Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2007 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 122/2006 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouskehitys
        Tuloarviot
        Määrärahat ja tasapaino
        IT- ja tuottavuushankkeet
        YK ja kriisinhallinta
        Liikenne
        Kuntien valtionosuudet
        Rakennerahastot
        Muut asiat
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
        Vaalikauden kehys
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2007

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2007 talousarvioesitystä (HE 122/2006 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2007 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 12.9.2006 eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Talouskehitys

Hallituksen talousarvioesitys sekä täydentävä esitys perustuvat valtiovarainministeriön syyskuun suhdanne-ennusteeseen. Siten bruttokansantuote kasvaa kuluvana vuonna 4,5 prosenttia nojautuen laaja-alaisesti sekä ulkomaiseen että kotimaiseen kysyntään. Vuonna 2007 kasvu hidastuu mutta yltää silti vielä kolmeen prosenttiin.

Taulukko 1. Kansantalouden kehitys

 200320042005*2006**2007**
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa145,9151,9157,4166,8173,4
Bruttokansantuote, määrän muutos, %1,83,52,94,53,0
Työttömyysaste, %9,08,88,47,77,4
Työllisyysaste, %67,367,268,068,869,1
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %0,90,20,91,51,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %4,14,13,43,84,1

Taulukko 2. Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan

 2002200320042005*2006**2007**
 suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, prosenttia
       
Verot ja sosiaaliturvamaksut44,543,843,543,843,042,7
Julkisyhteisöjen menot48,850,050,350,149,048,7
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto4,12,32,12,52,92,8
  Valtionhallinto1,40,50,40,40,60,3
  Paikallishallinto-0,2-0,6-0,8-0,7-0,3-0,1
  Sosiaaliturvarahastot3,02,52,52,72,62,6
     Työeläkelaitokset3,02,72,72,82,52,4
     Muut sosiaaliturvarahastot0,0-0,2-0,2-0,10,10,2
Julkisyhteisöjen velka (EMU)41,344,344,341,339,137,7
Valtionvelka41,243,442,038,235,834,4

Tuloarviot

Sekalaisten tulojen arvio nousee 35 milj. euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n ennakkojako-osuuksista arvioidaan kertyvän tuloja 15,8 milj. euroa. Valtion vakuusrahaston tuloutus budjettitalouteen arvioidaan 4,2 milj. euroksi.

Määrärahat ja tasapaino

Talousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan 109 milj. euron lisäystä. Budjettitalouden ylijäämä pienenee täydentävän esityksen johdosta 74 milj. eurolla. Vuoden 2007 talousarviossa valtionvelan vähentäminen supistuu siten yhteensä 89 milj. euroon.

IT- ja tuottavuushankkeet

IT-hankkeisiin ehdotetaan yhteensä 38 milj. euroa, josta 9 milj. euroa rahoitetaan osakemyyntituloilla.

Poliisitoimelle ehdotetaan 2 milj. euron määrärahaa biometristen tunnisteiden käyttöön siirtymisen johdosta. Sisäasiainministeriön toimintamenoihin ehdotetaan 0,8 milj. euron lisämäärärahaa sähköistä asiointia parhaiten edistävien toimenpiteiden selvittämiseen. Vesikulkuneuvorekisterin perustamista varten ehdotetaan rekisterihallinnolle 0,2 milj. euron määrärahaa.

Kuntien valtionosuuksista siirretään 5 milj. euroa kuntien informaatioteknologiaa parantaviin hankkeisiin.

Tullilaitoksen IT-järjestelmien uudistamiseen ehdotetaan 18 milj. euron määrärahaa. Verohallinnolle ehdotetaan 0,4 milj. euroa Katso-organisaatiotunnistuspalvelun laajentamiseen koko julkisen hallinnon ja yritysten käyttöön.

Valtionjohdon ja turvallisuusviranomaisten käyttöön tarkoitetun suojatun tietojärjestelmän (VALTU) ylläpitoon ja kehittämiseen ehdotetaan 0,5 milj. euroa.

Kansaneläkelaitoksen sähköisen arkiston perustamiseen varaudutaan 2 milj. euron määrärahalla.

Yliopistojen yhteiseen käyttöön hankittavan supertietokoneen vuoden 2007 maksuerän suorittamiseen ehdotetaan 4 milj. euroa. Arkistolaitoksen sähköisten aineistojen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän kehittämiseen esitetään 0,25 milj. euron määrärahaa.

