Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos

Talousarvioesitys 2009

01. HallintoPDF-versio

01. Sisäasiainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää myös:

4) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton ja kotouttamisen kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta neljä lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi neljä.


2009 talousarvio 23 128 000
2008 III lisätalousarvio
2008 II lisätalousarvio 45 000
2008 talousarvio 28 554 000
2007 tilinpäätös 21 582 000

22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 9 515 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin mukaisiin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan puiteohjelman 2007—2013 alaisten erityisohjelmien mukaisesti toteutettaviin hankkeisiin (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 435/2007/EY, 573/2007/EY, 574/2007/EY, 575/2007/EY) ja

2) teknisen avun ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan ja näihin tehtäviin kohdennettavan sisäasiainministeriön hallinnonalan eri virastojen, enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan, henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen sekä ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 9 505 000 euroa talousarvioesityksen 10 000 euroon nähden aiheutuu momentin muuttamisesta bruttobudjetoiduksi momentiksi.

Lisäksi talousarvioesitykseen nähden momentin määräraha on muutettu kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Momentin perusteluihin ehdotettujen muutosten johdosta selvitysosan taulukko ja sitä seuraava kappale muuttuvat seuraaviksi:

EU:n tukiosuuksista suoritettavat arvioidut maksatukset
   
Pakolaisrahasto 2 578 000
Ulkorajarahasto 5 823 000
Kotouttamisrahasto 454 000
Paluurahasto 660 000
Yhteensä 9 515 000

Kansallinen vastinrahoitus on budjetoitu momenteille 26.01.01, 26.10.01, 26.20.01 ja 70 sekä 26.40.01, 02, 20 ja 63. Vastaavat tulot on budjetoitu momentille 12.26.98.


2009 talousarvio 9 515 000
2008 talousarvio 10 000

29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 53 100 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 8 400 000 euroa talousarvioesityksen 44 700 000 euroon nähden aiheutuu hallitusohjelman mukaisista tehtävä- ja määrärahasiirroista valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkiin. Nyt tehdyn arvion mukaan siirrot olivat määrältään liian suuria.


2009 talousarvio 53 100 000
2008 III lisätalousarvio 8 400 000
2008 talousarvio 44 000 000
2007 tilinpäätös 41 928 262