Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Liikenne
        Muut asiat

Talousarvioesitys 2007

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2007 talousarvioesitystä (HE 122/2006 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2007 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 12.9.2006 eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Talouskehitys

Hallituksen talousarvioesitys sekä täydentävä esitys perustuvat valtiovarainministeriön syyskuun suhdanne-ennusteeseen. Siten bruttokansantuote kasvaa kuluvana vuonna 4,5 prosenttia nojautuen laaja-alaisesti sekä ulkomaiseen että kotimaiseen kysyntään. Vuonna 2007 kasvu hidastuu mutta yltää silti vielä kolmeen prosenttiin.

Taulukko 1. Kansantalouden kehitys

  2003 2004 2005* 2006** 2007**
           
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 145,9 151,9 157,4 166,8 173,4
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 1,8 3,5 2,9 4,5 3,0
Työttömyysaste, % 9,0 8,8 8,4 7,7 7,4
Työllisyysaste, % 67,3 67,2 68,0 68,8 69,1
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 0,9 0,2 0,9 1,5 1,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 4,1 4,1 3,4 3,8 4,1

Taulukko 2. Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan

  2002 2003 2004 2005* 2006** 2007**
  suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, prosenttia
             
Verot ja sosiaaliturvamaksut 44,5 43,8 43,5 43,8 43,0 42,7
Julkisyhteisöjen menot 48,8 50,0 50,3 50,1 49,0 48,7
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto 4,1 2,3 2,1 2,5 2,9 2,8
  Valtionhallinto 1,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3
  Paikallishallinto -0,2 -0,6 -0,8 -0,7 -0,3 -0,1
  Sosiaaliturvarahastot 3,0 2,5 2,5 2,7 2,6 2,6
     Työeläkelaitokset 3,0 2,7 2,7 2,8 2,5 2,4
     Muut sosiaaliturvarahastot 0,0 -0,2 -0,2 -0,1 0,1 0,2
Julkisyhteisöjen velka (EMU) 41,3 44,3 44,3 41,3 39,1 37,7
Valtionvelka 41,2 43,4 42,0 38,2 35,8 34,4

Tuloarviot

Sekalaisten tulojen arvio nousee 35 milj. euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n ennakkojako-osuuksista arvioidaan kertyvän tuloja 15,8 milj. euroa. Valtion vakuusrahaston tuloutus budjettitalouteen arvioidaan 4,2 milj. euroksi.

Määrärahat ja tasapaino

Talousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan 109 milj. euron lisäystä. Budjettitalouden ylijäämä pienenee täydentävän esityksen johdosta 74 milj. eurolla. Vuoden 2007 talousarviossa valtionvelan vähentäminen supistuu siten yhteensä 89 milj. euroon.

IT- ja tuottavuushankkeet

IT-hankkeisiin ehdotetaan yhteensä 38 milj. euroa, josta 9 milj. euroa rahoitetaan osakemyyntituloilla.

Poliisitoimelle ehdotetaan 2 milj. euron määrärahaa biometristen tunnisteiden käyttöön siirtymisen johdosta. Sisäasiainministeriön toimintamenoihin ehdotetaan 0,8 milj. euron lisämäärärahaa sähköistä asiointia parhaiten edistävien toimenpiteiden selvittämiseen. Vesikulkuneuvorekisterin perustamista varten ehdotetaan rekisterihallinnolle 0,2 milj. euron määrärahaa.

Kuntien valtionosuuksista siirretään 5 milj. euroa kuntien informaatioteknologiaa parantaviin hankkeisiin.

Tullilaitoksen IT-järjestelmien uudistamiseen ehdotetaan 18 milj. euron määrärahaa. Verohallinnolle ehdotetaan 0,4 milj. euroa Katso-organisaatiotunnistuspalvelun laajentamiseen koko julkisen hallinnon ja yritysten käyttöön.

Valtionjohdon ja turvallisuusviranomaisten käyttöön tarkoitetun suojatun tietojärjestelmän (VALTU) ylläpitoon ja kehittämiseen ehdotetaan 0,5 milj. euroa.

Kansaneläkelaitoksen sähköisen arkiston perustamiseen varaudutaan 2 milj. euron määrärahalla.

Yliopistojen yhteiseen käyttöön hankittavan supertietokoneen vuoden 2007 maksuerän suorittamiseen ehdotetaan 4 milj. euroa. Arkistolaitoksen sähköisten aineistojen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän kehittämiseen esitetään 0,25 milj. euron määrärahaa.

