Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Rataverkko
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2004

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2004 toiseksi lisätalousarvioksi. Varsinainen syksyn 2004 lisätalousarvioesitys, joka sisältää pääosan valmisteltavana olevista tulojen ja menojen lisäyksistä ja vähennyksistä, on tarkoitus antaa eduskunnalle 29.10.2004.

Rataverkko

Perusradanpitoon ehdotetaan 25 milj. euron määrärahalisäystä eräiden yli-ikäisten päällysrakenteiden uusimisen käynnistämiseksi syys-lokakuun vaihteessa lisätalousarvion hyväksynnän jälkeen. Ehdotetun lisäyksen johdosta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenoihin ehdotetaan 5,5 milj. euron määrärahalisäystä.

Yrityspolitiikka

Finnvera Oyj:n valtuutta myöntää luottoja ehdotetaan korotettavaksi yhteensä 40 milj. eurolla. Korotuksesta 20 milj. euroa johtuu alueellisen korkotuen piirissä olevien investointi- ja käyttöpääomalainojen selvästi arvioitua suuremmasta kysynnästä ja 20 milj. euroa erityiskorkotuen piirissä olevien yrittäjä-, ympäristö- ja pienlainojen ennakoitua suuremmasta kysynnästä. Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja yhteensä noin 4,1 milj. euroa vuosina 2005—2009 luottotappiokorvaukset mukaan lukien. Ehdotus ei aiheuta määrärahan lisäystarvetta vuodelle 2004.

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti yhteensä 407 milj. eurolla. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota pienennetään aiemmin budjetoidusta nettomääräisesti 2 milj. eurolla. Tupakkaveron tuottoarviota nostetaan 118 milj. eurolla tupakan veropohjan säilyttyä aikaisemmin ennustettua korkeampana ja toteutuneiden kertymätietojen perusteella. Korkotulojen lähdeveron tuottoennustetta alennetaan 55 milj. eurolla ja autoveron tuottoennustetta 65 milj. eurolla. Toteutuneiden osakemyyntien johdosta arviota nettotuloista osakemyynneistä korotetaan 469 milj. eurolla. Alhaisen korkotason ja arvioitua pienempien keskimääräisten kassareservien vuoksi talletuksista saatavien korkotulojen arvioidaan jäävän 60 milj. euroa aiemmin budjetoitua pienemmiksi.

Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus

Vaalikauden kehys vuodelle 2004 on 28 089 milj. euroa. Kehykseen kuuluvien menojen yhteissummaksi ehdotetaan nyt esitettävä lisätalousarvio mukaan lukien 27 896 milj. euroa. Vuoden 2004 jakamattomaksi varaukseksi jää 193 milj. euroa.

Tasapaino ja valtionvelka

Toisen lisätalousarvion tuloiksi arvioidaan 407,0 milj. euroa ja määrärahojen lisäykseksi ehdotetaan 31,5 milj. euroa. Syntyvä 375,5 milj. euron ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi nimellisarvoisen nettolainanoton vähentämiseen.

Eduskunnan vuodelle 2004 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain (euroa)
  Pääluokka Hyväksytty
talousarvio (TA+ I LTA)
Hallituksen esitys Yhteensä
         
21. Eduskunta 100 740 000 - 100 740 000
22. Tasavallan presidentti 8 170 000 - 8 170 000
23. Valtioneuvosto 48 220 000 - 48 220 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 763 652 000 - 763 652 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 670 566 000 - 670 566 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 443 211 000 - 1 443 211 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 108 002 000 - 2 108 002 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 358 026 000 960 000 5 358 986 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 058 462 000 - 6 058 462 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 702 439 000 - 2 702 439 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 810 732 000 30 500 000 1 841 232 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 964 702 000 - 964 702 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 9 367 316 000 - 9 367 316 000
34. Työministeriön hallinnonala 2 305 775 000 - 2 305 775 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 676 841 000 - 676 841 000
36. Valtionvelan korot 2 572 000 000 - 2 572 000 000
Yhteensä 36 958 854 000 31 460 000 36 990 314 000

Eduskunnan vuodelle 2004 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain (euroa)
  Osasto Hyväksytty
talousarvio (TA+ I LTA)
Hallituksen esitys Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 30 848 017 000 -2 000 000 30 846 017 000
12. Sekalaiset tulot 4 301 344 000 469 000 000 4 770 344 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 224 853 000 -60 000 000 1 164 853 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 145 100 000 - 145 100 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 36 519 314 000 407 000 000 36 926 314 000
       
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 439 540 000 -375 540 000 64 000 000
Yhteensä 36 958 854 000 31 460 000 36 990 314 000

Valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät sekä lisätalousarvioesitys (euroa)
  Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Määrärahat Nettolainanotto
ja velanhallinta
       
Varsinainen talousarvio 35 791 064 000 37 064 553 000 1 273 489 000
I lisätalousarvio 728 250 000 -105 699 000 -833 949 000
II lisätalousarvioesitys 407 000 000 31 460 000 -375 540 000
Yhteensä 36 926 314 000 36 990 314 000 64 000 000