Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       23. Valtioneuvosto
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         40. Ammattikorkeakouluopetus
         60. Tiede
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2008

29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Opetusministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet ja -avustukset budjetoidaan vuonna 2008 myöntöpäätöksen perusteella poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä. Valtuusmenettelyn piiriin kuuluvat sekä ammattikorkeakoulujen valtionosuudet ja -avustukset budjetoidaan kuitenkin maksuperusteisesti.

Selvitysosa:

Talousarvioesityksen lähtökohdat

Opetusministeriö toteuttaa hallituksen koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä toimialan yhteisöjen kanssa. Hallinnonalan arvoja ovat sivistys, tasa-arvo, luovuus ja hyvinvointi. Talouden kestävä kasvu sekä Suomen henkinen ja aineellinen hyvinvointi rakentuvat olennaisesti sivistyksen varaan.

Hallinnonalan toimintaympäristö

Kansainvälisen talouden kehityksen myötä maailmantalouden suhdanteet ulottuvat entistä vahvemmin myös Suomeen. Tutkimuksen, innovaatioiden ja tuotekehittelyn sekä huippuosaamisen merkitys korostuu osana globaalia kilpailukykyä. Työelämä muuttuu yhä korkeampaa osaamista vaativaksi. Kansainvälistymisen myötä suomalainen yhteiskunta muuttuu aikaisempaa moniarvoisemmaksi ja monimuotoisemmaksi.

Peruskouluikäisten määrän väheneminen pienentää perusopetuksen oppilasmäärää. Työvoiman saatavuus vaikeutuu. Kansainvälinen liikkuvuus lisääntyy. Keskeisiä haasteita ovat työurien pidentäminen ja maahanmuuttajien kotouttaminen.

Alueellisen kehityksen haasteena on tasa-arvoisten koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen turvaaminen koko maassa.

Hallinnonalan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Koulutus- ja tiedepolitiikka

Koulutus- ja tiedepolitiikalla vahvistetaan Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia edistävää osaamista.

Kehittämisen erityisinä painopisteinä ovat

 • perusopetuksen laadun parantaminen,
 • koulutuksesta valmistumisen nopeuttaminen ja ilman ammatillista koulutusta jäävien osuuden vähentäminen,
 • ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus ammatillisen liikkuvuuden parantamiseksi,
 • koulutuksen ennakoinnin uudistaminen ja koulutuksen työelämävastaavuuden parantaminen, strategisten huippuosaamisen keskittymien luominen, ja
 • yliopistojen perusrahoituksen vahvistaminen, yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen laadun kehittäminen ja innovaatioyliopiston käynnistäminen.

Opintotuen kehittämisellä edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Oppilaitosverkon ja koulutuspalvelujen sopeuttamista väestökehitykseen edistetään. Kunta- ja palvelurakenteen ja valtionosuusjärjestelmän muutoksessa huolehditaan koulutuspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaamisesta tarvittaessa lainsäädäntöä tarkentamalla. Arvioidaan valtionosuusuudistuksesta johtuvat tarpeet kehittää ohjausjärjestelmää.

Korkeakoulusektoreiden välistä työnjakoa kehitetään niiden lainsäädännössä määriteltyjen perustehtävien pohjalta. Sektoritutkimuksen ja korkeakoulujen yhteistyötä vahvistetaan ja opetusministeriön toimenpideohjelmaa tutkijankoulutuksen ja -uran kehittämiseksi vuosille 2007—2011 toteutetaan. Tutkijankoulutuksen ja -uran kehittämisessä otetaan huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo.

Ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn vahvistaminen edellyttää järjestäjäverkon rakenteellista kehittämistä ammattiopistostrategian mukaisesti tavoitteena alueellisesti tai muutoin vahvojen ammattiopistojen verkko.

Tavoitteena on, että

 • vähintään 97 prosenttia peruskoulun päättävistä aloittaa samana vuonna lukiossa, ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai perusopetuksen lisäopetuksessa vuonna 2008,
 • koulutuksen keskeyttäminen vähenee ja läpäisy paranee,
 • korkeakoulutuksen aloittamisikä (mediaani) on 20 vuotta vuonna 2008 ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisikä on 24 vuotta ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisikä on 26 vuotta vuonna 2012,
 • vuosittain koulutukseen osallistuvien osuus työikäisestä aikuisväestöstä on vähintään 60 prosenttia vuonna 2012 ja että
 • tohtorin tutkintojen määrä on 1 600 tutkintoa vuonna 2008.

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan myös sukupuolen mukaan.

Koulutustakuu: perusopetuksen suorittaneiden välitön sijoittuminen koulutukseen
  2003 2004 2005 2008
(tavoite)
         
Ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen sijoittuneet, % 37,0 38,4 39,4 40,0
Lukiokoulutukseen sijoittuneet, % 55,1 54,1 53,3 54,0
Perusopetuksen lisäopetukseen sijoittuneet, % 2,4 2,5 2,5 3,0
Sijoittuneet yhteensä, % 94,5 95,0 95,1 97,0
Sijoittuneiden määrä 57 450 60 400 60 200 65 400

Tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäminen (%)1)
  2003 2004 2005 2008
(tavoite)
         
Lukiokoulutus 2,0 1,9 2,0 1,8
Ammatillinen peruskoulutus2) 10,2 9,7 9,5 8,0
Ammattikorkeakouluopinnot 6,2 6,3 6,4 6,2
Yliopistokoulutus 4,5 4,3 4,7 4,2

1) Opetushallinnon alainen koulutus. Syyskuussa opiskelleiden tilanne seuraavan vuoden syyskuussa. Kokonaan opintonsa keskeyttävät, jotka eivät sijoitu muualle koulutusjärjestelmään.

