Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       23. Valtioneuvosto
            (10.) Hallinto
         30. Yrityspolitiikka
         60. Energiapolitiikka
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2008

32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Kauppa- ja teollisuusministeriön, työministeriön sekä sisäasiainministeriön pääluokkiin aiemmissa talousarvioissa sisältyneiden momenttien, jotka siirtyvät 1.1.2008 työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan, käyttämätön osuus voidaan siirtää vuoden 2007 tilinpäätöksessä uuden ministerön vastaavien momenttien käyttöön vuoden 2008 alusta. Tämä koskee siirtomäärärahoja ja niitä myöntämisvaltuusmomentteja, joiden valtuuksien käyttämättömän osuuden siirto seuraavalle vuodelle on nykysäädösten mukaan mahdollista.

Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa toimintansa 1.1.2008. Uudessa ministeriössä yhdistyvät kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työministeriön nykyiset tehtävät lukuun ottamatta pakolais- ja siirtolaisuusasioita sekä kuntouttavan työtoiminnan, työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaalisten etujen ja työmarkkinatuen määrärahoja. Lisäksi uuteen ministeriöön kuuluu aiemmin sisäasiainministeriöön kuulunut alueiden ja hallinnon kehittämisosasto lukuun ottamatta alue- ja paikallishallintoyksikköä.

Toimintaympäristö

Maailmantalouden globalisoituminen, väestön ikääntyminen, teknologian kehitys ja kestävä kehitys — erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen — heijastuvat yhä selvemmin elinkeinoelämään ja yritysten toimintaympäristöön. Näiden aiheuttamat rakennemuutokset jatkuvat myös tulevaisuudessa voimakkaina. Yritykset ovat aiempaa riippumattomampia alkuperäisen kotimaansa olosuhteista, mikä helpottaa niiden mahdollisuuksia valita sijaintipaikkansa. Tämä vähentää kansallisvaltioiden merkitystä ja niiden mahdollisuuksia ohjata yhteiskunnan kehitystä kansallisella lainsäädännöllä. Erityisesti Euroopan unionin laajentumisen myötä työvoima liikkuu aiempaa helpommin maasta toiseen. Globalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää toisaalta työmarkkinoita, joilla työntekijän siirtyminen entisestä työpaikasta uuteen on nykyistä helpompaa ja turvallisempaa. Globaalistumisen myötä korostuu myös huoli yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta.

Hyvinvoinnin kasvu Suomessa perustuu korkeaan työllisyyteen ja tuottavuuden kasvuun. Innovaatioympäristön tulee tukea suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan mahdollisuuksia yhä paremmin sekä hyödyntää osaamisen ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia kilpailukyvyn kehittämiseksi sekä tuottavuuden ja työelämän laadun parantamiseksi. Kasvuyrittäjyys, palveluyritysten edellytysten parantaminen ja markkinaehtoisen yritystoiminnan edellytysten luominen julkisissa palveluissa ovat keskeisiä haasteita. Työmarkkinoiden toimivuutta tulee parantaa, jotta työvoimavarat saadaan täyskäyttöön ja osaavan työvoiman saatavuus kyetään turvaamaan. Tuotanto- ja kulutustapojen muuttaminen ja kestävä energia edellyttävät uudenlaisia painotuksia yhteiskuntapolitiikan eri alueilla. Elinkeino- ja energiapolitiikan tulee tasapainoisesti tukea toisiaan pyrittäessä kestävään kehitykseen.

Rahoituksen painopisteet

Vuonna 2008 työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehitysrahoitus kasvaa aiemmin tehtyjen linjausten mukaisesti yli 5 %:lla. Suomen elinkeinoelämän uudistamiseksi ja vahvistamiseksi rahoitusta suunnataan erityisesti kohteisiin, joissa luodaan uutta tietämystä, vahvistetaan osaamista ja avataan innovaatioille liiketoimintamahdollisuuksia.

Työvoimapolitiikan määrärahoja suunnataan uudelleen siten, että niillä nykyistä paremmin tuetaan työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja näin helpotetaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden kanssa ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa.

