Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       23. Valtioneuvosto
            (07.) Työterveyslaitos
            (17.) Työttömyysturva
            (18.) Sairausvakuutus
            (19.) Eläkevakuutus
            (20.) Tapaturmavakuutus
         30.  (33.18) Sairausvakuutus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2008

33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa:

Toimintaympäristö

Sosiaaliturvan lähivuosien kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat väestön ikääntyminen ja toimintakyky, kansantalouden yleinen kehitys, Euroopan integraatio, työllisyys ja pitkäaikaistyöttömyyden taso, köyhyys ja syrjäytyminen, uuden teknologian käyttöönotto, alueellinen kehitys sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön muutokset. Sosiaaliturvan kestävän rahoituksen kannalta työssä jatkaminen sekä väestön työ- ja toimintakyvyn ylläpito korostuvat. Euroopan unionin maita yhdistävät samantyyppiset sosiaaliturvan haasteet, samoin yhteiset tavoitteet, eri alueiden toimintaohjelmat sekä politiikan tuloksia kuvaavat indikaattorit.

Talousarvioesityksen lähtökohdat

Hallituksen tavoitteena on kannustaen ja välittäen vahvistaa ihmisten perusturvaa ja arjen turvallisuutta, parantaa palvelujärjestelmän laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sekä lisätä inhimillistä hyvinvointia. Uudistamalla työelämää ja sosiaaliturvaa voidaan taata kaikille riittävä ja aukoton perusturva.

Ministeriö vastaa terveyden edistämisen politiikkaohjelmasta sekä osallistuu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaan. Samoin ministeriö osallistuu työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmaan.

Pääosa, kaksi kolmannesta, sosiaalimenoista rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden sosiaaliturvamaksuin, kuntien verovaroin sekä asiakasmaksuin. Sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan osuus sosiaalimenoista on vajaa neljännes, koska sosiaalimenoihin kuuluvia eriä rahoitetaan myös muiden pääluokkien kautta. Pääluokan suurimmat menoerät ovat siirtomenot kotitalouksille, kunnille ja kuntayhtymille.

Eläketurvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvusta huolimatta sosiaalimenot kehittyvät maltillisesti vuosina 2008—2011. Sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen pysyttelee vajaan 26 prosentin tasolla. Suomen sosiaalimenot ovat hieman alle EU-maiden keskitason.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan strategiset tavoitteet

 • Edistetään terveyttä ja toimintakykyä
 • Lisätään työelämän vetovoimaa
 • Vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä
 • Varmistetaan toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva.

Lisäksi hallitusohjelman painotuksena on perheiden hyvinvointia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevät kokonaisuudet.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategisissa tavoitteissa pyritään toteuttamaan sukupuolivaikutusten arviointi.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa soveltuvin osin alueiden kehittämislain (602/2002) 1.1.2007 voimaan tulleen muutoksen periaatteita. Euroopan unionin rakennerahastovarojen (EAKR- ja ESR-ohjelmat) alueellisessa kohdentamisessa neuvotellaan aluekohtaiset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan hankkeisiin tulevat voimavarat vastuuministeriön (työ- ja elinkeinoministeriö) kanssa. Voimavarojen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen varmistetaan käyttösuunnitelmalla.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet strategioittain

Edistetään terveyttä ja toimintakykyä

Keskeisenä painopisteenä on väestöryhmien välisten terveyserojen supistaminen. Myös sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevan Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteina ovat väestön terveydentilan parantuminen ja terveyserojen kaventuminen. Tämä on mahdollista vähentämällä alkoholin ja tupakan kulutusta, alentamalla nuorten aikuisten miesten tapaturmaista ja väkivaltaista kuolleisuutta, kohentamalla työikäisten työkykyä ja ikääntyneiden toimintakykyä. Väestön ja erityisesti nuorten lihomiseen voidaan vaikuttaa terveellisillä ruokatottumuksilla sekä riittävällä liikunnalla. Tavoitetta tuetaan erityisesti lukujen 33.03, 33.60 ja 33.70 kautta. Tavoitteena on, että

 • ylipainoisten osuus laskee
 • alkoholin haittavaikutukset vähenevät
 • tupakointi vähenee
 • uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä laskee.
Terveyden ja toimintakyvyn tunnusluvut
  2000
toteutunut
2005
toteutunut
2006
toteutunut
2008
arvio
         