2) Tilasto ei sisällä näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaa koulutusta, oppisopimuskoulutusta eikä erityisoppilaitoksissa järjestettävää koulutusta.

Korkeakoulututkinnon suorittajien keski-ikä (mediaani)
  2003 2004 2005 2008
(tavoite)
         
Ammattikorkeakoulututkinto 1) 25,0 25,1 25,1 25,0
Ylempi korkeakoulututkinto 27,3 27,3 27,3 26,8

1) Nuorten koulutus

Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen (%)1)
  2003 2004 2005 2008
(tavoite)
         
Ylioppilastutkinto 83,3 83,6 84,3 85,0
Ammatillinen perustutkinto 72,3 73,4 75,5 77,0
Ammatillisen lisäkoulutuksen tutkinto 84,9 85,0 88,3 88,5
Ammattikorkeakoulututkinto 86,9 87,4 88,1 89,0
Yliopistotutkinto 2) 92,4 91,1 92,1 92,3
Tohtorintutkinto 91,9 91,0 91,4 92,3

1) Kuvaa työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen tilannetta vuoden lopussa. Tarkastelussa ovat kolmen edeltävän vuoden aikana suoritetut tutkinnot.

2) Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista

Opiskelijat ja tutkinnot1)
  2003 2004 2005 2006 2008
(arvio)
           
Esiopetus          
— opiskelijamäärä 59 850 58 400 57 940 57 930 56 700
Perusopetus          
— uudet opiskelijat 61 300 59 830 57 550 58 000 56 500
— päättötodistuksen saaneet 60 830 63 830 63 760 66 000 67 000
— opiskelijamäärä 583 130 581 080 578 110 568 720 546 000
Lukiokoulutus          
— uudet opiskelijat 42 610 40 590 39 550 38 100 40 000
— suoritetut ylioppilastutkinnot2) 35 170 34 650 34 340 32 830 33 500
— opiskelijamäärä 120 870 118 530 116 350 114 140 117 000
Ammatillinen peruskoulutus3)          
— uudet opiskelijat 60 090 60 350 61 850 62 500 63 600
— suoritetut tutkinnot 36 040 36 600 37 220 38 000 40 600
— opiskelijamäärä4) 142 020 143 780 146 050 149 670 152 800
Ammatillinen lisäkoulutus5)          
— uudet opiskelijat 23 910 25 580 29 170 31 000 32 000
— suoritetut tutkinnot 14 957 13 040 14 320 15 500 16 000
— opiskelijamäärä oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa 14 720 24 000 28 400 30 000 27 000
— opiskelijamäärä oppisopimuskoulutuksessa6) 16 720 18 940 22 305 25 000 27 100
Ammattikorkeakoulujen perustutkinnot7)          
— aloittaneet 32 840 32 690 33 260 32 370 32 000
— suoritetut tutkinnot 20 500 20 670 21 140 20 770 21 000
— opiskelijamäärä 96 120 116 830 116 700 115 760 115 500
— josta ulkomaalaiset opiskelijat 3 480 3 730 3 930 4 600 4 900
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot          
— aloittaneet 310 240 630 1 380 2 000
— suoritetut tutkinnot   60 180 150 380
— opiskelijamäärä 350 610 1 050 2 140 3 500
Yliopiston perustutkinnot8)          
— uudet opiskelijat 20 940 20 970 20 786 20 150 20 800
— suoritetut alemmat korkeakoulututkinnot   2 717 2 913 3 814 7 000
— suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot   12 588 12 920 13 128 14 000
— opiskelijamäärä   149 167 151 030 152 164 152 000
— josta ulkomaalaiset opiskelijat   3 048 3 221 4 000 5 600
Yliopiston tohtorintutkinnot8)          
— suoritetut tutkinnot 1 260 1 400 1 420 1 410 1 590
— opiskelijamäärä 22 960 22 110 22 200 21 900 22 000
— josta ulkomaalaiset opiskelijat 1 490 1 500 1 660 1 850 2 500

1) Opetushallinnon alainen koulutus. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uusia opiskelijoita, perusopetuksen päättötodistuksen saaneita ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen tutkinnon suorittaneita sekä ulkomaalaisia opiskelijoita koskevat luvut ovat vuoden 2006 osalta arvioita. Esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksena järjestetyn perus- ja lisäkoulutuksen opiskelijamäärät ovat valtionosuusjärjestelmän mukaisia opiskelijamääriä.

2) Ei sisällä IB-lukioiden eikä Reifeprüfung-tutkintoja.

