Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Energia- ja ilmastohaasteet
        Valtion ei-strategiset pörssisijoitukset omistajayhtiön hoitoon
        Crisis Management Initiative ry:n toiminnan tukeminen
        Saamelaiskäräjien toiminta-avustus
        Ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi
        Kansainvälinen pelastustoiminta
        Keski-Pasilan alueiden siirto
        Kuntien harkinnanvaraiset avustukset
        Tali-Ihantala tieto- ja näyttelykeskus
        Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon
        Pilottihanke pohjavesialueiden rajaamismenettelystä
        Infrastruktuurihankkeet
        Äkillisen rakennemuutoksen paikkakuntien työllisyyden tukeminen
        Vuokra-asuntotarjonnan ja -tuotannon edistäminen
        Lisäyksiä eräisiin toimintamenomäärärahoihin
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2008

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Maailmantalouden kasvunäkymät ovat poikkeuksellisen epävarmat ja kasvuvauhdin hidastuminen jatkuu. Hidastumiseen on vaikuttanut mm. Yhdysvalloissa, Espanjassa, Irlannissa ja Isossa-Britanniassa kehittyneiden asuntohintakuplien puhkeamista seurannut kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kriisiytyminen, lainamarkkinoiden kiristyminen ja korkojen nousu. Toisaalta elintarvikkeiden ja öljytuotteiden hintojen tuntuvat nousut ovat nopeuttaneet inflaatiota, leikanneet kotitalouksien ostovoimaa ja lisänneet yritysten kustannuksia. Nämä kansainväliset ilmiöt vaikuttavat Suomenkin reaalitalouteen kansainvälisen kysynnän, investointien supistumisen ja heikentyvien odotusten kautta.

Suomen talous on perustaltaan kuitenkin terve, joten talouskasvu yltänee kotimaisen kysynnän voimin vajaaseen kolmeen prosenttiin vielä tänä vuonna, vaikka vuoden toisen puoliskon kasvu jää jo vähäiseksi. Inflaatioksi ennakoidaan tänä vuonna neljä prosenttia, vaikka raaka-aineiden hintakehitys rauhoittui loppukesällä. Suomessa inflaatiota ovat nopeuttaneet pääosin samat tekijät kuin kansainvälisestikin eli elintarvikkeiden, öljytuotteiden ja muiden energiahintojen kallistuminen sekä korkojen nousu. Työllisten määrä lisääntynee tänä vuonna suhdanteiden heikentymisestä huolimatta noin neljälläkymmenellä tuhannella.

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota vähennetään nettomääräisesti 738 milj. eurolla. Verotuloarviota vähennetään nettomääräisesti 765 milj. eurolla.

Tuloveroarvion aleneminen 500 milj. eurolla johtuu lähinnä yhteisöveron ja luovutusvoitoista perittävien verojen kertymäarvioiden alenemisesta. Lokakuussa vallinneen poikkeuksellisen suuren epävarmuuden vuoksi tuloveron tuottoarvioon vaikuttavia tekijöitä on erittäin vaikeaa arvioida tässä vaiheessa luotettavasti.

Autoveron tuottoarviota ehdotetaan vähennettäväksi 216 milj. eurolla, koska uusia henkilöautoja arvioidaan myytävän ennakoitua vähemmän ja niistä maksetaan vähäpäästöisyyden vuoksi autoveroa keskimäärin aiemmin ennakoitua vähemmän.

Toteutuneiden kertymätietojen perusteella perintö- ja lahjaveron tuloarviota nostetaan 70 milj. eurolla ja tupakkaveron 19 milj. eurolla. Savukkeiden verollinen kulutus ei ole vähentynyt ennustetusti, sillä savukkeiden matkustajatuonti Virosta ei vapautunut heinäkuussa 2008. Energiaveron tuottoarviota puolestaan alennetaan 73 milj. eurolla kertymätietojen perusteella ja varainsiirtoveron 70 milj. eurolla.

