Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Rataverkko
        Yrityspolitiikka
        Tuloarviot
        Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus
        Tasapaino ja valtionvelka
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2004 toiseksi lisätalousarvioksi. Varsinainen syksyn 2004 lisätalousarvioesitys, joka sisältää pääosan valmisteltavana olevista tulojen ja menojen lisäyksistä ja vähennyksistä, on tarkoitus antaa eduskunnalle 29.10.2004.

Rataverkko

Perusradanpitoon ehdotetaan 25 milj. euron määrärahalisäystä eräiden yli-ikäisten päällysrakenteiden uusimisen käynnistämiseksi syys-lokakuun vaihteessa lisätalousarvion hyväksynnän jälkeen. Ehdotetun lisäyksen johdosta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenoihin ehdotetaan 5,5 milj. euron määrärahalisäystä.

Yrityspolitiikka

Finnvera Oyj:n valtuutta myöntää luottoja ehdotetaan korotettavaksi yhteensä 40 milj. eurolla. Korotuksesta 20 milj. euroa johtuu alueellisen korkotuen piirissä olevien investointi- ja käyttöpääomalainojen selvästi arvioitua suuremmasta kysynnästä ja 20 milj. euroa erityiskorkotuen piirissä olevien yrittäjä-, ympäristö- ja pienlainojen ennakoitua suuremmasta kysynnästä. Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja yhteensä noin 4,1 milj. euroa vuosina 2005—2009 luottotappiokorvaukset mukaan lukien. Ehdotus ei aiheuta määrärahan lisäystarvetta vuodelle 2004.

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti yhteensä 407 milj. eurolla. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota pienennetään aiemmin budjetoidusta nettomääräisesti 2 milj. eurolla. Tupakkaveron tuottoarviota nostetaan 118 milj. eurolla tupakan veropohjan säilyttyä aikaisemmin ennustettua korkeampana ja toteutuneiden kertymätietojen perusteella. Korkotulojen lähdeveron tuottoennustetta alennetaan 55 milj. eurolla ja autoveron tuottoennustetta 65 milj. eurolla. Toteutuneiden osakemyyntien johdosta arviota nettotuloista osakemyynneistä korotetaan 469 milj. eurolla. Alhaisen korkotason ja arvioitua pienempien keskimääräisten kassareservien vuoksi talletuksista saatavien korkotulojen arvioidaan jäävän 60 milj. euroa aiemmin budjetoitua pienemmiksi.

Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus

Vaalikauden kehys vuodelle 2004 on 28 089 milj. euroa. Kehykseen kuuluvien menojen yhteissummaksi ehdotetaan nyt esitettävä lisätalousarvio mukaan lukien 27 896 milj. euroa. Vuoden 2004 jakamattomaksi varaukseksi jää 193 milj. euroa.

Tasapaino ja valtionvelka

Toisen lisätalousarvion tuloiksi arvioidaan 407,0 milj. euroa ja määrärahojen lisäykseksi ehdotetaan 31,5 milj. euroa. Syntyvä 375,5 milj. euron ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi nimellisarvoisen nettolainanoton vähentämiseen.

Eduskunnan vuodelle 2004 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain (euroa)
 PääluokkaHyväksytty
talousarvio (TA+ I LTA)
Hallituksen esitysYhteensä
     
21.Eduskunta100 740 000-100 740 000
22.Tasavallan presidentti8 170 000-8 170 000
23.Valtioneuvosto48 220 000-48 220 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala763 652 000-763 652 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala670 566 000-670 566 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 443 211 000-1 443 211 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 108 002 000-2 108 002 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala5 358 026 000960 0005 358 986 000
29.Opetusministeriön hallinnonala6 058 462 000-6 058 462 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 702 439 000-2 702 439 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala1 810 732 00030 500 0001 841 232 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala964 702 000-964 702 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala9 367 316 000-9 367 316 000
34.Työministeriön hallinnonala2 305 775 000-2 305 775 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala676 841 000-676 841 000
36.Valtionvelan korot2 572 000 000-2 572 000 000
Yhteensä 36 958 854 00031 460 00036 990 314 000

Eduskunnan vuodelle 2004 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain (euroa)
 OsastoHyväksytty
talousarvio (TA+ I LTA)
Hallituksen esitysYhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot30 848 017 000-2 000 00030 846 017 000
12.Sekalaiset tulot4 301 344 000469 000 0004 770 344 000
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset1 224 853 000-60 000 0001 164 853 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)145 100 000-145 100 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)36 519 314 000407 000 00036 926 314 000
    
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta439 540 000-375 540 00064 000 000
Yhteensä36 958 854 00031 460 00036 990 314 000

Valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät sekä lisätalousarvioesitys (euroa)
 Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Määrärahat Nettolainanotto
ja velanhallinta
    
Varsinainen talousarvio35 791 064 00037 064 553 0001 273 489 000
I lisätalousarvio728 250 000-105 699 000-833 949 000
II lisätalousarvioesitys407 000 00031 460 000-375 540 000
Yhteensä36 926 314 00036 990 314 00064 000 000