Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Puoluetoiminnan tukeminen
        Schengen-viisumijärjestelmä
        Etyj
        Rangaistusten täytäntöönpano
        Poliisien työllistäminen
        Puolustushallinnon tilausvaltuudet
        Suomen veteraanijärjestöt
        Ahvenanmaa
        Valtion talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmän hankinta
        Vuosaaren sataman tullitoiminnot
        Senaatti-kiinteistöt
        Museovirasto
        Nuorten työpajatoiminta
        Makera
        Maaseutuvirasto
        Talvivaaran kaivos
        Perusradanpito
        TV- ja radiolähetyksiä ulkomaille
        Geologian tutkimuskeskus
        Työ- ja elinkeinoministeriö
        Metsien monimuotoisuus ja vesienhoito
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
        Valtionvelan korot
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2007

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Maailmantaloudessa noin viiden prosentin kasvu jatkui viime vuonna jo kolmatta vuotta. Tänä vuonna kasvu hidastuu jonkin verran lähinnä USA:n talouden vaimenemisen myötä. Euroalueen talouskasvun näkymät ovat edelleen suotuisat, sillä työttömyys on alenevalla trendillä, inflaatio pysyy hallittuna raaka-aineiden hintapaineiden hellittäessä ja julkisen talouden rahoitusasemat ovat kohenemassa.

Suomessa kokonaistuotannon kasvuksi arvioidaan 3,1 % tänä vuonna. Viime vuoden odotettua parempi kehitys merkitsee hyviä lähtökohtia tälle vuodelle vaikka kasvu onkin jo ohittanut huippunsa. Talouskasvu on laaja-alaista perustuen niin kotimaiseen kuin ulkomaiseen kysyntään. Kotitalouksien vahva luottamus sekä työllisyyden jatkuva koheneminen yhdessä lisääntyvän velanoton kanssa ylläpitävät kulutuksen kasvua. Viennin kasvua tukee maailmankaupan hyvä veto ja etenkin euroalueen kasvava kysyntä. Työllisyyden parantumisen arvioidaan jatkuvan painottuen edelleen yksityisiin palvelutoimintoihin ja rakentamiseen. Työllisyysaste kohoaa vajaaseen 69½ prosenttiin ja työttömyysaste alenee keskimäärin noin 7 prosenttiin tänä vuonna. Maassa on samaan aikaan sekä työttömyyttä että pulaa työvoimasta. Kuluttajahinnat nousevat vuonna 2007 keskimäärin viime vuoden tapaan runsas 1½ %, mikäli raakaöljyn hinta laskee kuluvan kevään aikana alkuvuoden tasolle. Tämän vuoden talousennusteeseen liittyvä epävarmuus kohdistuu lähinnä maailmantalouden kehitykseen, kotimaisen elektroniikkateollisuuden suuriin tuotantovaihteluihin ja suhdannekierron kypsymiseen yhdessä resurssirajoitteiden kanssa.

Tuloarviot

Lisätalousarvion varsinaisiksi tuloiksi ehdotetaan 785 milj. euroa. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota korotetaan 482 milj. eurolla. Tuloveroarviota nostetaan 336 milj. eurolla vuoden 2006 ennakon täydennysmaksuista saatujen kertymätietojen perusteella. Arvonlisäveron tuottoennustetta korotetaan 146 milj. eurolla vuoden 2006 ennustettua korkeamman kertymän perusteella.

Arviota sekalaisista tuloista korotetaan 29 milj. eurolla. Korkotuloja ja voiton tuloutuksia arvioidaan kertyvän 275 milj. euroa aiemmin budjetoitua enemmän. Tästä aiheutuu 139 milj. euroa osinkojen lisääntymisestä valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden vahvan tuloskehityksen seurauksena. Lisäksi Suomen Pankin voiton tuloutus toteutuu 86 milj. euroa budjetoitua korkeampana. Myös Metsähallituksen ja Senaatti-kiinteistöjen voiton tuloutukset ylittävät aiemmin arvioidun.

Tasapaino ja valtionvelka

Valtion kassaa ehdotetaan pienennettäväksi tulouttamalla valtion vuoden 2006 tilinpäätöksen osoittamasta kumulatiivisesta ylijäämästä talousarvion kattamiseen yhteensä 600 milj. euroa.

