Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Etyj
        Ahvenanmaa
        Museovirasto
        Makera
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2007

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Maailmantaloudessa noin viiden prosentin kasvu jatkui viime vuonna jo kolmatta vuotta. Tänä vuonna kasvu hidastuu jonkin verran lähinnä USA:n talouden vaimenemisen myötä. Euroalueen talouskasvun näkymät ovat edelleen suotuisat, sillä työttömyys on alenevalla trendillä, inflaatio pysyy hallittuna raaka-aineiden hintapaineiden hellittäessä ja julkisen talouden rahoitusasemat ovat kohenemassa.

Suomessa kokonaistuotannon kasvuksi arvioidaan 3,1 % tänä vuonna. Viime vuoden odotettua parempi kehitys merkitsee hyviä lähtökohtia tälle vuodelle vaikka kasvu onkin jo ohittanut huippunsa. Talouskasvu on laaja-alaista perustuen niin kotimaiseen kuin ulkomaiseen kysyntään. Kotitalouksien vahva luottamus sekä työllisyyden jatkuva koheneminen yhdessä lisääntyvän velanoton kanssa ylläpitävät kulutuksen kasvua. Viennin kasvua tukee maailmankaupan hyvä veto ja etenkin euroalueen kasvava kysyntä. Työllisyyden parantumisen arvioidaan jatkuvan painottuen edelleen yksityisiin palvelutoimintoihin ja rakentamiseen. Työllisyysaste kohoaa vajaaseen 69½ prosenttiin ja työttömyysaste alenee keskimäärin noin 7 prosenttiin tänä vuonna. Maassa on samaan aikaan sekä työttömyyttä että pulaa työvoimasta. Kuluttajahinnat nousevat vuonna 2007 keskimäärin viime vuoden tapaan runsas 1½ %, mikäli raakaöljyn hinta laskee kuluvan kevään aikana alkuvuoden tasolle. Tämän vuoden talousennusteeseen liittyvä epävarmuus kohdistuu lähinnä maailmantalouden kehitykseen, kotimaisen elektroniikkateollisuuden suuriin tuotantovaihteluihin ja suhdannekierron kypsymiseen yhdessä resurssirajoitteiden kanssa.

Tuloarviot

Lisätalousarvion varsinaisiksi tuloiksi ehdotetaan 785 milj. euroa. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota korotetaan 482 milj. eurolla. Tuloveroarviota nostetaan 336 milj. eurolla vuoden 2006 ennakon täydennysmaksuista saatujen kertymätietojen perusteella. Arvonlisäveron tuottoennustetta korotetaan 146 milj. eurolla vuoden 2006 ennustettua korkeamman kertymän perusteella.

Arviota sekalaisista tuloista korotetaan 29 milj. eurolla. Korkotuloja ja voiton tuloutuksia arvioidaan kertyvän 275 milj. euroa aiemmin budjetoitua enemmän. Tästä aiheutuu 139 milj. euroa osinkojen lisääntymisestä valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden vahvan tuloskehityksen seurauksena. Lisäksi Suomen Pankin voiton tuloutus toteutuu 86 milj. euroa budjetoitua korkeampana. Myös Metsähallituksen ja Senaatti-kiinteistöjen voiton tuloutukset ylittävät aiemmin arvioidun.

Tasapaino ja valtionvelka

Valtion kassaa ehdotetaan pienennettäväksi tulouttamalla valtion vuoden 2006 tilinpäätöksen osoittamasta kumulatiivisesta ylijäämästä talousarvion kattamiseen yhteensä 600 milj. euroa.

Varsinaiset tulot, kumulatiivisen ylijäämän käyttö ja 239 milj. euron määrärahalisäykset huomioon ottaen toinen lisätalousarvioesitys on 1 147 milj. euroa ylijäämäinen, mikä käytetään valtionvelan lyhentämiseen. Valtionvelan määräksi vuoden 2007 lopussa arvioidaan 58 mrd. euroa, mikä on 33 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
  2006
Tilinpäätös
2007
Hyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
2007
Hallituksen
esitys
2007
Yhteensä
         
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
39 384 40 569 239 40 808
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 2 261 2 348 50 2 398
Valtionvelan vähentäminen
(pääluokka 37)
1 486 218 1 147 1 365
— Nettokuoletukset 1 430 170 1 147 1 317
— Velanhallinta 56 48 - 48
         
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
40 979 40 787 1 385 42 173
— Verotulot 34 692 35 292 482 35 774
— Muut tulot 6 287 5 496 303 5 799
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö   - 600 600

Puoluetoiminnan tukeminen

Hallitusohjelmaan perustuen puoluetoiminnan tukemiseen osoitettua määrärahaa lisätään 2,8 milj. eurolla. Samalla erillinen vaalitukijärjestelmä lakkaa.

