Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2006

Valtion talousarvio vuodelle 2006PDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 33 098 949 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 808 000 000
01. Tulo- ja varallisuusvero 12 153 000 000
02. Korkotulojen lähdevero 165 000 000
03. Perintö- ja lahjavero 490 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 13 061 000 000
01. Arvonlisävero 12 478 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 460 000 000
03. Apteekkimaksut 123 000 000
08. Valmisteverot 4 636 000 000
01. Tupakkavero 608 000 000
04. Alkoholijuomavero 991 000 000
05. Virvoitusjuomavero 40 000 000
07. Energiaverot 2 979 000 000
08. Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero 18 000 000
10. Muut verot 2 484 000 000
03. Autovero 1 300 000 000
05. Varainsiirtovero 436 000 000
06. Arpajaisvero 130 000 000
07. Ajoneuvovero 560 000 000
08. Jätevero 58 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 109 949 000
02. Lästimaksut 953 000
03. Ratavero 18 000 000
04. Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu, tietoturvamaksu ja postitoiminnan valvontamaksu 4 532 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 5 800 000
06. Väylämaksut 76 300 000
08. Öljyjätemaksu 3 364 000
09. Muut verotulot 1 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 4 482 373 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 390 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 1 390 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 88 470 000
01. Tuomioistuintulot 30 000 000
47. Ulosottomaksut 48 000 000
50. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot 10 320 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 150 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 129 990 000
98. Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot 129 000 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 990 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 939 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
22. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 913 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 551 269 000
07. Siirto valtion eläkerahastosta 1 229 104 000
25. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista 24 000 000
28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 114 169 000
29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 31 137 000
30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 17 422 000
49. Tullilaitoksen tulot 7 537 000
51. Metallirahatulot 22 520 000
63. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 26 000 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 30 000 000
90. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 34 800 000
91. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen 3 700 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 10 880 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 421 432 000
43. Ylioppilastutkintolautakunnan tulot 8 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 23 000 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 391 424 000
99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot 7 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 902 962 000
01. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot 825 110 000
02. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot 32 948 000
03. EU:n kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeltä saatavat tulot 5 096 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 845 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 7 700 000
30. Elintarviketurvallisuusviraston tulot 2 400 000
31. Lihantarkastustoiminnan tulot 240 000
32. Kasvinjalostusmaksut 757 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 300 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 4 200 000
43. Viehekalastusmaksut 2 500 000
44. Kalastuksenhoitomaksut 6 500 000
45. Riistanhoitomaksut 7 176 000
60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot 2 000 000
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot 460 000
73. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot 730 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 1 500 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 53 367 000
24. Tiehallinnon tulot 3 000 000
30. Merenkulkulaitoksen tulot 17 000
40. Radanpidon tulot 6 000 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 44 350 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 15 713 000
10. Rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 3 300 000
20. Turvatekniikan keskuksen tulot 1 413 000
99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot 11 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 422 464 000
05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
08. Kansanterveyslaitoksen tulot 700 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot 1 144 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 400 445 000
98. Valtionapujen palautukset 20 000 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 000
34. Työministeriön hallinnonala 156 877 000
40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 134 000 000
70. Palkkaturvamaksujen palautukset 21 327 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot 1 550 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 135 800 000
07. Siirto valtion asuntorahastosta 128 000 000
40. Alueellisten ympäristökeskusten tulot 250 000
60. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 4 650 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 2 900 000
39. Muut sekalaiset tulot 601 700 000
01. Sakkorahat 67 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 35 000 000
07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 2 200 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
50. Nettotulot osakemyynnistä 420 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 024 895 000
01. Korkotulot 154 795 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 83 200 000
05. Korot muista lainoista 9 095 000
07. Korot talletuksista 62 500 000
03. Osinkotulot 650 000 000
01. Osinkotulot 650 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 120 100 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 120 100 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 846 218 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 228 864 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 90 370 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 138 494 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 617 354 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 617 354 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

39 452 435 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21 euroa
21. EDUSKUNTA 104 480 000
01. Kansanedustajat 20 820 000
21. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 20 820 000
02. Eduskunnan kanslia 61 254 000
19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 4 700 000
21. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 56 554 000
09. Valtiontilintarkastajat 1 737 000
21. Valtiontilintarkastajien toimintamenot (arviomääräraha) 1 737 000
14. Eduskunnan oikeusasiamies 4 545 000
21. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 4 545 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 12 521 000
19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 428 000
21. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 093 000
99. Eduskunnan muut menot 3 603 000
21. Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (kiinteä määräraha) 3 603 000
 
