Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 532 692 000 euroa.

Valtuudet

Vuonna 2009 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 44 659 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 53 010 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 57 010 000 euroa ja vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 61 010 000 euroa (toimintamenojen tilausvaltuus).

Vuonna 2009 saa tehdä helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen liittyen (Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus) sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2009—2015 enintään 7 740 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 2 000 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 5 880 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 6 820 000 euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 7 740 000 euroa.

Vuonna 2009 saa tehdä Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestihuoltojoukkojen varustamiseen liittyen (Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestihuoltojoukkojen varustaminen (IVVV 1 -tilausvaltuus) sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2009—2012 enintään 19 257 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 6 090 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 15 267 000 euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 19 257 000 euroa.

Vuoden 2008 toisessa lisätalousarviossa maavoimien materiaalin kunnossapitopalveluiden hankintaan myönnetyn tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2017 saakka siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 63 601 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 126 669 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 188 776 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 251 548 000 euroa, vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 313 176 000 euroa, vuoden 2014 loppuun mennessä enintään 371 268 000 euroa, vuoden 2015 loppuun mennessä enintään 426 346 000 euroa, vuoden 2016 loppuun mennessä enintään 480 340 000 euroa ja vuoden 2017 loppuun mennessä enintään 484 833 000 euroa.

Sen johdosta, että vuoden 2007 talousarviossa hyväksytyn Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuuden perusteella ei ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia, saa vuonna 2009 tehdä sopimuksia Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä kyseisen tilausvaltuuden rahoitussuunnitelmassa esitettyjä rahamääriä.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Päätösosan valtuuskohdan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan ensimmäisen kappaleen. Päätösosan valtuuskohdan toinen, kolmas, neljäs ja viides kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan viidenneksi, kuudenneksi, seitsemänneksi ja kahdeksanneksi kappaleeksi ja nykyiset viides ja kuudes kappale siirtyvät yhdeksänneksi ja kymmenenneksi kappaleeksi.

Lisäys 15 832 000 euroa talousarvioesityksen 1 516 860 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 27.10.18. Sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat menot lisääntyvät yhteensä 5 788 000 euroa uusien tilausvaltuuksien johdosta.

Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuuden kasvattaminen 4 050 000 eurolla ja menoajoituksen muuttaminen talousarvioesityksessä esitettyyn tilausvaltuuden kokonaismäärään 56 960 000 euroa verrattuna johtuu merivoimien ylläpito- ja huoltohankkeesta, jossa momenttien 27.10.01 ja 27.10.18 suhdetta on tarkistettu talousarvioesityksen jättämisen jälkeen.

Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuuden rahoitus on esitetty vuoden 2009 talousarvioesityksessä momentille 27.10.18 (PVKEH 2009). Kaupallisen valmistelun myötä on selvinnyt, että hankittava materiaali ei täytä puolustusmateriaalihankinnan vaatimuksia, joten rahoitus kohdennetaan momentin 27.10.01 tilausvaltuudeksi.

Osa momentille 27.10.18 budjetoidusta Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestihuoltojoukkojen varustaminen (IVVV 1) -tilausvaltuudesta siirretään momentin 27.10.01 tilausvaltuudeksi, koska hankkeen kaupallisen valmistelun myötä on selvinnyt, että hankittava materiaali ei täytä puolustusmateriaalihankinnan vaatimuksia.

Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuuden menoajoituksen muuttaminen talousarvioesityksessä esitettyyn nähden johtuu siitä, että alkuperäisessä esityksessä ei ollut huomioitu sitä, että jokaisen vuoden joulukuun maksuerä siirtyy maksuperusteisesti seuraavalle vuodelle.

Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuuden uudistaminen johtuu siitä, että tilausvaltuuteen sisältyy sopimuksia, joista on vapautunut määrärahoja uudelleen sidottavaksi tilausvaltuuden sisällä tai hankintoja koskevia sopimuksia ei ole ollut mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä vuonna 2008.

Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2009—2012 vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Momentin perusteluihin ehdotettujen muutosten sekä vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvioesityksen johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
  2009 2010 2011 2012 2013— Yhteensä vuodesta 2009 lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 1 974 1 973 1 974 1 973 1 974 9 868
KASI-järjestelmän tilausvaltuus yhteensä 1 974 1 973 1 974 1 973 1 974 9 868
ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 2 430         2 430
ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus yhteensä 2 430         2 430
Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 4 105 3 079       7 184
Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen tilausvaltuus yhteensä 4 105 3 079       7 184
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 1 850 1 700 1 800     5 350
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus yhteensä 1 850 1 700 1 800     5 350
Vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 10 300         10 300
Vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä 10 300         10 300
Maalilaitehankinnat -tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 3 000         3 000
Maalilaitehankinnat -tilausvaltuus yhteensä 3 000         3 000
Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 9 002 9 904       18 906
Vuoden 2009 sitoumukset 728 1 897       2 625
Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuus yhteensä 9 730 11 801       21 531
Taistelijan vaatetushankinnat -tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 2 000         2 000
Taistelijan vaatetushankinnat -tilausvaltuus yhteensä 2 000         2 000
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 1 408 1 392 1 392 1 392 2 784 8 368
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus yhteensä 1 408 1 392 1 392 1 392 2 784 8 368
Vuoden 2008 toimintamenojen tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 30 905 6 685       37 590
Vuoden 2008 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä 30 905 6 685       37 590
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 63 601 63 068 62 107 62 772 233 285 484 833
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus yhteensä 63 601 63 068 62 107 62 772 233 285 484 833
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 130 575 87 801 67 273 66 137 238 043 589 829
Vuoden 2009 sitoumukset 728 1 897       2 625
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 131 303 89 698 67 273 66 137 238 043 592 454
             
Uudet tilausvaltuudet            
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus            
Vuoden 2009 sitoumukset   44 659 8 351 4 000 4 000 61 010
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä   44 659 8 351 4 000 4 000 61 010
Huoltorykmenttien kenttähuoltojoukkojen varustaminen (HR) -tilausvaltuus            
Vuoden 2009 sitoumukset 2 300 1 600 2 800 2 100   8 800
Huoltorykmenttien kenttähuoltojoukkojen varustaminen (HR) -tilausvaltuus yhteensä 2 300 1 600 2 800 2 100   8 800
Puolustusvoimien ilmakuljetuskyky 2 (PVIK2 2009—2010) -tilausvaltuus            
Vuoden 2009 sitoumukset 7 000 7 500 8 000     22 500
Puolustusvoimien ilmakuljetuskyky 2 (PVIK2 2009—2010) -tilausvaltuus yhteensä 7 000 7 500 8 000     22 500
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus            
Vuoden 2009 sitoumukset 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 13 000
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus yhteensä 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 13 000
Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestihuoltojoukkojen varustaminen (IVVV 1) -tilausvaltuus            
Vuoden 2009 sitoumukset 6 090 9 177 3 990     19 257
Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestihuolto-joukkojen varustaminen (IVVV 1) -tilausvaltuus yhteensä 6 090 9 177 3 990     19 257
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus            
Vuoden 2009 sitoumukset 2 000 3 880 940 920   7 740
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus yhteensä 2 000 3 880 940 920   7 740
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 19 390 68 816 27 081 10 020 7 000 132 307
             
Valtuudet yhteensä 150 693 158 514 94 354 76 157 245 043 724 761


2009 talousarvio 1 532 692 000
2008 III lisätalousarvio 3 404 000
2008 II lisätalousarvio 18 531 000
2008 talousarvio 1 449 858 000
2007 tilinpäätös 1 368 802 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 696 793 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) puolustusmateriaalin sekä puolustusvoimien muun kaluston ja välineistön hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) hankintaan välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja

3) järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen.