Ylipainoisten (BMI 25 tai yli) osuus 15—64-vuotiaista, %        
— miehet 53 60 55 55
— naiset 37 40 41 38
Alkoholisairauksiin ja -myrkytyksiin kuolleet, yhteensä        
— miehet 1 192 1 572 1 588 1 550
— naiset 285 436 432 420
Humalahakuinen juominen (yli 6 annosta kerralla vähintään kerran viikossa) 15—64-vuotiaista, %        
— miehet 25 27 25 25
— naiset 7 8 8 7
Päivittäin tupakoivat 15—64-vuotiaat, %        
— miehet 28 26 24 22
— naiset 20 18 19 17
Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä 20 221 25 155 24 232 24 500

Lisätään työelämän vetovoimaa

Keskeisenä painopisteenä on kannustaa kansalaisia täysipainoiseen osallistumiseen työelämään ja lisätä työn kannustavuutta kaikissa tilanteissa. Tämä edellyttää työolojen kehittämistä, laadukasta työterveyshuoltoa ja kannustavaa sosiaaliturvaa, joka tukee työelämässä jatkamista. Keskeistä on saada pidennettyä työuria ja myöhennettyä eläkkeelle jäämistä. Tavoitetta tuetaan työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman avulla sekä poikkihallinnollisesti useiden momenttien ja pääluokkien kautta sekä erityisesti vuoden 2005 eläkeuudistuksella. Tavoitteena on, että

 • vuonna 2011 työssäoloaika on pidentynyt yhdellä vuodella
 • työtapaturmien taajuus ja ammattitautien syntyminen vähenevät 40 prosenttia ja niiden vakavuusaste vähenee aikavälillä 2007—2011
 • sairauksien aiheuttamat poissaolot vähenevät 15 prosenttia aikavälillä 2007—2011.
Työelämän vetovoiman lisäämisen tunnusluvut
  2000
toteutunut
2005
toteutunut
2006
toteutunut
2008
arvio
         
50-vuotiaan eläkkeelle siirtymisiän odote, vuosia        
— miehet 60,6 60,9 61,5 61,8
— naiset 60,6 60,9 61,5 61,8
Korvatut työtapaturmat ja ammattitaudit yhteensä 121 000 133 500 137 000 137 000
— miehet 84 500 89 200 91 800 91 800
— naiset 36 500 44 300 45 200 45 200
Työpaikkatapaturmien taajuus (milj. työtuntia kohden) 30,2 32,2 33,0 32,0
Sairauspoissaolopäivien osuus työpäivistä, %        
— miehet 3,4 3,3 3,6 3,4
— naiset 4,4 4,8 4,7 4,4
Sairauspäiviä/työllinen, %        
— miehet 7,8 7,3 7,9 7,6
— naiset 9,3 10,0 9,6 9,3

Vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä

Syrjäytymistä voidaan ehkäistä alentamalla pitkäaikaista työttömyyttä, takaamalla erityisryhmien palveluiden toimivuus sekä huolehtimalla vähimmäisetuuksien riittävästä tasosta. Hallituksen käynnistämän sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on myös köyhyyden vähentäminen sekä riittävän perusturvan turvaaminen kaikissa elämäntilanteissa. Syrjäytymisessä on usein kyse moniongelmaisista ja heidän ongelmiensa pitkittymisestä. Tavoitetta tuetaan poikkihallinnollisesti useiden momenttien ja pääluokkien kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu opetusministeriön vastuulla olevan Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaan, jonka tavoitteena on ehkäistä sekä vähentää pahoinvointia ja syrjäytymistä. Tavoitteena on, että

 • pitkäaikaistyöttömyys ja rakennetyöttömyys alenevat
 • toimeentulotuen pitkäaikainen tarve vähenee.

Lapsiperheiden köyhyyttä vähennetään ja eriarvoistumiskehitykseen puututaan parantamalla lapsiperheiden taloudellista asemaa.

