Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

30. (32.01, osa, 32.30, osa, 32.80 ja 32.90, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaPDF-versio

01. (32.01.02 ja 32.80.01) Työvoima- ja elinkeinokeskusten ja työvoimatoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 242 818 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 46 000 euroa talousarvioesityksen 242 772 000 euroon nähden aiheutuu yhden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 30.01.03.


2009 talousarvio 242 818 000
2008 II lisätalousarvio 5 333 000
2008 talousarvio 234 004 000
2007 tilinpäätös 225 497 000

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 36 900 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 3 100 000 euroa talousarvioesityksen 33 800 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetuista muutoksista.


2009 talousarvio 36 900 000
2008 III lisätalousarvio
2008 II lisätalousarvio 2 500 000
2008 talousarvio 25 633 000
2007 tilinpäätös 12 013 637

50. (32.90.50) Palkkaturva (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:

1) palkkaturvalain (866/1998) ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) mukaisten menojen maksamiseen

2) takaisinperittyjen saatavien palautusten ja niistä kertyvien korkojen maksamiseen sekä

3) enintään 673 000 euroa palkkaturvamenettelyyn liittyviin viranomaismaksuihin ja oikeudenkäyntikuluihin sekä konkurssikustannusten maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.

Talousarvioesitykseen nähden päätösosan kappaleen toinen kohta on lisätty.

Palkkaturvasaatavien takaisinperinnässä voi syntyä tilanteita, joissa velalliselta peritty takaisinperintäsuoritus joudutaan palauttamaan ulosottoon, velalliselle tai tilittämään kolmannelle. Mikäli palautusvelvollisuus syntyy eri vuonna kuin takaisinperintäsopimus on tapahtunut, palautusta ei voida suorittaa siltä tulomomentilta, jonne takaisinperintäsopimus on kirjattu. Tällöin suoritus maksetaan tältä momentilta.


2009 talousarvio 22 000 000
2008 III lisätalousarvio
2008 talousarvio 22 000 000
2007 tilinpäätös 16 495 262

51. (32.80.51) Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 478 640 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

17) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 a luvussa tarkoitetun työllistymispalkkion ja työllistymislisän maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 17) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 17).

Lisäys 1 200 000 euroa talousarvioesityksen 477 440 000 euroon nähden sekä toisen kappaleen kohdan 17) lisääminen aiheutuvat työttömien työllistymistä edistävästä kokeilusta. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) muuttamisesta. Lailla säädetään työttömien työhön kannustamisen kokeilusta. Kokeilun aikana maksetaan joko työllistymislisää tai työllistymispalkkiota vähintään kuuden kuukauden pituisen kokoaikaisen työn vastaanottaville kokeilun piiriin kuuluville työttömille. Kokeilusta arvioidaan aiheutuvan menoja kaikkiaan 2 200 000 euroa.


2009 talousarvio 478 640 000
2008 III lisätalousarvio -15 000 000
2008 II lisätalousarvio 16 895 000
2008 talousarvio 554 422 000
2007 tilinpäätös 490 806 770

64. (32.80.64) Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 20 320 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 400 000 euroa talousarvioesityksen 18 920 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetuista muutoksista.


2009 talousarvio 20 320 000
2008 III lisätalousarvio
2008 talousarvio 29 755 000
2007 tilinpäätös 22 748 290

80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 250 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Vientiluotto Oy:lle viennin jälleenrahoitustoimintaa varten myönnettyjen lainojen maksamiseen.