Määrärahasta saa käyttää enintään 628 615 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen ja Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2009 (PVKEH 2009) -tilausvaltuuden menojen maksamiseen, enintään 7 511 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä enintään 60 667 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Valtuus

Vuoden 2009 aikana saa tehdä sopimuksia Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH), Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2006 (PVKEH 2006), Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2007 (PVKEH 2007) ja Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2008 (PVKEH 2008) -tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti muuttamatta tilausvaltuuksien menojen vuotuista jakaumaa.

Vuoden 2007 talousarviossa hyväksytyn Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2007 (TTK-PROTO 2007) -tilausvaltuuden osalta saadaan purkaa tehtyjä sopimuksia ja sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja vuonna 2009 sitoumuksista maksamatta olevaa 24 750 000 euron määrärahaa vastaavasti.

Vuonna 2009 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2009—2015 enintään 1 272 233 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2009 -tilausvaltuus, PVKEH 2009). Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 233 777 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 398 643 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 585 406 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 837 733 000 euroa, vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 1 055 133 000 euroa, vuoden 2014 loppuun mennessä enintään 1 228 533 000 euroa ja vuoden 2015 loppuun mennessä enintään 1 272 233 000 euroa.

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2009 (PVKEH 2009) -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2009 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Aiemmin myönnetyn Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuuden perusteluja muutetaan siten, että tilausvaltuuden määrää pienennetään 15 000 000 eurolla yhteensä 164 961 081 euroon. Lisäksi HTH-tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 150 385 081 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 156 189 081 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 160 961 081 euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 164 961 081 euroa.

Aiemmin myönnetyn Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS) -tilausvaltuuden perusteluja muutetaan siten, että tilausvaltuuden määrää pienennetään 105 000 eurolla yhteensä 57 495 000 euroon. Lisäksi MLRS- tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 46 495 000 euroa ja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 57 495 000 euroa.

Aiemmin myönnetyn Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2006 (PVKEH 2006) -tilausvaltuuden menojen yhteensä 600 832 000 euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että PVKEH 2006 -tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 474 165 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 528 532 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 585 632 000 euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 600 832 000 euroa.

Aiemmin myönnetyn Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2007 (PVKEH 2007) -tilausvaltuuden määrää vähennetään 2 520 000 eurolla yhteensä 534 084 000 euroon. Lisäksi PVKEH 2007 -tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 339 635 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 462 084 000 euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 534 084 000 euroa.

Aiemmin myönnetyn Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2008 (PVKEH 2008) -tilausvaltuuden määrää vähennetään 10 903 000 eurolla yhteensä 98 547 000 euroon ja menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2013 saakka. Samalla PVKEH 2008 -tilausvaltuuden menojen vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 58 090 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 76 560 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 89 547 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 97 547 000 euroa ja vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 98 547 000 euroa.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys talousarvioesityksen 713 937 000 euron määrärahaan nähden on 17 144 000 euroa. Vähennyksestä 15 832 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 27.10.01, mistä 8 232 000 euroa muista puolustusmateriaalihankinnoista. Vähennyksestä 1 312 000 euroa aiheutuu muista tilausvaltuuksien vuoden 2009 maksuosuuksien muutoksista.

Vähennys talousarvioesityksen 2 304 326 000 euron tilausvaltuuksiin nähden on 33 106 000 euroa.

HTH, PVKEH 2006, PVKEH 2007 ja PVKEH 2008 -tilausvaltuuksien uudistaminen johtuu siitä, että tilausvaltuuksiin sisältyy materiaalihankintasopimuksia, joista on vapautunut määrärahoja uudelleen sidottavaksi tilausvaltuuksien sisällä tai materiaalihankintoja koskevia sopimuksia ei ole ollut mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä vuonna 2008.