Alueiden kehittämisen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat tasapainoinen alueellinen kehitys, alueellisen kilpailukyvyn vahvistuminen sekä kansalaisten alueellisesti tasavertainen hyvinvointi. Tavoitteeseen pyritään alueiden osaamista, innovatiivisuutta, yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä valtion palvelurakennetta kehittämällä.

Alueellisten kehittyneisyyserojen tasapainottumista seurataan muuttoliikkeellä ja työllisyys- ja työttömyystiedoilla. Alueellisen kilpailukyvyn vahvistumisen mittareina käytetään kilpailukykyindeksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan vaikuttavuustavoitteet täsmentyvät strategiatyön myötä kesän 2007 aikana.

Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla naisyrittäjyyden edistäminen on keskeisessä roolissa. Sukupuolivaikutuksiltaan merkittävä rahoitusmuoto on naisyrittäjälainat, jotka sisältyvät Finnvera Oyj:n myöntämiin erityislainoihin. Naisyrittäjälainoja myönnetään yritykselle, jossa naiset ovat enemmistöosakkaina ja jota yksi naispuolisista osakkaista johtaa päätoimisesti. Naisyrittäjälainoja arvioidaan myönnettävän vuonna 2008 noin 25 milj. euroa. Lisäksi tietyissä avustuksissa naisyrittäjyys on yhtenä kohdennusperusteena.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on 2000-luvulla ollut keskimäärin 47—50 prosenttia (52 % vuonna 2006). Rakenteelliseen työttömyyteen kuuluvista miehiä vuonna 2006 oli noin 53 %.

Koko 2000-luvun ajan työvoimakoulutuksen aloittaneista henkilöistä keskimäärin 51—52 prosenttia on ollut naisia (vuonna 2006 osuus oli 52,8 %). Naisten osuus työvoimakoulutuksen aloittaneista on ollut hieman suurempi kuin heidän osuutensa työttömistä työnhakijoista. Kohtaanto-ongelman helpottamiseksi naisia pyritään ohjaamaan miesvaltaisille työvoimapulasta kärsiville aloille kuten rakennus-, metalli- ja kuljetusaloille.

Vuonna 2006 palkkatuella työssä olleista noin 56 % oli naisia. Keskimääräistä suurempi naisten osuus oli kuntasektorilla (noin 64 %). Koska osa-aikalisää käytetään eniten kuntasektorilla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä, naisten osuus oli lähes 90 %. Työmarkkinatuen työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa naisten osuus vuonna 2006 oli noin 60 %. Starttirahan saajista oli vuonna 2006 naisia noin 47 %. Naisten osuus palkkatuetussa työssä on suurempi kuin heidän osuutensa työttömistä työnhakijoista. Palkkatuettuja työpaikkoja hankittaessa pyritään kiinnittämään huomiota siihen, että työpaikkoja löytyisi nykyistä paremmin miesten palvelutarvetta vastaavista tehtävistä.

Tuottavuusohjelman vaikutukset

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toteutetaan hallituksen linjausten mukaisesti tuottavuustoimia, joiden yhteenlaskettu henkilöstötarvetta vähentävä vaikutus vuonna 2008 on 238 henkilötyövuotta.

Lisäksi muun muassa rakennerahastotoimintojen organisointiin kohdistuvilla tuottavuustoimilla saadaan aikaan 43 henkilötyövuoden vähennys.

Hallinnonalan valtuudet momenteittain (1 000 euroa)
    2007
varsinainen
talousarvio
2008
varsinainen
talousarvio
       
