Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Poliisitoimi
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2010

Eräiden menoarvioiden tarkentuminen

Saamelaiskäräjille vuonna 2008 osoitettua Saamelaiskulttuurikeskuksen uudisrakennuksen vuokraamiseen tarkoitettua 1,2 milj. euron valtuutta korotetaan 1,37 milj. euroon rakennuskustannusten nousun vuoksi. Tarkoitus on, että hankkeen kohonneisiin rakennuskustannuksiin saataisiin lisäksi EU:n rakennerahasto-ohjelmien rahoitusta niiden alkuperäisen rahoitusosuuden verran.

Valtioneuvoston vuonna 2007 asettaman hallinnon verkkoturvallisuutta edistävän hankkeen määräaikaa pidennetään vuoden 2012 loppuun. Vuonna 2009 tähän tarkoitukseen myönnetyn määrärahan käyttämättä jäänyt osuus, 165 milj. euroa, ehdotetaan peruutettavaksi ja uudelleenbudjetoitavaksi siten, että määräraha on käytettävissä myös vuonna 2012.

Eläkkeisiin ehdotetaan 14,5 milj. euron määrärahalisäystä, koska uusien alkavien valtion eläkelain mukaisten eläkkeiden lukumäärä ja keskimääräinen eläke ovat olleet ennakoitua suurempia.

Maksuja Euroopan unionille ehdotetaan vähennettäväksi 145 milj. euroa maksuperusteiden tarkistusten ja vuoden 2009 ylijäämän palautusten johdosta. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuutta EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ehdotetaan vähennettäväksi yhteensä 50 milj. eurolla aiemmin arvioitua pienempien maksatusten vuoksi.

EY:n tuomioistuin on antanut päätöksen vuonna 2009 koskien puolustustarvikkeiden taannehtivien tuontitullien maksamista 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Vuonna 2008 tähän tarkoitukseen myönnetyn määrärahan käyttämättä jäänyt osuus, 112 milj. euroa, ehdotetaan peruutettavaksi ja uudelleenbudjetoitavaksi. Menettelyllä varmistetaan määrärahan käytettävyys, mikäli Euroopan komission valmistelussa oleva Suomen maksuvelvollisuuden määräytyminen viivästyy vuoden vaihteen yli.

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuen määrärahaa korotetaan 4,4 milj. eurolla saajamäärän kasvusta, opiskelijoiden matkustustavoissa tapahtuneista muutoksista sekä matkalippujen hinnan noususta johtuen.

Korkotukeen julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille ehdotetaan 12,4 milj. euron lisäystä matalista markkinakoroista johtuvien suojausmenojen kasvusta johtuen. Markkinakorkojen matalan tason vuoksi myös korkotuen tuloarviota korjataan 19,9 milj. euroa ylöspäin.

Ennakoitua suurempiin palkkaturvamenoihin ehdotetaan 14,5 milj. euron lisäystä.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin ehdotetaan 0,7 milj. euron lisäystä tilapäisten käsiteltävien asioiden ruuhkien purkamiseen.

Lapsilisämäärärahaa ehdotetaan korotettavaksi 2 milj. eurolla syntyneiden lasten ennakoitua suuremman lukumäärän johdosta.

Työttömyysturvaan varattuja määrärahoja ehdotetaan alennettavaksi yhteensä 130 milj. eurolla työttömyysastearvion alenemisen johdosta: valtionosuutta työttömyyskassoille ehdotetaan alenettavaksi 60 milj. eurolla, työttömyysturvalain mukaista perusturvaa 17 milj. eurolla ja työmarkkinatuen määrärahaa 53 milj. eurolla.

Valtion osuutta sairausvakuutuslaista johtuvista menoista ehdotetaan vähennettäväksi 39 milj. eurolla tarkentuneiden etuusmeno- ja tuloarvioiden johdosta. Valtion osuutta yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista ehdotetaan vähennettäväksi 14 milj. eurolla vakuutusmaksutuottoarvion, avoimien maksujen määrän sekä etuusmenoarvioiden tarkentumisen johdosta. Määrärahan tarvearviota perustoimeentulotuen valtionosuuden osalta ehdotetaan korotettavaksi 31 milj. eurolla toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän kasvun johdosta.