua suuremmista palkkaus- ja henkilöstökuluista.

Tarkentuneiden tarvearvioiden mukaisesti määrärahan vähentämistä ehdotetaan 20 milj. eurolla ansiopäivärahoihin maksettavien valtion osuuksien osalta, 20 milj. eurolla peruspäivärahaan maksettavien valtion osuuksien osalta, 10 milj. eurolla sairausvakuutuslaista johtuvien menojen osalta lääkekorvausmenojen alentumisen johdosta ja 13 milj. eurolla yrittäjäeläkkeiden osalta vakuutusmaksutuottojen kasvun johdosta.

Korkomenojen kattamiseen ehdotetaan 43 milj. euron lisäystä toteutuneiden korkomenojen ja toteutuneen lainanoton mukaisesti.

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa
 PääluokkaHyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
21.Eduskunta133 253 000-133 253 000
22.Tasavallan presidentti21 837 00079 00021 916 000
23.Valtioneuvoston kanslia79 285 0001 573 00080 858 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 268 352 0003 207 0001 271 559 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala836 350 0009 012 000845 362 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 325 426 00015 366 0001 340 792 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 856 293 000-125 200 0002 731 093 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala15 624 708 000-8 278 00015 616 430 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala6 729 748 00079 388 0006 809 136 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala
2 831 928 000-1 695 0002 830 233 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
2 059 339 00046 413 0002 105 752 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonala
3 729 249 000-10 308 0003 718 941 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala11 518 334 000-13 068 00011 505 266 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala326 333 00012 098 000338 431 000
36.Valtionvelan korot1 933 000 00043 000 0001 976 000 000
Yhteensä51 273 435 00051 587 00051 325 022 000

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa
 OsastoHyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot36 159 174 000-23 000 00036 136 174 000
12.Sekalaiset tulot4 702 988 00041 502 0004 744 490 000
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset2 022 080 000-2 022 080 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)191 803 0001 779 000 0001 988 803 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)43 076 045 0001 815 502 00044 891 547 000
     
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta8 197 390 000-1 763 915 0006 433 475 000
Yhteensä51 273 435 00051 587 00051 325 022 000