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen Tekesin valtuuksia lisätään 6 milj. euroa Euroopan Unionin vuosina 2007—2013 toteutettavaan teknologiseen ARTEMIS-yhteisaloitteeseen osallistumista varten. Vuonna 2007 alkavan uuden osaamiskeskusohjelman koordinointiin esitetään perustettavaksi enintään 13 valtakunnallista osaamiskeskusklusteria ja määrärahaa tähän tarkoitukseen 2,6 milj. euroa. Energiamarkkinaviraston päästökaupparekisterin kehittämiseen ehdotetaan 0,13 milj. euron määrärahaa. Tietotekniikan standardisoinnin kehittämisen valtionavustukseen ehdotetaan 0,2 milj. euron lisäystä.

YK ja kriisinhallinta

Suomi osallistuu YK:n UNIFIL-operaatioon Libanonissa. Sen kokonaiskustannukset v. 2007 ovat 21,4 milj. euroa, joista ulkoasiainministeriön hallinnonalan osuus on 11,6 milj. euroa henkilöstömenoina ja puolustusministeriön hallinnonalan osuus 9,8 milj. euroa kalusto- ja hallintomenoina. Ulkoasiainhallinnon osuudesta rahoitetaan 2,2 milj. euroa sotilaallisten rauhanturvamäärärahojen sisäisin järjestelyin ja 9,3 milj. euroa lisämäärärahalla. Puolustushallinnon osuudesta rahoitetaan 1,4 milj. euroa rahoitetaan sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomäärärahojen sisäisin järjestelyin ja 8,5 milj. euroa lisämäärärahalla.

Ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön hallinnonalojen rauhanturvamenojen mitoituksessa on lisäksi varauduttu siihen, että ne kattavat mahdollisen Saksa-johtoisen EU:n taisteluosaston neljän kuukauden mittaisen operaation menot.

Ulkoasiainministeriön hallinnonalalla on lisäksi esitetty 8,6 milj. euron lisäystä kansainvälisiin jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin. Pääosa johtuu YK:n UNIFIL-operaation kustannuksista sekä kurssimuutoksista.

Liikenne

Matkustaja-alusten miehistökustannusten tukea ehdotetaan lisättäväksi vuositasolla noin 7,6 milj. eurolla ajanjaksolla 1.1.2007—31.12.2009 muuttamalla ulkomaan liikenteen kauppa-alusluettelolakia siten, että tuki kattaa täysimääräisesti maksetut työnantajan sosiaaliturva- ja eräät muut vakuutusmaksut. Perustienpitoon ehdotetaan 2,5 milj. euron lisäystä liikenneruuhkien helpottamiseksi välillä Hamina—Virojoki. Länsimetron suunnitteluun ehdotetaan 1,5 milj. euron määrärahaa ja 15 milj. euron sopimusvaltuutta. Vuosaaren sataman liikenneväylien kustannusarvio on noussut ja valtuutta tehdä sitoumuksia ehdotetaan korotettavaksi 237,4 milj. eurosta 289 milj. euroon sekä määrärahaa lisättäväksi 20 milj. euroa.

Kuntien valtionosuudet

Kuntien valtionosuuksia ehdotetaan kuntien verotuloihin perustuvien tasauserien muuttumisen johdosta lisättäväksi 6,2 milj. euroa.

Rakennerahastot

Alkavan ohjelmakauden 2007—2013 EU:n ja valtion rahoitusosuudet ehdotetaan koottavaksi kunkin rahaston hallintoviranomaisina toimivien ministeriöiden eli sisäasiainministeriön ja työministeriön pääluokkiin.

Rakennerahasto-ohjelmien tarkastusviranomainen perustetaan valtiovarain controller -toiminnon yhteyteen siirtämällä kaksi virkaa sekä sisäasiain- että kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Muut asiat

Lähialueyhteistyöhön ehdotetaan 1 milj. euron lisämäärärahaa Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahaston Suomen osuuden täydentämiseksi.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan liittyviä hankkeita on tullut vireille ostojen sijasta enemmän korvaushankkeina, minkä vuoksi luonnonsuojeluun liittyvissä korvauksissa ehdotetaan varauduttavaksi 2 milj. eurolla näihin vapaaehtoisiin suojeluhankkeisiin.

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukivaltuutta nostetaan 1 milj. eurolla yksinyrittäjiä koskevan työllistämiskokeilun rahoittamiseksi. Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen voidaan maksaa tukea Kehys-Kainuun, Torniolaakson, Itä-Lapin ja Pielisen Karjalan seutukunnissa sekä Ilomantsin ja Rautavaaran kunnissa.

Lappeenrannan Huhtiniemen kalmistojen tutkimista varten ehdotetaan 0,1 milj. euron lisäystä.