Pääluokka 22
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 11 465 000
01. Tasavallan presidentti 305 000
01. Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha) 262 000
21. Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) 43 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 11 160 000
19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 000 000
21. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 770 000
27. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 240 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 1 150 000
 
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTO 72 529 000
01. Valtioneuvosto 3 987 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 987 000
02. Valtioneuvoston kanslia 49 120 000
19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 4 500 000
21. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 250 000
22. EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 3 v) 23 370 000
03. Oikeuskanslerinvirasto 2 818 000
21. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 818 000
27. Poliittisen toiminnan avustaminen 14 712 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 14 712 000
99. Valtioneuvoston muut menot 1 892 000
21. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 812 000
24. Kunniamerkit (arviomääräraha) 471 000
25. Jatkosodan ihmisluovutukset -tutkimushanke (siirtomääräraha 2 v) 414 000
26. Kemikaaliviraston valmistelumenot (siirtomääräraha 2 v) 120 000
58. Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) 75 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 895 437 000
01. Ulkoasiainhallinto 199 842 000
19. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 14 800 000
21. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 179 237 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 4 805 000
76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 518 377 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 516 077 000
67. Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa (siirtomääräraha 3 v) 2 300 000
50. Lähialueyhteistyö 23 000 000
66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 23 000 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 154 218 000
01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha) 1 150 000
21. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha) 2 213 000
22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 49 119 000
25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 14 411 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 383 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 39 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 84 886 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 17 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 692 700 000
01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 91 212 000
19. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 39 000 000
21. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 619 000
22. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 493 000
29. Erityismenot (arviomääräraha) 1 000 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha) 10 100 000
10. Tuomioistuinlaitos 221 737 000
21. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 000 000
22. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 500 000
23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 199 837 000
29. Erityismenot (arviomääräraha) 6 400 000
30. Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu 56 251 000
21. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 851 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 34 400 000
40. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 79 000 000
21. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 79 000 000
50. Rangaistusten täytäntöönpano 192 352 000
21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 186 952 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 5 400 000
60. Syyttäjälaitos 30 998 000
21. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 998 000
70. Vaalimenot 21 150 000
21. Vaalimenot (arviomääräraha) 21 150 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 545 639 000
01. Sisäasiainministeriö 92 747 000
19. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 60 000 000
21. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 535 000
22. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 5 212 000
23. Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 000 000
02. Ulkomaalaisvirasto 12 983 000
21. Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 983 000
05. Lääninhallitukset 51 418 000
21. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 51 418 000
06. Rekisterihallinto 28 659 000
21. Rekisterihallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 659 000
07. Kihlakunnat 43 806 000
21. Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43 806 000
75. Poliisitoimi 571 875 000
21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 568 375 000
22. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 3 500 000
80. Pelastustoimi 66 413 000
21. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 60 653 000
22. Erityismenot (arviomääräraha) 2 050 000
31. Valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) 3 710 000
90. Rajavartiolaitos 195 855 000
21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 195 514 000
74. Rakentaminen (kiinteä määräraha) 341 000
97. Avustukset kunnille 251 435 000
31. Kuntien yleinen valtionosuus, verotuloihin perustuvat tasaukset ja siirtymätasaukset (arviomääräraha) 198 135 000
32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 24 600 000
34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) 25 000 000
35. Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha) 3 700 000
98. Alueiden kehittäminen 230 448 000
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 29 880 000
61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha) 125 097 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha) 31 162 000
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 44 309 000
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 273 933 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 242 189 000
19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 228 022 000
21. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 167 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 1 974 264 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 2 v) 643 300 000
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 329 314 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 650 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 57 480 000
21. Sotilaallisen kriisinhallinnan kotimaan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 724 000
22. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 51 746 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 787 698 000
01. Valtiovarainministeriö 81 681 000
19. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 42 000 000
21. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 742 000
22. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 861 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha) 237 000
89. Osakkeiden myyntijärjestelyt ja hankinnat (siirtomääräraha 2 v) 841 000
03. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 3 762 000
21. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 762 000
05. Valtiokonttori 41 506 000
21. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41 138 000