Syrjäytymisen ehkäisyn ja hoidon tunnusluvut
  2000
toteutunut
2005
toteutunut
2006
toteutunut
2008
arvio
         
Yli vuoden työttömänä 86 800 70 900 63 800 48 000
— miehet 47 500 39 700 35 000 26 400
— naiset 39 300 31 200 28 800 21 600
Pitkittyneesti pienituloisia 304 000 403 000 399 000 380 000
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien osuus toimeentulotuen saajista, % 24,4 24,2 24,1 23,0
Lapsia avohoidon tukitoimissa 49 351 59 101 59 069 58 800

Varmistetaan toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva

Tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon vakaa rahoitus ja palvelujen saatavuus. Kansalaisten toimivista peruspalveluista huolehditaan asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta, samoin niiden saatavuudesta sekä suomen että ruotsin kielellä. Palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä tulee käyttää apuna tietoteknologiaa, seudullista yhteistyötä sekä toimivia työnjako- ja hoitoketjukäytäntöjä. Kuntien palvelutuotantoa täydentävät yksityinen ja kolmas sektori. Palveluiden tulee tukea ikääntyneiden kotona asumista ja mahdollistaa vammaisten osallistuminen yhteiskuntaan. Henkilöstön riittävyyteen vaikutetaan lisäämällä alan houkuttelevuutta työpaikkana. Sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä vahvistetaan järjestelmän kannustavuutta ja riittävästä perusturvasta huolehtimista eri elämäntilanteissa. Tavoitteita tuetaan erityisesti lukujen 33.20, 33.30, 33.40 ja 33.60 kautta. Tavoitteena on, että

 • parannetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja laatua
 • turvataan henkilöstön riittävyys
 • varmistetaan palvelujen kestävä rahoitus
 • taataan riittävä vähimmäisturva ja kohtuullinen ansioturva.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden toteutuminen varmistetaan sekä valmistellaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma vuosille 2008—2011, jolla vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä sekä ohjausta.

Sosiaalipalvelujen saatavuuden ja laadun kehittämisessä otetaan huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo. Sosiaalialan henkilöstörakenteessa, henkilöstön rekrytoinnissa ja alan koulutuksessa pyritään entistä tietoisemmin kiinnittämään huomiota miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Toimivien palveluiden ja kohtuullisen toimeentuloturvan tunnusluvut
  2000
toteutunut
2005
toteutunut
2006
toteutunut
2008
arvio
         
Sosiaali- ja terveyspalvelut        
Hoitotakuun toteutuminen (erikoissairaanhoito)        
— yli 6 kk jonottaneita .. 15 000 7 300 3 000
Vanhusten palveluja saavat 75 vuotta täyttäneistä, %        
— kodinhoitoapu 19,7 18,2 18,3 18,5
— palveluasuminen 5,1 5,4 5,5 5,7
— vanhainkodeissa 5,3 4,3 4,2 4,1
— terveyskeskusten pitkäaikaishoidossa 3,1 2,5 2,4 2,3
— omaishoidontuella hoidetut 3,0 3,7 3,9 4,1
Terveyskeskusten lääkärivaje, % .. 8,5 8,5 8,0
Ensisynnyttäjien keski-ikä, vuosia 27,6 27,9 28,0 27,9
Kokonaishedelmällisyys 1,73 1,80 1,84 1,84
Päivähoidossa olevien osuus ikäryhmästä, %        
— 1—2-vuotiaat 35 37 38 39
— 3—5-vuotiaat 66 69 70 71
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret 12 854 15 316 15 628 15 500
Sosiaali- ja terveystoimen menojen osuus kuntien kokonaismenoista, % 50,9 52,6 53,2 54,0
         
Eläkkeensaajat        
Vanhuuseläke 869 700 940 000 964 400 1 010 000
— miehet 338 400 381 800 394 900 420 000
— naiset 531 300 558 200 569 500 590 000
Osa-aikaeläke 24 600 32 500 30 600 31 500
— miehet 11 200 15 100 14 100 14 600
— naiset 13 400 17 400 16 500 16 900
Työkyvyttömyyseläke 276 300 269 500 267 400 261 000
— miehet 147 000 143 500 141 900 138 300
— naiset 129 300 126 000 125 500 122 700
Työttömyyseläke 54 300 50 900 48 700 42 700
— miehet 25 900 23 800 23 300 20 100
— naiset 28 400 27 100 25 400 22 600
Leskeneläke 252 800 261 800 262 600 264 400
— miehet 26 300 33 400 34 400 36 000
— naiset 226 500 228 400 228 200 228 400
         