Varsinaiset tulot, kumulatiivisen ylijäämän käyttö ja 239 milj. euron määrärahalisäykset huomioon ottaen toinen lisätalousarvioesitys on 1 147 milj. euroa ylijäämäinen, mikä käytetään valtionvelan lyhentämiseen. Valtionvelan määräksi vuoden 2007 lopussa arvioidaan 58 mrd. euroa, mikä on 33 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
 2006
Tilinpäätös
2007
Hyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
2007
Hallituksen
esitys
2007
Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
39 38440 56923940 808
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)2 2612 348502 398
Valtionvelan vähentäminen
(pääluokka 37)
1 4862181 1471 365
— Nettokuoletukset1 4301701 1471 317
— Velanhallinta5648-48
     
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
40 97940 7871 38542 173
— Verotulot34 69235 29248235 774
— Muut tulot6 2875 4963035 799
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö -600600

Puoluetoiminnan tukeminen

Hallitusohjelmaan perustuen puoluetoiminnan tukemiseen osoitettua määrärahaa lisätään 2,8 milj. eurolla. Samalla erillinen vaalitukijärjestelmä lakkaa.

Schengen-viisumijärjestelmä

Schengen-viisumijärjestelmän kansalliseen toteuttamiseen ehdotetaan 3 milj. euroa.

Etyj

Suomelle vuonna 2008 tulevan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, Etyj, puheenjohtajuuskauden valmisteluun ja hoitamiseen osoitetaan lisärahoitusta 1,5 milj. euroa.

Rangaistusten täytäntöönpano

Vankeinhoidon toimintamenoihin ehdotetaan 2,9 milj. euron lisäystä Lounais-Suomen vankilan kalustamista ja vankeinhoidon toimintaedellytysten parantamista varten.

Poliisien työllistäminen

Työttömien poliisien työllistämiseksi ehdotetaan kuluvalle vuodelle kertaluontoista lisäystä 0,6 milj. euroa.

Puolustushallinnon tilausvaltuudet

Puolustusmateriaalihankintoihin vuoden 2006 talousarviossa myönnetyn PVKEH 2006 (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen) -tilausvaltuuden enimmäismäärää ehdotetaan lisättäväksi 11,5 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan myönnettäväksi uusi Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus, jonka määrä on yhteensä 9,8 milj. euroa vuosina 2008—2014. Valtuusmuutokset eivät lisää määrärahatarvetta.

Suomen veteraanijärjestöt

Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen ehdotetaan myönnettäväksi 160 000 euroa Suomen veteraanijärjestöille yhteisten toimitilojen kokonaisvuokramenoihin toimitilahankkeen väliaikaiseksi järjestämiseksi.

Ahvenanmaa

Ahvenanmaan tasoitusmaksuun myönnetään lisäystä 6,8 milj. euroa. Lisäyksestä 3,5 milj. euroa aiheutuu valtion talousarviossa arvioitujen tulojen määrän lisäyksestä ja 3,3 milj. euroa vuoden 2006 tasoitusmaksun lisäennakosta. Ahvenanmaan maakunnalle vuodelta 2005 maksettavaan verohyvitykseen osoitetaan lisämäärärahaa 14,1 milj. euroa.

Valtion talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmän hankinta

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien keskitettyä hankkimista varten ehdotetaan myönnettäväksi tilausvaltuus. Hankinnasta sekä ohjelmiston käyttöön otosta arvioidaan aiheutuvan menoja vuosina 2007—2012 yhteensä 35,0 milj. euroa.

Vuosaaren sataman tullitoiminnot

Tullilaitokselle ehdotetaan kaluston hankintaan Vuosaaren satamahankkeeseen liittyen 0,75 milj. euroa. Lisämäärärahan avulla aikaistetaan hankintaa ja vältetään toiminnalliset viivästykset ja lisäkulut. Kokonaisuudessaan satamahankkeen kustannusarvio Tullin osalta pysyy ennallaan. Kalustohankinnoista ja varustamisesta aiheutuu Tullilaitokselle menoja vuoteen 2010 saakka arviolta 11,8 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöjen investointien enimmäismäärää vuodelle 2007 ehdotetaan lisättäväksi 10,0 milj. eurolla. Lisäys aiheutuu vuodelta 2006 kuluvalle vuodelle siirtyneistä hankkeista, joiden siirtymisen vuoksi vuoden 2006 investointikehyksestä jäi käyttämättä noin 35,0 milj. euroa. Eduskunnalta pyydetään suostumusta myydä Siuntion kunnassa sijaitseva Suitian kartanorakennus ja talouskeskus niitä ympäröivine maineen.

Museovirasto

Museovirastolle ehdotetaan myönnettäväksi 750 000 euron suuruinen valtuus uusien toimitilojen vuokrasopimuksen tekemistä varten.

Nuorten työpajatoiminta

Osana elinikäisen oppimisen ohjelmaa nuorten työpajatoiminnan edistämiseen ehdotetaan 2 milj. euron lisämäärärahaa.