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Helsingin kaupungin ja valtion välisen sopimuksen perusteella korvauksetta ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen sopimin ehdoin Helsingin kaupungille ns. Kamppi—Töölönlahti -sopimusalueeseen kuuluva määräala.

Rajavartiolaitoksen Emäsalossa sijaitsevan merivartioaseman ja sataman suunnittelumenoihin ehdotetaan 0,2 milj. euroa.

Valtionvelan korkomenoihin arvioidaan tarvittavan 44 milj. euroa aiemmin ennakoitua enemmän lyhyiden korkojen nousun vuoksi.

Eräiden menoarvioiden tarkentuminen

Eräiden menojen tarvearviot ovat nousseet. Tämän vuoksi työttömyysturvaan esitetään 10 milj. euron ja sotilasvammakorvauksiin 15,6 milj. euron määrärahalisäyksiä.

Eräiden menojen tarvearviot ovat alentuneet. Tästä syystä esitetään määräraha-arvioita alennettavaksi sairausvakuutuslaista johtuvien valtion menojen osalta 9 milj. eurolla, yrittäjien eläkelaista johtuvien valtion menojen osalta 8 milj. eurolla ja kansaneläkelaista johtuvien valtion menojen osalta 2,2 milj. eurolla. Valtionosuutta kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin alennetaan 40 milj. eurolla toimeentulotukimenojen arvioinnin perustana olevien tilastotietojen tultua käytettäviksi vuoden 2005 osalta.

Valtion rahoitusosuutta EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä vähennetään 10 milj. euroa vuodelta 2006 siirtyvien määrärahojen vuoksi.

Vaalikauden kehys

Vuoden 2007 kehystasoon tehdään noin 7 milj. euron hintatasotarkistus KEL- ja TEL-indeksien vahvistamisen johdosta. Tarkistuksen jälkeen vuoden 2007 menokehys on 30 517 milj. euroa.

Vuonna 2006 omaisuuden myynnistä on kertynyt nettotuloja 946 milj. euroa, joista hallituksen päätöksen mukaisesti voidaan 500 milj. euroa ylittävästä osasta käyttää 20 % eli 89 milj. euroa kertaluonteisiin lisämenoihin lähinnä infrastruktuuri-investointeihin sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseen menosäännön estämättä. Talousarvioesityksessä ehdotettiin sellaisia määrärahojen lisäyksiä vuodelle 2007, joiden rahoitus jätettiin katettavaksi tulevista osakemyyntituloista, yhteensä jo 80 milj. euroa. Loput kertyneiden osakemyyntitulojen jakovarasta eli 9 milj. euroa ehdotetaan käytettäviksi tässä esityksessä ehdotettuihin viiteen it-hankkeeseen momenteilla 26.75.21, 28.01.21, 28.18.21, 28.80.27 ja 29.50.22.

Kehyksen piiriin kuuluvien määrärahojen määräksi ehdotetaan yhteensä 30 271 milj. euroa, jolloin jakamattomaksi varaukseksi suhteessa kehystasoon jää 61 milj. euroa. Kehyksen ulkopuolisten määrärahojen määräksi ehdotetaan 10 157 milj. euroa.

Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, euroa
 OsastoHallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot35 091 576 000-35 091 576 000
12.Sekalaiset tulot3 817 427 00035 453 0003 852 880 000
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset1 338 075 000-1 338 075 000
15.Lainat234 680 000-234 680 000
Yhteensä40 481 758 00035 453 00040 517 211 000

Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen pääluokittain, euroa
 PääluokkaHallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
     
21.Eduskunta112 349 000-112 349 000
22.Tasavallan presidentti9 943 000-9 943 000
23.Valtioneuvosto51 909 000535 00052 444 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala973 684 00018 786 000992 470 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala706 477 000175 000706 652 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 584 356 00013 164 0001 597 520 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 225 281 00010 310 0002 235 591 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala5 995 452 00021 269 0006 016 721 000
29.Opetusministeriön hallinnonala6 551 714 0003 329 0006 555 043 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 633 274 000-9 603 0002 623 671 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala1 772 805 00033 959 0001 806 764 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala1 013 151 000485 0001 013 636 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala11 703 986 000-30 413 00011 673 573 000
34.Työministeriön hallinnonala1 937 782 0003 786 0001 941 568 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala742 726 000-602 000742 124 000
36.Valtionvelan korot2 303 700 00044 000 0002 347 700 000
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen)40 318 589 000109 180 00040 427 769 000
     
37. Valtionvelan vähentäminen163 169 000-73 727 00089 442 000
Yhteensä40 481 758 00035 453 00040 517 211 000