Keskimääräiset etuudet (euroa/kk)        
Vanhuuseläke        
— miehet 1 178 1 408 1 453 1 560
— naiset 718 896 932 1 017
Työkyvyttömyyseläke        
— miehet 1 012 1 092 1 100 1 120
— naiset 807 901 914 934
Työttömien ansiopäiväraha        
— miehet 916 1 137 1 164 1 235
— naiset 719 861 899 953
Sairauspäiväraha        
— miehet 1 037 1 180 1 200 1 262
— naiset 897 1 033 1 053 1 107
Vanhempainpäiväraha        
— miehet 1 230 1 483 1 545 1 875
— naiset 765 995 1 060 1 288
         
Minimietuudet ja toimeentulotuki (euroa/kk)        
Sairausvakuutuksen ja äitiys-/vanhempainpäiväraha 252 380 380 380
Työttömän peruspäiväraha 441 500 505 527
Kansaneläke (täysi) 447 498 511 558
Toimeentulotukea saaneet        
— kotitaloudet 271 690 238 850 229 000 229 000
— henkilöt 454 350 377 380 360 000 360 000

Perheiden hyvinvointi

Tavoitteena on taata korkea syntyvyys ja laskea ensisynnyttäjien keski-ikää sekä tasata lapsista aiheutuvia kustannuksia. Syntyvyyteen voidaan vaikuttaa mahdollistamalla työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Hallitus sitoutuu vähentämään lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointia ja syrjäytymistä. Lapsiperheitä tulee tukea, jotta lapset ja nuoret voivat kasvaa turvallisessa ympäristössä. Tavoitetta tuetaan useiden momenttien kautta, erityisesti luvuissa 33.10 ja 33.60. Tavoitteena on, että

 • tuetaan vanhemmuutta ja perheiden yhtenäisyyttä
 • tasataan lapsista aiheutuvia kustannuksia
 • vahvistetaan lasten turvallisia kasvu- ja kehitysympäristöjä.

Perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi parannetaan pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia viettää aikaa lastensa kanssa. Luodaan perheille aitoja mahdollisuuksia valita lapsilleen paras hoitomuoto. Perhevapaista aiheutuvat kustannukset jaetaan nykyistä tasapuolisemmin mies- ja naisvaltaisten alojen työnantajien kesken sekä yhteiskunnan rahoitusosuutta lisätään.

Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään muun muassa korottamalla äitiyspäivärahaa, äitien ja isien vanhempainrahaa sekä joustavoittamalla isien perhevapaiden käyttöä.

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tavoitetta tuetaan poikkihallinnollisesti koko valtioneuvoston toimin. Tavoitteena on, että

 • naisten ja miesten välisiä palkkaeroja kavennetaan selkeästi tällä vaalikaudella. Kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman toimenpidekokonaisuus toteutetaan vaalikauden aikana.
 • naisten urakehitystä ja naisjohtajuutta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla edistetään suunnitelmallisesti.
 • vähennetään työmarkkinoiden jakautumista sukupuolen mukaan.
 • miehiä kannustetaan perhevapaiden pitämiseen.
 • sukupuolinäkökulma valtavirtaistetaan lainvalmistelussa, talousarvioprosessissa sekä muissa merkittävissä hankkeissa jo toiminnan alkuvaiheissa.
 • tasa-arvotietoisuutta lisätään peruskouluissa ja opettajankoulutukseen ja lastentarhanopettajien koulutukseen sisällytetään sukupuolitietoista opetusta.
 • tasa-arvotyötä toteuttavien viranomaisten ja naisjärjestöjen toiminnan edellytyksiä ja resursseja vahvistetaan.

Tavoitteisiin pyritään mm. laatimalla hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja toteuttamalla samapalkkaisuusohjelman kirjaukset.