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen Tekesin valtuuksia lisätään 6 milj. euroa Euroopan Unionin vuosina 2007—2013 toteutettavaan teknologiseen ARTEMIS-yhteisaloitteeseen osallistumista varten. Vuonna 2007 alkavan uuden osaamiskeskusohjelman koordinointiin esitetään perustettavaksi enintään 13 valtakunnallista osaamiskeskusklusteria ja määrärahaa tähän tarkoitukseen 2,6 milj. euroa. Energiamarkkinaviraston päästökaupparekisterin kehittämiseen ehdotetaan 0,13 milj. euron määrärahaa. Tietotekniikan standardisoinnin kehittämisen valtionavustukseen ehdotetaan 0,2 milj. euron lisäystä.

YK ja kriisinhallinta

Suomi osallistuu YK:n UNIFIL-operaatioon Libanonissa. Sen kokonaiskustannukset v. 2007 ovat 21,4 milj. euroa, joista ulkoasiainministeriön hallinnonalan osuus on 11,6 milj. euroa henkilöstömenoina ja puolustusministeriön hallinnonalan osuus 9,8 milj. euroa kalusto- ja hallintomenoina. Ulkoasiainhallinnon osuudesta rahoitetaan 2,2 milj. euroa sotilaallisten rauhanturvamäärärahojen sisäisin järjestelyin ja 9,3 milj. euroa lisämäärärahalla. Puolustushallinnon osuudesta rahoitetaan 1,4 milj. euroa rahoitetaan sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomäärärahojen sisäisin järjestelyin ja 8,5 milj. euroa lisämäärärahalla.

Ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön hallinnonalojen rauhanturvamenojen mitoituksessa on lisäksi varauduttu siihen, että ne kattavat mahdollisen Saksa-johtoisen EU:n taisteluosaston neljän kuukauden mittaisen operaation menot.

Ulkoasiainministeriön hallinnonalalla on lisäksi esitetty 8,6 milj. euron lisäystä kansainvälisiin jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin. Pääosa johtuu YK:n UNIFIL-operaation kustannuksista sekä kurssimuutoksista.

Liikenne

Matkustaja-alusten miehistökustannusten tukea ehdotetaan lisättäväksi vuositasolla noin 7,6 milj. eurolla ajanjaksolla 1.1.2007—31.12.2009 muuttamalla ulkomaan liikenteen kauppa-alusluettelolakia siten, että tuki kattaa täysimääräisesti maksetut työnantajan sosiaaliturva- ja eräät muut vakuutusmaksut. Perustienpitoon ehdotetaan 2,5 milj. euron lisäystä liikenneruuhkien helpottamiseksi välillä Hamina—Virojoki. Länsimetron suunnitteluun ehdotetaan 1,5 milj. euron määrärahaa ja 15 milj. euron sopimusvaltuutta. Vuosaaren sataman liikenneväylien kustannusarvio on noussut ja valtuutta tehdä sitoumuksia ehdotetaan korotettavaksi 237,4 milj. eurosta 289 milj. euroon sekä määrärahaa lisättäväksi 20 milj. euroa.

Kuntien valtionosuudet

Kuntien valtionosuuksia ehdotetaan kuntien verotuloihin perustuvien tasauserien muuttumisen johdosta lisättäväksi 6,2 milj. euroa.

Rakennerahastot

Alkavan ohjelmakauden 2007—2013 EU:n ja valtion rahoitusosuudet ehdotetaan koottavaksi kunkin rahaston hallintoviranomaisina toimivien ministeriöiden eli sisäasiainministeriön ja työministeriön pääluokkiin.

Rakennerahasto-ohjelmien tarkastusviranomainen perustetaan valtiovarain controller -toiminnon yhteyteen siirtämällä kaksi virkaa sekä sisäasiain- että kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Muut asiat

Lähialueyhteistyöhön ehdotetaan 1 milj. euron lisämäärärahaa Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahaston Suomen osuuden täydentämiseksi.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan liittyviä hankkeita on tullut vireille ostojen sijasta enemmän korvaushankkeina, minkä vuoksi luonnonsuojeluun liittyvissä korvauksissa ehdotetaan varauduttavaksi 2 milj. eurolla näihin vapaaehtoisiin suojeluhankkeisiin.

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukivaltuutta nostetaan 1 milj. eurolla yksinyrittäjiä koskevan työllistämiskokeilun rahoittamiseksi. Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen voidaan maksaa tukea Kehys-Kainuun, Torniolaakson, Itä-Lapin ja Pielisen Karjalan seutukunnissa sekä Ilomantsin ja Rautavaaran kunnissa.

Lappeenrannan Huhtiniemen kalmistojen tutkimista varten ehdotetaan 0,1 milj. euron lisäystä.

