Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2007

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2007 lisätalousarvioksi.

Tuloarviot

Varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 270 milj. eurolla. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi 200 milj. eurolla tuloveron tuottoarvion kohoamisen johdosta pääomatuloennusteiden korotuksen seurauksena. Vuoden 2005 verotuksen valmistuttua kävi ilmi, että pääomatuloveron määrä verovuodelta 2005 oli ennustettua korkeampi. Erityisesti luovutusvoitot kasvoivat voimakkaasti vuonna 2005. Pääomatuloennusteita vuosille 2006 ja 2007 on tämän johdosta korotettu. Siirtoa eläkerahastosta ehdotetaan alennettavaksi 480 milj. euroa. Eläkerahaston varoja on tarkoitus kartuttaa aikaisempaa enemmän valtiontalouden suotuisan tulokehityksen vuoksi. Arviota korkotuloista ja voiton tuloutuksista ehdotetaan korotettavaksi 550 milj. eurolla vuoden 2006 ennakollisiin tilinpäätöstietoihin perustuvien osinkotuloarvioiden tarkentumisen johdosta.

Määrärahat

Hallinnonalojen menoihin ehdotetaan 86,2 milj. euron lisäystä. Sponda Oyj:n osakkeiden uusmerkintään ehdotetaan kohdistettavaksi 85 milj. euroa. Tuloarvion kohoamisen seurauksena Ahvenanmaan tasoitusmaksuun ehdotetaan 1,2 milj. euron lisäystä. Jakamattomaksi varaukseksi kuluvalle vuodelle jää 4,6 milj. euroa.

Tasapaino ja valtionvelka

Vuoden 2007 lisätalousarvioesitys on 184 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi valtionvelan lyhentämiseen. Lisätalousarvioesitys huomioiden valtionvelan määräksi vuoden 2007 lopussa arvioidaan 58,5 mrd. euroa, mikä vastaa 33,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Eduskunnan vuodelle 2007 hyväksymät valtion tuloarviot ja määrärahat ja nyt ehdotettavat muutokset, euroa
  Tuloarviot
(ilman
nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Määrärahat
(ilman
nettokuoletuksia
ja velanhallintaa)
Nettokuoletukset
ja velanhallinta
       
Varsinainen talousarvio 40 517 211 000 40 482 699 000 34 512 000
Lisätalousarvioesitys 270 000 000 86 215 000 183 785 000
Yhteensä 40 787 211 000 40 568 914 000 218 297 000