Sukupuolten välisen tasa-arvon tunnusluvut
  2000
toteutunut
2005
toteutunut
2006
toteutunut
2008
arvio
         
Naisten säännöllisen työajan ansioiden osuus miesten vastaavista ansioista, % 80,6 80,7 80,3 80,8
Määräaikaisten työsuhteiden osuus työsuhteista, %        
— miehet 12,9 12,9 12,7 12,5
— naiset 19,9 19,9 20,0 19,5
Vanhempainpäivärahapäivistä maksettu isille, % 4,2 5,5 5,7 6,0
Vanhempainpäivärahaa käyttäneiden isien osuus, % 63,1 69,8 70,5 71,5

Tuottavuus

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toteutetaan hallituksen linjausten mukaisesti tuottavuustoimia, joiden yhteenlaskettu henkilöstötarvetta vähentävä vaikutus vuonna 2008 on 71 henkilötyövuotta. Hallinnonalan tuottavuustoimien kautta vähennettävä henkilötyömäärä on kaikkiaan 340 henkilötyövuotta vuosina 2005—2011. Tuottavuustoimenpiteet kohdistuvat Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen, Kansanterveyslaitoksen ja Työterveyslaitoksen tutkimustoiminnan tehostamiseen ja liikelaitostamiseen, minkä tulee olla valmis vuoden 2008 loppuun mennessä. Toisaalta toimenpiteet kohdistuvat valvonta-, muutoksenhaku- ja lupaviranomaisten henkilöstötarpeen vähentämiseen vaikuttamalla esille tulevien asioiden määrään. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen siirtäminen palvelukeskuksiin toteutetaan vuoteen 2009 mennessä. Lisäksi ministeriön johto- ja asiantuntijatehtäviä kehitetään, suurten hankkeiden hallinnointia tehostetaan, sähköistä asianhallintaa jatketaan, toimintamuotoja tehostetaan sekä selvitetään ministeriön tehtävä, rooli ja koko.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2006—2008

    v. 2006
tilinpäätös
1000 €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
1000 €