22. Valtion eläkelautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 368 000
07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset 3 187 860 000
05. Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha) 3 072 760 000
06. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 20 290 000
07. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 27 710 000
50. Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 41 000 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 26 000 000
95. Valtion maksettavaksi tulevat korot liikaa saaduista ennakkotuloista viimeisenä eläkelaitoksena (arviomääräraha) 100 000
18. Verohallinto 347 487 000
21. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 347 487 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 199 258 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 174 758 000
31. Verohyvitys (arviomääräraha) 21 000 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 3 500 000
40. Tullilaitos 129 403 000
21. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 129 403 000
52. Tilastokeskus 41 239 000
21. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41 239 000
80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet 16 485 000
21. Henkilöstön sopeuttamisen tukeminen (siirtomääräraha 2 v) 169 000
23. Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 096 000
24. Työhyvinvoinnin tuki (siirtomääräraha 2 v) 1 600 000
25. Valtion henkilöstöjärjestelyt (siirtomääräraha 2 v) 410 000
26. EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) 13 000 000
60. Valtion maksu Koulutusrahastosta johtuvista menoista (arviomääräraha) 210 000
81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot 10 062 000
01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (arviomääräraha) 1 177 000
02. Eräät muut palkat ja virkasuhteen ehtoja koskevat päätökset (arviomääräraha) 168 000
25. Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 3 700 000
95. Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha) 17 000
96. Edeltä arvaamattomat tarpeet (kiinteä määräraha) 5 000 000
82. Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille 5 500 000
44. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 5 500 000
84. Kansainväliset rahoitusosuudet 1 405 000
66. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
68. Suomen maksuosuus Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön pääomasta (arviomääräraha) 1 235 000
90. Suomen maksuosuudet Euroopan unionille 1 540 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 1 540 000 000
99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot 182 050 000
41. Tuki työnantajille (arviomääräraha) 124 000 000
63. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 8 000 000
95. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 50 000
97. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 50 000 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 456 689 000
01. Opetusministeriö 240 571 000
19. Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 135 000 000
21. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 275 000
22. Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 3 v) 3 644 000
26. Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 2 v) 10 563 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 485 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha) 68 554 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 50 000
05. Kirkollisasiat 2 564 000
21. Ortodoksisen kirkollishallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 809 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 755 000
07. Opetushallitus 18 725 000
21. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 725 000
08. Kansainvälinen yhteistyö 10 569 000
22. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 800 000
25. Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 5 966 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 1 860 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 1 943 000
10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 1 360 037 000
21. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 258 053 000
22. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 21 949 000
23. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 903 000
24. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 72 132 000
20. Ammattikorkeakouluopetus 367 158 000
22. Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 4 386 000
25. Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 068 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 360 704 000
40. Yleissivistävä koulutus 1 958 315 000
21. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43 003 000
25. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 3 649 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 844 942 000
34. Valtionosuus yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 66 200 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 521 000
60. Ammatillinen koulutus 639 172 000
21. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 243 000
24. Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 3 026 000
25. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 499 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 500 397 000
31. Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 101 727 000
76. Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha 3 v) 1 280 000
69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 330 626 000
21. Opetusalan koulutuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 412 000
22. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 14 004 000
25. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 927 000
30. Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 78 100 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 112 790 000
34. Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) 30 000 000
50. Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 46 847 000
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 18 169 000
52. Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 9 328 000
55. Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 11 538 000
56. Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 4 511 000
70. Opintotuki 775 565 000
22. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 599 000
52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) 27 100 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 697 500 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 20 000 000
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 3 866 000
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 26 500 000
88. Tiede 258 361 000
21. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 827 000
22. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 843 000
23. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 788 000
24. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 512 000
25. Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v) 200 000
50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) 120 132 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 75 739 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 12 320 000
90. Taide ja kulttuuri 359 690 000
21. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 357 000
22. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 948 000
23. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 407 000
24. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 743 000
25. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 978 000
26. Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 464 000
27. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 547 000
30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 51 274 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 13 667 000
32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 4 471 000
33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha) 5 000 000
34. Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 6 000 000
40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) 252 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 8 035 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 11 062 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 186 380 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 16 465 000
54. Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiinteä määräraha) 3 534 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 589 000
75. Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 2 500 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 17 000
98. Liikuntatoimi 96 385 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 95 077 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) 1 308 000
99. Nuorisotyö 38 951 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 34 228 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v) 4 723 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 700 067 000
10. Maaseudun kehittäminen 194 741 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 10 370 000
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (arviomääräraha) 7 532 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 4 620 000
61. Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 70 862 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 98 834 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 523 000
20. Maatalous 2 074 331 000
21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 629 000
22. Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha) 437 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 608 620 000
41. EU-tulotuki (arviomääräraha) 543 486 000
42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
43. Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v) 264 629 000
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 422 673 000
45. Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) 147 000 000
46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 3 942 000
47. Laatujärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 213 000
48. Puutarhatalouden erityistoimenpiteet (arviomääräraha) 810 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 43 580 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 1 600 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (kiinteä määräraha) 1 312 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 31 296 000
21. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 668 000
25. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 1 680 000
28. Rokotteet ja seerumit (arviomääräraha) 1 330 000
41. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 1 945 000
47. Kasvinjalostustoiminnan edistäminen (arviomääräraha) 673 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 57 896 000
21. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 435 000
25. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) 2 300 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) 4 200 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 2 300 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 637 000
50. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 7 122 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 6 078 000
52. Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha) 2 867 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 14 200 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 757 000
50. Vesitalous 26 768 000
22. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v) 6 459 000
30. Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 1 200 000
31. Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v) 5 590 000
43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 420 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 841 000
77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v) 12 258 000
60. Metsätalous 153 460 000
21. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 318 000
41. Metsäpuiden siemenhuolto (kiinteä määräraha) 843 000
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha) 43 679 000
43. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 50 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 59 880 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 7 005 000
50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 2 585 000
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 100 000
63. Metsähallitus 5 830 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 5 830 000
70. Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö 54 876 000
21. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 47 576 000
22. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 300 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 4 000 000
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos 7 175 000
21. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 175 000
72. Elintarvikevirasto 1 820 000
21. Elintarvikeviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 820 000
73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus 3 426 000
21. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 426 000
90. Hallinto 87 720 000
19. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 25 000 000
21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 35 541 000
22. Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 4 083 000
23. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 857 000
26. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 729 000
27. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) 5 820 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 2 690 000
91. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta 728 000
21. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 728 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 722 550 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 20 535 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 685 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 5 850 000
20. Ajoneuvohallintokeskus 10 996 000
21. Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 996 000
24. Tiehallinto 679 939 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v) 578 393 000
76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 24 446 000
78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha) 56 000 000
79. Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 21 100 000
25. Tienpidon valtionavut 12 000 000
50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 12 000 000
30. Merenkulkulaitos 102 829 000
21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 94 779 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinta (arviomääräraha) 50 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha) 8 000 000
32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen 67 418 000
41. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) 40 985 000
42. Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) 21 483 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 953 000
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 3 997 000
