Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2007
   Yleisperustelut
     1. Yhteenveto
     2. Lähivuosien talousnäkymät
     3. Talousarvioesityksen talouspoliittiset lähtökohdat ja tavoitteet
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
       4.1. Vero- ja maksupolitiikan päälinja
       4.2. Verotuloarviot
          4.3. Muiden tulojen arviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Peruspalvelubudjettitarkastelu
     7. Valtion resurssihallinto
     8. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot, liikelaitokset ja valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2007

4. Talousarvioesityksen tuloarviotPDF-versio

Taulukko 6. Tuloarviot osastoittain vuosina 2005—20071)

TunnusOsastov. 2005
tilinpäätös
milj. €
v. 2006
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2007
esitys
milj. €

Muutos 2006—2007
milj. €%
       
11.Verot ja veronluonteiset tulot32 31133 41035 0921 6825
12.Sekalaiset tulot 5 373 4 491 3 817- 673- 15
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 099 1 006 1 33833233
15.Lainat 241 675 235- 440- 65
 Yhteensä39 02339 58240 4829002

1) Taulukossa tuloarviot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Vuonna 2007 valtion budjettitalouden tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 40 482 milj. euroa. Tuloista noin 87 % on veroja ja veronluonteisia tuloja. Taulukosta 6 selviää tuloarvioiden kehitys osastoittain suhteessa vuoden 2006 varsinaiseen talousarvioon.

Vuoden 2006 varsinaisen talousarvion tuloarvioita on tarkistettu vuoden 2006 lisätalousarviossa. Verotulojen arvioidaan v. 2007 kasvavan 3,9 % (rakennemuutoksilla korjattu kasvu) vuodelle 2006 budjetoidusta. Tuloon ja varallisuuteen perustuvien verojen, erityisesti yhteisöveron, sekä arvonlisäveron tuoton arvioidaan kasvavan, sen sijaan valmisteverojen ja muiden verojen tuoton arvioidaan pysyvän lähes ennallaan v. 2007.

4.1. Vero- ja maksupolitiikan päälinja

Ansiotuloista perittävät verot

Vuonna 2007 ansiotulojen verotusta kevennetään noin 590 milj. eurolla marraskuussa 2004 tehdyn tulopoliittisen sopimuksen neuvottelutulosta koskevan hallituksen linjauksen mukaisesti. Tuloveroasteikkoon tehdään lisäksi kahden prosentin suuruinen inflaatiotarkistus, joka vähentää tuloveron tuottoa 150 milj. euroa. Ehdotetut valtionverotuksen veroperusteiden muutokset alentavat välillisesti kunnallisveron tuottoa 17 milj. eurolla, joka kompensoidaan kunnille kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä alentamalla.

Työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 4 700 eurosta 7 000 euroon, mikä vähentää vuositasolla verotuottoa 14 milj. eurolla, josta valtion osuus on 6 milj. euroa. Kuntien verotuottomenetys, 7 milj. euroa, kompensoidaan kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä alentamalla.

Valtion tuloveron tuottoa alentaa lisäksi vuosille 2005—2008 jaksotetun kuntien ja valtion välisen kustannustenjaon tarkistuksen viimeisen erän maksamisen aikaistaminen. Viimeinen erä suoritetaan kunnille alentamalla kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä siten, että kunnallisveron tuotto kasvaa 185 milj. euroa v. 2007. Valtionverotuksen veroperusteita muutetaan, jotta toimenpiteillä ei olisi merkittävää vaikutusta verovelvollisten asemaan. Muutos alentaa valtion tuloveron tuottoa vuositasolla runsaalla 200 milj. eurolla.

Ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvollisille maksettavan työkorvauksen verotusta muutetaan siten, että Suomesta saaduksi tuloksi katsotaan ulkomailta vuokratun työntekijän Suomessa tekemästä työstä saatu tulo oleskelun kestosta riippumatta. Muutosten arvioidaan lisäävän verotuottoa muutamalla miljoonalla eurolla.

Yhteisövero

Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen alentaminen lisää myös seurakuntien verotuloja. Tästä syystä seurakuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennetaan verovuodesta 2007 lähtien 0,2 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta korotetaan vastaavasti, mikä lisää valtion verotuloa noin 11 milj. euroa.

Kehitysalueille suunnattavia verohuojennuksia ehdotetaan jatkettavaksi vuosille 2007—2008, mikä alentaa valtion verotuottoa runsaat miljoona euroa.