Muutos 2007—2008
    1000 € %
             
01. Hallinto 59 183 61 493 65 374 3 881 6
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 35 057 36 022 38 763 2 741 8
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 837 1 951 2 020 69 4
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 964 2 989 3 060 71 2
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 72 718 718
05. Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 613 603 603
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 15 536 15 000 16 000 1 000 7
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 4 103 4 210 4 210
(02.) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
02. Valvonta 28 351 28 599 32 084 3 485 12
01. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 513 4 349 6 025 1 676 39
02. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 041 4 915 5 281 366 7
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 642 11 772 12 165 393 3
04. Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 951 1 363 1 363
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 7 204 6 200 7 250 1 050 17
(03.) Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 110 900 114 409 111 488 - 2 921 - 3
01. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 682 23 327 24 294 967 4
02. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 35 279 34 346 34 994 648 2
03. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 333 1 333 1 370 37 3
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 37 814 38 200 38 240 40 0
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha) 5 092 5 663 4 900 - 763 - 13
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 8 700 11 540 7 690 - 3 850 - 33
(04.) Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
(05.) Vakuutusvalvontavirasto
(06.) Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
(07.) Työterveyslaitos
(08.) Kansanterveyslaitos
(09.) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
(10.) Säteilyturvakeskus
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus 1 877 906 1 874 900 1 889 861 14 961 1
27. Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle elatustuen siirron toimeenpanokustannuksista (siirtomääräraha 2 v) 1 861 1 861 0
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) 11 200 11 300 11 400 100 1
51. Lapsilisät (arviomääräraha) 1 410 400 1 403 600 1 414 600 11 000 1
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 806 1 000 1 500 500 50
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) 17 000 18 500 19 500 1 000 5
54. Asumistuki (arviomääräraha) 438 500 440 500 441 000 500 0
(11.) Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
(12.) Valtion koulukodit
(13.) Työsuojelun piirihallinto
(14.) Valtion mielisairaalat
(15.) Perhekustannusten tasaus
(16.) Yleinen perhe-eläke
(17.) Työttömyysturva
(18.) Sairausvakuutus
(19.) Eläkevakuutus
(20.) Tapaturmavakuutus
20. Työttömyysturva 1 513 573 1 530 704 1 434 500 - 96 204 - 6
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 5 604 6 500 8 000 1 500 23
50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha) 525 000 536 500 452 000 - 84 500 - 16
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha) 56 000 62 750 62 000 - 750 - 1
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha) 744 971 716 100 699 500 - 16 600 - 2
53. Valtionosuus koulutuspäivärahasta (arviomääräraha) 10 658 12 000 12 000
54. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha) 120 391 137 854 141 000 3 146 2
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 18 350 26 000 21 000 - 5 000 - 19
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 32 600 33 000 39 000 6 000 18
(21.) Rintamaveteraanieläkkeet
(22.) Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot
(23.) Muu sodista kärsineiden turva
(28.) Muu toimeentuloturva
30. Sairausvakuutus 1 092 465 1 153 000 1 175 000 22 000 2
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 092 465 1 153 000 1 175 000 22 000 2
(32.) Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
(33.) Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot
40. Eläkkeet 2 429 730 2 533 700 2 953 150 419 450 17
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 38 900 42 000 44 800 2 800 7
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 430 400 447 000 471 700 24 700 6
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 51 300 60 000 79 000 19 000 32
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 1 430 100 150 50 50
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 13 500 14 500 14 500
55. Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha) 37 764 38 200 37 800 - 400 - 1
56. Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha) 23 993 22 500 14 500 - 8 000 - 36
57. Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha) 18 690 21 100 22 900 1 800 9
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 813 753 1 888 300 2 267 800 379 500 20
50. Veteraanien tukeminen 430 136 422 123 420 372 - 1 751 - 0
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 2 352 2 350 2 300 - 50 - 2
50. Rintamalisät (arviomääräraha) 79 872 74 000 70 200 - 3 800 - 5
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 240 069 239 200 233 873 - 5 327 - 2
52. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 59 707 61 707 65 207 3 500 6
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 2 760 2 960 3 100 140 5
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 130 110 96 - 14 - 13
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 2 950 3 500 3 500
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 42 288 38 288 40 288 2 000 5
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8 8 1 808 1 800 22 500
(53.) Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta
(57.) Maatalousyrittäjien lomitustoiminta
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 4 423 781 4 703 587 5 469 684 766 097 16
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 4 022 253 4 307 400 5 075 497 768 097 18
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 54 530 39 800 24 800 - 15 000 - 38
32. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 48 730 48 747 48 747
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 86 894 89 170 94 170 5 000 6
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille mielentilatutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 3 404 4 570 4 570
35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 197 742 200 500 211 000 10 500 5
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 600 600 600
38. Valtionavustus sairaanhoitopiirien kuntayhtymille rikosten esitutkintaan liittyvien lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisista tutkimuksista aiheutuviin kustannuksiin (kiinteä määräraha) 2 897 4 000 1 000 - 3 000 - 75
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 3 100 2 500 3 000 500 20
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (kiinteä määräraha) 3 631 6 300 6 300
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 47 642 50 273 52 236 1 963 4
01. Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 520 25 513 26 846 1 333 5
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 10 762 10 600 10 800 200 2
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 800 800 930 130 16
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 1 360 1 360 1 360
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 7 500 9 300 9 600 300 3
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 700 2 700 2 700
80. Maatalousyrittäjien lomitustoiminta 207 699 207 739 213 200 5 461 3
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 192 500 192 500 197 300 4 800 2
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 15 199 15 239 15 900 661 4
90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 292 020 306 000 312 000 6 000 2
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 292 020 306 000 312 000 6 000 2
(92.) Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö
  Yhteensä 12 513 385 12 986 527 14 128 949 1 142 422 9

  Henkilöstön kokonaismäärä 4 200 4 200 4 1411)    

1) Tästä maksullisen toiminnan osuus on 1 577 henkilötyövuotta ja yhteisrahoitteisen osuus 425 henkilötyövuotta.

Valtiovarainvaliokunta:

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on käynnistetty runsaasti erilaisia uudistus- ja kehittämishankkeita. Vuosille 2008—2011 ajoittuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa määritellään mm. keskeisimmät sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet sekä niiden toteuttamista tukevat uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet. Palvelujen järjestämiseen liittyy keskeisesti myös kunta- ja palvelurakenneuudistus. Lisäksi hallitus on käynnistänyt sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen, jonka tavoitteena on työn kannustavuuden parantaminen, köyhyyden vähentäminen ja riittävän perusturvan tason turvaaminen kaikissa elämäntilanteissa. Hallitusohjelmaan sisältyy myös kaksi keskeisesti sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan liittyvää politiikkaohjelmaa: terveyden edistämisen politiikkaohjelma sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma.