40. Ratahallintokeskus 353 942 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v) 285 342 000
76. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 1 500 000
77. Rataverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 6 900 000
78. Eräät ratahankkeet (arviomääräraha) 53 900 000
79. Radioverkon rakentaminen (kiinteä määräraha) 6 300 000
41. Rautatievirasto 1 000 000
21. Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
51. Ilmailuhallinto 5 800 000
21. Ilmailuhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 800 000
52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut 1 000 000
41. Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (kiinteä määräraha) 1 000 000
60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 83 170 000
42. Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha) 841 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 74 575 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 7 754 000
70. Viestintävirasto 5 248 000
21. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 248 000
72. Viestinnän korvaukset ja avustukset 15 614 000
42. Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 13 614 000
43. Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
80. Ilmatieteen laitos 30 216 000
21. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 216 000
81. Merentutkimuslaitos 10 280 000
21. Merentutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 280 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 322 563 000
19. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 251 132 000
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 942 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha) 11 284 000
78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha) 58 700 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 505 000
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 971 635 000
10. Hallinto 153 784 000
19. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 36 000 000
21. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 401 000
22. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 77 808 000
24. Tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v) 5 458 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 7 200 000
92. Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha) 3 907 000
95. Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) 10 000
20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka 555 227 000
21. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 315 000
22. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 69 732 000
23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 738 000
24. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 945 000
25. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 289 000
26. Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 991 000
27. Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha) 157 917 000
28. Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v) 13 490 000
40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 158 647 000
41. Valtionavustus eräille yhteisöille keksintö-, laatu- ja standardisointitoimintojen edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 6 663 000
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
83. Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 62 500 000
30. Yrityspolitiikka 157 797 000
21. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 1 189 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha) 14 420 000
43. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 18 700 000
44. Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha) 3 540 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 18 235 000
47. Valtionavustus kehittämispalvelutoimintaan ja eräille yhteisöille (siirtomääräraha 3 v) 4 361 000
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 12 600 000
60. Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha) 20 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha) 84 732 000
40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka 15 890 000
21. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 849 000
26. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 057 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 4 311 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) 673 000
50. Kansainvälistymispolitiikka 56 086 000
21. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 334 000
40. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 15 656 000
41. Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle (kiinteä määräraha) 24 096 000
60. Energiapolitiikka 31 469 000
21. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 701 000
27. Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
40. Energiatuki (arviomääräraha) 27 318 000
50. Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v) 50 000
70. Omistajapolitiikka 1 382 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 1 382 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 11 262 550 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriö 68 301 000
19. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 15 000 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 934 000
29. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 2 v) 2 200 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha) 5 457 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 6 500 000
67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 4 210 000
02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 22 740 000
21. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 740 000
03. Työttömyysturvalautakunta 1 837 000
21. Työttömyysturvalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 837 000
04. Tarkastuslautakunta 1 964 000
21. Tarkastuslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 964 000
06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 5 426 000
21. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 226 000
26. Mielentilatutkimustoiminnan menot (arviomääräraha) 2 200 000
07. Työterveyslaitos 40 600 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 37 900 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 700 000
08. Kansanterveyslaitos 44 125 000
21. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 403 000
26. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 9 722 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 5 055 000
21. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 055 000
10. Säteilyturvakeskus 11 562 000
21. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 562 000
11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 2 664 000
21. Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 331 000
22. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 333 000
12. Valtion koulukodit 588 000
21. Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 588 000
13. Työsuojelun piirihallinto 24 310 000
21. Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 310 000
14. Valtion mielisairaalat 607 000
21. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 607 000
15. Perhekustannusten tasaus 1 422 600 000
51. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) 11 200 000
52. Lapsilisät (arviomääräraha) 1 410 400 000
53. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 1 000 000
16. Yleinen perhe-eläke 38 000 000
60. Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha) 38 000 000
17. Työttömyysturva 641 500 000
50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha) 514 000 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha) 61 000 000
