Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2006

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 33 098 949 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 808 000 000
01. Tulo- ja varallisuusvero 12 153 000 000
02. Korkotulojen lähdevero 165 000 000
03. Perintö- ja lahjavero 490 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 13 061 000 000
01. Arvonlisävero 12 478 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 460 000 000
03. Apteekkimaksut 123 000 000
08. Valmisteverot 4 636 000 000
01. Tupakkavero 608 000 000
04. Alkoholijuomavero 991 000 000
05. Virvoitusjuomavero 40 000 000
07. Energiaverot 2 979 000 000
08. Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero 18 000 000
10. Muut verot 2 484 000 000
03. Autovero 1 300 000 000
05. Varainsiirtovero 436 000 000
06. Arpajaisvero 130 000 000
07. Ajoneuvovero 560 000 000
08. Jätevero 58 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 109 949 000
02. Lästimaksut 953 000
03. Ratavero 18 000 000
04. Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu, tietoturvamaksu ja postitoiminnan valvontamaksu 4 532 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 5 800 000
06. Väylämaksut 76 300 000
08. Öljyjätemaksu 3 364 000
09. Muut verotulot 1 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 4 482 373 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 390 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 1 390 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 88 470 000
01. Tuomioistuintulot 30 000 000
47. Ulosottomaksut 48 000 000
50. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot 10 320 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 150 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 129 990 000
98. Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot 129 000 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 990 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 939 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
22. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 913 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 551 269 000
07. Siirto valtion eläkerahastosta 1 229 104 000
25. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista 24 000 000
28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 114 169 000
29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 31 137 000
30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 17 422 000
49. Tullilaitoksen tulot 7 537 000
51. Metallirahatulot 22 520 000
63. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 26 000 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 30 000 000
90. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 34 800 000
91. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen 3 700 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 10 880 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 421 432 000
43. Ylioppilastutkintolautakunnan tulot 8 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 23 000 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 391 424 000
99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot 7 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 902 962 000
01. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot 825 110 000
02. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot 32 948 000
03. EU:n kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeltä saatavat tulot 5 096 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 845 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 7 700 000
30. Elintarviketurvallisuusviraston tulot 2 400 000
31. Lihantarkastustoiminnan tulot 240 000
32. Kasvinjalostusmaksut 757 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 300 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 4 200 000
43. Viehekalastusmaksut 2 500 000
44. Kalastuksenhoitomaksut 6 500 000
45. Riistanhoitomaksut 7 176 000
60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot 2 000 000
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot 460 000
73. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot 730 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 1 500 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 53 367 000
24. Tiehallinnon tulot 3 000 000
30. Merenkulkulaitoksen tulot 17 000
40. Radanpidon tulot 6 000 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 44 350 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 15 713 000
10. Rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 3 300 000
20. Turvatekniikan keskuksen tulot 1 413 000
99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot 11 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 422 464 000
05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
08. Kansanterveyslaitoksen tulot 700 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot 1 144 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 400 445 000
98. Valtionapujen palautukset 20 000 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 000
34. Työministeriön hallinnonala 156 877 000
40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 134 000 000
70. Palkkaturvamaksujen palautukset 21 327 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot 1 550 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 135 800 000
07. Siirto valtion asuntorahastosta 128 000 000
40. Alueellisten ympäristökeskusten tulot 250 000
60. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 4 650 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 2 900 000
39. Muut sekalaiset tulot 601 700 000
01. Sakkorahat 67 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 35 000 000
07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 2 200 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
50. Nettotulot osakemyynnistä 420 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 024 895 000
01. Korkotulot 154 795 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 83 200 000
05. Korot muista lainoista 9 095 000
07. Korot talletuksista 62 500 000
03. Osinkotulot 650 000 000
01. Osinkotulot 650 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 120 100 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 120 100 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 846 218 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 228 864 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 90 370 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 138 494 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 617 354 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 617 354 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

39 452 435 000