Vireillä olevilla hankkeilla on merkittävä vaikutus palvelujen järjestämiseen, niistä aiheutuviin kustannuksiin sekä palvelurakenteen uudistamiseen. Hankkeiden suuremmat kustannusvaikutukset ajoittuvat tuonnemmaksi, joten ne eivät vaikuta merkittävästi vielä ensi vuoden talousarvioon. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että hankkeiden ja politiikkaohjelmien toteuttamiseen osoitetaan riittävät resurssit, jotta ne etenevät suunnitellussa aikataulussa.

Valiokunta korostaa, että sosiaali- ja terveydenhuollossa ja siihen liittyvissä hankkeissa ja uudistuksissa on kauttaaltaan ja määrätietoisesti vahvistettava ennalta ehkäisevän työn asemaa ja merkitystä. Lähtökohtana tulee olla terveyden, toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistäminen sekä palvelujen vaikuttavuus. Ennaltaehkäisevät ja oikea-aikaiset toimet ovat tehokkain tapa hillitä palvelujen ja menojen kasvua ja ne ovat tärkeitä ennen muuta kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Lasten ja lapsiperheiden asema

Hallitusohjelmassa sekä ensi vuoden talousarvioesityksessä on monia tavoitteita, jotka tähtäävät lasten ja lapsiperheiden aseman parantamiseen. Valiokunta pitää asetettuja tavoitteita erittäin tärkeinä ja ajankohtaisina, sillä lasten ja lapsiperheiden pahoinvointi on monella tavalla lisääntynyt mm. alkoholi- ja mielenterveysongelmien vuoksi. Myös lapsiperheiden köyhyys on edelleen vakava ongelma. Stakesin noin vuosi sitten julkaisemassa laajassa hyvinvointitutkimuksessa todettiin, että suhteellinen köyhyys oli lisääntynyt ja nimenomaan lapsiperheiden köyhyys oli kasvanut.

Valiokunnan mielestä konkreettiset lapsiperheiden asemaa parantavat toimenpiteet jäävät vielä ensi vuoden talousarvioesityksessä suhteellisen vähäisiksi. Esimerkiksi lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen nostaminen 10 eurolla ei paranna kaikkein pienituloisimpien yksinhuoltajien tilannetta, koska tukea määriteltäessä lapsilisän korotus pienentää toimeentulotukea.

Valiokunnan mielestä jatkossa on edelleen tehostettava niitä toimia, joilla parannetaan lasten ja lapsiperheiden elämäntilannetta. Lapsiperheiden taloudellisen aseman vahvistaminen on keskeistä, sillä lapsiperheiden köyhyys lisää syrjäytymisriskiä ja vaikeuttaa lasten ja nuorten suotuisaa kehitystä. On myös tärkeää panostaa ongelmien varhaiseen tunnistamiseen sekä perheitä tukevien palveluketjujen toimivuuteen.

Valiokunta korostaa myös toimia, joilla voidaan parantaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja lapsiperheiden vanhempien jaksamista. Lapsiperheiden arkea helpottaisi esim. nykyistä paremmat mahdollisuudet kotipalvelujen saamiseen.

Valiokunnan lausumaehdotus 2:

Eduskunta edellyttää, että sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota köyhimpien lapsiperheiden taloudellisen aseman parantamiseen sekä riittävän perusturvan varmistamiseen. Etuuksien yhteensovituksessa on otettava aiempaa paremmin huomioon toimeentulotuen varassa olevat lapsiperheet.

Kuten edellä on todettu, hallitusohjelmaan sisältyy paljon tavoitteita lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Valiokunnan mielestä on perusteltua, että lasten ja perheiden hyvinvointi sisältyisi myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan strategisiin tavoitteisiin. Valiokunta katsoo, että valtion talousarvion yhteydessä tulisi myös arvioida kokonaisvaltaisesti budjetin vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Saadun selvityksen mukaan monet kunnat suorittavat jo Stakesin ohjeiden mukaista lapsivaikutusten arviointia kunnallisten lapsiohjelmien yhteydessä.

Eduskunnan lausuma 2:

Eduskunta edellyttää, että sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota köyhimpien lapsiperheiden taloudellisen aseman parantamiseen sekä riittävän perusturvan varmistamiseen. Etuuksien yhteensovituksessa on otettava aiempaa paremmin huomioon toimeentulotuen varassa olevat lapsiperheet.