Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2011

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2011 toiseksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Vuoden 2011 BKT:n kasvuksi ennustetaan 3,9 prosenttia. Kotimaisen kysynnän arvioidaan vauhdittavan kuluvan vuoden kasvua merkittävimmin. Vienti jatkaa kohtalaisen hyvässä vauhdissa, mutta sen vaikutus kasvuun pienenee. Yksityisten investointien kysyntänäkymät ovat hyvät. Kansantalouden investoinnit kasvavat BKT:ta nopeammin. Investointiaste nouseekin miltei vuosien 2000—2008 keskimääräiselle tasolle. Työllisyystilanteen odotetaan paranevan kuluvan vuoden aikana hitaasti. Työllisten määrä kasvaa 1,5 prosenttia ja työttömyysaste alenee 7,7 prosenttiin. Pitkäaikaistyöttömien määrän arvioidaan edelleen kasvavan. Kuluvana vuonna kuluttajahinnat nousevat 3,4 prosenttia.

Julkisen talouden velkaantuminen jatkuu, vaikka suotuisa suhdannetilanne, välillisen verotuksen kiristäminen ja elvytystoimien asteittainen päättyminen kohentavat julkisen talouden rahoitusasemaa tänä vuonna. Julkisyhteisöjen velka on vajaa 50 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon vuoden 2011 lopussa.

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 846 milj. eurolla.

Ansio- ja pääomatuloverojen arviota ehdotetaan korotettavaksi 404 milj. eurolla. Tuloarvion korotus perustuu ennakoitua suurempiin alkuvuoden kertymätietoihin ja vuoden 2010 verotuksen valmistumisesta saatuihin ennakkotietoihin, joiden mukaan pääomatuloveron tuotto vuonna 2010 oli suurempi kuin aikaisemmin on ennakoitu. Tämä kasvattaa valtion jako-osuutta vuosille 2010 ja 2011. Tästä aiheutuvat jako-osuuksien oikaisut lisäävät valtion verokertymää noin 290 milj. eurolla.

Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 182 milj. euroa ennakoitua vähemmän. Taustalla ovat sekä kuluvan vuoden kertymätiedot että vuoden 2010 verotuksen valmistumisesta saadut ennakkotiedot, joiden mukaan verovuoden 2010 lopullinen yhteisöveron määrä jää selvästi aiemmin ennakoitua pienemmäksi.

Arvonlisäveron tuottoarvioon ehdotetaan 303 milj. euron lisäystä johtuen vahvistuneesta yksityisen kulutuksen kehittymisestä. Myös arvio uusien henkilöautojen myynnistä on noussut, minkä johdosta autoveroarviota ehdotetaan korotettavan 95 milj. euroa.

Suomen Pankki tulouttaa valtiolle voitostaan 45 milj. euroa aiemmin arvioitua enemmän. Valtion liikelaitosten voiton tuloutus on noin 180 milj. euroa ennakoitua suurempi, minkä taustalla on Senaatti-kiinteistöjen kasvanut voiton tuloutus.

Työllisyyden tukeminen

Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseksi työllistämis-, koulutus- ja erityistoimien rahoitukseen ehdotetaan 28 milj. euron määrärahan ja 4 milj. euron valtuuden lisäystä. Lisämäärärahaa arvioidaan käytettävän mm. työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja valmentavaan koulutukseen. Toimenpiteissä olevien määrän lisäys on keskimäärin 3 700 henkilöä.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 846 milj. euron lisäykset ja määrärahojen 32 milj. euron lisäykset huomioon ottaen vuoden 2011 toinen lisätalousarvioesitys vähentää nettolainanoton tarvetta 815 milj. euroa. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2011 ehdotetaan 8,2 mrd. euroa, jolloin valtionvelan määrä vuoden lopussa olisi 83 mrd. euroa.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
  2010
Tilinpäätös
2011
Hyväksytty
talousarvio
(TA+I LTA)
2011
Hallituksen
esitys
2011
Yhteensä
         
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
49 880 51 242 32 51 273
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 1 867 1 933 - 1 933
Valtionvelan vähentäminen
(pääluokka 37)
- - - -
— Nettokuoletukset - - - -
— Velanhallinta - - -  
        -
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
39 051 42 230 846 43 076
— Verotulot 32 207 35 539 620 36 159
— Muut tulot 6 844 6 690 226 6 917
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö - - - -
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
11 272 9 012 -815 8 197
— Nettolainanotto 11 038 9 062 -815 8 247
— Velanhallinta 234 -50 - -50

Vaalikauden kehys

Lisätalousarviossa kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi 32 milj. eurolla, jolloin vuoden 2011 kehysmenojen taso olisi 37 824 milj. euroa.

Vuodelle 2011 aiemmin vahvistettu menokehys hinta- ja rakennekorjattuna on 38 093 milj. euroa. Tämän pohjalta laskettuna vuoden 2011 jakamattomaksi varaukseksi jäisi 270 milj. euroa. Lisäksi vuodelta 2010 jäi käyttämättä menokehyksen jakamatonta varausta, josta kauden 2008—2011 kehyssäännön mukaisesti voidaan vuonna 2011 käyttää kertaluonteisiin menoihin enintään 100 milj. euroa.

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa
  Pääluokka Hyväksytty
talousarvio
(TA+I LTA)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
21. Eduskunta 133 253 000 - 133 253 000
22. Tasavallan presidentti 21 837 000 - 21 837 000
23. Valtioneuvoston kanslia 79 285 000 - 79 285 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 268 352 000 - 1 268 352 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 836 350 000 - 836 350 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 325 426 000 - 1 325 426 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 856 293 000 - 2 856 293 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 15 620 899 000 3 809 000 15 624 708 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 6 729 748 000 - 6 729 748 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala
2 831 928 000 - 2 831 928 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
2 059 339 000 - 2 059 339 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonala
3 701 249 000 28 000 000 3 729 249 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 518 334 000 - 11 518 334 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 326 333 000 - 326 333 000
36. Valtionvelan korot 1 933 000 000 - 1 933 000 000
Yhteensä 51 241 626 000 31 809 000 51 273 435 000

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa
  Osasto Hyväksytty
talousarvio
(TA+I LTA)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 35 539 174 000 620 000 000 36 159 174 000
12. Sekalaiset tulot 4 702 988 000 - 4 702 988 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 1 795 680 000 226 400 000 2 022 080 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 191 803 000 - 191 803 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 42 229 645 000 846 400 000 43 076 045 000
         
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 9 011 981 000 -814 591 000 8 197 390 000
Yhteensä 51 241 626 000 31 809 000 51 273 435 000