Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2018 (RP 106/2017 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Närings- och innovationspolitik
            06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland
            42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling
            87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet
            (88.) Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
       60. Energipolitik
       70. Integration
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2004

42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Anslaget får också användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning samt kommuner och samkommuner för projekt enligt punkterna 1—3.

Anslaget får även användas för konsumtionsutgifter vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, inklusive upphandling av utvecklingsåtgärder inom arbets- och näringsministeriets tillväxtekosystem, inrättande av ett nätverksbaserat kunskapscenter för hållbar och innovativ offentlig upphandling och centrets verksamhet samt pilotförsök med modellen Green deal tillsammans med andra projektaktörer.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid det nuvarande fjärde och femte stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen blir det femte och sjätte stycket.

Ändringen gör det möjligt för arbets- och näringsministeriet att samarbeta med andra offentliga aktörer i utvecklingen av tillväxtekosystem och innovativa offentliga upphandlingar.


2018 budget5 000 000
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb.4 000 000
2017 budget4 100 000
2016 bokslut7 024 000