Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2005

Valtion talousarvio vuodelle 2005PDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 31 064 908 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 596 000 000
01. Tulo- ja varallisuusvero 11 973 000 000
02. Korkotulojen lähdevero 155 000 000
03. Perintö- ja lahjavero 468 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 11 559 000 000
01. Arvonlisävero 11 008 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 436 000 000
03. Apteekkimaksut 115 000 000
08. Valmisteverot 4 597 000 000
01. Tupakkavero 570 000 000
04. Alkoholijuomavero 968 000 000
05. Virvoitusjuomavero 36 000 000
07. Energiaverot 3 010 000 000
08. Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero 13 000 000
10. Muut verot 2 289 085 000
03. Autovero 1 200 000 000
05. Varainsiirtovero 374 000 000
06. Arpajaisvero 126 000 000
07. Ajoneuvovero 536 085 000
08. Jätevero 53 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 23 823 000
02. Lästimaksut 953 000
03. Ratavero 16 500 000
04. Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu ja tietoturvamaksu 3 070 000
08. Öljyjätemaksu 3 100 000
09. Muut verotulot 200 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 4 569 013 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 390 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 1 390 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 88 350 000
01. Tuomioistuintulot 30 000 000
47. Ulosottomaksut 48 000 000
50. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot 10 200 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 150 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 145 196 000
98. Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot 144 246 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 950 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 675 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 17 000
22. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 650 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 514 404 000
07. Siirto valtion eläkerahastosta 1 189 444 000
25. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista 23 300 000
28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 113 002 000
29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 30 819 000
30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 17 244 000
49. Tullilaitoksen tulot 7 325 000
51. Metallirahatulot 28 650 000
63. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 6 000 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 10 000 000
90. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 19 420 000
91. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen 3 200 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 66 000 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 411 808 000
43. Ylioppilastutkintolautakunnan tulot 8 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 22 900 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 381 900 000
99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot 7 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 959 937 000
01. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot 877 897 000
02. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot 30 713 000
03. EU:n kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeltä saatavat tulot 6 200 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 1 096 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 7 350 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 100 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 718 000
43. Viehekalastusmaksut 2 500 000
44. Kalastuksenhoitomaksut 6 800 000
45. Riistanhoitomaksut 6 960 000
60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot 2 000 000
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot 2 702 000
72. Lihantarkastustoiminnan tulot 240 000
73. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot 7 534 000
74. Kasvinjalostusmaksut 757 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 870 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 32 416 000
24. Tiehallinnon tulot 1 000 000
30. Merenkulkulaitoksen tulot 17 000
40. Radanpidon tulot 2 000 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 29 399 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 28 560 000
10. Rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 2 220 000
20. Turvatekniikan keskuksen tulot 1 340 000
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 14 000 000
99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot 11 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 455 440 000
05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
08. Kansanterveyslaitoksen tulot 700 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot 1 120 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 423 445 000
98. Valtionapujen palautukset 30 000 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 000
34. Työministeriön hallinnonala 190 317 000
40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 165 130 000
70. Palkkaturvamaksujen palautukset 23 327 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot 1 860 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 139 020 000
07. Siirto valtion asuntorahastosta 130 000 000
40. Alueellisten ympäristökeskusten tulot 300 000
60. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 5 400 000
70. Asuntotoimen tulot 20 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 300 000
39. Muut sekalaiset tulot 599 500 000
01. Sakkorahat 65 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 35 000 000
07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 2 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
50. Nettotulot osakemyynnistä 420 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 929 280 000
01. Korkotulot 163 985 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 86 450 000
05. Korot muista lainoista 15 035 000
07. Korot talletuksista 62 500 000
03. Osinkotulot 560 000 000
01. Osinkotulot 560 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 105 295 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 105 295 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 1 292 173 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 352 390 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 159 250 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 193 140 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 939 783 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 939 783 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

37 855 374 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21 euroa
21. EDUSKUNTA 97 461 000
01. Kansanedustajat 20 291 000
21. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 20 291 000
02. Eduskunnan kanslia 56 480 000
19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 4 200 000
21. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 52 280 000
09. Valtiontilintarkastajat 1 779 000
21. Valtiontilintarkastajien toimintamenot (arviomääräraha) 1 779 000
14. Eduskunnan oikeusasiamies 4 039 000
21. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 4 039 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 11 424 000
19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 428 000
21. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 996 000
99. Eduskunnan muut menot 3 448 000
21. Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (kiinteä määräraha) 3 448 000
 
Pääluokka 22
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 8 505 000
01. Tasavallan presidentti 305 000
01. Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha) 262 000
21. Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) 43 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 8 200 000
19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 000 000
21. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 379 000
27. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 240 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 581 000
 
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTO 49 137 000
01. Valtioneuvosto 5 322 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 5 322 000
02. Valtioneuvoston kanslia 27 238 000
19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 500 000
21. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 738 000
22. EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
03. Oikeuskanslerinvirasto 2 740 000
21. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 740 000
27. Poliittisen toiminnan avustaminen 12 020 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 12 020 000
99. Valtioneuvoston muut menot 1 817 000
21. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 812 000
24. Kunniamerkit (arviomääräraha) 471 000
25. Jatkosodan ihmisluovutukset -tutkimushanke (siirtomääräraha 2 v) 484 000
58. Avustus Tammenlehvän perinneliiton käynnistämismenoihin (siirtomääräraha 3 v) 50 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 825 524 000
01. Ulkoasiainhallinto 196 330 000
19. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 14 800 000
21. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 174 875 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 4 805 000
76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 1 850 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 460 222 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 457 922 000
67. Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa (siirtomääräraha 3 v) 2 300 000
50. Lähialueyhteistyö 24 208 000
66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 24 208 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 144 764 000
01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha) 960 000
21. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha) 2 213 000
22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 46 640 000
25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 14 392 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 733 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 39 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 77 770 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 17 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 662 312 000
01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 85 465 000
19. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 39 000 000
21. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 415 000
22. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 450 000
29. Erityismenot (arviomääräraha) 500 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha) 9 100 000
10. Tuomioistuinlaitos 219 920 000
21. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 100 000
22. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 600 000
23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 197 820 000
29. Erityismenot (arviomääräraha) 6 400 000
30. Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu 55 200 000
21. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 800 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 34 400 000
40. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 79 056 000
21. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 79 056 000
50. Rangaistusten täytäntöönpano 189 050 000
21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 183 150 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 5 900 000
60. Syyttäjälaitos 30 411 000
21. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 411 000
70. Vaalimenot 3 210 000
21. Vaalimenot (arviomääräraha) 3 210 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 507 074 000
01. Sisäasiainministeriö 87 793 000
19. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 60 000 000
21. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 781 000
22. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 5 212 000
63. Julkiset palvelut verkkoon -hanke (siirtomääräraha 2 v) 800 000
02. Ulkomaalaisvirasto 12 960 000
21. Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 960 000
05. Lääninhallitukset 52 110 000
21. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 52 110 000
06. Rekisterihallinto 27 894 000
21. Rekisterihallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 894 000
07. Kihlakunnat 43 937 000
21. Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43 937 000
75. Poliisitoimi 560 455 000
21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 556 955 000
22. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 3 500 000
80. Pelastustoimi 66 463 000
21. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 61 103 000
22. Erityismenot (arviomääräraha) 1 650 000
31. Valtionosuudet ja -avustukset (siirtomääräraha 2 v) 3 710 000
90. Rajavartiolaitos 193 772 000
21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 192 510 000
74. Rakentaminen (siirtomääräraha 3 v) 1 262 000
97. Avustukset kunnille 231 362 000
31. Kuntien yleinen valtionosuus ja verotuloihin perustuvat tasaukset (arviomääräraha) 156 762 000
32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 41 000 000
34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) 30 000 000
35. Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha) 3 550 000
80. Korkotuet ja velkojen vakautuslainat kunnille (arviomääräraha) 50 000
98. Alueiden kehittäminen 230 328 000
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 29 905 000
61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha) 126 426 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha) 29 402 000
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 44 595 000
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 148 871 000
01. Puolustusministeriö 210 018 000
19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 196 684 000
21. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 334 000
10. Puolustusvoimat 1 886 718 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 2 v) 577 129 000
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 309 589 000
30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta 50 475 000
22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha) 50 475 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot 1 660 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 650 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 553 242 000
01. Valtiovarainministeriö 80 699 000
19. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 45 000 000
21. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 736 000
22. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 953 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha) 169 000
89. Osakkeiden myyntijärjestelyt ja hankinnat (siirtomääräraha 2 v) 841 000
03. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 3 702 000
21. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 702 000
05. Valtiokonttori 41 582 000
21. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41 218 000
22. Valtion eläkelautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 364 000
07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset 3 059 380 000
05. Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha) 2 966 370 000
06. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 20 350 000
07. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 27 630 000
50. Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 38 830 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 6 000 000
95. Valtion maksettavaksi tulevat korot liikaa saaduista ennakkotuloista viimeisenä eläkelaitoksena (arviomääräraha) 200 000
18. Verohallinto 344 890 000
21. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 344 890 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 181 620 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 166 120 000
31. Verohyvitys (arviomääräraha) 12 000 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 3 500 000
40. Tullilaitos 131 162 000
21. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 127 162 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 2 v) 4 000 000
52. Tilastokeskus 40 626 000
21. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 626 000
80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet 17 399 000
21. Henkilöstön sopeuttamisen tukeminen (siirtomääräraha 2 v) 169 000
23. Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 050 000
24. Työhyvinvoinnin tuki (siirtomääräraha 2 v) 500 000
25. Valtion henkilöstöjärjestelyt (siirtomääräraha 2 v) 530 000
26. EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) 5 000 000
27. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
60. Valtion maksu Koulutusrahastosta johtuvista menoista (arviomääräraha) 150 000
81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot 74 562 000
01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (arviomääräraha) 1 177 000
02. Eräät muut palkat ja virkasuhteen ehtoja koskevat päätökset (arviomääräraha) 168 000
25. Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 3 200 000
95. Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha) 17 000
96. Edeltä arvaamattomat tarpeet (siirtomääräraha 3 v) 70 000 000
82. Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille 5 165 000
44. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 5 165 000
84. Kansainväliset rahoitusosuudet 1 405 000
66. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
68. Suomen maksuosuus Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön pääomasta (arviomääräraha) 1 235 000
90. Suomen maksuosuudet Euroopan unionille 1 513 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 1 513 000 000
99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot 58 050 000
63. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 8 000 000
95. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 50 000
97. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 50 000 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 197 420 000
01. Opetusministeriö 229 610 000
19. Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 125 000 000
21. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 648 000
22. Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 3 v) 3 785 000
26. Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 2 v) 10 063 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 485 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha) 67 129 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
05. Kirkollisasiat 2 542 000
21. Ortodoksisen kirkollishallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 787 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 755 000
07. Opetushallitus 18 409 000
21. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 409 000
08. Kansainvälinen yhteistyö 10 821 000
22. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 790 000
25. Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 6 019 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 1 860 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 152 000
10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 1 322 902 000
21. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 220 297 000
22. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 23 892 000
23. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 851 000
24. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 70 862 000
20. Ammattikorkeakouluopetus 353 559 000
22. Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 4 886 000
25. Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 068 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 346 605 000
40. Yleissivistävä koulutus 1 900 208 000
21. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42 100 000
25. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 3 649 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 783 738 000
34. Valtionosuus yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 70 200 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 521 000
60. Ammatillinen koulutus 575 786 000
21. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 959 000
24. Työssäoppiminen ja harjoittelutoiminta (siirtomääräraha 2 v) 3 026 000
25. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 499 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 431 505 000
31. Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 107 417 000
76. Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha 3 v) 1 380 000
69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 319 523 000
21. Opetusalan koulutuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 412 000
22. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 14 404 000
25. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 927 000
30. Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 76 793 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 109 171 000
34. Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) 26 000 000
50. Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 45 633 000
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 17 425 000
52. Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 7 181 000
55. Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 13 163 000
56. Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 4 414 000
70. Opintotuki 749 544 000
22. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 586 000
52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) 24 100 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 676 400 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 18 800 000
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 2 958 000
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 26 700 000
88. Tiede 239 883 000
21. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 440 000
22. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 608 000
23. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 740 000
24. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 498 000
25. Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v) 300 000
50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) 102 298 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 75 739 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 12 260 000
90. Taide ja kulttuuri 348 774 000
21. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 341 000
22. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 550 000
23. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 555 000
24. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 811 000
25. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 055 000
26. Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 417 000
27. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 537 000
30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 41 609 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 15 594 000
32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 4 098 000