Arviota sekalaisista tuloista vähennetään nettomääräisesti 5,3 milj. eurolla. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta vähenevät 72,6 milj. eurolla EU:lta saatavien tulojen määrän tarkentumisen johdosta. Rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta arvioidaan kertyvän tuloja yhteensä 54 milj. euroa, josta Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalista 23,7 milj. euroa sekä Valtion vakuusrahastosta 30,3 milj. euroa. Korkotuloarviota korotetaan 32 milj. eurolla ennakoitua suurempien kassavarojen sekä korkotason nousun vuoksi.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 738 milj. euron vähennykset ja määrärahojen 344 milj. euron lisäykset huomioon ottaen kolmas lisätalousarvioesitys on 1,082 mrd. euroa alijäämäinen. Valtionvelkaa vähennetään vuonna 2008 yhteensä 1,4 mrd. eurolla, ja valtionvelan määräksi vuoden 2008 lopussa arvioidaan vajaat 55 mrd. euroa, mikä on n. 29 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
 2007
Tilinpäätös
2008
Hyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
2008
Hallituksen
esitys
2008
Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
40 32744 04134444 384
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)2 3412 204852 289
Valtionvelan vähentäminen
(pääluokka 37)
2 9252 480-1 0821 398
— Nettokuoletukset2 9202 432-1 0821 350
— Velanhallinta548-48
     
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
43 21246 521-73845 783
— Verotulot36 71138 518-76537 753
— Muut tulot6 5017 443277 470
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö-560-560

Vaalikauden kehys

Vuoden 2008 kehystasoa tarkistetaan hinta- ja kustannustasossa sekä talousarvion rakenteessa tapahtuneita muutoksia vastaavasti yhteensä n. 36 milj. eurolla jäljempänä olevan taulukon mukaisesti.

Tarkistuksen jälkeen menokehys vuodelle 2008 on 34 332 milj. euroa. Kolmas lisätalousarvioesitys huomioiden kehykseen kuuluvien määrärahojen tasoksi ehdotetaan 34 260 milj. euroa, joten jakamaton varaus kuluvalle vuodelle on 72 milj. euroa. Jakamaton varaus siirtyy vuodelle 2009 käytettäväksi kertaluonteisiin menoihin, jos uusia lisätalousarvioita ei tule.

Kehyksen hinta- ja kustannustasotarkistukset sekä rakennemuutokset, milj. euroa
MomenttiAsia2008200920102011
     
Hinta- ja kustannustasotarkistukset    
26.20.01, 26.30.01Valtion työ- ja virkaehtosopimuksesta johtuvat lisäykset.0,519   
      
Rakennemuutokset    
31.24.78Vaalimaan rekkaparkin rakentamisen myöhentyminen vähentää menoja v. 2008, mutta lisää niitä vuosina 2009 ja 2010.-23,612,011,6 
27.10.19Hawk Mk 66 -koneiden muutostöiden myöhentyminen-12,5  12,5
Yhteensä -35,58112,011,612,5

Energia- ja ilmastohaasteet

Energiatuen valtuuteen ehdotetaan lisäystä 30 milj. euroa käytettäväksi valmisteilla olevan ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden toimeenpanoon. Lisäyksestä yli puolet on tarkoitus käyttää tuulivoimahankkeiden tukemiseen ja loppuosa muihin uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta edistäviin hankkeisiin.

Asuntojen energia-avustuksiin ehdotetaan 10 milj. euron lisäystä, joka liittyy ilmasto- ja energiastrategiaan kytkeytyvään toimenpidekokonaisuuteen. Lisämääräraha käytetään energia-avustusten myöntämiseen vuoden 2008 loppuun saakka voimassa olevien perusteiden mukaisesti, minkä jälkeen energiakorjausten kannusteita on tarkoitus vuoden 2009 talousarvioesityksen mukaisesti lisätä korottamalla kotitalousvähennystä ja suuntaamalla energia-avustukset kerros- ja rivitaloille sekä kohteisiin, joissa kotitalousvähennystä ei tulojen pienuuden vuoksi voi hyödyntää. Toimenpidekokonaisuudella luodaan suotuisat ja aiempaa oleellisesti joutuisammat edellytykset asuinrakennusten energiansäästöinvestoinneille ja ympäristöystävällisille lämmitystapamuutoksille, jotka energianhintojen nousun vuoksi ovat muodostuneet asukkaille taloudellisesti hyvin kannattaviksi.

