Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              32. Statsandelar för museer
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Talousarvioesitys 2010

07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 667 000 euro.

Anslaget får även användas till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:År 2013 är det andra verksamhetsåret för Centralen för mediefostran och bildprogram. Syftet med verksamheten vid Centralen för mediefostran och bildprogram är att säkerställa barns och ungas utveckling och välmåga i mediemiljön. För att nå målet ska Centralen för mediefostran och bildprogram med motiveringen att skydda barn övervaka utbudet av filmer, upptagningar, tv-program samt dator- och videospel och upprätthålla det klassificeringssystem för åldersgränser för bildprogram som företagen använder. Centralen för mediefostran och bildprogram är en nationell central inom mediefostran och svarar för information, utbildning och forskning i anslutning till mediefostran. Centralen för mediefostran och bildprogram verkar som nationellt informationscenter för EU-programmet Safer Internet.

Till centralens uppgifter hör att utbilda och godkänna klassificerare av åldersgränser, övervaka klassificerarnas verksamhet, iakttagandet av åldersgränser och märkningarna på bildprogram samt ta emot publikrespons. Centralen vidareutvecklar klassificeringssystemet för åldergränser, registret över bildprogram och andra informationssystem och nättjänster. Sammanslagningen av Nationella audiovisuella arkivet och Centralen för mediefostran och bildprogram bereds.

Fungerande offentliga register och nättjänster, en omfattande informationsverksamhet och samarbete med aktörer inom mediebranschen utgör en central del av verkningsfullheten i den verksamhet som bedrivs av Centralen för mediefostran och bildprogram. Detta mäts genom enkäter till allmänheten, fostrare, klassificerare av åldergränser, tillhandahållare av bildprogram och andra samarbetspartner genom vilka det utreds hur klassificeringssystemet för åldersgränser fungerar, hur väl informationsverksamheten är känd och förhållningssättet till den verksamhet centralen bedriver.

Nyckeltal för resultatet 2010
utfall
2011
utfall
2013
uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
Statens filmgranskningsbyrå (fram till 31.12.2011)      
Granskade långa bildprogram, st. 709 676  
Granskade korta bildprogram, st. 606 600  
Antal granskare i genomsnitt/bildprogram 1,5 1,4  
Beviljade förevisningstillstånd, st. 24 30  
Utlåtanden till myndigheter 10 6  
Anmälda bildprogram, st. 35 766 35 196  
Centralen för mediefostran och bildprogram (fr.o.m. 1.1.2012)      
Projekt för mediefostran, st.     4
Informationskampanjer, st.     2
Undersökningar om barns mediemiljö, st.     2
Utbildade klassificerare av bildprogram, st.     30
Registrerade tillhandahållare av bildprogram, st.     1 600
Klassificerade och anmälda bildprogram, st.     21 000
Godkända bildprogram som klassificerats i EU, st.     1 200
Begäran om omprövning av klassificering av bildprogram, st.     300
Kontakter som hänför sig till tillsyn, st.     500
Stickprov som hänför sig till tillsyn, st.     210
Klassificering av bildprogram, st.     300
Funktionell effektivitet      
Genomsnittligt pris för granskning, euro/h 281 236  
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken 13,5 12,5 16

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 833 1 095 1 217
Bruttoinkomster 376 450 550
Nettoutgifter 457 645 667
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 25    
— överförts till följande år 190    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -4
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -1
Lönejusteringar 26
Övrig förändring 1
Sammanlagt 22

2013 budget 667 000
2012 II tilläggsb. 14 000
2012 budget 645 000
2011 bokslut 621 000