Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2005

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2005 talousarvioesitystä (HE 151/2004 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 14.9.2004 eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Talouskehitys

Suomen talous on kuluvana vuonna kasvanut ennakkotietoja nopeammin. Investoinnit näyttävät käynnistyneen parin vuoden supistumisen jälkeen mutta talouskasvua pitkään ylläpitänyt kulutuksen voimakas kasvu on vaimenemassa.

Taulukko 1. Kansantalouden kehitys

  2001* 2002* 2003** 2004** 2005
           
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 135,5 139,8 142,5 148 153
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 1,1 2,3 2,0 3,2 2,8
Työttömyysaste, % 9,1 9,1 9,0 8,8 8,5
Työllisyysaste, % 67,7 67,7 67,3 67,1 67,3
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 2,6 1,6 0,9 0,2 1,8
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 5,0 5,0 4,1 4,2 4,4

Kokonaistuotannon kasvu yltänee tänä vuonna 3,2 prosenttiin ja 2,8 prosenttiin vuonna 2005. Työttömyysasteen arvioidaan alentuvan 8½ prosenttiin vuonna 2005 ja alueellisten työttömyyserojen uskotaan hieman tasoittuvan. Valtion talous painuu ensi vuonna lievästi alijäämäiseksi mutta valtionvelka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa alenemistaan.

Taulukko 2. Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan

  2001 2002* 2003* 2004** 2005**
  suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, %
Verot ja sosiaaliturvamaksut 45,8 45,8 44,8 44,4 44,4
Julkisyhteisöjen menot 49,2 50,1 51,1 50,9 50,8
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto 5,2 4,3 2,1 2,0 1,8
    Valtionhallinto 2,0 1,4 0,2 0,0 -0,5
    Paikallishallinto -0,4 -0,2 -0,5 -0,4 -0,3
    Työläkelaitokset 3,5 3,0 2,7 2,6 2,6
    Muut sosiaaliturvarahastot 0,1 0,0 -0,2 -0,2 0,1
Julkisyhteisöjen velka 43,8 42,6 45,6 44,6 43,4
Valtionvelka 45,6 42,4 44,4 43,0 41,6

Tuloarviot

Varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 311 milj. eurolla. Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota ehdotetaan alennettavaksi 203 milj. eurolla, arvonlisäveron tuottoarviota 45 milj. eurolla ja autoveron tuottoarviota 94 milj. eurolla. Tupakkaveron tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi 32 milj. eurolla vuoden 2004 toteutuneen kehityksen perusteella.

Määrärahat ja tasapaino

Talousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan 24 milj. euron nettolisäystä. Budjettitalouden alijäämä kasvaa täydentävän esityksen johdosta 335 milj. eurolla. Vuoden 2005 talousarvion kattamiseksi ehdotettavan velanoton määrä nousee 530 milj. euroon.

Rauhanturvaaminen

Ulkoasiainministeriön pääluokassa suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenomomentilla 24.99.22 käyttösuunnitelmaan ehdotetaan yhteensä 11 milj. euron uudelleen kohdennuksia Bosnia-Hertsegovinassa toteutettavan ALTHEA/EUFOR -operaation ja Etiopia-Eritreassa toteutettavan YKSRJEE/UNMEE -operaation menoihin. Samalla momentin muiden määrärahojen kokonaisuutta ehdotetaan vähennettäväksi vastaavalla määrällä. Puolustusministeriön pääluokassa rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenoihin ehdotetaan 10,3 milj. euron lisämäärärahaa, joka aiheutuu Suomen osallistumisesta 185 hengen suuruisella rauhanturvajoukolla ja 26 henkilön vahvuisella erillisellä toimeenpano-osastolla EU-johtoiseen ALTHEA-operaatioon Bosnia-Hertsegovinassa.

Ulkoasiainministeriön kansainvälisten jäsenmaksujen momentille ehdotetaan 3,3 milj. euron lisäystä, joka johtuu ennakoitua suuremmasta maksuosuudesta YK:n rauhanturvaamismenoihin.