Schengen-viisumijärjestelmä

Schengen-viisumijärjestelmän kansalliseen toteuttamiseen ehdotetaan 3 milj. euroa.

Etyj

Suomelle vuonna 2008 tulevan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, Etyj, puheenjohtajuuskauden valmisteluun ja hoitamiseen osoitetaan lisärahoitusta 1,5 milj. euroa.

Rangaistusten täytäntöönpano

Vankeinhoidon toimintamenoihin ehdotetaan 2,9 milj. euron lisäystä Lounais-Suomen vankilan kalustamista ja vankeinhoidon toimintaedellytysten parantamista varten.

Poliisien työllistäminen

Työttömien poliisien työllistämiseksi ehdotetaan kuluvalle vuodelle kertaluontoista lisäystä 0,6 milj. euroa.

Puolustushallinnon tilausvaltuudet

Puolustusmateriaalihankintoihin vuoden 2006 talousarviossa myönnetyn PVKEH 2006 (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen) -tilausvaltuuden enimmäismäärää ehdotetaan lisättäväksi 11,5 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan myönnettäväksi uusi Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus, jonka määrä on yhteensä 9,8 milj. euroa vuosina 2008—2014. Valtuusmuutokset eivät lisää määrärahatarvetta.

Suomen veteraanijärjestöt

Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen ehdotetaan myönnettäväksi 160 000 euroa Suomen veteraanijärjestöille yhteisten toimitilojen kokonaisvuokramenoihin toimitilahankkeen väliaikaiseksi järjestämiseksi.

Ahvenanmaa

Ahvenanmaan tasoitusmaksuun myönnetään lisäystä 6,8 milj. euroa. Lisäyksestä 3,5 milj. euroa aiheutuu valtion talousarviossa arvioitujen tulojen määrän lisäyksestä ja 3,3 milj. euroa vuoden 2006 tasoitusmaksun lisäennakosta. Ahvenanmaan maakunnalle vuodelta 2005 maksettavaan verohyvitykseen osoitetaan lisämäärärahaa 14,1 milj. euroa.

Valtion talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmän hankinta

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien keskitettyä hankkimista varten ehdotetaan myönnettäväksi tilausvaltuus. Hankinnasta sekä ohjelmiston käyttöön otosta arvioidaan aiheutuvan menoja vuosina 2007—2012 yhteensä 35,0 milj. euroa.

Vuosaaren sataman tullitoiminnot

Tullilaitokselle ehdotetaan kaluston hankintaan Vuosaaren satamahankkeeseen liittyen 0,75 milj. euroa. Lisämäärärahan avulla aikaistetaan hankintaa ja vältetään toiminnalliset viivästykset ja lisäkulut. Kokonaisuudessaan satamahankkeen kustannusarvio Tullin osalta pysyy ennallaan. Kalustohankinnoista ja varustamisesta aiheutuu Tullilaitokselle menoja vuoteen 2010 saakka arviolta 11,8 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöjen investointien enimmäismäärää vuodelle 2007 ehdotetaan lisättäväksi 10,0 milj. eurolla. Lisäys aiheutuu vuodelta 2006 kuluvalle vuodelle siirtyneistä hankkeista, joiden siirtymisen vuoksi vuoden 2006 investointikehyksestä jäi käyttämättä noin 35,0 milj. euroa. Eduskunnalta pyydetään suostumusta myydä Siuntion kunnassa sijaitseva Suitian kartanorakennus ja talouskeskus niitä ympäröivine maineen.

Museovirasto

Museovirastolle ehdotetaan myönnettäväksi 750 000 euron suuruinen valtuus uusien toimitilojen vuokrasopimuksen tekemistä varten.

Nuorten työpajatoiminta

Osana elinikäisen oppimisen ohjelmaa nuorten työpajatoiminnan edistämiseen ehdotetaan 2 milj. euron lisämäärärahaa.

Makera

Hallitusohjelmaan perustuen Maatilatalouden kehittämisrahastoon (Makera) ehdotetaan 100 milj. euron siirtoa investointihakemusruuhkan purkamiseksi. Vastaavasti ehdotetaan korkotukilainakiintiötä nostettavaksi 130 milj. eurolla. Menojen kattamiseksi on tarkoitus maaseudun kehittämisvarojen valtion rahoitusosuudesta peruuttaa 20 milj. euroa edelliseltä vuodelta siirtyneistä määrärahoista ja vähentää vuoden 2007 maataloustukimäärärahoja 52 milj. euroa siirtyneitä eriä vastaavasti.