3) Sisältää ammatilliseen perustutkintoon johtavan oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen sekä opetussuunnitelmaperusteisen että näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen.

4) Sisältää myös muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat.

5) Sisältää ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon johtavan oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen.

6) Valtionosuusrahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä sisältäen myös muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat.

7) Lähde AMKOTA-tietokanta.

8) Lähde KOTA-tietokanta.

Taide- ja kulttuuripolitiikka

Taide- ja kulttuuripolitiikalla edistetään kansallisesti ja kansainvälisesti luovuutta, kulttuurista moninaisuutta, tasa-arvoa, hyvinvointia ja kulttuurista yhteiskuntakehitystä. Varaudutaan väestön ikärakenteen ja muiden muutosten aiheuttamiin vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin palveluissa. Tavoitteena on varmistaa luovuuden edellytysten ja kulttuuristen oikeuksien toteutuminen sekä taiteen ja kulttuurin laatu ja saatavuus.

Taiteellisen ja muun luovuuden edellytysten parantaminen

Vahvistetaan taiteellisen ja muun luovuuden edellytyksiä, osaamista ja kehittymistä yhteiskunnassa. Kulttuuripalveluiden ja ammatillisen taiteen korkea laatu turvataan parantamalla tekijöiden ja palveluiden tuottajien toimintaedellytyksiä. Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta kehitetään ja siihen liittyvää osaamista lisätään.

Kulttuuriperinnön säilyttäminen, suojelu ja aktiivisen käytön vahvistaminen

Kulttuuriperinnön säilyttämistä ja digitaalista tallentamista sekä saatavuutta tietoverkkojen kautta parannetaan. Kulttuurin muistiorganisaatioita ja niiden verkostoitumista kehitetään.

Taiteen, kulttuurin ja tiedon saatavuuden, saavutettavuuden sekä osallistumisen edistäminen

Taiteen ja kulttuurin infrastruktuurin ylläpitoa kehitetään taiteenaloittain, alueellisesti ja paikallisesti. Taiteen ja kulttuurin monipuolista tarjontaa ja saatavuutta parannetaan. Kirjastojen ja museoiden roolia lähipalveluina sekä oppimisen, tietohuollon ja kulttuurin monipalvelujärjestelmänä vahvistetaan. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta sekä etnisten ryhmien ja vammaisten osallistumismahdollisuuksia ja omaehtoisen kulttuuritoiminnan edellytyksiä lisätään.

Lasten ja nuorten taiteen ja kulttuuripalvelujen edistäminen

Edistetään lasten ja nuorten taidetta, lapsille ja nuorille suunnattuja kulttuuripalveluja sekä luovaa toimintaa. Kehitetään lasten ja nuorten turvallista mediaympäristöä.

Luovien alojen vahvistaminen

Luovien alojen, kuten kulttuuriteollisuuden ja taiteen toimialojen, kehittämistoimet muotoillaan vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Vahvistetaan kulttuuripoliittisin toimin kulttuuristen sisältöjen tuotekehitystä, tuetaan kulttuuriyritysten liiketoiminta- ja tekijänoikeusosaamisen kehittämistä sekä alan yrittäjien verkostoitumista ja yhteistyötä muiden toimialojen kanssa.

Kulttuuriviennin edistäminen

Parannetaan taiteen ja kulttuurin toimialojen yritystoiminnan ja kansainvälisille markkinoille pääsyn edellytyksiä edistämällä toimijoiden kansainvälistymisvalmiuksia ja -verkostoja sekä kehittämällä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa kulttuurimatkailun osaamis- ja tietopohjaa sekä verkottumista.

Eräitä taide- ja kulttuurialojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavia tunnuslukuja
  2005 2006 2008
  toteutuma toteutuma arvio
       
Teatteri- ja orkesterilain piiriin kuuluvien teattereiden ja Kansallisteatterin katsojat, 1 000 henk. 2 438 2 698 2 600
Teattereille myönnetyt henkilötyövuodet1) 2 459 2 469 2 469
Museoiden kävijämäärät valtionosuuden piirissä ja muissa päätoimisesti hoidetuissa museoissa, 1 000 henk. 4 578 4 612 4 600
Museoille myönnetyt henkilötyövuodet 1 072 1 158 1 158
Sinfoniaorkesterien2) ja Kansallisoopperan kuulijat, 1 000 henk. 1 015 906 1 015
Orkestereille myönnetyt henkilötyövuodet 1 027 1 033 1 033
Kotimaiset pitkien elokuvien ensi-illat 11 14 11
Kotimaisten elokuvien katsojat elokuvateatterissa, 1 000 henk. 929 1 514 1 500
Yleisten kirjastojen kokonaislainaus, 1 000 kpl 105 570 102 577 100 000
Sivukirjastojen määrä 456 449 445

1) Valtionosuuden laskennan perusteena myönnetyt laskennalliset henkilötyövuodet.

2) Sisältää kaksi valtionosuusjärjestelmään kuulumatonta orkesteria.

Liikuntapolitiikka

Liikuntatoimen ensisijaisena tavoitteena on edistää liikuntaa. Liikunnan edistämisen avulla tuetaan väestön hyvinvointia ja terveyttä koko elämänkaaren aikana.

Väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Aktivoidaan riittämättömästi liikkuvia säännölliseen liikkumiseen kaikissa ikäryhmissä, hillitään väestön ylipainoisuuden kasvua liikunnan avulla sekä otetaan huomioon liikkumisympäristöt yhdyskuntasuunnittelussa. Tavoitetta toteutetaan terveysliikuntaa edistävillä ohjelmilla sekä tukemalla liikuntajärjestöjen toimintaa ja laajoja väestöryhmiä palvelevaa liikuntapaikkarakentamista.

Yhteiskunnallisen osallisuuden ja osallistumisen vahvistaminen

Tuetaan paikallistasoisten vapaaehtoistoimijoiden koulutuksen kehittämistä osana liikunnan koulutusjärjestelmää. Kehitetään koulutustoiminnan laatua ja sisältöä lasten ja nuorten, terveysliikunnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun tarpeisiin.

Kansainväliseen menestykseen tähtäävän sekä eettisesti ja yhteiskuntavastuullisesti toimivan huippu-urheilun tukeminen

Huippu-urheilun toimintaedellytyksiä parannetaan tukemalla valmennusjärjestelmien kehittämistä ja valmennuksen tehostamista, vammaishuippu-urheilun integrointia, antidoping -toimintaa sekä urheilun suurtapahtumien haku- ja järjestelyedellytyksiä.

Liikunnan tunnuslukuja1)
  2005 2006 2008
  toteutuma ennuste arvio
       
Terveytensä kannalta riittävästi (2 krt/vko) liikkuvat 15—64-vuotiaat, %      
— miehet 60 63 63
— naiset 68 68 68

1) Lähde: 2005 ja 2006 Kansanterveyslaitos, 2008 (AVTK), OPM

Liikunnan vapaaehtois- ja kansalaistoimintaan osallistuminen, henkilöä1)
  2005 2006 2008
  toteutuma ennuste arvio
       
Kaikki 510 000 532 000 532 000
— miehet 291 000 311 000 311 000
— naiset 219 000 221 000 221 000

1) Lähde: 2005—06 Kansallinen liikuntatutkimus, Suomen Gallup 2006, OPM

Nuorisotyö ja -politiikka

Nuorisolain (72/2006) mukaisesti nuorisotyön ja -politiikan tavoitteet sijoittuvat kolmelle tulosalueelle: nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen.

Nuorten aktiivisen kansalaisuuden tukeminen

Nuorten aktiivisen kansalaisuuden tavoitteena on kehittää nuorten tavoitteellista toimintaa yhteiskunnassa. Aktiivista kansalaisuutta edistetään luomalla edellytyksiä jokaiselle nuorelle omaan harrastukseen, yhteisön jäsenyyteen ja yhteiskuntaan vaikuttamiseen. Tavoitteena on, että nuoret äänestävät valtakunnallisissa vaaleissa yhtä aktiivisesti kuin muu väestö.

Nuorten sosiaalinen vahvistaminen

Nuorille suunnataan elämäntaitoja parantavia toimenpiteitä. Sosiaalinen vahvistaminen on kohdennettua yhteisöllistä toimintaa, joka keskittyy syrjäytymisen riskiryhmissä oleviin nuoriin. Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on nuorten arjen- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen sekä nuorisotyöttömyyden vähentäminen. Ehkäisevällä päihde- ja huumetyöllä vähennetään nuorten huumeiden ja alkoholin käyttöä ja kokeilua.

Nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen

Nuorten kasvu- ja elinoloja parannetaan tehostamalla valtioneuvoston nuoriin kohdistuvaa sukupolvipolitiikkaa tavoitteena nuorten elinolojen saattaminen samalle tasolle muiden väestöryhmien kanssa. Huolehditaan vuonna 2007 valmistuneen valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanosta, seurannasta ja arvioinnista. Seurataan nuorten elinoloja nuorten elinolotiedostojen avulla.

Nuorten elinoloindikaattorit
  2005 2006 2008
  toteutuma toteutuma arvio
       
Nuorten työpajatoiminta      
Pajat, lkm 236 200 220
Nuoret pajoissa, lkm/vuosi 7 100 7 000 8 000
Koulutukseen, työhön tai muuhun ohjattuun toimintaan sijoittuneet, % 70 70 70
Nuorisotyöttömät, lkm 30 500 26 500 22 000

Valtionosuusmäärärahat opetusministeriön hallinnonalalla (1 000 euroa)
      2007 2008  
    2006 varsinainen varsinainen 2007/2008
    tilinpäätös talousarvio talousarvio muutos 
           
