Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Kiinteistöhankinnat
        Rauhanturvaaminen
        Onnettomuustutkintamenot ja rikosvahinkokorvaukset
        Kainuun maakuntahallinto
        Kansallisoopperan peruskorjaus
        Yritystuet
        Sato- ja tulvavahinkojen korvaaminen
        Puuntuotanto
        Hyljekorvaukset
        Liikennehankkeet
        Monitoimimurtaja
        Suomi-Kiina -innovaatiokeskus
        Velkakonversiojärjestely
        Sairaalainfektioiden torjunta
        Eläke- ja etuusmenot
        Toimintamenot ja hallinnon kehittäminen
        Rakennerahastot
        Valtionvelan korot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi.

Tuloarviot

Lisätalousarviossa varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti yhteensä 1,5 milj. eurolla.

Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota alennetaan 42 milj. eurolla. Varainsiirtoveron tuottoarviota nostetaan 33 milj. eurolla ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavan veron tuottoarviota 12 milj. eurolla. Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota alennetaan 100 milj. eurolla vuoden 2003 verotuksen valmistumisesta saatujen ennakkotietojen perusteella.

Arviota sekalaisista tuloista korotetaan nettomääräisesti noin 38 milj. eurolla. Arviota osakemyynnistä saatavista nettotuloista nostetaan 54 milj. eurolla. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muiden tulojen arvioidaan lisääntyvän 55 milj. euroa Kapiteeli Oy:n suorittaman pääomalainan lyhennyksen johdosta. Eläkemenojen arvion pieneneminen vähentää valtion eläkerahastosta talousarvioon tehtävää siirtoa noin 19 milj. eurolla.

Määrärahat

Hallitus totesi vuoden 2004 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen yleisperusteluissa, että hallituksen tiedossa oli tuolloin jo lukuisia perusteltuja, mutta harkinnanvaraisia menotarpeita, joihin kuitenkin vielä siinä vaiheessa suhtauduttiin torjuvasti. Tällä tavalla menetellen hallitus ilmoitti pyrkivänsä asettamaan kaikki menotarpeet yhtäläiseen asemaan ja samalla kertaa arvioitaviksi syksyn lisätalousarvion yhteydessä. Hallitus arvioi, että silloin pystytään paremmin näkemään budjettitalouden kokonaistilanne vuonna 2004 ja varmistamaan se, että vuoden kuluessa ilmeneviin välttämättömiin, ennalta arvaamattomiin menoihin on riittävästi kehysväljyyttä.

Antaessaan nyt syksyn varsinaisen lisätalousarvioesityksen hallitus voi tyydytyksellä todeta, että menoja automaattisesti tai muuten pakottavasti lisäävien yllätysten mittaluokka on tähän mennessä ollut suhteellisen pieni, joten liikkumatilaa perusteltuihin harkinnanvaraisiin määrärahalisäyksiin on kehysten puitteissa jäänyt. Hallitus onkin voinut tällä kierroksella suhtautua myönteisesti valtaosaan ministeriöiden ehdottamista määrärahojen lisäystarpeista. Esitys sisältää siten runsaasti kertaluonteisia lisäyksiä, joilla on mahdollista hoitaa monia ajankohtaisia, väistämättömiä tarpeita.

Hallinnonalojen menoihin ehdotetaan nettomääräisesti 159,5 milj. euron lisäystä. Koska valtionvelan korkomenot arvioidaan 160 milj. euroa aiemmin budjetoitua pienemmiksi, ehdotetaan määrärahoihin nettomääräisesti 0,5 milj. euron vähennystä.

Kiinteistöhankinnat

Suomen Pekingin suurlähetystön suurlähettilään virka-asunnon ja sen tontin hallintaoikeuden lunastamiseksi 70 vuodeksi ehdotetaan 8 milj. euron määrärahaa.

Rauhanturvaaminen

Puolustusministeriön hallinnonalalla rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenoihin ehdotetaan lisämäärärahaa 5,3 milj. euroa sekä ulkoasiainministeriön hallinnonalalla rauhanturvajoukkojen ylläpitomenoihin nettolisäystä 1,9 milj. euroa. Nämä lisäykset aiheutuvat Suomen osallistumisesta uudella 185 hengen suuruisella rauhanturvajoukolla ja 26 henkilön vahvuisella erillisellä toimeenpano-osastolla EU-johtoiseen ALTHEA -operaatioon Bosnia-Hertsegovinassa. Operaation kokonaiskustannukset vuonna 2004 ovat arvonlisäveromenot huomioiden noin 8,7 milj. euroa.