32.20.20 Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta (arviomääräraha)    
  — rahoitusvaltuus 178 791 185 580
32.20.40 Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 206 646 213 103
32.20.83 Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 80 479 84 503
30. Yrityspolitiikka    
  — lainojen hyväksymisvaltuus 8 409 8 409
  — myöntämisvaltuus 34 34
32.30.40 Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 18 028 19 028
32.30.42 Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha)    
  — korkotukivaltuus 234 644 242 644
32.30.45 Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 22 678 43 678
32.50.63 Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)    
  — myöntämisvaltuus 2 500 2 500
32.60.40 Energiatuki (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 30 228 25 100
32.60.43 Kioton mekanismit (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 30 000 15 000
32.60.45 Biopolttoaineiden uusien tuotantoteknologioiden demonstrointi (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus - 5 000
32.70.64 EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 246 278 240 456
32.70.65 Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 197 356 209 794
32.80.51 Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha)    
  — hankintasopimusvaltuus 110 300 110 300
32.80.64 Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)    
  — hankintasopimusvaltuus 34 718 18 250

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2006—2008

    v. 2006
tilinpäätös
1000 €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
1000 €

Muutos 2007—2008
    1000 € %
             
01. Hallinto 216 654 217 664 224 513 6 849 3
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 46 353 49 429 50 545 1 116 2
02. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 78 318 79 423 83 007 3 584 5
03. Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 767 772 1 090 318 41
20. Työelämäohjelmat (siirtomääräraha 3 v) 4 733 3 300 3 380 80 2
21. Työ-ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 725 737 12 2
(22.) Tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v) 5 458
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 59 662 61 240 61 240
63. Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 8 300 8 300 8 300
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 8 636 9 230 9 295 65 1
92. Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha) 3 907 5 235 6 909 1 674 32
95. Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) 8 10 10
(98.) Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 512
(10.) Hallinto
20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka 537 559 573 723 618 949 45 226 8
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 315 40 450 40 891 441 1
02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 79 232 74 016 80 440 6 424 9
03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 738 9 250 9 287 37 0
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 945 1 922 1 986 64 3
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 289 5 170 5 284 114 2
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 991 29 218 30 490 1 272 4
20. Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta (arviomääräraha) 136 692 166 150 180 696 14 546 9
21. Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 3 v) 13 490 9 164 12 622 3 458 38
40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 150 970 161 917 171 157 9 240 6
41. Valtionavustus eräille yhteisöille keksintö-, laatu- ja standardisointitoimintojen edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 6 663 7 205 7 605 400 6
42. Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2 v) 2 600 2 600
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 1 000 0
83. Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 65 235 66 661 74 891 8 230 12
30. Yrityspolitiikka 163 029 155 117 170 697 15 580 10
01. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) -642 1 270 4 469 3 199 252
02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 334 16 088 16 257 169 1
40. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 16 999 18 500 19 638 1 138 6
42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha) 14 212 12 684 11 073 - 1 611 - 13
43. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 20 027 21 700 22 140 440 2
44. Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha) 3 976 3 840 5 000 1 160 30
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 14 172 17 348 25 633 8 285 48
47. Avustus elinkeinopolitiikkaa edistäville järjestöille (siirtomääräraha 3 v) 28 457 28 667 29 867 1 200 4
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 23 697 35 000 36 600 1 600 5
60. Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha) 796 20 20
(63.) Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) 25 000
40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely 15 940 16 491 16 659 168 1
01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 882 5 854 5 924 70 1
02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 074 5 133 5 281 148 3
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 4 311 4 661 4 611 - 50 - 1
50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) 673 823 823
95. Ryhmäkanteen oikeudenkäyntikulut (arviomääräraha) 20 20
50. Alueiden kehittäminen 74 189 76 338 79 166 2 828 4
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 29 880 31 380 33 156 1 776 6
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 44 309 44 958 46 010 1 052 2
60. Energiapolitiikka 35 572 36 886 45 261 8 375 23
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 823 836 711 - 125 - 15
20. Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 3 400 3 400 3 900 500 15
40. Energiatuki (arviomääräraha) 21 942 27 600 27 600
(42.) Kioton mekanismien käyttö (siirtomääräraha 3 v) 350
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 6 5 000 10 000 5 000 100
(44.) Biopolttoaineiden uusien tuotantoteknologioiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 9 000
45. Biopolttoaineiden uusien tuotantoteknologioiden demonstrointi (arviomääräraha) 3 000 3 000 0
50. Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v) 50 50 50
(70.) Omistajapolitiikka
70. EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus 437 162 474 674 515 369 40 695 9
61. Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2000—2006 (arviomääräraha) 251 158 249 918 191 532 - 58 386 - 23
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta ohjelmakaudella 2000—2006 (arviomääräraha) 186 004 179 914 122 678 - 57 236 - 32
64. EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha) 24 628 112 116 87 488 355
65. Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha) 20 214 89 043 68 829 341
80. Työvoimapolitiikka 637 233 692 046 735 174 43 128 6
01. Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 142 826 144 617 150 997 6 380 4
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha) 469 399 516 711 554 422 37 711 7
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 25 008 30 718 29 755 - 963 - 3
90. Hallinnonalan muut menot 23 817 26 693 29 043 2 350 9
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 4 005 3 893 6 243 2 350 60
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 19 012 22 000 22 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 799 800 800
  Yhteensä 2 141 155 2 269 632 2 434 831 165 199 7

