Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21 euroa
21. EDUSKUNTA 1 200 000
02. Eduskunnan kanslia 1 200 000
74. Eduskunnan lisätilat (siirtomääräraha 3 v) 1 200 000
 
Pääluokka 22
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 295 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 295 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 295 000
 
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTO 1 043 000
02. Valtioneuvoston kanslia 43 000
21. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 43 000
99. Valtioneuvoston muut menot 1 000 000
59. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 21 547 000
01. Ulkoasiainhallinto 9 650 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 650 000
76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 8 000 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö -155 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -155 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 12 052 000
22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä 1 897 000
25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä 155 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 563 000
01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 1 950 000
29. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä 600 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha), lisäystä 1 350 000
10. Tuomioistuinlaitos 363 000
23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 363 000
40. Ulosottolaitos 1 250 000
21. Ulosottolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 250 000
50. Rangaistusten täytäntöönpano
21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 749 000
07. Kihlakunnat 100 000
21. Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
75. Poliisitoimi 900 000
21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 900 000
80. Pelastustoimi 215 000
21. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 215 000
90. Rajavartiolaitos 834 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 284 000
74. Rakentaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 550 000
98. Alueiden kehittäminen 1 700 000
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 700 000
61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 9 142 000
01. Puolustusministeriö 1 061 000
19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 1 061 000
10. Puolustusvoimat
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)
30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta 5 321 000
22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha), lisäystä 5 321 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot 2 760 000
41. VPU Pukutehdas Oy:n tukeminen (siirtomääräraha 2 v) 2 700 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä 60 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -41 993 000
01. Valtiovarainministeriö 400 000
22. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 400 000
05. Valtiokonttori 2 300 000
21. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 300 000
07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset -60 120 000
05. Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha), vähennystä -58 120 000
06. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha), vähennystä -2 000 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 7 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 7 000
40. Tullilaitos 4 800 000
21. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 800 000
52. Tilastokeskus 120 000
21. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 120 000
80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet 2 000 000
20. Kehittämis- ja koulutustoiminta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot 8 500 000
63. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä 8 500 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 905 000
01. Opetusministeriö 5 642 000
21. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 625 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 17 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 5 000 000
08. Kansainvälinen yhteistyö 98 000
22. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 98 000
10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus
21. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
24. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
40. Yleissivistävä koulutus 300 000
25. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
70. Opintotuki 108 000
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (kiinteä määräraha), lisäystä 108 000
90. Taide ja kulttuuri 757 000
22. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 232 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha), lisäystä 474 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha), lisäystä 12 000
54. Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiinteä määräraha), lisäystä 39 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 436 000
01. Maa- ja metsätalousministeriö 4 724 000
21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 124 000
25. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha), lisäystä 600 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 000 000
03. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta 30 000
21. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 30 000
12. Maa- ja puutarhatalouden tulotuet ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan liitännäistoimenpiteet 9 000 000
44. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 9 000 000
14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen -18 000 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä -8 000 000
61. Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (siirtomääräraha 3 v)
31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta 1 000 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä 1 000 000
41. Kala-, riista- ja porotalous 1 382 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
52. Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha), lisäystä 382 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
51. Vesivarojen käyttö ja hoito 1 800 000
77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 800 000
61. Maanmittauslaitos 1 500 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha), lisäystä 1 500 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 45 262 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 17 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 17 000
24. Tiehallinto -4 637 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 878 000
76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 1 000 000
78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), vähennystä -10 279 000
79. Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 764 000
30. Merenkulkulaitos 700 000
21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 700 000
40. Ratahallintokeskus 47 160 000
76. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 2 060 000
77. Rataverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
78. Eräät ratahankkeet (arviomääräraha), lisäystä 23 500 000
79. Radioverkon rakentaminen (siirtomääräraha 3 v) 21 100 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 2 022 000
19. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 8 157 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä -435 000
78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), vähennystä -5 700 000
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 42 573 000
20. Teknologiapolitiikka 1 000 000
29. FinChi-innovaatiokeskuksen perustaminen ja käynnistäminen Shanghaissa (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
30. Yrityspolitiikka 41 573 000
21. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
40. Haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointituki (siirtomääräraha 3 v) 1 800 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
46. Avustus telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseksi (siirtomääräraha 3 v) 13 660 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 1 113 000
63. Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) 25 000 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 73 800 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriö 13 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 13 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)
07. Työterveyslaitos -13 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -13 000
08. Kansanterveyslaitos 200 000
21. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
15. Perhekustannusten tasaus -600 000
51. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha), lisäystä 200 000
53. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha), vähennystä -800 000
17. Työttömyysturva 62 500 000
50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), lisäystä 47 000 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), lisäystä 13 000 000
53. Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta (arviomääräraha), lisäystä 2 500 000
19. Eläkevakuutus 7 000 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
52. Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -7 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 11 000 000
28. Muu toimeentuloturva -3 100 000
50. Sotilasavustus (arviomääräraha), lisäystä 500 000
51. Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha), vähennystä -3 600 000
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 2 300 000
31. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 300 000
36. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta
24. Tartuntatautien valvonta (arviomääräraha)
57. Lomatoiminta 5 500 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 5 500 000
 
Pääluokka 34
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA -9 960 000
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 473 000
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä 4 473 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä -4 000 000
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano -12 486 000
29. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (arviomääräraha)
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)
50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), lisäystä 2 514 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä -15 000 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)
07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat 2 053 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä 747 000
29. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha)
30. Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha), vähennystä -1 000 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä 2 306 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut menot
50. Palkkaturva (arviomääräraha)
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 915 000
40. Alueelliset ympäristökeskukset 900 000
21. Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 900 000
70. Valtion asuntorahasto 15 000
21. Asuntorahaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 15 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT -160 000 000
01. Euromääräisen velan korko -160 000 000
90. Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), vähennystä -160 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

-523 000