Ulkoasiainministeriön hallinnonalalla ehdotetaan 10 milj. euron lisäystä jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin. Lisämäärärahan tarve aiheutuu Suomen ennakoitua suuremmasta maksuosuuden kasvusta YK-rauhanturvajoukoille ja vapaaehtoisrahoituksesta YK:n Irakin turvajoukoille.

Onnettomuustutkintamenot ja rikosvahinkokorvaukset

Ennakoitua suurempien onnettomuustutkintamenojen rahoittamiseen ehdotetaan 0,6 milj. euron määrärahalisäystä. Rikosvahinkokorvausten käsittelyruuhkien purkamiseksi ehdotetaan noin 1,4 milj. euron määrärahalisäystä.

Kainuun maakuntahallinto

Kainuun kehittämisrahaan ehdotetaan 1,7 milj. euroa käytettäväksi maakunnan hallintokokeilun tietojärjestelmähankintojen tukemiseen.

Kansallisoopperan peruskorjaus

Lisätalousarvioesitys sisältää Suomen Kansallisoopperan peruskorjauksen käynnistämisen mahdollistavan valtuuden.

Yritystuet

VPU Pukutehdas Oy:n toiminta on ollut pitkään kannattamatonta ja se on päätetty lopettaa hallitusti. Toiminnan lopettamiseen liittyviin menoihin ehdotetaan myönnettäväksi 2,7 milj. euron suuruinen määräraha. Osana yrittäjyyden politiikkaohjelmaa haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointitukeen ehdotetaan 1,8 milj. euron määrärahaa. Telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseksi ehdotetaan noin 13,7 milj. euron määrärahaa avustusten maksamiseen suomalaisille telakkayhtiöille uusien aluksien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen.

Sato- ja tulvavahinkojen korvaaminen

Kesän 2004 poikkeuksellisen voimakkaiden sateiden aiheuttamien satovahinkojen korvaamiseksi ehdotetaan 9 milj. euron määrärahalisäystä sekä poikkeuksellisista tulvista aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi 4 milj. euron määrärahalisäystä. Teiden tulvavahinkojen korjaamiseen ehdotetaan 0,5 milj. euroa.

Puuntuotanto

Puuntuotannon kestävyyden turvaamisen määrärahoihin ehdotetaan 1 milj. euron lisäystä.

Hyljekorvaukset

Hylkeiden kalastukselle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ehdotetaan 1 milj. euron lisäystä.

Liikennehankkeet

Joroinen—Varkaus -tiehankkeen sopimusvaltuutta ehdotetaan lisätöiden johdosta korotettavaksi 1 milj. eurolla 28 milj. euroon ja Oulu—Rovaniemi -radan sähköistämisen sopimusvaltuutta 0,5 milj. eurolla 46,9 milj. euroon. Orivesi—Muurame -tiehankkeen sopimusvaltuuden ylittämisen johdosta ehdotetaan noin 3,8 milj. euron määrärahaa. Eräiden keskeneräisten liikennehankkeiden viivästymisten ja nopeutumisten johdosta niiden määrärahatarpeita siirretään myöhemmille vuosille tai aikaistetaan kuluvalle vuodelle.

Monitoimimurtaja

Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan soveltuvien monitoimimurtajapalvelujen kilpailuttamiseen ehdotetaan merenkulkulaitokselle 0,7 milj. euron määrärahaa.

Suomi—Kiina -innovaatiokeskus

Valtioneuvoston kanslian Suomi maailmantaloudessa -suosituksiin liittyen ehdotetaan 1 milj. euron määrärahaa Shanghaihin perustettavan Suomi—Kiina (FinChi) -innovaatiokeskuksen käynnistämiskuluihin.

Velkakonversiojärjestely

Suomen ja Venäjän federaation välillä on tarkoitus solmia uusi noin 30 miljoonan dollarin suuruinen velkakonversiojärjestely, jossa Venäjän julkista velkaa kuitataan vuosina 2005—2007 Suomeen tulevilla tavara- ja palvelutoimituksilla. Valtiontakuurahastolle tästä syntyvien saamisten kuittausta varten ehdotetaan 25 milj. euron määrärahaa.