33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha) 6 650 000
34. Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 6 000 000
40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) 252 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 8 085 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 10 841 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 185 077 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 15 135 000
54. Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiinteä määräraha) 3 561 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 500 000
72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 589 000
75. Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 2 500 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 17 000
98. Liikuntatoimi 91 291 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 89 424 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) 1 867 000
99. Nuorisotyö 34 568 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 31 720 000
51. Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja ennaltaehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v) 2 848 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 724 504 000
10. Maaseudun kehittäminen 170 867 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 11 920 000
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (arviomääräraha) 7 182 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 4 820 000
61. Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 60 574 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 83 248 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 123 000
20. Maatalous 2 109 114 000
21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 405 000
22. Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha) 430 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 609 320 000
41. EU-tulotuki (arviomääräraha) 515 372 000
42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
43. Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v) 321 900 000
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 422 673 000
45. Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) 150 100 000
46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 4 702 000
47. Laatujärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 513 000
48. Puutarhatalouden erityistoimenpiteet (arviomääräraha) 355 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 41 300 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 1 000 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (kiinteä määräraha) 5 644 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 58 065 000
21. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 421 000
25. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) 2 100 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) 3 718 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 2 300 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 658 000
50. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 7 053 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 6 258 000
52. Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha) 2 600 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 15 200 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 757 000
50. Vesitalous 28 486 000
22. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v) 6 513 000
30. Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 1 600 000
31. Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v) 5 654 000
43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 420 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 841 000
77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v) 13 458 000
60. Metsätalous 156 119 000
21. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 421 000
41. Metsäpuiden siemenhuolto (kiinteä määräraha) 610 000
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha) 43 677 000
43. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 50 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 63 380 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 5 725 000
50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 3 035 000
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 221 000
63. Metsähallitus 6 006 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 6 006 000
70. Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö 54 289 000
21. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 47 160 000
22. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 129 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 4 000 000
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos 25 288 000
21. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 958 000
28. Rokotteet ja seerumit (arviomääräraha) 1 330 000
72. Elintarvikevirasto 5 489 000
21. Elintarvikeviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 489 000
73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus 14 798 000
21. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 798 000
90. Hallinto 95 272 000
19. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 25 000 000
21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 36 040 000
22. Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 5 000 000
23. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 505 000
25. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 1 580 000
26. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 729 000
27. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) 7 110 000
41. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 1 945 000
47. Kasvinjalostustoiminnan edistäminen (arviomääräraha) 673 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 2 690 000
91. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta 711 000
21. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 711 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 774 464 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21 097 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 247 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 850 000
20. Ajoneuvohallintokeskus 9 472 000
21. Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 472 000
24. Tiehallinto 728 216 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v) 588 770 000
76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 23 546 000
78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha) 94 900 000
79. Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 21 000 000
25. Tienpidon valtionavut 13 900 000
50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 13 900 000
30. Merenkulkulaitos 22 120 000
21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 070 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinta (arviomääräraha) 50 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha) 5 000 000
32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen 73 488 000
40. Lastialusten hankintojen tukeminen (arviomääräraha) 19 000
41. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) 46 738 000
42. Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) 22 462 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 953 000
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 3 316 000
40. Ratahallintokeskus 399 400 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v) 285 000 000
76. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 700 000
77. Rataverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 11 000 000
78. Eräät ratahankkeet (arviomääräraha) 102 700 000
79. Radioverkon rakentaminen
52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut 5 875 000
41. Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (kiinteä määräraha) 1 300 000