Makera

Hallitusohjelmaan perustuen Maatilatalouden kehittämisrahastoon (Makera) ehdotetaan 100 milj. euron siirtoa investointihakemusruuhkan purkamiseksi. Vastaavasti ehdotetaan korkotukilainakiintiötä nostettavaksi 130 milj. eurolla. Menojen kattamiseksi on tarkoitus maaseudun kehittämisvarojen valtion rahoitusosuudesta peruuttaa 20 milj. euroa edelliseltä vuodelta siirtyneistä määrärahoista ja vähentää vuoden 2007 maataloustukimäärärahoja 52 milj. euroa siirtyneitä eriä vastaavasti.

Maaseutuvirasto

Maaseutuviraston perustamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia varten ehdotetaan lisäystä 2,3 milj. euroa.

Talvivaaran kaivos

Talvivaaran kaivoksen rautatieyhteyden rakentamiseen ehdotetaan enintään 48,8 milj. euron sopimusvaltuutta. Lisäksi Kainuun maakunnalle ehdotetaan enintään 8,8 milj. euron sopimusvaltuutta Talvivaaran kaivoksen tieyhteyksien parantamiseen. Kainuun kehittämisrahaa lisätään 5 milj. eurolla Talvivaaran kaivoshankkeeseen liittyvien investointien ja koulutushankintojen tukemiseen.

Perusradanpito

Perusradanpidon määrärahoja lisätään 1,4 milj. euroa EU:n avustustuloja vastaavasti.

TV- ja radiolähetyksiä ulkomaille

Yleisradion ulkomaille suuntautuvaa TV- ja radiolähetystoimintaa ehdotetaan avustettavaksi 667 000 eurolla.

Geologian tutkimuskeskus

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 4,5 milj. euroa käytettäväksi Geologian tutkimuskeskuksen kemian laboratorioista muodostettavan yhtiön perustamista varten.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Uuden työ- ja elinkeinoministeriön perustamisen vaatimiin menoihin ehdotetaan 0,2 milj. euroa.

Metsien monimuotoisuus ja vesienhoito

Ympäristöministeriön hallinnonalalla ehdotetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) mukaisten arvokkaiden metsäalueiden suojelutilanteen parantamiseksi yhteensä 3 milj. euroa. Vesienhoitosuunnitelmien valmistelun aiheuttamiin ennakoitua suurempiin kustannuksiin ehdotetaan 1,4 milj. euroa.

Eräiden menoarvioiden tarkentuminen

Muutosturvan toimintamallin mukaiseen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja starttirahan käyttöön sekä näihin liittyviin opintososiaalisiin etuuksiin ehdotetaan yhteensä 13,2 milj. euron lisäystä tarkentuneiden arvioiden johdosta.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla elatustuen indeksitarkistuksen perusteella ehdotetaan kuntien valtionosuuteen 2,4 milj. euron lisämäärärahaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla eräiden keskeneräisten liikennehankkeiden viivästymisten ja nopeutumisten johdosta niiden määrärahatarpeita tarkistetaan.

Valtionvelan korot

Valtionvelan korkomenoihin ehdotetaan 50 milj. euron lisäystä alkuvuoden yleisen korkotason nousun seurauksena. Lyhyet korot ovat nousseet talousarviossa esitettyjä ennusteita nopeammin.

Eduskunnan vuodelle 2007 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa
 PääluokkaHyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
Hallituksen esitysYhteensä
     
21.Eduskunta112 349 000300 000112 649 000
22.Tasavallan presidentti9 943 000-9 943 000
23.Valtioneuvosto52 444 0004 514 00056 958 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala992 470 0004 500 000996 970 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala707 652 0003 057 000710 709 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 600 520 0006 293 0001 606 813 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 235 591 000790 0002 236 381 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala6 102 936 00037 487 0006 140 423 000
29.Opetusministeriön hallinnonala6 565 173 0002 420 0006 567 593 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala
2 626 171 00077 340 0002 703 511 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
1 828 764 00025 229 0001 853 993 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön
hallinnonala
1 015 436 0004 450 0001 019 886 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala11 685 573 0002 700 00011 688 273 000
34.Työministeriön hallinnonala1 941 568 00015 142 0001 956 710 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala744 624 0004 429 000749 053 000
36.Valtionvelan korot2 347 700 00050 000 0002 397 700 000
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen)40 568 914 000238 651 00040 807 565 000
     
37.Valtionvelan vähentäminen218 297 0001 146 819 0001 365 116 000
Yhteensä40 787 211 0001 385 470 00042 172 681 000

Eduskunnan vuodelle 2007 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa
 OsastoHyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
Hallituksen esitysYhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot35 291 576 000482 000 00035 773 576 000
12.Sekalaiset tulot3 372 880 00028 760 0003 401 640 000
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset1 888 075 000274 710 0002 162 785 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)234 680 000600 000 000834 680 000
Yhteensä40 787 211 0001 385 470 00042 172 681 000