Sairaalainfektioiden torjunta

Tartuntatautien hoitovalmiuksia ehdotetaan parannettavaksi. Lääkkeille vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamien sairaalainfektioiden kiireelliseen torjuntaan ehdotetaan sairaanhoitopiireille yhteensä 2 milj. euroa ja 0,2 milj. euroa ehdotetaan Kansanterveyslaitoksen toimintamenoihin.

Eläke- ja etuusmenot

Eläkemenoarvioiden tarkentuminen vähentää valtion maksamien eläkkeiden määrää 60 milj. euroa.

Työttömyysturvamenoihin ehdotetaan yhteensä 47,5 milj. euron nettolisäystä. Valtionosuuteen työttömyyskassoille ehdotetaan 47 milj. euron lisäystä ansiosidonnaisten etuuksien rahoittamiseen, peruspäivärahamenoihin ehdotetaan 13 milj. euron lisäystä ja valtionosuuteen työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta 2,5 milj. euron lisäystä. Työmarkkinatuen määrärahoihin ehdotetaan 15 miljoonan euron vähennystä, joka johtuu työmarkkinatukea saavien ennakoitua pienemmästä määrästä.

Valtion osuuteen kansaneläkelaista johtuvista menoista ehdotetaan lisäystä 11 milj. euroa ja valtion korvaukseen maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksista 5,5 milj. euroa.

Toimintamenot ja hallinnon kehittäminen

Oikeusministeriön hallinnonalalla muiden tuomioistuinten toimintamenoihin ehdotetaan 0,4 milj. euroa määrärahalisäystä, joka aiheutuu työtuomioistuimen antamasta virkaehtosopimuksen tulkintaa koskevasta tuomiosta. Ulosottolaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan 1,3 milj. euron määrärahalisäystä, joka aiheutuu ulosoton tietojärjestelmän ja rikosasioiden täytääntöönpanojärjestelmän käyttöönoton viivästymisestä.

Poliisitoimen toimintamenoihin liikennevalvonnan tehostamiseksi ehdotetaan 0,15 milj. euron kertaluonteista määrärahaa.

Tullilaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan lisämäärärahaa 4,8 milj. euroa. Lisämäärärahan tarve johtuu maahantuotavien käytettyjen autojen verotuksesta aiheutuvista menoista.

Valtiovarainministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 2,3 milj. euron lisämäärärahaa eläkejärjestelmämuutoksesta aiheutuviin menoihin ja 2 milj. euron määrärahaa valtionhallinnossa toteutettavaan talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämishankkeeseen.

Valtioneuvoston kanslian ja Valtion asuntorahaston toimintamenoihin ehdotetaan lisäystä uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen vuoksi.

Rakennerahastot

EU:n rakennerahastoista maksettaviin menoihin ehdotetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osalta vähennystä yhteensä 10 milj. euroa ja Euroopan sosiaalirahaston osalta lisäystä 4,5 milj. euroa. Vastaavasti valtion rahoitusosuuteen ehdotetaan opetusministeriön hallinnonalan osalta ja kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan lisäystä yhteensä 6,1 milj. euroa sekä liikenne- ja viestintäministeriön sekä työministeriön hallinnonalojen osalta vähennystä yhteensä 4,4 milj. euroa. Ehdotetut muutokset aiheutuvat myöntämisvaltuuksien maksatusten muuttumisesta talousarvion valmistelun yhteydessä arvioituun nähden. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) teknisen avun osalta ehdotetaan ns. suoritusvaraukseen liittyen EU:n ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuden lisäystä yhteensä 220 000 euroa, josta EU:n osuus ja valtion rahoitusosuus ovat molemmat 110 000 euroa. Lisäyksellä on tarkoitus rahoittaa tavoitteen 2 siirtymäkauden ohjelmien hallinnointia ja sulkemistoimenpiteitä alueilla.

Lisäksi rakennerahastojen budjetointia ehdotetaan täsmennettäväksi maksuperusteiseksi, mikä osaltaan helpottaa komissiolle tehtävien menoilmoitusten sääntöjenmukaisuuden varmistamista.

Valtionvelan korot

Korkomenojen 160 milj. euron vähennys aiheutuu lainanottotarpeen pienentymisestä, lyhytaikaisen lainanoton painottumisesta vuoden jälkipuoliskolle arvioitua enemmän sekä lainakannan keskimääräisen korkokustannuksen alentumisesta.