29.10.30 Yleissivistävä koulutus 1 787 691 1 840 930 1 964 779 123 849
29.10.34 Koulurakentaminen 67 300 47 700 57 400 9 700
29.20.30 Ammatillinen koulutus 504 514 513 883 561 346 47 463
29.30.30 Vapaa sivistystyö 142 845 142 888 152 219 9 331
29.30.31 Ammatillinen lisäkoulutus 112 465 116 419 126 474 10 055
29.30.32 Oppisopimuskoulutus 107 901 112 211 127 063 14 852
29.30.51 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 17 949 18 008 18 945 937
29.40.30 Ammattikorkeakoulut 356 854 362 682 373 589 10 907
29.80.30 ja 52 Kirjastot 90 825 110 956 115 189 4 233
29.80.31 ja 52 Teatterit ja orkesterit 42 380 46 665 56 972 10 307
29.80.32 ja 52 Museot 18 727 19 354 25 192 5 838
29.80.33 Kuntien kulttuuritoiminta 5 375 5 541 5 563 22
29.80.34 Kirjastorakentaminen 7 000 6 200 5 700 -500
29.90.50 ja 52 Liikunnan koulutuskeskukset 13 743 14 677 15 973 1 296
29.90.50 Kuntien liikuntatoimi 16 712 16 772 16 996 224
29.91.50 Kuntien nuorisotyö 7 035 7 014 7 272 258
Yhteensä   3 299 316 3 381 900 3 630 672 248 772
           
Arvio valtionosuuksien jakautumisesta        
         
Kunnat ja kuntayhtymät (77 %) 2 540 473 2 604 063 2 795 617 191 554
— Kunnat 1 397 260 1 432 235 1 537 589 105 354
— Kuntayhtymät 1 143 213 1 171 828 1 258 028 86 200
Yksityiset (23 %) 758 843 777 837 835 055 57 218

Vuoden 2008 valtionosuusprosentti on opetus- ja kirjastotoimessa 41,89. Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kuntien valtionosuuslainsäädännön muuttamiseksi.

Luvun 28.90 perusteluihin viitaten valtionosuuksissa on otettu huomioon kuntien valtionosuuslain mukainen osuus verotuloihin perustuvista valtionosuuksien tasauslisistä ja -vähennyksistä, siirtymätasauksista sekä kuntajaon muutoksista aiheutuvista valtionosuusmenetysten korvauksista. Tasausten perusteella on tehty 5 654 000 euron lisäys momentille 29.10.30 ja 334 000 euron lisäys momentille 29.80.30. Tasauserien yhteisvaikutus pääluokan 29 osalta on nettomäärältään 5 988 000 euroa.

Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat

Veikkaus Oy:n tuottoarvio vuodelle 2008 on 407,9 milj. euroa.

Voittovaroista ehdotetaan myönnettäväksi momentilta 29.60.53 tieteen tukemiseen 77,1 milj. euroa, momentilta 29.80.52 taiteen tukemiseen 189,2 milj. euroa, momentilta 29.90.50 liikunnan tukemiseen 104,1 milj. euroa ja momentilta 29.91.50 nuorisonkasvatustyön tukemiseen 37,5 milj. euroa. Taiteen osuudesta ehdotetaan käytettäväksi jakosuhdelain mukaisesti kirjastojen valtionosuuksien kattamiseen noin 24 milj. euroa, mikä on noin 22 % kirjastojen valtionosuuksista.

Tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön valtionrahoituksen määräksi luvuissa 29.60, 80, 90 ja 91 vuodelle 2008 ehdotetaan 864,0 milj. euroa, mistä 407,9 milj. euroa eli 47,2 % myönnetään veikkausvoittovaroista.

Arpajaislain (1047/2001) mukaisesti raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuotto käytetään urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen. Veikkausvoittovarat muodostavat keskeisen rahoituslähteen tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön sektoreilla. Arpajaislain mukaan em. pelejä toimeenpanevan rahapeliyhteisön asianomaisen tilikauden voittoa sekä voittovaroista myönnetyistä lainoista kertyviä kuoletuksia ja korkoja vastaavaksi arvioitu määräraha otetaan vuosittain valtion talousarvioon.

Talousarviossa noudatetaan raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain (1054/2001, muut. 1191/2005) 2 §:ssä tarkoitettujen veikkausvoittovarojen tuotosta rahoitettavien kirjaston valtionosuuksien määrää, joka on enintään 22 % vuonna 2008.

Veikkausvoittovarat ja samoihin tarkoituksiin myönnetyt muut määrärahat, milj. euroa
  2001
TP
2002
TP
2003
TP
2004
TP
2005
TP
2006
TP
2007
TA
2008
TA
                 
Kirjastojen käyttökustannusten valtionosuus 82,7 80,0 86,6 87,3 89,8 90,8 111,0 115,2
— veikk.varat 67,2 35,5 58,6 59,0 48,5 39,9 36,5 24,7
— budj.varat 15,5 44,5 28,0 28,3 41,3 50,9 74,5 90,5
                 
Tiede 179,7 188,9 210,5 239,9 239,8 261,3 270,5 283,7
— veikk.varat 75,9 76,2 75,8 75,7 75,7 79,5 77,3 77,1
— budj.varat 103,8 112,7 134,7 163,8 164,1 181,8 193,2 206,6
                 
Taide 209,9 222,2 228,0 243,2 260,0 274,3 280,3 311,2
— veikk.varat 137,3 144,2 130,1 128,6 136,8 150,4 152,3 164,5
— budj.varat 72,6 78,0 97,9 114,6 123,2 123,9 128,3 146,7
                 