43. Korvaus Ilmailulaitokselle valmiustehtävistä (kiinteä määräraha) 4 575 000
60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 90 816 000
42. Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha) 841 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 81 275 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 8 700 000
70. Viestintävirasto 3 816 000
21. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 816 000
72. Viestinnän korvaukset ja avustukset 13 614 000
42. Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 13 614 000
80. Ilmatieteen laitos 30 516 000
21. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 516 000
81. Merentutkimuslaitos 8 799 000
21. Merentutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 799 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 353 335 000
19. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 291 395 000
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 942 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha) 13 293 000
78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha) 47 200 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 505 000
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 976 243 000
10. Hallinto 150 734 000
19. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 36 000 000
21. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 027 000
22. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 74 871 000
24. Tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v) 6 264 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 7 020 000
92. Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha) 3 542 000
95. Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) 10 000
20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka 534 630 000
21. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 822 000
22. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 68 978 000
23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 651 000
24. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 889 000
25. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 198 000
26. Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 509 000
27. Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha) 151 286 000
28. Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v) 13 870 000
40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 145 931 000
41. Valtionavustus eräille yhteisöille keksintö-, laatu- ja standardisointitoimintojen edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 6 433 000
83. Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 64 063 000
30. Yrityspolitiikka 177 807 000
21. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 177 000
41. Toimintatuki Finnvera Oyj:lle (kiinteä määräraha) 336 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha) 17 320 000
43. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 22 200 000
44. Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha) 3 540 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 21 455 000
47. Valtionavustus kehittämispalvelutoimintaan ja eräille yhteisöille (siirtomääräraha 3 v) 3 561 000
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 6 300 000
49. Korkotuki Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämille luotoille (arviomääräraha) 20 000
60. Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha) 14 000 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha) 87 898 000
40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka 17 862 000
21. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 781 000
24. Kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 094 000
26. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 003 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 5 311 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) 673 000
50. Kansainvälistymispolitiikka 59 297 000
21. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 201 000
40. Toimialakohtainen yritysten kansainvälistyminen (arviomääräraha) 19 000 000
41. Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle (kiinteä määräraha) 24 096 000
60. Energiapolitiikka 31 980 000
21. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 830 000
27. Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
40. Energiatuki (arviomääräraha) 27 700 000
50. Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v) 50 000
70. Omistajapolitiikka 3 933 000
80. Lainat Airbus-yhteistyöhankkeille (siirtomääräraha 2 v) 2 551 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 1 382 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10 028 354 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriö 66 396 000
19. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 15 000 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 556 000
29. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 2 v) 460 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha) 4 815 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 7 375 000
67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 4 190 000
02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 22 630 000
21. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 630 000
03. Työttömyysturvalautakunta 1 795 000
21. Työttömyysturvalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 795 000
04. Tarkastuslautakunta 1 777 000
21. Tarkastuslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 777 000
06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 4 876 000
21. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 676 000
26. Mielentilatutkimustoiminnan menot (arviomääräraha) 2 200 000
07. Työterveyslaitos 38 437 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 37 237 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (kiinteä määräraha) 1 200 000
08. Kansanterveyslaitos 43 257 000
21. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 857 000
26. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 9 400 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 4 930 000
21. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 930 000
10. Säteilyturvakeskus 11 400 000
21. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 400 000
11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 2 574 000
21. Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 249 000
22. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 325 000
12. Valtion koulukodit 588 000
21. Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 588 000
13. Työsuojelun piirihallinto 23 400 000
21. Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 400 000
14. Valtion mielisairaalat 607 000
21. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 607 000
15. Perhekustannusten tasaus 1 428 900 000
51. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) 11 100 000
52. Lapsilisät (arviomääräraha) 1 416 800 000
53. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 1 000 000
16. Yleinen perhe-eläke 39 300 000
60. Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha) 39 300 000
17. Työttömyysturva 720 000 000
50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha) 580 000 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha) 76 000 000
53. Valtionosuus koulutuspäivärahasta (arviomääräraha) 11 000 000
54. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 18 000 000
55. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 35 000 000
18. Sairausvakuutus 1 017 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 017 000 000
19. Eläkevakuutus 1 632 001 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 37 000 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 418 000 000
52. Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 60 000 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 1 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 117 000 000
20. Tapaturmavakuutus 13 000 000
53. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 13 000 000
21. Rintamaveteraanieläkkeet 90 700 000
52. Rintamalisät ja asumistuki (arviomääräraha) 90 700 000
22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot 245 308 000
50. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 242 400 000
56. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 2 760 000
57. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 140 000
59. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8 000
23. Muu sodista kärsineiden turva 2 550 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 2 550 000
28. Muu toimeentuloturva 44 960 000
50. Sotilasavustus (arviomääräraha) 15 200 000
51. Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha) 17 060 000
60. Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha) 12 700 000
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 3 924 788 000
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 3 673 000 000
31. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 800 000
32. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 40 747 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 90 170 000
34. Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 2 370 000
35. Valtion korvaus lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän menoihin (kiinteä määräraha) 55 271 000
36. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 54 430 000
37. Valtionavustus kunnille lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin (kiinteä määräraha) 5 000 000
38. Valtionavustus kunnille huumeiden käyttäjien hoitoon sekä tartuntatautien hoitovalmiuden parantamiseen (siirtomääräraha 2 v)
39. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 3 000 000
33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot 6 625 000
23. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 6 025 000
31. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 600 000
32. Valtionavustus kunnille syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin (siirtomääräraha 3 v)
53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta 9 860 000
23. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 950 000
24. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 1 360 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 7 550 000
57. Lomatoiminta 207 250 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 192 500 000
50. Valtion korvaus Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 14 750 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö 423 445 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 313 000 000
55. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 59 707 000
58. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 2 950 000
59. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 47 788 000
 
Pääluokka 34
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 164 015 000
01. Työhallinto 58 116 000
19. Työministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 19 520 000
21. Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 327 000
22. Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 759 000
23. Työelämäohjelmat ja työpoliittinen tutkimus (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
63. Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 8 980 000
67. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 1 530 000
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 222 640 000
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha) 137 055 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha) 85 585 000
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano 1 774 680 000
21. Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 134 583 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 6 500 000
50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha) 132 993 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha) 476 886 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha) 995 208 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 28 510 000
07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat 79 961 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha) 7 326 000
29. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 900 000
30. Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha) 9 300 000
31. Syrjinnän vastainen toiminta (siirtomääräraha 3 v) 100 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 62 335 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut menot 28 618 000
23. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 3 818 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 24 000 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 800 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 691 248 000
01. Ympäristöministeriö 23 032 000
21. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 032 000
10. Ympäristön suojelu 28 658 000
27. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 2 467 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 1 736 000
63. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 750 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 1 364 000
66. Romuajoneuvojen jätehuoltoavustus (siirtomääräraha 3 v) 6 000 000
67. Ympäristöyhteistyön edistäminen Suomen lähialueen maissa (siirtomääräraha 3 v) 2 441 000
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v) 11 900 000
20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu 69 505 000
22. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 2 095 000
37. Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 925 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 22 435 000
63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v) 16 600 000
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 850 000
76. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 26 600 000
30. Asumisen edistäminen 434 500 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 434 500 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon
40. Alueelliset ympäristökeskukset 64 504 000
21. Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 64 504 000
50. Ympäristölupavirastot 4 551 000
21. Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 551 000
60. Suomen ympäristökeskus 24 013 000
21. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 013 000
70. Valtion asuntorahasto 4 583 000
21. Asuntorahaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 583 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot 37 902 000
19. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 8 880 000
22. Kehittäminen ja suunnittelu (siirtomääräraha 2 v) 12 900 000
26. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v) 270 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha) 10 765 000
63. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
65. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 1 587 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 1 500 000
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT 2 447 000 000
01. Euromääräisen velan korko 2 371 000 000
90. Euromääräisen velan korko (arviomääräraha) 2 371 000 000
03. Valuuttamääräisen velan korko 58 000 000
90. Valuuttamääräisen velan korko (arviomääräraha) 58 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 18 000 000
21. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 18 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

37 855 374 000