Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouskehitys
        Tuloarviot
        Määrärahat ja tasapaino
        Rauhanturvaaminen
        Puolustusvoimat
        Kuntien valtionosuudet
        Etuusmenot
        Uudet palkkausjärjestelmät
        Vaalikauden kehys
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2005 talousarvioesitystä (HE 151/2004 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 14.9.2004 eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Talouskehitys

Suomen talous on kuluvana vuonna kasvanut ennakkotietoja nopeammin. Investoinnit näyttävät käynnistyneen parin vuoden supistumisen jälkeen mutta talouskasvua pitkään ylläpitänyt kulutuksen voimakas kasvu on vaimenemassa.

Taulukko 1. Kansantalouden kehitys

 2001*2002*2003**2004**2005
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa135,5139,8142,5148153
Bruttokansantuote, määrän muutos, %1,12,32,03,22,8
Työttömyysaste, %9,19,19,08,88,5
Työllisyysaste, %67,767,767,367,167,3
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %2,61,60,90,21,8
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %5,05,04,14,24,4

Kokonaistuotannon kasvu yltänee tänä vuonna 3,2 prosenttiin ja 2,8 prosenttiin vuonna 2005. Työttömyysasteen arvioidaan alentuvan 8½ prosenttiin vuonna 2005 ja alueellisten työttömyyserojen uskotaan hieman tasoittuvan. Valtion talous painuu ensi vuonna lievästi alijäämäiseksi mutta valtionvelka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa alenemistaan.

Taulukko 2. Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan

 20012002*2003*2004**2005**
 suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, %
Verot ja sosiaaliturvamaksut45,845,844,844,444,4
Julkisyhteisöjen menot49,250,151,150,950,8
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto5,24,32,12,01,8
    Valtionhallinto2,01,40,20,0-0,5
    Paikallishallinto-0,4-0,2-0,5-0,4-0,3
    Työläkelaitokset3,53,02,72,62,6
    Muut sosiaaliturvarahastot0,10,0-0,2-0,20,1
Julkisyhteisöjen velka43,842,645,644,643,4
Valtionvelka45,642,444,443,041,6

Tuloarviot

Varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 311 milj. eurolla. Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota ehdotetaan alennettavaksi 203 milj. eurolla, arvonlisäveron tuottoarviota 45 milj. eurolla ja autoveron tuottoarviota 94 milj. eurolla. Tupakkaveron tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi 32 milj. eurolla vuoden 2004 toteutuneen kehityksen perusteella.

Määrärahat ja tasapaino

Talousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan 24 milj. euron nettolisäystä. Budjettitalouden alijäämä kasvaa täydentävän esityksen johdosta 335 milj. eurolla. Vuoden 2005 talousarvion kattamiseksi ehdotettavan velanoton määrä nousee 530 milj. euroon.

Rauhanturvaaminen

Ulkoasiainministeriön pääluokassa suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenomomentilla 24.99.22 käyttösuunnitelmaan ehdotetaan yhteensä 11 milj. euron uudelleen kohdennuksia Bosnia-Hertsegovinassa toteutettavan ALTHEA/EUFOR -operaation ja Etiopia-Eritreassa toteutettavan YKSRJEE/UNMEE -operaation menoihin. Samalla momentin muiden määrärahojen kokonaisuutta ehdotetaan vähennettäväksi vastaavalla määrällä. Puolustusministeriön pääluokassa rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenoihin ehdotetaan 10,3 milj. euron lisämäärärahaa, joka aiheutuu Suomen osallistumisesta 185 hengen suuruisella rauhanturvajoukolla ja 26 henkilön vahvuisella erillisellä toimeenpano-osastolla EU-johtoiseen ALTHEA-operaatioon Bosnia-Hertsegovinassa.

Ulkoasiainministeriön kansainvälisten jäsenmaksujen momentille ehdotetaan 3,3 milj. euron lisäystä, joka johtuu ennakoitua suuremmasta maksuosuudesta YK:n rauhanturvaamismenoihin.