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Helsingin kaupungin ja valtion välisen sopimuksen perusteella korvauksetta ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen sopimin ehdoin Helsingin kaupungille ns. Kamppi—Töölönlahti -sopimusalueeseen kuuluva määräala.

Rajavartiolaitoksen Emäsalossa sijaitsevan merivartioaseman ja sataman suunnittelumenoihin ehdotetaan 0,2 milj. euroa.

Valtionvelan korkomenoihin arvioidaan tarvittavan 44 milj. euroa aiemmin ennakoitua enemmän lyhyiden korkojen nousun vuoksi.

Eräiden menoarvioiden tarkentuminen

Eräiden menojen tarvearviot ovat nousseet. Tämän vuoksi työttömyysturvaan esitetään 10 milj. euron ja sotilasvammakorvauksiin 15,6 milj. euron määrärahalisäyksiä.

Eräiden menojen tarvearviot ovat alentuneet. Tästä syystä esitetään määräraha-arvioita alennettavaksi sairausvakuutuslaista johtuvien valtion menojen osalta 9 milj. eurolla, yrittäjien eläkelaista johtuvien valtion menojen osalta 8 milj. eurolla ja kansaneläkelaista johtuvien valtion menojen osalta 2,2 milj. eurolla. Valtionosuutta kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin alennetaan 40 milj. eurolla toimeentulotukimenojen arvioinnin perustana olevien tilastotietojen tultua käytettäviksi vuoden 2005 osalta.

Valtion rahoitusosuutta EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä vähennetään 10 milj. euroa vuodelta 2006 siirtyvien määrärahojen vuoksi.

Vaalikauden kehys

Vuoden 2007 kehystasoon tehdään noin 7 milj. euron hintatasotarkistus KEL- ja TEL-indeksien vahvistamisen johdosta. Tarkistuksen jälkeen vuoden 2007 menokehys on 30 517 milj. euroa.

Vuonna 2006 omaisuuden myynnistä on kertynyt nettotuloja 946 milj. euroa, joista hallituksen päätöksen mukaisesti voidaan 500 milj. euroa ylittävästä osasta käyttää 20 % eli 89 milj. euroa kertaluonteisiin lisämenoihin lähinnä infrastruktuuri-investointeihin sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseen menosäännön estämättä. Talousarvioesityksessä ehdotettiin sellaisia määrärahojen lisäyksiä vuodelle 2007, joiden rahoitus jätettiin katettavaksi tulevista osakemyyntituloista, yhteensä jo 80 milj. euroa. Loput kertyneiden osakemyyntitulojen jakovarasta eli 9 milj. euroa ehdotetaan käytettäviksi tässä esityksessä ehdotettuihin viiteen it-hankkeeseen momenteilla 26.75.21, 28.01.21, 28.18.21, 28.80.27 ja 29.50.22.

Kehyksen piiriin kuuluvien määrärahojen määräksi ehdotetaan yhteensä 30 271 milj. euroa, jolloin jakamattomaksi varaukseksi suhteessa kehystasoon jää 61 milj. euroa. Kehyksen ulkopuolisten määrärahojen määräksi ehdotetaan 10 157 milj. euroa.

Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, euroa
  Osasto Hallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 35 091 576 000 - 35 091 576 000
12. Sekalaiset tulot 3 817 427 000 35 453 000 3 852 880 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 338 075 000 - 1 338 075 000
15. Lainat 234 680 000 - 234 680 000
Yhteensä 40 481 758 000 35 453 000 40 517 211 000

Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen pääluokittain, euroa
  Pääluokka Hallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
         
21. Eduskunta 112 349 000 - 112 349 000
22. Tasavallan presidentti 9 943 000 - 9 943 000
23. Valtioneuvosto 51 909 000 535 000 52 444 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 973 684 000 18 786 000 992 470 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 706 477 000 175 000 706 652 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 584 356 000 13 164 000 1 597 520 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 225 281 000 10 310 000 2 235 591 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 995 452 000 21 269 000 6 016 721 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 551 714 000 3 329 000 6 555 043 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 633 274 000 -9 603 000 2 623 671 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 772 805 000 33 959 000 1 806 764 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 1 013 151 000 485 000 1 013 636 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 703 986 000 -30 413 000 11 673 573 000
34. Työministeriön hallinnonala 1 937 782 000 3 786 000 1 941 568 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 742 726 000 -602 000 742 124 000
36. Valtionvelan korot 2 303 700 000 44 000 000 2 347 700 000
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen) 40 318 589 000 109 180 000 40 427 769 000
         
37. Valtionvelan vähentäminen 163 169 000 -73 727 000 89 442 000
Yhteensä 40 481 758 000 35 453 000 40 517 211 000