TTK-PROTO 2007 -tilausvaltuuden osalta esitetään, että vuonna 2009 voidaan purkaa tehtyjä sopimuksia ja sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja. Tutkimusohjelmien edetessä on tutkimustoiminnalle tunnusomaista tavoitteiden tarkentuminen sekä muuttuminen ja täten muodostuu tarve kohdentaa rahoitusta joustavasti uudelleen myös tilausvaltuuden voimassaoloajan viimeisenä vuotena.

PVKEH 2009 -tilausvaltuuden vähentäminen 22 952 000 eurolla ja menojen ajoitusmuutos talousarvioesityksessä esitettyyn tilausvaltuuden kokonaismäärään 1 295 185 000 euroa verrattuna aiheutuu mm. uusien hankkeiden menoajoituksien tarkentumisesta, Ilmasta - maahan -kyvyn lisärahoitustarpeesta sekä Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) ja Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestihuoltojoukkojen varustaminen (IVVV 1) -hankkeiden menojen osittaisesta siirrosta momentille 27.10.01.

HTH-tilausvaltuuden pienentäminen ja menojen ajoitusmuutos johtuu Ruotsin ja Suomen yhteisen NH90 -helikopterimiehistöjen simulaattorikoulutuksen keskeyttämisestä.

MLRS-tilausvaltuuden pienentäminen ja menojen ajoitusmuutos aiheutuu menojen osittaisesta siirrosta momentille 27.10.01 Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuuteen.

PVKEH 2006 -tilausvaltuuden menojen ajoitusmuutoksella saadaan maksatusmäärärahat vastaamaan paremmin miinantorjunta-alusten aikaistettuja maksuosuuksia ja turvataan tilausvaltuudella rahoitettavien hankkeiden etenemistä.

PVKEH 2007 -tilausvaltuuden vähennys ja menoajoitusmuutos aiheutuu määrärahan siirrosta momentille 27.10.01 Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuuteen.

PVKEH 2008 -tilausvaltuuden vähennys ja menojen ajoitusmuutos aiheutuu ilmavoimien 40 100 000 euron suuruisen ohjushankinnan poistamisesta sekä Puolustusvoimien yhteisen maalitilannekuvahankkeen (MST) kasvattamisesta 19 197 000 eurolla ja ITVJ-runkohankkeen kasvattamisesta 10 000 000 eurolla. Tilausvaltuuden hankkeilla pyritään parantamaan mm. puolustusvoimien integroidun tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän suorituskykyä.

Lisäksi talousarvioesityksen momentin selvitysosan viimeiseksi tekstikappaleeksi lisätään seuraava teksti:

Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2009—2012 vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Momentin perusteluihin ehdotettujen muutosten sekä vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvioesityksen johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
  2009 2010 2011 2012 2013— Yhteensä vuodesta 2009 lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1)            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 19 800 27 600 49 300 13 100   109 800
VYV 1 yhteensä 19 800 27 600 49 300 13 100   109 800
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH)            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 4 400 1 574 2 615 2 396   10 985
Vuoden 2009 sitoumukset 7 573 4 230 2 157 1 604   15 564
HTH yhteensä 11 973 5 804 4 772 4 000   26 549
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2)            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset   20 000 22 000     42 000
VYV 2 yhteensä   20 000 22 000     42 000
Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky (IHT 2004)            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 14 678         14 678
IHT 2004 yhteensä 14 678         14 678
Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005)            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 4 100 12 200       16 300
PVKEH 2005 yhteensä 4 100 12 200       16 300
Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS)            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 9 695 11 000       20 695
MLRS yhteensä 9 695 11 000       20 695
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006)            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 112 658 52 166 56 200 14 130   235 154
Vuoden 2009 sitoumukset 1 102 2 201 900 1 070   5 273
PVKEH 2006 yhteensä 113 760 54 367 57 100 15 200   240 427
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007)            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 127 091 92 787 45 753     265 631
Vuoden 2009 sitoumukset 25 591 29 662 26 247     81 500
PVKEH 2007 yhteensä 152 682 122 449 72 000     347 131
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2007 (TTK-PROTO 2007)            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 15 178 2 091       17 269
Vuoden 2009 sitoumukset 5 072 2 409       7 481
TTK-PROTO 2007 yhteensä 20 250 4 500       24 750
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008)            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 11 828 568       12 396
Vuoden 2009 sitoumukset 17 672 17 902 12 987 8 000 1 000 57 561
PVKEH 2008 yhteensä 29 500 18 470 12 987 8 000 1 000 69 957
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008)            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 15 000 65 000       80 000
PKILPU 2008 yhteensä 15 000 65 000       80 000
Strateginen ilmakuljetuskyky (SAC)            
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 3 400 1 900 1 400     6 700
SAC yhteensä 3 400 1 900 1 400     6 700
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 337 828 286 886 177 268 29 626   831 608
Vuoden 2009 sitoumukset 57 010 56 404 42 291 10 674 1 000 167 379
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 394 838 343 290 219 559 40 300 1 000 998 987
             
