Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            01. Tulovero
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2009

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verotPDF-versio

01. Tulovero

Momentille arvioidaan kertyvän 13 332 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys talousarvioesityksen 14 482 000 000 euroon nähden on 1 150 000 000 euroa, mistä 500 000 000 euroa johtuu veronalaisten ansiotulojen ja luovutusvoittojen arvion pienenemisestä ja 650 000 000 euroa yhteisöveroarvion pienenemisestä johtuen lähinnä yritysten aiemmin arvioitua heikommasta tuloskehityksestä. Yhteisöveroarviossa on lisäyksenä huomioitu 10 000 000 euroa tonnistoverolain muuttamisen lykkääntymisen johdosta.


2009 talousarvio 13 332 000 000
2008 III lisätalousarvio -500 000 000
2008 talousarvio 14 790 000 000
2007 tilinpäätös 14 360 508 445

03. Perintö- ja lahjavero

Momentille arvioidaan kertyvän 365 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 15 000 000 euroa talousarvioesityksen 380 000 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2009 alussa voimaan tulevaksi ehdotetusta perintö- ja lahjaverotuksen muutoksesta.

Lisäksi selvitysosan toinen kappale muutetaan seuraavaksi:

Perintö- ja lahjaveroa kevennettiin vuonna 2008. Veron kertymään liittyvästä viiveestä johtuen kevennys vähentää vuoden 2009 tuottoa 140 milj. eurolla.

Lisäksi selvitysosan kolmanneksi kappaleeksi lisätään seuraava teksti:

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta siten, että verotusta kevennetään 1. veroluokassa alentamalla veroprosentteja 3 prosenttiyksiköllä. Esitys vähentää veron tuottoa vuositasolla arviolta 60 milj. eurolla. Veron kertymään liittyvästä viiveestä johtuen vaikutuksen arvioidaan vuonna 2009 olevan 15 milj. euroa.


2009 talousarvio 365 000 000
2008 III lisätalousarvio 70 000 000
2008 talousarvio 500 000 000
2007 tilinpäätös 458 797 023