  Henkilöstön kokonaismäärä 10 700 10 740 10 595    

Valtiovarainvaliokunta:

Talousarvioesityksen mukaan vuoden 2008 alussa toimintansa aloittavan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan määrärahat ovat noin 2,4 mrd. euroa, jossa on lisäystä tämän vuoden talousarvioon noin 162 miljoonaa euroa. Uuden ministeriön määrärahoihin sisältyvät nykyisen kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan määrärahat, osa työministeriön määrärahoista sekä aiemmin sisäasiainministeriön vastuualueella olleet EU:n rakennerahasto-ohjelmien rahoitus sekä kansalliset alueiden kehittämisen määrärahat.

Työ-, elinkeino- ja aluepolitiikan keskittäminen yhteen ministeriöön antaa uusia mahdollisuuksia vastata elinkeinoelämän, työmarkkinoiden ja alueiden kehittämisen haasteisiin. Merkittävä uudistus on myös siirtyminen teknologiapainotteisesta lähestymistavasta laajempaan, innovaatioita edistävään politiikkaan, jossa otetaan nykyistä laaja-alaisemmin huomioon myös palvelusektori ja kuluttajien tarpeet.

Hallitusohjelman mukaisesti on käynnistetty työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma, jonka tavoitteena on huolehtia työvoiman täysimääräisestä käyttämisestä ja työvoiman saatavuudesta, edistää yrittäjyyden ja yritysten kasvua ja parantaa työelämän laatua ja työn tuottavuutta.

Valiokunta pitää politiikkaohjelmaa hyvänä ja ajankohtaisena työelämän laadun ja tuottavuuden parantamiseksi. Väestön ikääntyessä ja työvoiman vähetessä on niin ikään välttämätöntä löytää keinot työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että ohjelman toteuttamiseen tarvittavien resurssien riittävyydestä huolehditaan.

Hallitusohjelman mukaan julkista tutkimusrahoitusta lisätään tavoitteena nostaa kansallinen tutkimuspanos vaalikauden kuluessa neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Talousarvioesityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaan keskeiset julkiset tutkimus- ja kehittämismäärärahat kasvavat ensi vuonna 74 miljoonaa euroa; lisäpanostuksia suunnataan mm. Suomen Akatemialle ja Tekesille.

Tilastokeskuksen vuoden 2006 virallisen tutkimustilaston mukaan t&k-menojen osuus bkt:sta oli 3,45 prosenttia vuonna 2006 ja 3,48 prosenttia vuonna 2005. Vaikka ensi vuodelle esitetyt panostukset ovat merkittäviä, tutkimusrahoituksen lisäys saattaa kuitenkin olla liian hidasta asetettuun tavoitteeseen nähden. Bruttokansantuotteen voimakkaasti kasvaessa näyttääkin siltä, että asetettu neljän prosentin tavoite on pikemminkin etääntymässä kuin lähenemässä.

Valiokunta pitää tärkeänä, että t&k-panostukset säilyvät riittävällä tasolla ja että ne vastaavat mahdollisimman hyvin myös pk-yritysten kehitystarpeisiin.