Maaseutuvirasto

Maaseutuviraston perustamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia varten ehdotetaan lisäystä 2,3 milj. euroa.

Talvivaaran kaivos

Talvivaaran kaivoksen rautatieyhteyden rakentamiseen ehdotetaan enintään 48,8 milj. euron sopimusvaltuutta. Lisäksi Kainuun maakunnalle ehdotetaan enintään 8,8 milj. euron sopimusvaltuutta Talvivaaran kaivoksen tieyhteyksien parantamiseen. Kainuun kehittämisrahaa lisätään 5 milj. eurolla Talvivaaran kaivoshankkeeseen liittyvien investointien ja koulutushankintojen tukemiseen.

Perusradanpito

Perusradanpidon määrärahoja lisätään 1,4 milj. euroa EU:n avustustuloja vastaavasti.

TV- ja radiolähetyksiä ulkomaille

Yleisradion ulkomaille suuntautuvaa TV- ja radiolähetystoimintaa ehdotetaan avustettavaksi 667 000 eurolla.

Geologian tutkimuskeskus

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 4,5 milj. euroa käytettäväksi Geologian tutkimuskeskuksen kemian laboratorioista muodostettavan yhtiön perustamista varten.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Uuden työ- ja elinkeinoministeriön perustamisen vaatimiin menoihin ehdotetaan 0,2 milj. euroa.

Metsien monimuotoisuus ja vesienhoito

Ympäristöministeriön hallinnonalalla ehdotetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) mukaisten arvokkaiden metsäalueiden suojelutilanteen parantamiseksi yhteensä 3 milj. euroa. Vesienhoitosuunnitelmien valmistelun aiheuttamiin ennakoitua suurempiin kustannuksiin ehdotetaan 1,4 milj. euroa.

Eräiden menoarvioiden tarkentuminen

Muutosturvan toimintamallin mukaiseen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja starttirahan käyttöön sekä näihin liittyviin opintososiaalisiin etuuksiin ehdotetaan yhteensä 13,2 milj. euron lisäystä tarkentuneiden arvioiden johdosta.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla elatustuen indeksitarkistuksen perusteella ehdotetaan kuntien valtionosuuteen 2,4 milj. euron lisämäärärahaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla eräiden keskeneräisten liikennehankkeiden viivästymisten ja nopeutumisten johdosta niiden määrärahatarpeita tarkistetaan.

Valtionvelan korot

Valtionvelan korkomenoihin ehdotetaan 50 milj. euron lisäystä alkuvuoden yleisen korkotason nousun seurauksena. Lyhyet korot ovat nousseet talousarviossa esitettyjä ennusteita nopeammin.

Eduskunnan vuodelle 2007 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa
  Pääluokka Hyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
Hallituksen esitys Yhteensä
         
21. Eduskunta 112 349 000 300 000 112 649 000
22. Tasavallan presidentti 9 943 000 - 9 943 000
23. Valtioneuvosto 52 444 000 4 514 000 56 958 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 992 470 000 4 500 000 996 970 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 707 652 000 3 057 000 710 709 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 600 520 000 6 293 000 1 606 813 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 235 591 000 790 000 2 236 381 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 6 102 936 000 37 487 000 6 140 423 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 565 173 000 2 420 000 6 567 593 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala
2 626 171 000 77 340 000 2 703 511 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
1 828 764 000 25 229 000 1 853 993 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön
hallinnonala
1 015 436 000 4 450 000 1 019 886 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 685 573 000 2 700 000 11 688 273 000
34. Työministeriön hallinnonala 1 941 568 000 15 142 000 1 956 710 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 744 624 000 4 429 000 749 053 000
36. Valtionvelan korot 2 347 700 000 50 000 000 2 397 700 000
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen) 40 568 914 000 238 651 000 40 807 565 000
         
37. Valtionvelan vähentäminen 218 297 000 1 146 819 000 1 365 116 000
Yhteensä 40 787 211 000 1 385 470 000 42 172 681 000

Eduskunnan vuodelle 2007 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa
  Osasto Hyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
Hallituksen esitys Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 35 291 576 000 482 000 000 35 773 576 000
12. Sekalaiset tulot 3 372 880 000 28 760 000 3 401 640 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 888 075 000 274 710 000 2 162 785 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 234 680 000 600 000 000 834 680 000
Yhteensä 40 787 211 000 1 385 470 000 42 172 681 000