Tasapaino ja valtionvelka

Kolmannen lisätalousarvioesityksen tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 1,5 milj. euroa ja määrärahojen vähennykseksi ehdotetaan valtiovelan korkomenot mukaan lukien 0,5 milj. euroa. Lisätalousarvioesitys on 2 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden 2004 varsinaisen talousarvion alijäämä oli 1 273 milj. euroa. Ensimmäisen ja toisen lisätalousarvion ylijäämien vuoksi alijäämä on supistunut. Nyt ehdotettava lisätalousarvioesitys huomioiden vuoden 2004 talousarvion alijäämä olisi noin 62 milj. euroa.

Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden 2004 lopussa 63,4 mrd. euroa, mikä on 43,1 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Velkasuhteen arvioidaan alenevan edellisestä vuodesta noin 1 ½ prosenttiyksiköllä.

Vaalikauden kehys

Kehykseen kuuluvien menojen yhteissummaksi ehdotetaan nyt esitettävä lisätalousarvio mukaan lukien 28 005 milj. euroa. Vaalikauden kehys vuodelle 2004 on 28 089 milj. euroa. Näiden erotus eli jakamaton varaus on 84 milj. euroa. Tämä tarkoittaa, että määrärahojen taso vuonna 2004 pysyy valtioneuvoston päättämässä ja eduskunnalle kehysselontekona annetussa vaalikauden kehyksessä. Kehyksen ulkopuolisia menoja on vuodelle 2004 nyt esitettävä lisätalousarvio huomioiden budjetoitu 8 985 milj. euroa.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino (milj. euroa)
 2003


Tilinpäätös
2004
Hyväksytty
talousarvio (TA + LTA:t)
2004

Hallituksen
esitys
2004


Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä 36 89736 990-0,536 990
— Hallinnonalojen määrärahat32 24434 418159,534 578
— Valtionvelan korot 4 6532 572-1602 412
     
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
35 34036 9261,536 928
— Verotulot30 26330 846-4230 804
— Muut tulot5 0776 080436 124
Nettolainanotto ja velanhallinta1 07364-262
— Nettolainanotto1 3224103107

Eduskunnan vuodelle 2004 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain (euroa)
 PääluokkaHyväksytty
talousarvio
(TA + LTA:t)
Hallituksen esitysYhteensä
     
21.Eduskunta100 740 0001 200 000101 940 000
22.Tasavallan presidentti8 170 000295 0008 465 000
23.Valtioneuvosto48 220 0001 043 00049 263 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala763 652 00021 547 000785 199 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala670 566 0003 563 000674 129 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 443 211 0003 749 0001 446 960 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 108 002 0009 142 0002 117 144 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala5 358 986 000-41 993 0005 316 993 000
29.Opetusministeriön hallinnonala6 058 462 0006 905 0006 065 367 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 702 439 0001 436 0002 703 875 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala1 841 232 00045 262 0001 886 494 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala964 702 00042 573 0001 007 275 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala9 367 316 00073 800 0009 441 116 000
34.Työministeriön hallinnonala2 305 775 000-9 960 0002 295 815 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala676 841 000915 000677 756 000
36.Valtionvelan korot2 572 000 000-160 000 0002 412 000 000
Yhteensä36 990 314 000-523 00036 989 791 000

Eduskunnan vuodelle 2004 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain (euroa)
 OsastoHyväksytty
talousarvio
(TA + LTA:t)
Hallituksen esitys Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot30 846 017 000-42 000 00030 804 017 000
12.Sekalaiset tulot4 770 344 00038 460 0004 808 804 000
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset1 164 853 0005 000 0001 169 853 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)145 100 000-145 100 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)36 926 314 0001 460 00036 927 774 000
     
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta64 000 000-1 983 00062 017 000
Yhteensä36 990 314 000-523 00036 989 791 000

Valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät sekä lisätalousarvioesitys (euroa)
 Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Määrärahat Nettolainanotto
ja velanhallinta
    
Varsinainen talousarvio35 791 064 00037 064 553 0001 273 489 000
I lisätalousarvio728 250 000-105 699 000-833 949 000
II lisätalousarvio407 000 00031 460 000-375 540 000
III lisätalousarvioesitys1 460 000-523 000-1 983 000
Yhteensä36 927 774 00036 989 791 00062 017 000