Valtion ei-strategiset pörssisijoitukset omistajayhtiön hoitoon

Valtion ei-strategisiksi määritellyt pörssiyhtiöiden osakeomistukset siirretään apporttina Solidium Oy:n omistukseen ja yhtiön toimiala esitetään muutettavaksi valtion omistajastrategiseksi holding-yhtiöksi. Tavoitteena on yhteiskunnan kannalta tärkeiksi arvioitavien uusien omistuskohteiden hankkiminen, nykyisten osakeomistusten säilyttäminen tai asteittainen vähentäminen. Elisa Oyj:n osakkeiden hankintaan työeläkevakuutusyhtiö Varmalta esitetään 269 milj. euroa. Huoltovarmuussyistä pidetään tarkoituksenmukaisena, että valtiolla on riittävä omistusoikeus yhtiössä.

Crisis Management Initiative ry:n toiminnan tukeminen

Crisis Management Initiative ry:n (CMI) avustusta esitetään lisättäväksi 100 000 eurolla. Tämän lisäksi ensi vuoden talousarvioesitystä on tarkoitus täydentää siten, että Crisis Management Initiative ry:n rahoitusta lisätään 135 000 eurolla vuonna 2009.

Saamelaiskäräjien toiminta-avustus

Saamelaiskäräjien toimintaedellytysten parantamiseen esitetään 50 000 euroa.

Ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi

Ylimääräisen pääkaupunkiseudun hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestämiseen ehdotetaan 425 000 euroa.

Kansainvälinen pelastustoiminta

Kansainvälisen pelastustoiminnan menoihin ehdotetaan 0,8 milj. euroa. Lisämäärärahan tarve aiheutuu kesällä Kiinan maanjäristysalueelle lähetetystä teltta-avusta.

Keski-Pasilan alueiden siirto

Senaattikiinteistöille esitetään siirrettäväksi Ratahallintokeskuksen hallinnassa olleita ja valtiovarainministeriölle siirrettyjä Keski-Pasilan alueella sijaitsevia kiinteistöjä, määräaloja ja erityisiä oikeuksia. Siirrettävien alueiden käyvän arvon on arvioitu olevan runsaat 10 milj. euroa.

Kuntien harkinnanvaraiset avustukset

Kuntien harkinnanvaraisiin avustuksiin esitetään 2 milj. euron lisäystä. Määrärahasta (22 milj. euroa) ehdotetaan varattavaksi yhteensä 4 milj. euroa erillisten avustusten maksamiseen Kauhajoen ja Jokelan ampumistapauksista sekä Porin sadevesitulvasta ja Nokian vesijohto-onnettomuudesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin.

Tali-Ihantala tieto- ja näyttelykeskus

Lappeenrantaan perustettavalle Tali-Ihantala tieto- ja näyttelykeskukselle ehdotetaan 1 milj. euroa vuoden 2009 talousarvioesityksessä ehdotetun 1 milj. euron lisäksi.

Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon

Maatilatalouden kehittämisrahastoon ehdotetaan siirtona 33,7 milj. euroa, mistä 19,1 milj. euroa on siirtoa momentilta 28.91.41 energiaverotukipalautuksen jäätyä maa- ja puutarhataloudelle budjetoitua vähäisemmäksi ja 14,6 milj. euroa siirtoa momentilta 30.20.43 Suomen peruuttaessa esityksen EU:n komissiolle ympäristötuen kansallisen lisäosan maksamisesta.

Pilottihanke pohjavesialueiden rajaamismenettelystä

Maa- ja metsätalousministeriölle varataan 300 000 euroa pilottihankkeeseen, jolla selvennetään pohjavesialueiden rajaamismenettelyä ottaen huomioon rajaamisesta aiheutuvat rajoitukset erityisesti marjan- ja hedelmänviljelylle.

Infrastruktuurihankkeet

Uutena liikennehankkeena ehdotetaan hyväksyttäväksi 4,59 milj. euron sopimusvaltuus Kevitsan kaivosalueen uuden tieyhteyden rakentamiseen siten, että kaivosyhtiö rahoittaa tieyhteyden ja valtio maksaa kustannukset korottomana takaisin hankkeen valmistuttua edellyttäen, että alueella on tuolloin merkittävää kaivostoimintaa.

