Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       23. Valtioneuvosto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2008

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa:

Toimintaympäristön kuvaus

Suomen lähialueiden vakaus on vahvistunut Euroopan unionin ja Naton laajentumisen sekä EU:n integraation syvenemisen ansiosta. Samalla kansainvälinen tilanne on yleisesti ottaen ja myös Suomen kannalta tarkasteltuna entistä moniulotteisempi. Kansallisen suvereniteetin puolustamisen lisäksi asevoimien suorituskykyä suunnataan laaja-alaisten turvallisuusuhkien sekä kansainvälisen kriisinhallinnan edellyttämien tehtävien toteuttamiseen. Suomen turvallisuuteen vaikuttavat yhä enemmän paitsi sotilaallinen myös taloudellinen ja poliittinen kehitys Euroopassa ja lähialueillamme sekä maailmanlaajuisesti. Tästä johtuen kansallinen turvallisuus perustuu enenevässä määrin perinteisen kansallisen puolustuskyvyn lisäksi yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiskykyyn kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa sekä kykyyn reagoida ja ehkäistä kansainvälisten kriisien ja turvallisuusuhkien syntymistä kansainvälisen kriisinhallinnan ja yhteistoiminnan avulla.

Toimintaympäristömme säilynee vakaana. Vaikka lähitulevaisuudessa maatamme vastaan ei kohdistune välitöntä sotilaallista uhkaa, Venäjä ylläpitää lähiympäristössämme edelleen merkittävää sotilaallista potentiaalia, joka on laadullisesti kehittynyt viime vuosina. Tämä edellyttää Suomen sotilaallisen puolustuskyvyn ylläpitämistä ja pitkäjänteistä kehittämistä.

Puolustusministeriön hallinnonalan suorituskykyjen kehittämisen haasteena tulee säilymään tulevina vuosina toiminnan kattamiseen ja ylläpitoon tarvittavien resurssien riittävyys sekä teknologian hankinnan, käytön ja ylläpidon kallistuminen. Toiminnan ja talouden tasapainottamiseen tähtääviä hallinnonalan sisäisiä toimia joudutaan tästä johtuen jatkamaan kustannuspaineiden hallitsemiseksi sekä toiminnan vaikuttavuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja laadun ylläpitämiseksi.

Talousarvioesityksen lähtökohdat

Suomen puolustuksen päämääränä on kaikissa tilanteissa taata maan itsenäisyys sekä turvata kansalaisten elinmahdollisuudet ja valtiojohdon toimintavapaus. Suomen puolustuskyky mitoitetaan siten, että koko maata puolustetaan. Tätä varten ylläpidetään yleistä asevelvollisuutta ja puolustus rakentuu alueellisen puolustusjärjestelmän pohjalle. Kehittämällä sotilaallista yhteensopivuutta jatketaan valmiuksien luomista kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön erilaisissa kriisitilanteissa. Puolustuksen kehittämisen lähtökohtana on kansallinen puolustus, joka mahdollistaa liittoutumisen.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

  2008 tavoite
Vaikuttavuus asteikolla
1—5
   
Puolustuspolitiikka  
Puolustuspolitiikka, jolla edistetään Suomen etua; määritetään sotilaalliselle maanpuolustukselle tarkoituksenmukaiset perusteet ja tuotetaan tarvittava ohjaus hallinnonalan virastoille. 4,0
Valtakunnan sotilaallinen puolustaminen  
Valtakunnan sotilaallinen puolustaminen, jolla ehkäistään ja torjutaan Suomeen kohdistuvat sotilaalliset uhkat. 3,4
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen  
Puolustusministeriön hallinnonalan yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta kehitetään muun yhteiskunnan ja viranomaisten kanssa hallinnon eri tasoilla yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ja kohteiden turvaamiseksi. 3,5
Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan  
Puolustushallinnon kykyä kansainväliseen yhteistoimintaan ja kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan kehitetään ja sotilaallista kriisinhallintakykyä parannetaan kansainvälisten sitoumusten ja toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Sotilaallisen kriisinhallinnan painopiste on EU:n taisteluosastoihin osallistumisessa ja siihen liittyvän suorituskyvyn luomisessa. 3,2

Puolustusministeriön hallinnonalalla on yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden sisältö uusittu vuoden 2008 talousarvioehdotukseen. Vastaavia tietoja aikaisemmilta vuosilta ei tämän vuoksi ole käytettävissä.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan asteikolla 1—5 ottamalla huomioon eri painokertoimin puolustusministeriön ja sen alaisten virastojen toiminnan vaikuttavuus edellä mainittujen yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumisessa.