Puolustusvoimat

Ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 90:n huoltoa varten ehdotetaan myönnettäväksi tilausvaltuus, josta aiheutuu menoja vuosina 2005—2009 enintään 11,2 milj. euroa.

Kuntien valtionosuudet

Kuntien valtionosuuksia ehdotetaan valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen muuttumisesta johtuen lisättäväksi 12 milj. euroa. Toisaalta valtionosuuksia ehdotetaan vähennettäväksi 12 milj. euroa ennakoitua pienemmistä verotuloihin perustuvista valtionosuuksien tasauksista johtuen. Näin ollen valtionosuuksiin ehdotetettava määräraha pysyy nettomääräisesti ennallaan.

Etuusmenot

Työttömyysturvaetuuksien kokonaismenojen arviota tarkistetaan nettomääräisesti 23,5 milj. euroa aiemmin ehdotettua suuremmaksi. Sairausvakuutuslaista ja kansaneläkelaista johtuviin menoihin esitetään nettomääräisesti 27 milj. euron vähennystä arvioiden tarkentumisen johdosta. Pitkäaikaisesti työttömien eläketukeen ehdotetaan lisäystä 3,5 milj. euroa alle 62-vuotiaille maksettavan työeläkeosuuden rahoittamiseksi.

Uudet palkkausjärjestelmät

Useille virastoille ehdotetaan lisämäärärahoja uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta. Sopimuksia uusista palkkausjärjestelmistä on tehty 49 virastossa ja näiden sopimusten piirissä on 41,3 prosenttia valtion henkilöstöstä.

Vaalikauden kehys

Uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotto sekä Metsähallituksen ristisubventioiden purku ovat rakenne- ja kustannustasomuutoksia, jotka nostavat kehysten tason 28 848 milj. euroon vuodelle 2005. Kehykseen kuuluvien menojen yhteissummaksi vuodelle 2005 hallitus ehdottaa 28 441 milj. euroa jolloin jakamattomaksi varaukseksi jää 406 milj. euroa. Ennakoimattomien lisäbudjettitarpeiden ohella jakamattomasta varauksesta on tarkoitus rahoittaa mm. uusissa työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittavat palkankorotukset, jotka on tarkoitus budjetoida virastoille ja laitoksille vuoden 2005 ensimmäisessä lisätalousarviossa. Kehyksen ulkopuolisiksi menoiksi vuodelle 2005 ehdotetaan 9 193 milj. euroa.

Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, euroa
 OsastoHallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot31 572 708 000-310 800 00031 261 908 000
12.Sekalaiset tulot4 569 696 000-683 0004 569 013 000
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset928 345 000935 000929 280 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)352 390 000-352 390 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)37 423 139 000-310 548 00037 112 591 000
     
Nettolainanotto ja velanhallinta (mom.15.03.01)187 405 000334 607 000522 012 000
Yhteensä37 610 544 00024 059 00037 634 603 000

Käsiteltävänä olevien ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen pääluokittain, euroa
 PääluokkaHallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
     
21.Eduskunta97 461 000-97 461 000
22.Tasavallan presidentti8 505 000-8 505 000
23.Valtioneuvosto48 899 000238 00049 137 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala822 019 0003 155 000825 174 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala662 212 000100 000662 312 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 504 060 000-386 0001 503 674 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 137 411 00011 460 0002 148 871 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala5 565 792 000-1 663 0005 564 129 000
29.Opetusministeriön hallinnonala6 147 267 00020 895 0006 168 162 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 722 079 000-525 0002 721 554 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala1 760 998 000-11 334 0001 749 664 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala972 128 0003 615 000975 743 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala9 868 008 000-6 554 0009 861 454 000
34.Työministeriön hallinnonala2 164 015 000-2 164 015 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala682 690 0005 058 000687 748 000
36.Valtionvelan korot2 447 000 000-2 447 000 000
Yhteensä37 610 544 00024 059 00037 634 603 000