Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

30. YrityspolitiikkaPDF-versio

Mikäli vuoden 2003 ensimmäisen lisätalousarvion enintään 15 000 000 Yhdysvaltain dollarin velkakonversiovaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa kauppa- ja teollisuusministeriö tai sen valtuuttamat laitokset tehdä vuonna 2004 tieteellisten laitteiden hankintoja ja tutkimuspalveluja koskevia sopimuksia valtuuden sitomatta olevasta määrästä siten kuin vuonna 2003 allekirjoitetun Suomen ja Venäjän federaation välisessä sopimuksessa entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta on sovittu. Valtuudesta aiheutuvat maksut suoritetaan valtiontakuurahastolle vuoden 2005 talousarviossa.

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaista investointitukea, pk-yritysten kehittämistukea, yritysten toimintaympäristötukea sekä maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin investointi- ja kehittämistukea saa vuonna 2004 myöntää yhteensä 20 669 000 euroa.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden 4 000 000 euron lisäys perustuu hallitusohjelmaan, jossa todetaan, että yksityisten investointien käynnistymistä tuetaan työllisyystilanteen kohentamiseksi. Myöntämisvaltuuden lisäyksessä on otettu huomioon yritystukien riittävyysselvitys. Valtuuden lisäys perustuu myös Itä-Lapin ja Vakka-Suomen vaikeaan työttömyystilanteeseen.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 600 000 euroa vuonna 2004, 1 500 000 euroa vuonna 2005, 1 300 000 euroa vuonna 2006, 400 000 euroa vuonna 2007 ja 200 000 euroa vuonna 2008.


2004 lisätalousarvio 600 000
2004 talousarvio 18 206 000
2003 tilinpäätös 17 227 350
2002 tilinpäätös 13 540 423

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 71 785 000 eurosta 78 564 000 euroon. Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää EU:n ohjelmakauden 1995—1999 sitoumusten maksamiseen.

Myöntämisvaltuuden lisäyksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden kasvu 6 779 000 eurolla johtuu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) osarahoitettujen ohjelmien vuoden 2004 suoritusvarausten budjetoinnista, tavoite 3 -ohjelman valtion rahoitusosuuden ja teknisen avun hallinnonalakohtaisen jaon tarkentumisesta sekä ESR-osarahoitettujen ohjelmien tulo-osuuden lisärahoitustarpeesta. Tavoite 3 -ohjelman osalta on otettu lisäyksenä huomioon 992 000 euroa siirtona momentilta 29.01.62 ja 363 000 euroa momentilta 34.05.62.

Myöntämisvaltuus kauden 2000—2006 ohjelmissa v. 2004, euroa
  talousarvio lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)      
Tavoite 1 31 255 000 - 31 255 000
Tavoite 2 24 983 000 2 184 000 27 167 000
Yhteisöaloite Interreg 1 250 000 - 1 250 000
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)      
Tavoite 1 1 951 000 - 1 951 000
Tavoite 2 1 887 000 7 000 1 894 000
Tavoite 3 9 113 000 2 588 000 11 701 000
Yhteensä 70 439 000 4 779 000 75 218 000
Tulot 1 346 000 2 000 000 3 346 000
Kaikki yhteensä 71 785 000 6 779 000 78 564 000

Tarkoituksena on, että myöntämisvaltuuden lisäyksen käytön osalta voidaan toteuttaa tarvittavat valmistelutoimenpiteet mutta mahdollisiin sitoumuksiin on liitettävä ehto, jonka mukaan maksatus edellyttää komission hyväksyntää.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 16 744 000 euroa vuonna 2004, 32 367 000 euroa vuonna 2005, 23 474 000 euroa vuonna 2006 ja 5 979 000 euroa vuonna 2007.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 76 000 000
2003 tilinpäätös 68 463 984
2002 tilinpäätös 66 777 674