Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2006

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2006 talousarvioesitystä (HE 119/2005 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2006 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 16.9.2005 eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Talouskehitys

Suomen bruttokansantuotteen kasvu jää kuluvana vuonna 2,1 prosenttiin. Vuonna 2006 kasvun ennakoidaan nousevan 3,2 prosenttiin ja tukeutuvan niin kulutukseen, investointeihin kuin ulkomaiseen kysyntäänkin. Laaja-alaisella kasvulla on varsin myönteisiä vaikutuksia myös työllisyyskehitykseen. Kuluttajahintojen nousua jarruttaa mm. kilpailu. Valtionvelan ennuste eroaa 16.9.2005 julkaistusta valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteesta siten, että valtionvelan suhteessa bruttokansantuotteeseen arvioidaan supistuvan nopeammin kuin talousarvioesityksen pohjana olevassa ennusteessa.

Taulukko 1. Kansantalouden kehitys

  2002 2003* 2004* 2005** 2006**
           
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 140,9 143,8 149,7 153,0 159,3
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 2,2 2,4 3,6 2,1 3,2
Työttömyysaste, % 9,1 9,0 8,8 8,2 7,5
Työllisyysaste, % 67,7 67,3 67,2 68,0 68,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 1,6 0,9 0,2 1,0 1,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 5,0 4,1 4,1 3,5 3,7

Taulukko 2. Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan

  2002 2003* 2004* 2005** 2006**
  suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, prosenttia
           
Verot ja sosiaaliturvamaksut 45,5 44,5 44,2 44,6 44,2
Julkisyhteisöjen menot 49,8 50,9 51,1 51,6 51,1
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto 4,2 2,3 1,9 1,8 1,8
  Valtionhallinto 1,4 0,4 0,2 -0,5 -0,5
  Paikallishallinto -0,2 -0,6 -0,7 -0,5 -0,4
  Sosiaaliturvarahastot 3,0 2,5 2,3 2,8 2,7
     Työeläkelaitokset 3,0 2,7 2,6 2,7 2,6
     Muut sosiaaliturvarahastot 0,0 -0,2 -0,2 0,1 0,1
Julkisyhteisöjen velka (EMU) 42,3 45,2 45,1 42,9 41,9
Valtionvelka 42,1 44,0 42,6 39,4 38,1

Tuloarviot

Varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 301 milj. eurolla. Verotuloarvioita ehdotetaan korotettavaksi 311 milj. eurolla. Arvonlisäveron tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi 112 milj. euroa, autoveron tuottoarviota 100 milj. euroa ja varainsiirtoveron tuottoarviota 99 milj. euroa näiden veropohjien kasvettua aiempaa arvioitua nopeammin vuonna 2005. Yksityinen kulutuskysyntä ja erityisesti autojen ja kestokulutustavaroiden kulutus on kasvanut nopeammin kuin talousarvioesitystä annettaessa arvioitiin.

Määrärahat ja tasapaino

Talousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan 79 milj. euron lisäystä. Budjettitalouden alijäämä pienenee täydentävän esityksen johdosta 222 milj. eurolla. Vuoden 2006 talousarvion kattamiseksi ehdotettavan velanoton määrä supistuu siten 396 milj. euroon.

EU-puheenjohtajuuskausi

Suomi toimii EU-puheenjohtajamaana jälkimmäisen vuosipuoliskon 2006. Puheenjohtajuuskauden menoihin ehdotetaan lisäystä 4,4 milj. euroa, jolloin määrärahojen yhteissumma on 40,8 milj. euroa vuonna 2006.

Kuntien valtionosuudet

Kuntien valtionosuuksia ehdotetaan kuntien verotuloihin perustuvien tasauserien nettolisäysten ja -vähennysten muuttumisesta johtuen lisättäväksi 25,7 milj. euroa.

Uudet palkkausjärjestelmät

Useille virastoille ehdotetaan lisämäärärahoja uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta. Sopimuksia uusista palkkausjärjestelmistä on tehty 96 virastossa ja näiden sopimusten piirissä on 74 prosenttia valtion henkilöstöstä.

Muut määrärahat

Ansiopäivärahamenojen kasvu lisää valtionosuuksia työttömyyskassoille 28 milj. eurolla.

Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotukeen ehdotetaan 13,4 milj. euron vähennystä siirtona Maatilatalouden kehittämisrahastoon.

Vaalikauden kehys

Vuoden 2006 kehystasoon tehdään noin 4 milj. euron kustannustasokorotus syksyllä 2005 sovittujen uusien palkkausjärjestelmien käyttöönoton johdosta. Korotuksen jälkeen kehystaso on 29 833 milj. euroa. Kehykseen kuuluvien määrärahojen yhteissummaksi vuodelle 2006 hallitus ehdottaa 29 620 milj. euroa, jolloin jakamattomaksi varaukseksi jää 213 milj. euroa lisäbudjettitarpeita varten. Kehyksen ulkopuolisiksi menoiksi vuodelle 2006 ehdotetaan 9 912 milj. euroa.

Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, euroa
  Osasto Hallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 33 098 949 000 311 000 000 33 409 949 000
12. Sekalaiset tulot 4 482 373 000 8 500 000 4 490 873 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 024 895 000 -19 000 000 1 005 895 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 228 864 000 - 228 864 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 38 835 081 000 300 500 000 39 135 581 000
         
Nettolainanotto ja velanhallinta (mom.15.03.01) 617 354 000 -221 537 000 395 817 000
Yhteensä 39 452 435 000 78 963 000 39 531 398 000

Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen pääluokittain, euroa
  Pääluokka Hallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
         
21. Eduskunta 104 480 000 - 104 480 000
22. Tasavallan presidentti 11 465 000 150 000 11 615 000
23. Valtioneuvosto 72 529 000 2 000 000 74 529 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 895 437 000 -53 000 895 384 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 692 700 000 2 422 000 695 122 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 545 639 000 2 257 000 1 547 896 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 273 933 000 102 000 2 274 035 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 787 698 000 4 577 000 5 792 275 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 456 689 000 7 976 000 6 464 665 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 700 067 000 394 000 2 700 461 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 722 550 000 5 608 000 1 728 158 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 971 635 000 1 331 000 972 966 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 262 550 000 52 199 000 11 314 749 000
34. Työministeriön hallinnonala 1 965 218 000 - 1 965 218 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 751 845 000 - 751 845 000
36. Valtionvelan korot 2 238 000 000 - 2 238 000 000
Yhteensä 39 452 435 000 78 963 000 39 531 398 000