Työvaltaisten alojen arvonlisäverokannan alentaminen

Suomi osallistuu Euroopan yhteisössä käynnissä olevaan kokeiluun, jonka tarkoituksena on selvittää, millainen vaikutus kohdennetulla arvonlisäveron alennuksella on työllisyyteen ja harmaaseen talouteen. Tähän liittyen eräiden työvaltaisten palvelualojen arvonlisäverokantaa ehdotetaan alennettavaksi 22 prosentista 8 prosenttiin vuosiksi 2007—2010. Alennus koskee parturi- ja kampaamopalveluita sekä pieniä korjauspalveluita. Arvonlisäverokannan alentamisen arvioidaan vähentävän vuositasolla arvonlisäverotuottoa noin 43 milj. eurolla.

Teollisuuden sähköveron alentaminen

Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti teollisuuden ja ammattimaisen kasvihuoneviljelyn sähköveroa alennetaan ja eräät sähköntuotannon tuet poistetaan. Näiden muutosten arvioidaan nettomääräisesti vähentävän energiaverojen tuottoa noin 70 milj. eurolla.

4.2. Verotuloarviot

Verokertymiin vaikuttavat veroperustemuutosten lisäksi veronalaisten tulojen ja muun veropohjan kehitys. Veronalaisten tulojen ja muun veropohjan kehitys on riippuvainen koko kansantalouden ja sen osa-alueiden kehityksestä. Esitetyt veropohja-arviot on johdettu talousarvioesityksen liitteenä olevan taloudellisen katsauksen arvioista ja ennusteista.

Taulukko 7. Eräitä veronalaisiin tuloihin ja veropohjaan vaikuttavia tulo- ja kysyntäeriä

 2004200520062007
 muutos, % vuodessa
     
Veronalaiset ansio- ja pääomatulot5,03,44
— Palkka- ym. tulot4,84,6
— Eläkkeet ja muut sosiaalietuudet4,12,93
— Pääomatulot16,2-1,1
Kotitalouksien kulutusmenojen arvo3,74,35
Arvonlisäveron pohja3,15,7
Bensiinin kulutus-0,4-0,4½
Dieselöljyn kulutus1,91,822
Sähkön kulutus1,8-1,93
Verollisen alkoholin kulutus1,21,11
Henkilöautojen ensirekisteröinnit26,0-3,2½½

Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavia veroja ovat tulovero, korkotulojen lähdevero ja perintö- ja lahjavero. Näistä arvioidaan kertyvän v. 2007 yhteensä 13 451 milj. euroa, eli 5,0 % enemmän kuin vuodelle 2006 on budjetoitu.

Tuloveron kertymäksi v. 2007 arvioidaan 12 721 milj. euroa, mikä on 4,7 % enemmän kuin vuodelle 2007 on budjetoitu. Siitä kotitaloudet maksavat noin kaksi kolmasosaa ja yritykset yhteisöverona noin kolmasosan.

Veronalaisten ansio- ja pääomatulojen arvioidaan kasvavan 4 % v. 2007. Veronalaisista tuloista palkkatulojen osuus on yli 60 %, joten palkkojen ja työllisyyden kehitys on etenkin pidemmällä aikavälillä ratkaisevaa verotulojen kannalta. Palkkatulojen arvioidaan kasvavan noin 3½ %. Eläketulojen ja muiden sosiaalietuuksien kasvuksi ennustetaan samoin 3½ %. Veronalaisten pääomatulojen, joista merkittävimmät erät ovat luovutusvoitot, osinkotulot ja vuokratulot, ennustetaan kokonaisuudessaan kasvavan 6½ %. Vaikka pääomatulojen osuus veropohjasta on alle 10 %, on niiden suhteellinen merkitys suurempi tuloarvioiden osuvuuden kannalta. Pääomatuloennusteiden osuvuus on merkittävä yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa siihen, kuinka hyvin ansio- ja pääomatuloverojen tilityksissä käytettävät arvioidut jako-osuudet vastaavat lopullisia jako-osuuksia. Jos pääomatulot toteutuvat esimerkiksi ennustettua korkeampana, on valtion todellinen osuus maksetuista veroista korkeampi kuin on arvioitu, mikä lisää valtion verotulokertymää verovuotta seuraavana vuotena, jolloin verotus valmistuu ja todelliset maksuunpanosuhteet selviävät.

Valtion ansio- ja pääomatuloverojen kertymäksi v. 2007 arvioidaan 8 102 milj. euroa, eli hieman enemmän kuin kuluvalle vuodelle on budjetoitu.