Puolustusvoimien järjestelmien ja joukkojen osalta asteikon mittariston perusteet ovat seuraavat:

5 - Joukko/suorituskyky täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset

4 - Joukolla/suorituskyvyllä on pieniä puutteita, jotka ovat kuitenkin helposti korjattavissa ja joukko täyttää sille asetetut vaatimukset

3 - Joukko/suorituskyky täyttää vain sille asetetut vähittäisvaatimukset

2 - Joukon/suorituskyvyn puutteet haittaavat suuresti sille asetettujen vaatimusten saavuttamista

1 - Joukko/suorituskyky ei kykene täyttämään sille asetettuja vaatimuksia

Puolustusvoimien järjestelmien ja joukkojen suorituskyky muodostuu seuraavien osatekijöiden integroituna kokonaisuutena:

  • Käyttö- ja toimintaperiaatteet
  • Osaava ja taistelutahtoinen henkilöstö
  • Ajanmukainen ja määrävahvuinen materiaali
  • Toiminnan edellyttämä infrastruktuuri sekä
  • Puolustusvoimien omat sekä koko yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarjoamat tukeutumismahdollisuudet.
Vaikuttavuustavoitteisiin liittyvät menot (milj. euroa)1)
  2005
toteutunut
2006
toteutunut
2007
ennakoitu
2008
arvio
         
Puolustuspolitiikka 10 10 11 11
Valtakunnan sotilaallinen puolustaminen 1 871 1 894 1 918 2 083
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen 2 2 1 8
Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan 64 64 82 73
Yhteensä 1 947 1 970 2 012 2 175

1) Vuosien 2005—2006 osalta kassaperusteinen toteutuma. Ei sisällä arvonlisäveromenoja eikä UM:n pääluokkaan budjetoituja kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoja.

Puolustusministeriön hallinnonalalla sitoudutaan hallitusohjelman mukaisesti edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikessa päätöksenteossa huomioiden hallinnonalan erityispiirteet kansallisen ja kansainvälisen puolustuspolitiikan, sotilaallisen maanpuolustamisen ja turvallisuuden toimijana. Tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi on puolustusvoimissa aloitettu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu, joka on kytketty osaksi vuosittaista suunnitteluprosessia, työhyvinvointi- ja työsuojelutoimintaa sekä varusmiestoimikuntien toimintaa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kunnioittavan toimintakulttuurin periaatteet huomioidaan suunnittelussa, toiminnassa ja johtamisessa.

Tuottavuusohjelman vaikutukset

Puolustusministeriön hallinnonalalla toteutetaan hallituksen linjausten mukaisesti tuottavuustoimia, joiden yhteenlaskettu henkilöstötarvetta vähentävä vaikutus vuonna 2008 on 247 henkilötyövuotta.

Hallinnonalan valtuudet momenteittain (milj. euroa)
    2007
varsinainen
talousarvio
2008
varsinainen
talousarvio
       
27.10.01 Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)    
  — tilausvaltuus 175 164
27.10.18 Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)    
  — tilausvaltuus 1 749 1 462
27.10.19 Hawk Mk 66-koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)    
  — tilausvaltuus - 31

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2006—2008

    v. 2006
tilinpäätös
1000 €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
1000 €

Muutos 2007—2008
    1000 € %
             
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 230 189 237 066 264 186 27 120 11
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 167 13 568 20 201 6 633 49
02. Puolustushallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 100 100 0
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 217 022 223 498 243 885 20 387 9
10. Sotilaallinen maanpuolustus 1 984 298 1 939 631 2 106 471 166 840 9
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 334 348 1 357 049 1 449 858 92 809 7
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 648 300 580 932 623 763 42 831 7
19. Hawk Mk 66-koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 31 000 31 000 0
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 650 1 650 1 850 200 12
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 66 582 58 894 48 238 - 10 656 - 18
(01.) Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kotimaan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 556 3 494 - 3 494 - 100
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 60 032 55 390 48 228 - 7 162 - 13
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) -6 10 10
(92.) Puolustushallinnon rakennuslaitos
  Yhteensä 2 281 070 2 235 591 2 418 895 183 304 8

  Henkilöstön kokonaismäärä 17 220 17 110 16 700