Liikunta 81,6 84,4 85,8 90,0 93,1 99,1 101,5 106,9
— veikk.varat 80,7 83,3 83,9 88,1 90,0 97,8 100,2 104,1
— budj.varat 0,9 1,0 1,9 1,9 3,1 1,3 1,3 2,8
                 
Nuoriso 21,1 22,0 22,3 30,8 34,3 39,9 40,8 47,1
— veikk.varat 20,3 20,3 20,7 28,6 31,5 35,2 36,1 37,5
— budj.varat 0,8 1,6 1,6 2,2 2,8 4,7 4,7 9,6
                 
Veikkausvoittovarat yhteensä ilman kirjastoa 361,1 339,2 348,4 351,4 334,0 362,9 363,3 383,2
                 
Veikkausvoittovarat yhteensä 381,4 359,5 369,1 380,0 382,5 402,8 402,4 407,9

Eräisiin käyttötarkoituksiin varatut määrärahat veikkausvoittovaroista ja muilta talousarvion momenteilta (euroa)
  Veikkausvoittovarat Yleiset
budjettivarat
Yhteensä
       
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot 2 375 000 2 660 000 5 035 000
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat 58 500 000 137 433 000 195 933 000
Valtionosuus ja -avustus teattereille ja orkestereille 37 528 000 19 444 000 56 972 000
Valtionosuus ja -avustus museoille 18 407 000 6 785 000 25 192 000
Valtionosuus ja -avustus kirjastoille 24 711 000 90 478 000 115 189 000
Entistämis- ja korjausavustukset 1 510 000 1 160 000 2 670 000
Taiteen keskustoimikunnan, taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien toimintamenoihin ja taiteen edistämiseen 4 320 000 5 082 000 9 402 000
Liikunnan koulutuskeskukset 15 821 000 2 753 000 18 574 000
Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja syrjäytymisen ehkäisy 1 600 000 9 623 000 11 223 000

Kirkollisasiat

Opetusministeriön toimialaan kuuluvat evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset yhdyskunnat. Lisäksi toimialaan kuuluu hautaustoimen yleinen järjestäminen, jossa lähtökohtana on uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden sekä arvokkuuden ja kunnioittavuuden toteutuminen.

Tavoitteena on

 • turvata suotuisat toimintaedellytykset evankelis-luterilaiselle kirkolle, ortodoksiselle kirkkokunnalle ja muille uskonnollisille yhdyskunnille ja
 • edistää mahdollisuuksia uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen sekä muilla tavoin edistää uskonnonvapauden toteutumista.

Hallinnonalan tietohallinto

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategian 2006—2015 toteuttamista jatketaan. Tietohallintostrategian linjausten mukaisesti opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurin yhteistä tietopohjaa vahvistetaan ja uudet palvelut toteutetaan sähköisinä. Hallinnonalalla siirrytään kaikessa hallinnon sisäisessä ja virastojen välisessä toiminnassa yksinomaan sähköiseen asiointiin ja sähköiseen hallintoon. Tietohallinnon kustannustehokkuutta parannetaan edelleen. Keskeisiä keinoja ovat yhteisten palvelujen ja muiden resurssien käytön lisääminen ja yhteistyö hankintojen toteuttamisessa.

Käynnistettäviä ja jatkettavia tietohallintostrategian mukaisia hankkeita vuonna 2008 ovat: sähköisen asianhallinnan hankkeet, hallinnonalan yhteisen tietovaraston kehittäminen ja sähköisten aineistojen pitkäaikaissäilytykseen liittyvät hankkeet.

Tuottavuusohjelman vaikutukset

Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hallituksen talouspoliittista strategiaa. Hallitusohjelman mukaan valtion tuottavuusohjelmaa tarkistetaan siten, ettei se heikennä yliopistokoulutuksen laatua sekä tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuutta. Tuottavuusohjelman toimenpiteitä selvitetään yksityiskohtaisemmin asianomaisten lukujen yhteydessä.

Opetusministeriön hallinnonalalla toteutetaan hallituksen linjausten mukaisesti tuottavuustoimia, joiden yhteenlaskettu henkilöstötarvetta vähentävä vaikutus vuonna 2008 on 302 henkilötyövuotta.

Hallinnonalan valtuudet momenteittain (milj. euroa)
    2007 2008
    varsinainen varsinainen
  talousarvio talousarvio
       
29.10.34 Valtionosuus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)    
  — yleissivistävän koulutuksen perustamishankevaltuus 51,00 45,00
  — laajuuksien vahvistamisvaltuus 60,00 55,00
29.30.52 Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)    
  — perustamishankevaltuus 0,80 1,00
  — laajuuksien vahvistamisvaltuus 1,50 1,50
29.50.01 Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)    
  — vuokrasopimusvaltuus 4,50 -
29.60 Tiede    
  — tutkimushankevaltuus 225,29 245,60
29.60.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)    
  — vuokrasopimusvaltuus 0,74 -
29.80.34 Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha)    
  — perustamishankevaltuus 4,40 4,50
  — laajuuksien vahvistamisvaltuus - 4,00
29.80.70 Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)    
  — kalustamis- ja varustamisvaltuus - 2,90
29.80.75 Toimitilojen ja kiinteistöjen perusparannukset, käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)    
  — perusparannus- ja pienhankevaltuus 1,60 2,00

