Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Työllisyyttä, ostovoimaa ja kilpailukykyä tukevat toimenpiteet
        Vaalikauden kehys
        Menot, tulot ja tasapaino
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

Työllisyyttä, ostovoimaa ja kilpailukykyä tukevat toimenpiteet

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 saavuttaneet tulopoliittista sopimusta vuosille 2005—2007 koskevan neuvottelutuloksen. Hallitus sitoutuu omasta puolestaan 30.11.2004 antamassaan kannanotossa tiettyihin vuoden 2005 talousarviota koskeviin toimenpiteisiin sekä lukuisiin muihin toimenpiteisiin. Mikäli neuvottelutulos ei tule riittävän kattavana hyväksytyksi liittotason neuvotteluissa hallitus toteaa, että muut kuin vuoden 2005 talousarviota koskevat toimenpiteet raukeavat.

Työllisyyden ja palkansaajien ostovoiman lisäämiseksi hallitus ehdottaa työn verotuksen keventämistä vuonna 2005 vuositasolla noin 350 milj. eurolla, josta valtion osuus on 208 milj. euroa. Kevennys toteutetaan muuttamalla valtion tuloveroasteikkoa ja kasvattamalla kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä. Lisäksi valtion tuloveroasteikkoon tehdään kahden prosentin inflaatiotarkistus. Ansiotulovähennyksen kasvattamisesta seuraavat verotuottomenetykset kompensoidaan kunnille lisäämällä sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksia ja seurakunnille nostamalla niiden osuutta yhteisöverosta.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle ehdotetaan kertaluonteisesti yhteensä 10 milj. euron lisäys (sis. alv) vuodelle 2005 jo ehdotettuihin perustienpidon määrärahoihin.

Kuntien ja valtion välisen kustannustenjaon tarkistuksen vuodelle 2008 jaksotettua osuutta aikaistetaan 20 milj. eurolla vuodelle 2005.