Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Energia- ja ilmastohaasteet
        Valtion ei-strategiset pörssisijoitukset omistajayhtiön hoitoon
        Crisis Management Initiative ry:n toiminnan tukeminen
        Saamelaiskäräjien toiminta-avustus
        Ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi
        Kansainvälinen pelastustoiminta
        Keski-Pasilan alueiden siirto
        Kuntien harkinnanvaraiset avustukset
        Tali-Ihantala tieto- ja näyttelykeskus
        Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon
        Pilottihanke pohjavesialueiden rajaamismenettelystä
        Infrastruktuurihankkeet
        Äkillisen rakennemuutoksen paikkakuntien työllisyyden tukeminen
        Vuokra-asuntotarjonnan ja -tuotannon edistäminen
        Lisäyksiä eräisiin toimintamenomäärärahoihin
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2008

Energia- ja ilmastohaasteet

Energiatuen valtuuteen ehdotetaan lisäystä 30 milj. euroa käytettäväksi valmisteilla olevan ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden toimeenpanoon. Lisäyksestä yli puolet on tarkoitus käyttää tuulivoimahankkeiden tukemiseen ja loppuosa muihin uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta edistäviin hankkeisiin.

Asuntojen energia-avustuksiin ehdotetaan 10 milj. euron lisäystä, joka liittyy ilmasto- ja energiastrategiaan kytkeytyvään toimenpidekokonaisuuteen. Lisämääräraha käytetään energia-avustusten myöntämiseen vuoden 2008 loppuun saakka voimassa olevien perusteiden mukaisesti, minkä jälkeen energiakorjausten kannusteita on tarkoitus vuoden 2009 talousarvioesityksen mukaisesti lisätä korottamalla kotitalousvähennystä ja suuntaamalla energia-avustukset kerros- ja rivitaloille sekä kohteisiin, joissa kotitalousvähennystä ei tulojen pienuuden vuoksi voi hyödyntää. Toimenpidekokonaisuudella luodaan suotuisat ja aiempaa oleellisesti joutuisammat edellytykset asuinrakennusten energiansäästöinvestoinneille ja ympäristöystävällisille lämmitystapamuutoksille, jotka energianhintojen nousun vuoksi ovat muodostuneet asukkaille taloudellisesti hyvin kannattaviksi.