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2006—2008

    v. 2006
tilinpäätös
1000 €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
1000 €

Muutos 2007—2008
    1000 € %
             
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 267 903 274 203 279 233 5 030 2
01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 275 23 964 25 853 1 889 8
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 827 19 091 20 749 1 658 9
03. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 923 7 995 8 300 305 4
(20.) Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 3 v) 3 694
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 5 966 4 686 4 686
22. Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 2 v) 10 563 13 063 14 563 1 500 11
29. Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 131 880 135 000 135 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 485 485 585 100 21
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 2 604 2 341 2 571 230 10
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha) 61 675 64 596 64 786 190 0
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 1 961 1 982 2 140 158 8
(70.) Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 50 1 000 - 1 000 - 100
10. Yleissivistävä koulutus 1 902 863 1 941 929 2 087 011 145 082 7
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43 202 43 523 47 906 4 383 10
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 6
20. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 4 149 9 249 16 299 7 050 76
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 787 691 1 840 930 1 964 779 123 849 7
34. Valtionosuus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 67 300 47 700 57 400 9 700 20
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 521 521 621 100 19
20. Ammatillinen koulutus 541 695 550 423 600 240 49 817 9
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 376 31 615 34 434 2 819 9
20. Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 3 026 3 026 3 026
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 499 1 899 1 434 - 465 - 24
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 504 514 513 883 561 346 47 463 9
(76.) Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha 3 v) 1 280
30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 439 861 452 459 458 642 6 183 1
20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 14 416 14 428 14 209 - 219 - 2
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 927 2 927 9 304 6 377 218
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 142 845 142 888 152 219 9 331 7
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 112 465 116 419 126 474 10 055 9
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 107 901 112 211 127 063 14 852 13
(34.) Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) 30 000 35 000 - 35 000 - 100
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 17 949 18 008 18 945 937 5
52. Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2 000 1 000 1 000
53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 9 358 9 578 9 428 - 150 - 2
40. Ammattikorkeakouluopetus 363 308 368 060 378 542 10 482 3
20. Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 4 386 3 310 2 950 - 360 - 11
21. Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 068 2 068 2 003 - 65 - 3
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 356 854 362 682 373 589 10 907 3
50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 1 366 488 1 401 449 1 485 490 84 041 6
01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 269 513 1 289 052 1 358 388 69 336 5
02. Kansalliskirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 277 13 500 223 2
03. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 72 356 72 477 75 903 3 426 5
04. Yliopistojen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 000 5 000 0
20. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 24 619 26 643 32 699 6 056 23
60. Tiede 261 324 270 488 283 739 13 251 5
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 827 32 034 34 079 2 045 6
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 053 14 381 18 449 4 068 28
03. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 788 2 730 2 660 - 70 - 3
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 522 1 520 1 550 30 2
20. Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v) 200 150 100 - 50 - 33
50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) 120 131 130 011 137 433 7 422 6
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 79 479 77 342 77 148 - 194 - 0
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 11 324 12 320 12 320
70. Opintotuki 750 229 772 522 836 459 63 937 8
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 599 622 665 43 7
52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) 28 211 23 000 20 900 - 2 100 - 9
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 666 227 693 732 750 500 56 768 8
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 20 641 22 900 25 400 2 500 11
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 3 866 4 268 4 294 26 1
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 30 686 28 000 34 700 6 700 24
80. Taide ja kulttuuri 368 368 391 291 426 383 35 092 9
01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 357 3 366 5 082 1 716 51
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 948 16 947 17 298 351 2
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 407 2 596 2 398 - 198 - 8
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 968 16 745 18 198 1 453 9
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 178 7 018 7 134 116 2
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 464 3 494 4 553 1 059 30
07. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 547 555 583 28 5
08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 806 802 843 41 5
30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 51 274 74 451 90 478 16 027 22
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 13 667 13 812 19 444 5 632 41
32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 4 471 4 470 6 785 2 315 52
33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha) 5 375 5 541 5 563 22 0
34. Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 7 000 6 200 5 700 - 500 - 8
40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) 153 252 252
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 10 265 10 487 10 325 - 162 - 2
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 10 774 11 088 11 088
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 190 387 188 829 189 200 371 0
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 16 465 16 795 17 542 747 4
54. Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiinteä määräraha) 3 533 3 627 3 816 189 5
55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (kiinteä määräraha) 2 000 2 000 0
56. Kulttuuriviennin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 800 800 0
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 1 180 1 110 2 145 1 035 93
72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 649 589 739 150 25
75. Toimitilojen ja kiinteistöjen perusparannukset, käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 2 500 2 500 4 400 1 900 76
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 17 17
90. Liikuntatoimi 99 062 101 550 106 818 5 268 5
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 97 754 100 208 104 065 3 857 4
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) 1 308 1 342 2 753 1 411 105
91. Nuorisotyö 39 876 40 799 47 106 6 307 15
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 35 153 36 076 37 483 1 407 4
51. Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v) 4 723 4 723 9 623 4 900 104
  Yhteensä 6 400 977 6 565 173 6 989 663 424 490 6

  Henkilöstön kokonaismäärä 34 990 34 9901) 35 228    

1) Sisältää Suomen Akatemian tutkimusmäärärahojen lisäyksen vaikutuksen.