Valtuus.Valtio voi myöntää lainoja Suomen Vientiluotto Oy:lle viennin jälleenrahoitustoimintaan yhteensä enintään 500 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Rahoitusmarkkinoiden toiminnan täydentämiseksi tarkoituksena on ottaa väliaikaisesti käyttöön vientihankkeiden ns. jälleenrahoitusmalli, jossa Suomen Vientiluotto Oy jälleenrahoittaisi koti- tai ulkomaisen luotto- tai rahoituslaitoksen suomalaiseen pääomatavaravientiin järjestämiä ostajaluottoja. Jälleenrahoitus on tarkoitus toteuttaa Suomen Vientiluotto Oy:lle lainoilla ja Finnvera Oyj:n lukuun markkinoilta hankkimalla rahoituksella. Talousarviosta Suomen Vientiluotto Oy:lle annettavien lainojen hinnoittelu olisi markkinaehtoisia. Lainan korkoehdot valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistyönä ottaen huomioon jälleenrahoituksen korkotaso ja kilpailevien vientiluottolaitosten noudattama korkopolitiikka. Valtion myöntämien lainojen laina-aika olisi enintään 10 vuotta. Lainan maksatus tapahtuisi samassa aikataulussa kuin Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämä jälleenrahoitus. Jälleenrahoitus myönnettäisiin vain hankkeille, joille on myönnetty vientitakuu. Tarkoituksena on, että vientitakuu kattaisi vähintään 80 % hankkeiden luotoista. Finnvera Oyj:n rahoituksen hankintaan liittyen tarkoituksena on antaa hallituksen esitys valtion erityisluottoyhtiöstä annetun lain (443/1998) 8 a §:n muuttamisesta siten, että lainojen valtion takaus nostetaan 1 900 000 000 eurolla yhteensä 3 100 000 000 euroon. Tarkoituksena on, että Suomen Vientiluotto Oy myöntäisi jälleenrahoitusta vain tilanteissa, joissa vientihanke kannattavuudeltaan ja vakavaraisuudeltaan kunnossa olevan ostajayrityksen kanssa estyisi sen vuoksi, että markkinoilta ei ole saatavissa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin. Lisäksi edellytetään, että jälleenrahoituksen saava pankki täyttää riittävät vakavaraisuutta ja taloudellista toimintakykyä koskevat vaatimukset.


2009 talousarvio 250 000 000

87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle Suomen Vientiluotto Oy:n pääomittamiseen (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvun 1 §:ssä tarkoitetun pääomalainan myöntämiseen Finnvera Oyj:lle käytettäväksi Suomen Vientiluotto Oy:n pääomittamiseen.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Tarkoituksena on, että 6 000 000 euron pääomalainan takaisinmaksuaika on julkisesti tuetussa vienninrahoituksessa määräaikaisesti enintään vuoden 2010 loppuun käyttöön otettavan jälleenrahoitusjärjestelmän puitteissa myönnettyjen luottojen juoksuaika, enintään kuitenkin 12 vuotta. Suomen Vientiluotto Oy:n lisäpääomitustarve jälleenrahoitusmalliin liittyvien pankkiriskien vuoksi perustuu 1,2 mrd. euron vientiluottojen rahoituksesta Finnvera Oyj:n taatessa riskeistä valtion vientitakuilla 80 prosenttia ja luotto- ja rahoituslaitosten 20 prosenttia.

Jälleenrahoitusmallin käyttöönotosta tehdään ilmoitus EU:n komissiolle.


2009 talousarvio 6 000 000

88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 50 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakepääoman ja pääomalainan maksamiseen.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toiminnan yleinen tavoite on oman pääoman ehtoisen rahoituksen kohdistaminen yritysrahoituksen ongelma-alueisiin, erityisesti siemen- ja käynnistysvaiheen yrityksiin.

Tarkoituksena on ehkäistä rahoitusmarkkinoiden toimintahäiriöistä aiheutuvia riskipääomamarkkinoiden puutteita, jotka vaikeuttavat erityisesti nopeasti kasvavien, aloittavien ja laajentavien yritysten riskipääoman saamista.


2009 talousarvio 50 000 000
2007 tilinpäätös 15 000 000

89. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle Aloitusrahasto Vera Oy:n ja Veraventure Oy:n pääomittamiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää korottoman osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvun 1 §:ssä tarkoitetun pääomalainan myöntämiseen Finnvera Oyj:lle käytettäväksi Aloitusrahasto Vera Oy:n ja Veraventure Oy:n pääomittamiseen. Mikäli pääomitettavien yhtiöiden rahoitustoiminnasta syntyy tappioita, laina voidaan jättää takaisinperimättä.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Tarkoituksena on, että pääomalainan takaisinmaksuaika on enintään 15 vuotta. Aloitusrahasto Vera Oy:n toiminnan yleinen tavoite on oman pääoman ehtoisen rahoituksen kohdistaminen yritysrahoituksen ongelma-alueisiin, erityisesti siemen- ja käynnistysvaiheen yrityksiin. Veraventure Oy:n tavoite on pääomasijoittamisen keinoin edistää yksityisen pääoman saatavuutta rahastoihin sekä tukea ja edistää alueellista elinkeinopolitiikkaa yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Tarkoituksena on ehkäistä rahoitusmarkkinoiden toimintahäiriöistä aiheutuvia riskipääomamarkkinoiden puutteita, jotka vaikeuttavat erityisesti nopeasti kasvavien, aloittavien ja laajentavien ja laajenevien yritysten riskipääoman saamista.


2009 talousarvio 30 000 000