Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2006

10. Maaseudun kehittäminenPDF-versio

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä(siirtomääräraha 3 v)

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Momentin perusteluja muutetaan lisäksi siten, että vuonna 2006 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 24 425 000 eurolla.

Selvitysosa:Kun vuodelta 2004 on siirtynyt vuodelle 2006 käytettäväksi 26 805 637 euroa, vuonna 2006 käytettävissä on 125 639 637 euroa. Hankkeiden maksatuksen arvioitua hitaamman etenemisen johdosta tästä määrästä noin 20 milj. euroa arvioidaan jäävän käyttämättä. Määräraha tarvitaan kuitenkin maksatuksiin vuosina 2007—2008, minkä johdosta määräraha ehdotetaan muutettavaksi kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Kuluvan vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa myöntämisvaltuus on 24 390 000 euroa. Kun myöntämisvaltuutta lisätään 127 000 eurolla tavoite 1- ja 2 -ohjelmien EAKR-hankkeisiin sidotuista varoista vapautuneen myöntämisvaltuuden uudelleen budjetoimiseksi ja vähennetään 92 000 eurolla Interreg yhteisöaloiteohjelmien valtuudesta, myöntämisvaltuuden lisäys on 35 000 euroa. Vastaavasti valtuutta lisätään 92 000 eurolla momentilla 31.99.62.

Myöntämisvaltuuden jakautuminen ohjelmittain, milj. euroa
Ohjelma Talousarvio + I lisätalousarvio II lisätalousarvio Yhteensä
       
Alueellinen maaseudun kehittämisohjelma (EMOTR-T) - - -
Tavoite 1, Itä-Suomi 8,996 - 8,996
— josta Kainuu 1,083 - 1,083
Tavoite 1, Pohjois-Suomi 5,108 - 5,108
Leader+-yhteisöaloiteohjelma (EMOTR-O) 5,661 - 5,661
EMOTR-osarahoitteiset yhteensä 19,765 - 19,765
       
Tavoite 1 0,610 0,077 0,687
Tavoite 2 0,533 0,050 0,583
Interreg 0,605 -0,092 0,513
EAKR-osarahoitteiset yhteensä 1,748 0,035 1,783
Kansallinen tekninen apu 2,877 - 2,877
Ohjelmien korjaukset - - -
Kaikki yhteensä 24,390 0,035 24,425

Purkautuviksi arvioitujen myöntämisvaltuuksien uudelleen budjetoinnilla pyritään korvaamaan peruuntuvia tai tehtyjä sitoumuksia pienempinä toteutuvia rakennerahastohakkeita ohjelmakauden 2000—2006 toteutumisen varmistamiseksi. Jos uudelleen budjetoidusta myöntämisvaltuudesta aiheutuvat maksatukset johtavat ohjelmakauden kehyksen ylittymiseen, tarkoituksena on siirtää ylitystä vastaava määrä hankkeita vanhalta uudelle ohjelmakaudelle 2007—2013 ja veloittaa samalla määrällä uuden ohjelmakauden myöntämisvaltuutta. Siltä osin kuin hankkeiden siirtäminen uudelle ohjelmakaudelle ei ole mahdollista, rahoitetaan ohjelmakehyksen ylittävät maksatukset kohdentamalla rahoitusta uudelleen hallinnonalan sisällä.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 35 000 euroa vuonna 2007.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2006 II lisätalousarvio
2006 I lisätalousarvio
2006 talousarvio 98 834 000
2005 tilinpäätös 76 029 931
2004 tilinpäätös 89 792 000