53. Valtionosuus koulutuspäivärahasta (arviomääräraha) 11 500 000
54. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 22 000 000
55. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 33 000 000
18. Sairausvakuutus 1 107 800 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 107 800 000
19. Eläkevakuutus 2 369 001 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 39 000 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 435 000 000
52. Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 62 000 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 1 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 833 000 000
20. Tapaturmavakuutus 14 500 000
53. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 14 500 000
21. Rintamaveteraanieläkkeet 80 000 000
52. Rintamalisät ja asumistuki (arviomääräraha) 80 000 000
22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot 233 798 000
50. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 230 900 000
56. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 2 760 000
57. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 130 000
59. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8 000
23. Muu sodista kärsineiden turva 2 400 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 2 400 000
28. Muu toimeentuloturva 68 600 000
50. Sotilasavustus (arviomääräraha) 16 400 000
51. Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha) 18 700 000
60. Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha) 33 500 000
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 4 424 717 000
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 4 006 000 000
32. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 48 747 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 82 170 000
34. Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 2 370 000
36. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 55 230 000
38. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 227 700 000
39. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 2 500 000
33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot 12 050 000
23. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 6 200 000
31. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 600 000
32. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (arviomääräraha) 5 250 000
53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta 9 660 000
23. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 800 000
24. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 1 360 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 7 500 000
57. Maatalousyrittäjien lomitustoiminta 207 700 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 192 500 000
50. Valtion korvaus Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 15 200 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö 400 445 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 295 500 000
55. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 59 707 000
58. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 2 950 000
59. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 42 288 000
 
Pääluokka 34
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 965 218 000
01. Työhallinto 59 791 000
19. Työministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 22 000 000
21. Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 494 000
22. Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 767 000
23. Työelämäohjelmat ja työpoliittinen tutkimus (siirtomääräraha 3 v) 4 700 000
63. Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 8 300 000
67. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 1 530 000
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 224 427 000
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha) 137 242 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha) 87 185 000
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano 1 568 404 000
21. Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 142 826 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 6 500 000
50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha) 149 234 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha) 506 502 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha) 735 971 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 27 371 000
07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat 85 978 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha) 8 826 000
29. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 900 000
30. Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha) 9 300 000
31. Syrjinnän vastainen toiminta (siirtomääräraha 3 v) 100 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 66 852 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut menot 26 618 000
23. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 3 818 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 22 000 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 800 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 751 845 000
01. Ympäristöministeriö 23 612 000
21. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 612 000
10. Ympäristön suojelu 19 181 000
27. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 2 467 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
63. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 750 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 1 364 000
67. Ympäristöyhteistyön edistäminen Suomen lähialueen maissa (siirtomääräraha 3 v) 1 600 000
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu 68 413 000
22. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 2 100 000
37. Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 925 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 24 038 000
63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v) 14 000 000
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 2 350 000
76. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 25 000 000
30. Asumisen edistäminen 503 500 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 433 500 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 70 000 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon
40. Alueelliset ympäristökeskukset 65 426 000
21. Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 65 426 000
50. Ympäristölupavirastot 4 622 000
21. Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 622 000
60. Suomen ympäristökeskus 24 606 000
21. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 606 000
70. Valtion asuntorahasto 4 650 000
21. Asuntorahaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 650 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot 37 835 000
19. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 9 000 000
22. Kehittäminen ja suunnittelu (siirtomääräraha 2 v) 12 930 000
26. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v) 270 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha) 10 135 000
63. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
65. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 1 500 000
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT 2 238 000 000
01. Euromääräisen velan korko 2 214 000 000
90. Euromääräisen velan korko (arviomääräraha) 2 214 000 000
03. Valuuttamääräisen velan korko 4 500 000
90. Valuuttamääräisen velan korko (arviomääräraha) 4 500 000
09. Muut menot valtionvelasta 19 500 000
21. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 19 500 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

39 452 435 000