Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2007

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 35 091 576 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 13 451 000 000
01. Tulovero 12 721 000 000
02. Korkotulojen lähdevero 170 000 000
03. Perintö- ja lahjavero 560 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 14 201 000 000
01. Arvonlisävero 13 558 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 517 000 000
03. Apteekkimaksut 126 000 000
08. Valmisteverot 4 649 000 000
01. Tupakkavero 617 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 008 000 000
05. Virvoitusjuomavero 37 000 000
07. Energiaverot 2 957 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 30 000 000
10. Muut verot 2 677 000 000
03. Autovero 1 350 000 000
05. Varainsiirtovero 550 000 000
06. Arpajaisvero 135 000 000
07. Ajoneuvovero 585 000 000
08. Jätevero 57 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 113 576 000
02. Lästimaksut 953 000
03. Ratavero 21 000 000
04. Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu, tietoturvamaksu ja postitoiminnan valvontamaksu 4 223 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 6 600 000
06. Väylämaksut 75 200 000
08. Öljyjätemaksu 4 600 000
09. Muut verotulot 1 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 3 817 427 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 300 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 1 300 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 91 700 000
01. Tuomioistuintulot 31 000 000
47. Ulosottomaksut 51 000 000
50. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot 9 550 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 150 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 144 250 000
98. Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot 143 350 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 900 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 578 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
22. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 552 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 789 712 000
07. Siirto valtion eläkerahastosta 483 540 000
23. Palvelukeskuksen tulot 100 000
25. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista 24 480 000
28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 111 145 000
29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 30 312 000
30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 16 960 000
49. Tullilaitoksen tulot 6 974 000
51. Metallirahatulot 22 050 000
63. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 33 200 000
90. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 47 700 000
91. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen 3 100 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 10 151 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 424 755 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 22 000 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 397 755 000
99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot 5 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 959 276 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 584 567 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 325 100 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saavat tulot EU:lta 9 450 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 1 108 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 8 800 000
30. Elintarviketurvallisuusviraston tulot 2 130 000
31. Lihantarkastustoiminnan tulot 141 000
32. Kasvinjalostusmaksut 753 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 300 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 400 000
43. Viehekalastusmaksut 2 400 000
44. Kalastuksenhoitomaksut 6 167 000
45. Riistanhoitomaksut 6 960 000
60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot 2 000 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 1 500 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 66 617 000
24. Tiehallinnon tulot 7 000 000
30. Merenkulkulaitoksen tulot 17 000
40. Radanpidon tulot 14 000 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 45 600 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 15 652 000
10. Rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 3 300 000
20. Turvatekniikan keskuksen tulot 1 352 000
99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot 11 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 426 455 000
05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
08. Kansanterveyslaitoksen tulot 700 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot 1 085 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 409 495 000
98. Valtionapujen palautukset 15 000 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 000
34. Työministeriön hallinnonala 150 962 000
40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 128 000 000
70. Palkkaturvamaksujen palautukset 21 327 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot 1 635 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 127 370 000
07. Siirto valtion asuntorahastosta 116 500 000
40. Alueellisten ympäristökeskusten tulot 220 000
60. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 4 650 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 616 800 000
01. Sakkorahat 82 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 35 000 000
07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 2 300 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
50. Nettotulot osakemyynnistä 420 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 338 075 000
01. Korkotulot 178 475 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 69 600 000
05. Korot muista lainoista 8 875 000
07. Korot talletuksista 100 000 000
03. Osinkotulot 950 000 000
01. Osinkotulot 950 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 109 600 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 109 600 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 234 680 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 234 680 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 159 700 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 74 980 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

40 481 758 000