Yhteisöiltä arvioidaan kertyvän valtiolle tuloveroa 4 619 milj. euroa eli lähes 14 % enemmän kuin vuodelle 2006 on budjetoitu. Vuonna 2007 lopullisen yhteisöveron arvioidaan kasvavan hieman hitaammin kuin v. 2006, mutta budjettitalouden vuotuiseen verokertymään vaikuttavat myös ajoitukselliset tekijät, joiden johdosta v. 2006 yhteisöveroa kertyy edelliseltä verovuodelta tavanomaisena pidettävää tasoa vähemmän. Yrityssektorin kannattavuus on muodostumassa kuluvana vuonna ennätyksellisen hyväksi. Nopea talouskasvu ja työvoimakustannusten maltillinen kehitys ovat näkyneet yritysten tulosten vahvistumisena. Tämä luo hyvän pohjan myös vuodelle 2007. Jos yritysten kustannusten ja tuotannon kehitys jatkuu tasapainoisena, on olemassa edellytykset sille, että yritysten myönteinen tuloskehitys jatkuu myös v. 2007. Tulosten kasvuvauhdin oletetaan kuitenkin hidastuvan. Vaikka työvoimakustannusten arvioidaan ensi vuonnakin lisääntyvän edelleen maltillisesti, tuloskehitystä voivat horjuttaa mm. energiahintojen nousun jatkuminen ja häiriöt kansainvälisen talouden kehityksessä.

Muita tuloon ja varallisuuteen perustuvia veroja arvioidaan kertyvän 11,5 % enemmän kuin vuodelle 2006 on budjetoitu.

 2005200620072006—2007
 tilinpäätösbudjetoituesitysmuutos, %
Tulovero, milj. euroa12 71512 15312 7214,7
— Ansio- ja pääomatuloista perittävät verot8 7378 0908 1020,1
— Yhteisövero3 9784 0634 61913,7
Muut tuloon ja varallisuuteen perustuvat verot65065573011,5

Liikevaihtoon perustuvat verot

Liikevaihtoon perustuvia veroja ovat arvonlisävero, vakuutusmaksuvero ja apteekkimaksut. Niitä arvioidaan kertyvän 14 201 milj. euroa, mikä on 5,5 % enemmän kuin vuodelle 2006 on budjetoitu. Tästä arvonlisäveron osuus on 13 558 milj. euroa. Vuonna 2006 budjettitalouden arvonlisäverotuottoa korottaa 1 mrd. eurolla luopuminen arvonlisäveron tuoton tilityksistä Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutus- ja kansaneläkerahastoihin.

Vuonna 2007 arvonlisäveron tuoton kasvun arvioidaan hieman hidastuvan, mutta kasvuksi arvioidaan yhä 5,2 %. Kotitalouksien vahva luottamus sekä työllisyyden ja palkkatulojen ostovoiman kasvu ovat pitäneet yllä vahvaa kulutuksen kasvua, mutta v. 2007 kotitalouksien velkaantumisen arvioidaan toimivan kulutuksen kasvua rajoittavana tekijänä.

Kotitalouksien kulutus muodostaa 60 % koko arvonlisäveron veropohjasta. Sen lisäksi veropohjaan kuuluvat julkisen, verovapaan sekä yksityisen voittoa tavoittelemattoman toiminnan välituotekäyttö ja investoinnit.

 2005200620072006—2007
 tilinpäätösbudjetoituesitysmuutos, %
Liikevaihtoon perustuvat verot, milj. euroa11 86113 46714 2015,5
— Arvonlisävero11 28012 88413 5585,2

Valmisteverot

Valmisteveroja arvioidaan v. 2007 kertyvän yhteensä 4 649 milj. euroa, eli 0,3 % enemmän kuin vuodelle 2006 on budjetoitu. Noin kaksi kolmasosaa valmisteveroista kertyy energiaveroista. Muita tuotoltaan merkittäviä valmisteveroja ovat alkoholijuomavero ja tupakkavero. Energiaverojen tuottoarviota korottaa tekninen muutos, kun aiemmin valmisteverojen tuottoa vähentäneet eräät energiaverotuet, yhteensä 74 milj. euroa v. 2007, otetaankin huomioon määrärahana. Tämä rakennekorjaus huomioon ottaen valmisteverojen tuoton arvioidaan alenevan runsaalla prosentilla vuodelle 2006 budjetoidusta.