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009)            
Puolustusvoimien johtamisen kehittäminen 26 300 23 097 9 786 1 257   60 440
Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamisen tuen kehittäminen 39 001 28 508 33 760 47 850 60 000 209 119
Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittäminen 14 000 14 800 4 700 10 900   44 400
Logistiikan kehittäminen 1 400 2 400 2 800 7 900   14 500
Maapuolustuksen kehittäminen 20 900 24 245 23 680 21 050   89 875
Meripuolustuksen kehittäminen 6 300 2 500 2 000 1 500 1 000 13 300
Ilmapuolustuksen kehittäminen 91 876 35 716 84 787 137 870 373 500 723 749
Jalkaväkimiinojen korvaaminen 14 000 13 600 5 250 4 000   36 850
Koulutus- ja valmiusampumatarvikkeet (KOVA) 20 000 20 000 20 000 20 000   80 000
PVKEH 2009 yhteensä 233 777 164 866 186 763 252 327 434 500 1 272 233
             
Valtuudet yhteensä 628 615 508 156 406 322 292 627 435 500 2 271 220


2009 talousarvio 696 793 000
2008 III lisätalousarvio 1 596 000
2008 II lisätalousarvio 43 212 000
2008 talousarvio 623 763 000
2007 tilinpäätös 515 290 000

19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta(siirtomääräraha 3 v)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

Valtuus

Vuonna 2009 saa Hawk Mk 66 -koneiden hankintaan vuonna 2007 myönnettyyn tilausvaltuuteen liittyen tehdä sopimuksia tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti muuttamatta aiemmin päätettyjä menojen vuotuisia jakaumia.

Selvitysosa:Momentti palautetaan talousarvioesitykseen.

Vuoden 2007 neljännessä lisätalousarviossa myönnettiin tilausvaltuus, jonka nojalla voidaan tehdä Hawk Mk 66 -koneiden hankintaan ja modifikaatioon liittyviä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuosina 2007—2008 enintään 41 milj. euroa. Vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä esitettiin tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennettäväksi ja tilausvaltuuden menojen vuosittaista ajoittumista muutettavaksi, koska Hawk Mk 66 -koneiden muutostyö on taloudellisinta toteuttaa sarjana Hawk Mk 51/51A -koneiden muutostyön jälkeen.


2009 talousarvio
2008 III lisätalousarvio -12 500 000
2008 II lisätalousarvio
2008 talousarvio 31 000 000
2007 tilinpäätös 10 000 000

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 741 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta kolme lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi kolme.

Lisäys 91 000 euroa talousarvioesityksen 1 650 000 euroon nähden aiheutuu kaatuneiden muiston vaalimiseen tarkoitetun määrärahan siirrosta momentilta 29.01.51.


2009 talousarvio 1 741 000
2008 III lisätalousarvio 157 000
2008 talousarvio 1 850 000
2007 tilinpäätös 1 810 000