Puolustusvoimat

Ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 90:n huoltoa varten ehdotetaan myönnettäväksi tilausvaltuus, josta aiheutuu menoja vuosina 2005—2009 enintään 11,2 milj. euroa.

Kuntien valtionosuudet

Kuntien valtionosuuksia ehdotetaan valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen muuttumisesta johtuen lisättäväksi 12 milj. euroa. Toisaalta valtionosuuksia ehdotetaan vähennettäväksi 12 milj. euroa ennakoitua pienemmistä verotuloihin perustuvista valtionosuuksien tasauksista johtuen. Näin ollen valtionosuuksiin ehdotetettava määräraha pysyy nettomääräisesti ennallaan.

Etuusmenot

Työttömyysturvaetuuksien kokonaismenojen arviota tarkistetaan nettomääräisesti 23,5 milj. euroa aiemmin ehdotettua suuremmaksi. Sairausvakuutuslaista ja kansaneläkelaista johtuviin menoihin esitetään nettomääräisesti 27 milj. euron vähennystä arvioiden tarkentumisen johdosta. Pitkäaikaisesti työttömien eläketukeen ehdotetaan lisäystä 3,5 milj. euroa alle 62-vuotiaille maksettavan työeläkeosuuden rahoittamiseksi.

Uudet palkkausjärjestelmät

Useille virastoille ehdotetaan lisämäärärahoja uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta. Sopimuksia uusista palkkausjärjestelmistä on tehty 49 virastossa ja näiden sopimusten piirissä on 41,3 prosenttia valtion henkilöstöstä.

Vaalikauden kehys

Uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotto sekä Metsähallituksen ristisubventioiden purku ovat rakenne- ja kustannustasomuutoksia, jotka nostavat kehysten tason 28 848 milj. euroon vuodelle 2005. Kehykseen kuuluvien menojen yhteissummaksi vuodelle 2005 hallitus ehdottaa 28 441 milj. euroa jolloin jakamattomaksi varaukseksi jää 406 milj. euroa. Ennakoimattomien lisäbudjettitarpeiden ohella jakamattomasta varauksesta on tarkoitus rahoittaa mm. uusissa työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittavat palkankorotukset, jotka on tarkoitus budjetoida virastoille ja laitoksille vuoden 2005 ensimmäisessä lisätalousarviossa. Kehyksen ulkopuolisiksi menoiksi vuodelle 2005 ehdotetaan 9 193 milj. euroa.

Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, euroa
  Osasto Hallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 31 572 708 000 -310 800 000 31 261 908 000
12. Sekalaiset tulot 4 569 696 000 -683 000 4 569 013 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 928 345 000 935 000 929 280 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 352 390 000 - 352 390 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 37 423 139 000 -310 548 000 37 112 591 000
         
Nettolainanotto ja velanhallinta (mom.15.03.01) 187 405 000 334 607 000 522 012 000
Yhteensä 37 610 544 000 24 059 000 37 634 603 000

Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen pääluokittain, euroa
  Pääluokka Hallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
         
21. Eduskunta 97 461 000 - 97 461 000
22. Tasavallan presidentti 8 505 000 - 8 505 000
23. Valtioneuvosto 48 899 000 238 000 49 137 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 822 019 000 3 155 000 825 174 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 662 212 000 100 000 662 312 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 504 060 000 -386 000 1 503 674 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 137 411 000 11 460 000 2 148 871 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 565 792 000 -1 663 000 5 564 129 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 147 267 000 20 895 000 6 168 162 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 722 079 000 -525 000 2 721 554 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 760 998 000 -11 334 000 1 749 664 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 972 128 000 3 615 000 975 743 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 9 868 008 000 -6 554 000 9 861 454 000
34. Työministeriön hallinnonala 2 164 015 000 - 2 164 015 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 682 690 000 5 058 000 687 748 000
36. Valtionvelan korot 2 447 000 000 - 2 447 000 000
Yhteensä 37 610 544 000 24 059 000 37 634 603 000