Eräiden liikennehankkeiden ennakoitua suuremman kustannusnousun johdosta arvonlisäverottomia sopimusvaltuuksia ehdotetaan korotettavaksi Vt 4 Lusi—Vaajakoski -tiehankkeessa (20,5 milj. eurolla), mt 101 Kehä I Turunväylä—Vallikallio -tiehankkeessa (12,0 milj. eurolla), Haminan meriväylähankkeessa (10,3 milj. eurolla) ja Vuosaaren sataman liikenneväylähankkeissa (5,6 milj. eurolla). Lisäksi eräiden keskeneräisten liikennehankkeiden viivästymisten ja nopeutumisten johdosta niiden määrärahatarpeita tarkistetaan. Vaalimaan rekkaparkkialueen arvioitu valmistuminen siirtyy kaavavalitusten johdosta vuoteen 2010.

Perustienpidon, perusradanpidon ja joukkoliikenteen määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi yhteensä 8,2 milj. eurolla EU:n TEN-avustusten tuloutusmääriä vastaavasti.

Äkillisen rakennemuutoksen paikkakuntien työllisyyden tukeminen

Yritystukien ja työllisyysperusteisten investointien sekä Kainuun kehittämisrahan myöntämisvaltuuksiin ja määrärahoihin ehdotetaan yhteensä 33,5 milj. euron lisäystä. Tarkoituksena on toteuttaa uusia ja korvaavia työpaikkoja nopeasti luovia hankkeita äkillisestä rakennemuutostilanteesta kärsivillä Kajaanin, Imatran, Etelä-Pirkanmaan ja Varkauden seuduilla.

Vuokra-asuntotarjonnan ja -tuotannon edistäminen

Vuokra-asuntotarjonnan ja -tuotannon edistämiseksi ehdotetaan uutta 62,5 milj. euron suuruista takausvaltuutta lainoille, joilla rakennettavat uudet asunnot pidetään vuokra-asuntoina vähintään 20 vuotta. Tarvetta ja kiinnostusta uuteen tuotantomuotoon synnyttää yhtäältä vuokra-asuntokysynnän kasvu ja toisaalta halu vakaisiin pitkäaikaisiin sijoituskohteisiin rakennusalan resurssitilanteen asteittain helpottuessa huippusuhdannevaiheen jälkeen.

Lisäyksiä eräisiin toimintamenomäärärahoihin

ETYJ-puheenjohtajuuskauden menoihin ehdotetaan 0,6 milj. euron määrärahalisäystä.

Vankeinhoitolaitoksen toimintaedellytysten turvaamiseen esitetään kertamenona 1 milj. euroa.

Suomen ETYJ-puheenjohtajuuteen liittyvän ulkoministereiden kokouksen turvajärjestelyihin ehdotetaan poliisille 1,5 milj. euron ja Rajavartiolaitokselle 70 000 euron määrärahaa.

Vapaan liikkuvuuden mahdollistavan SIS II Schengen -tietojärjestelmän loppurahoituksena ehdotetaan poliisille 3 milj. euron määrärahaa. Rajavartiolaitokselle ehdotetaan 1,3 milj. euroa Kaakkois-Suomen rajavartioston kiinteän rajavalvontajärjestelmän kehittämiseen.

Tullilaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan 1,3 milj. euron nettolisäys junien läpivalaisulaitteiden hankintaan. Määräraha on siirtoa tullilaitoksen kaluston hankintamomentilta. Lisäksi Euroopan petostorjuntavirasto myöntää rahoitusta savukkeiden salakuljetuksia paljastavan laitteiston hankintaan 1,3 milj. euroa.

Opetushallituksen toimintamenoihin ehdotetaan lisättäväksi 1,2 milj. euroa.

Alueellisille taidetoimikunnille ehdotetaan 100 000 euroa tietojärjestelmä- ja muuttokuluihin.

Teknillisen korkeakoulun tilojen peruskorjaus aiheuttaa tilapäistä lisäystä vuokramenoihin yhteensä 3 milj. euroa, mistä lisätalousarvioesitykseen ehdotetaan 1,5 milj. euroa. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (ent. Suomen elokuva-arkisto) vuokramenoihin esitetään lisäystä 140 000 euroa, minkä lisäksi ehdotetaan valtuutta uusien toimitilojen vuokraamiseen.

Maanmittauslaitokselle esitetään 500 000 euroa kirjaamistehtävien siirtyessä käräjäoikeuksilta.

Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenoihin ehdotetaan lisäystä 460 000 euroa, josta on tarkoitus maksaa viranomaisaloitteisesti korvauksia eräiden maahantuotujen ajoneuvojen tarpeettomista määräaikaiskatsastuksista asianomaisille aiheutuneisiin kustannuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön kiinteistön tulipalosta aiheutuviin menoihin ehdotetaan 257 000 euroa. Turvatekniikan keskuksen toimintamenoihin esitetään 250 000 euron lisäystä käytettäväksi kustannuksiin, jotka aiheutuvat keskuksen toimintojen alueellistamisesta. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenoihin ehdotetaan lisäyksenä n. 4,3 milj. euroa, joka on tarkoitus käyttää yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusimisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla vuoden 2009 alussa toteutettavien virastojen yhdistämisten valmisteluun esitetään lisämäärärahoja yhteensä 1,1 milj. euroa. Tästä 100 000 euroa jakautuisi tasan Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen kesken ja 1 milj. euroa tasan Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen sekä Kansanterveyslaitoksen kesken. Edelleen ehdotetaan lisättäväksi 300 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenoihin mm. eräisiin korvauksiin ja lääkealan hallinnon uudelleenjärjestelyihin liittyen.

Eräiden menoarvioiden tarkentuminen

Suomen maksuosuutta Euroopan unionille esitetään lisättäväksi 13 milj. eurolla Euroopan unionin talousarvioon tehtyjen tarkistusten johdosta.

Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimien määrärahaan ehdotetaan 15 milj. euron vähennystä. Vähennys aiheutuu työllisyystilanteen varsinaisessa talousarviossa arvioitua paremmasta kehityksestä.

Oletettua suotuisamman työllisyyskehityksen vuoksi määrärahojen tarvearviota esitetään alennettavaksi myös työttömyysturvan osalta 35 milj. eurolla. Eläkkeiden määrärahoihin esitetään etuusmenoja ja maksutuottoja koskevien tarkistusten vuoksi yhteensä n. 30 milj. euron vähennystä. Tarvearvioiden korotuksia puolestaan esitetään ennakoitua suuremman lasten määrän vuoksi lapsilisiin (1,4 milj. euroa), aiemmin arvioitua suuremman käytön vuoksi vuorottelukorvausten valtionosuuteen (3,5 milj. euroa) sekä palkkioperusteisten ruumiinavausten kasvaneen määrän ja kohonneiden kustannusten vuoksi oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoihin (1,15 milj. euroa). Perustoimeentulotuen valtionosuuksiin ehdotetaan 12 milj. euron lisäystä, joka johtuu toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän kasvusta.

Valtionvelan korkomenoihin arvioidaan tarvittavan lisäystä 85 milj. euroa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävakaudesta seuranneen korkotasojen nousun johdosta.

Eduskunnan vuodelle 2008 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa
 PääluokkaHyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
21.Eduskunta122 078 000-122 078 000
22.Tasavallan presidentti9 548 000-9 548 000
23.Valtioneuvosto79 777 000269 000 000348 777 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 135 794 000700 0001 136 494 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala758 858 0002 300 000761 158 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 139 675 00016 152 0001 155 827 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 494 761 000-7 333 0002 487 428 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala6 874 288 000-6 617 0006 867 671 000
29.Opetusministeriön hallinnonala7 249 672 0009 630 0007 259 302 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala
2 828 524 00021 916 0002 850 440 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
2 187 906 000-12 080 0002 175 826 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonala
2 485 562 000-3 228 0002 482 334 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala14 133 924 000-41 780 00014 092 144 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala336 316 00010 000 000346 316 000
36.Valtionvelan korot2 204 000 00085 000 0002 289 000 000
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen)44 040 683 000343 660 00044 384 343 000
     
37.Valtionvelan vähentäminen2 480 317 000-1 081 933 0001 398 384 000
Yhteensä46 521 000 000-738 273 00045 782 727 000

Eduskunnan vuodelle 2008 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa
 OsastoHyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot38 518 047 000-765 000 00037 753 047 000
12.Sekalaiset tulot4 853 016 000-5 273 0004 847 743 000
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset2 347 937 00032 000 0002 379 937 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)802 000 000-802 000 000
Yhteensä46 521 000 000-738 273 00045 782 727 000