Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus
        EU-puheenjohtajuuskausi
        Suomen Erillisverkot Oy
        Pelastustoimi
        Rajavartiolaitos
        Kuntien harkinnanvaraiset avustukset
        EU:n rakennerahastot
        Rauhanturvaoperaatiot
        Maksut EU:lle
        Oppisopimuskoulutus
        Molekyylilääketieteen tutkimuskeskus
        Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys
        Infrastruktuurihankkeet ja liikennepalvelut
        Velkakonversiosopimus
        Biopolttoaineet
        Yritystuki
        Ympäristönsuojelu
        Työvoimapoliittisten toimien uudelleen kohdentaminen
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
        Toimintamenot
        Valtionvelan korot
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2006

EU:n rakennerahastot

Maksatusten ajoittumista koskevien arvioiden tarkentumisen johdosta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) maksettaviin menoihin ehdotetaan 15 milj. euron lisäystä. Lisäksi rakennerahastohankkeiden valtion rahoitusosuuden menoihin ehdotetaan liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla 4,6 milj. euron lisäystä ja kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla 2 milj. euron lisäystä. Vastaavasti sisäasiainministeriön sekä työministeriön hallinnonalalla maksettaviin menoihin ehdotetaan yhteensä 2 milj. euron vähennystä. Euroopan sosiaalirahaston hankkeista takaisinperittyjen varojen, ns. omana työnä tehdyissä hankkeissa KELA:n maksamien erien ja eräiden tukikelvottomien menojen johdosta ehdotetaan yhteensä 2,6 milj. euron lisäystä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) myöntämisvaltuuteen. Tukikelvottomien menojen osalta vastaavaa vähennystä ehdotetaan asianomaisten hallinnonalojen valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuteen. Päättyvän rakennerahastojen ohjelmakauden 2000—2006 hankkeista vielä purkautuvaksi arvioitavat myöntämisvaltuudet ehdotetaan budjetoitavaksi uudelleen, minkä vuoksi ESR:n ja EAKR:n myöntämisvaltuuteen ehdotetaan yhteensä 40,1 milj. euron lisäystä ja näitä vastaavaan valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuteen ehdotetaan yhteensä 42,5 milj. euron lisäystä. Uudelleen budjetoinnilla pyritään korvaamaan peruuntuvia tai tehtyjä sitoumuksia pienempinä toteutuvia rakennerahastohankkeita ohjelmakauden 2000—2006 toteutumisen varmistamiseksi. Jos uudelleen budjetoidusta myöntämisvaltuudesta aiheutuvat maksatukset johtavat ohjelmakauden kehyksen ylittymiseen, tarkoituksena on siirtää ylitystä vastaava määrä hankkeita vanhalta uudelle ohjelmakaudelle 2007—2013 ja veloittaa samalla määrällä uuden ohjelmakauden myöntämisvaltuutta. Siltä osin kuin hankkeiden siirtäminen uudelle ohjelmakaudelle ei ole mahdollista, rahoitetaan ohjelmakehyksen ylittävät maksatukset kohdentamalla rahoitusta uudelleen kyseistä hanketta rahoittavan hallinnonalan sisällä.