Energiaveroja arvioidaan kertyvän yhteensä 2 957 milj. euroa v. 2007, mikä on rakennemuutos huomioon ottaen runsaat 3 % vähemmän kuin kuluvalle vuodelle on budjetoitu. Energiaveroista kolme neljäsosaa kertyy liikenteestä moottoribensiinin ja dieselöljyn verona ja loput mm. lämmityksestä ja energian tuotannosta. Energiaverojen tuottoennuste pohjautuu energia-aineiden kulutusennusteeseen, joka on laadittu yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön sekä alalla toimivien tuottajien kanssa. Bensiinin kulutuksen arvioidaan hieman alenevan v. 2007 ja dieselöljyn kulutuksen puolestaan kasvavan 2 %. Tuloarviossa on otettu huomioon teollisuuden sähköveron alentaminen ja vastaavien tukien poistaminen.

Vuonna 2007 alkoholijuomaveron tuoton arvioidaan kasvavan 1,7 % kuluvalle vuodelle budjetoidusta, mikä vastaa verollisen alkoholin kulutuksen kasvuarviota vuodelle 2007. Tupakkaveroa arvioidaan v. 2007 kertyvän 617 milj. euroa eli 1,5 % enemmän kuin on budjetoitu vuodelle 2006.

 2005200620072006—2007
 tilinpäätösbudjetoituesitysmuutos, %
Valmisteverot, milj. euroa4 5224 6364 6490,3
— Alkoholijuomavero9739911 0081,7
— Tupakkavero6076086171,5
— Energiaverot2 8852 9792 957-0,7

Muut verot ja veronluonteiset tulot

Muita veroja ja veronluontoisia tuloja arvioidaan kertyvän 2 791 milj. euroa, eli niiden tuotto säilyy vuodelle 2006 budjetoidun tasoisena. Autoveroa arvioidaan kertyvän 1 350 milj. euroa, mikä pohjautuu arvioon 150 000 uuden henkilöauton myynnistä v. 2007.

 2005200620072006—2007
 tilinpäätösbudjetoituesitysmuutos, %
Muut verot ja veronluonteiset tulot, milj. euroa2 5622 7932 791-0,1
— Autovero1 2771 4001 350-3,6

4.3. Muiden tulojen arviot

Valtion sekalaisiksi tuloiksi arvioidaan 3 817 milj. euroa eli vajaat 13 % vuodelle 2006 budjetoitua vähemmän ja 15 % vähemmän kuin vuoden 2006 varsinaisessa talousarviossa. Nettotuloiksi osakemyynneistä on arvioitu vakiintuneesti 420 milj. euroa. Euroopan unionilta saataviksi tuloiksi arvioidaan 1 242 milj. euroa eli 6,6 % kuluvalle vuodelle budjetoitua enemmän. Valtion eläkerahastosta tuloutetaan budjettitalouteen runsas puolet vähemmän kuin v. 2006. Veikkausvoittovaroja tuloutetaan budjettitalouteen 0,9 % vähemmän ja Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa 2,3 % enemmän kuin v. 2006. Eläkerahaston varoja on tarkoitus kasvattaa aikaisempaa nopeammassa tahdissa.

 2005200620072006—2007
 tilinpäätösbudjetoituesitysmuutos, %
Sekalaiset tulot, milj. euroa5 3734 3773 817-12,8
— siirto valtion eläkerahastosta1 1751 059484-54,3
— EU-tulot7571 1651 2426,6
— nettotulot osakemyynneistä1 4914204200,0
— valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista386401398-0,9
— Raha-automaattiyhdistyksen tuotto4154004092,3
— muut1 148930865-7,0

Korkotuloja ja voiton tuloutuksia arvioidaan kertyvän 1 338 milj. euroa, mikä on 23,5 % vähemmän kuin vuodelle 2006 on budjetoitu. Korkotuloiksi arvioidaan 178 milj. euroa. Valtion korkotulot koostuvat valtion myöntämistä pitkäaikaisista lainoista sekä päivittäisen tarpeen ylittävien kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvistä koroista. Kassareservin arvioidaan v. 2007 olevan 4 mrd. euroa ja keskituoton 2,5 %. Osinkotuloja arvioidaan kertyvän 950 milj. euroa, mikä on lähes kolmanneksen vähemmän kuin v. 2006, jolloin valtiolle kertyy poikkeuksellisen korkeat osinkotulot Fortum Oyj:n ja TeliaSonera AB:n jaettua ylimääräisiä osinkoja yhteensä lähes 400 milj. euroa. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksiksi arvioidaan 110 milj. euroa.

 2005200620072006—2007
 tilinpäätösbudjetoituesitysmuutos, %
Korkotulot ja voiton
tuloutukset, milj. euroa
1 0991 7491 338-23,5
— korkotulot187180178-1,0
— osinkotulot7471 334950-28,8
— valtion liikelaitosten
voiton tuloutukset
1081011108,4
— osuus Suomen Pankin voitosta56134100-25,4