Täydentävän esityksen (HE 157/2007 vp) selvitysosa:Täydentävässä talousarvioesityksessä opetusministeriön hallinnonalan valtionosuudet on mitoitettu ottaen huomioon tarkistettuun kustannustason muutosarvioon perustuva valtioneuvoston 18.10.2007 talousarvioehdolla antama asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2008 (909/2007). Kansanopistojen, kesäyliopistojen, valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten, opintokeskusten, ammatillisten erikoisoppilaitosten, teattereiden, orkestereiden ja museoiden tarkistetuissa yksikköhinnoissa vuodelle 2008 on otettu vastaava muutos huomioon. Kustannustason muutosarvion tarkistus perustuu siihen, että kuntien valtionosuuksien laskennan perusteena oleva kustannustason täysimääräinen tarkistus on noussut 0,5 prosenttiyksiköllä 5,2 prosenttiin kunta-alan arvioitua suuremmasta ansiotason noususta johtuen.

Valtiovarainvaliokunta:

Valtion talousarvioesityksessä ehdotetaan opetusministeriön hallinnonalalle noin 6 979 miljoonan euron määrärahoja. Lisäystä kuluvaan vuoteen on noin 414 miljoonaa euroa. Koulutus- ja tiedepolitiikan painopisteitä vuonna 2008 ovat koulutuksen ja tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, osaavan työvoiman varmistaminen ja korkeakoulujen kehittäminen. Hallituksen esityksessä arvioidaan, että suomalaista koulutuspolitiikkaa tehdään tilanteessa, jossa tutkimuksen, innovaatioiden ja tuotekehittelyn sekä huippuosaamisen merkitys korostuu osana globaalia kilpailukykyä.

Valiokunta pitää myönteisenä, että opintorahaa korotetaan 15 prosentilla kaikilla koulutusasteilla syyslukukaudella 2008, ja opiskelijan omia tulorajoja korotetaan 30 prosentilla vuoden 2008 alusta lukien. Ammatillisen peruskoulutuksen laajentaminen 2 200 opiskelijalla on tarpeellinen toimenpide samoin kuin oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen lisääminen 2 100 opiskelijalla yhteensä 27 100 opiskelijaan.

Valiokunnan mielestä on hyvä, että täydentävässä talousarvioesityksessä kohdennetaan lisävoimavaroja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllistymisen edistämiseen. Lisävoimavaroilla muun muassa laajennetaan ammattistartti-kokeilua, käynnistetään laajennetun työssäoppimisen kokeilu ammatillisessa koulutuksessa ja kehitetään tuettua oppisopimusopiskelua. On tärkeää pyrkiä saamaan entistä useampi nuori koulutukseen ja töihin.

Huomattavaa on, että opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia lisätään enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Uuden indeksitarkistuksen perusteella niiden kokonaislisäys on noin 230 miljoonaa euroa. Keskimääräiset yksikköhinnat nousevat todellisia kustannuksia vastaavalle tasolle, mikä parantaa merkittävästi koulujen, oppilaitosten ja kulttuurilaitosten toimintaedellytyksiä. Valiokunta on kuitenkin huolissaan etenkin teattereiden, museoiden ja orkestereiden valtionosuuksien kohdentumisesta kunnissa. Valiokunnan saaman tiedon mukaan monet kunnat vähentävät omaa rahoitusosuuttaan kulttuurilaitoksille, kun valtionosuudet kasvavat. Valiokunta huomauttaa, että valtionosuuksien korotukset ovat tarkoitetut vahvistamaan teattereiden, museoiden ja orkestereiden toimintaa. Valiokunta pitääkin välttämättömänä, että kunnat omalta osaltaan osallistuvat näiden toimintojen vahvistamiseen eikä korotuksia tule käsitellä yleiskatteellisina kuntien taloudessa.

Hallituksen esitys täydentäväksi talousarvioksi on valiokunnan mielestä erittäin myönteinen ja samalla myös välttämätön korjaus veikkausvoittovarojen jakoon. Palauttamalla eräiden valtionavusteisten taidelaitosten toimitilavuokrat ja Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitomenot rahoitettavaksi kokonaisuudessaan yleisistä budjettivaroista turvataan hyvät mahdollisuudet toteuttaa tuloksellista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikkaa koko vaalikauden ajan. Tärkeää on erityisesti noudattaa sitä periaatetta, että veikkausvoittovarat käytetään siihen, mihin ne arpajaislain ja veikkausvoittovarojen jaosta annetun lain mukaan ovat tarkoitetut eli edunsaajien varsinaisen toiminnan tukemiseen. Edunsaajien kannalta määrärahojen mitoituksessa on myös merkityksellistä, että edunsaajat voivat suunnitella toimintaansa pitkäjänteisesti. Täydentävän talousarvioesityksen johdosta edunsaajille jaettavat määrärahat lisääntyvät 10,338 miljoonalla eurolla.