Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

24. TiehallintoPDF-versio

21. Perustienpito(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämääräraha on tarkoitus käyttää Tielaitoksen organisaatiouudistuksesta aiheutuviin sopeuttamistoimiin.


2004 lisätalousarvio 5 000 000
2004 talousarvio 583 326 000
2003 tilinpäätös 606 262 100
2002 tilinpäätös 620 917 000

79. Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Tiehallinto oikeutetaan solmimaan Muurla—Lohja -elinkaarihanketta koskeva 25 vuoden pituinen palvelusopimus enintään 700 milj. euron kokonaiskustannusten määrästä ja että määrärahaa saa käyttää palvelusopimuksesta aiheutuvien menojen lisäksi myös hankkeen suunnittelusta, hankintapalveluista ja muista valmistelevista toimista aiheutuviin menoihin sekä palkkausmenoihin enintään yhden henkilötyövuoden verran.

Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu.

Elinkaarimallilla tarkoitetaan väyläinvestoinnin toteutustapaa, jossa palvelun tuottaja vastaa kokonaispalveluna väylän rakentamisesta, rakennussuunnittelusta ja kunnossapidosta enintään 25 vuoden ajalta. Hanke kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena. Palvelun tuottajalle maksetaan vuotuista palvelumaksua väylän liikenteelle avaamisen jälkeen. Palvelumaksu määräytyy suoritteen laatutekijöiden perusteella, joita ovat käytettävyys, turvallisuus, ympäristö, kestävyys sekä muut vastaavat tekijät. Palvelusopimuksen päätyttyä palvelun tuottaja luovuttaa väylän sovitussa kunnossa väylän omistajalle.

Hankkeen kilpailuttaminen aloitetaan esivalintavaiheella, jonka jälkeen alkaa varsinainen tarjouskilpailu. Sopimuksen alkamisajankohdaksi arvioidaan vuoden 2005 syksyä ja loppumisajankohdaksi vuoden 2030 syksyä. Muurlan—Lohjan moottoritieosuus on tarkoitus avata liikenteelle vuoden 2009 lopussa ja ensimmäisenä vaiheena 25 km pitkä osuus Muurla—Lahnajärvi 1—2 vuotta tätä ennen. Hankkeen sopimusvaltuus on 700 milj. euroa. Hankkeen rakennuskustannusten osuudeksi arvioidaan noin 335 milj. euroa, kunnossapidon osuudeksi 36 milj. euroa sekä rahoituskustannusten osuudeksi 329 milj. euroa. Tavoitteena on, että kilpailun tuloksena hankkeesta valtiolle aiheutuvat kustannukset jäävät merkittävästi 700 milj. euron sopimusvaltuutta pienemmiksi. Hankkeesta arvioidaan aiheutuvan menoja ennen käyttöönottoa 2 milj. euroa. Palvelumaksu vuonna 2008 on noin 11,0 milj. euroa ja vuosina 2009—2030 yhteensä 683,4 milj. euroa.

Uuden elinkaarirahoitushankkeen E18 (vt1) Muurla—Lohja perusteluna esitetään seuraavaa: E18 Turku—Helsinki—Vaalimaa on Suomen kansainvälisesti merkittävin tieyhteys ja osa EU:n prioriteettihanketta "Pohjolan kolmio", jonka kehittämiseen Suomi on sitoutunut. Jakso Muurla—Lohja on viimeinen puuttuva osuus Helsinki—Turku -moottoritieyhteydestä, kun rakenteilla oleva osuus Lohja—Lohjanharju valmistuu liikenteelle vuonna 2005.

Rakennettavan moottoritiejakson pituus on 50 km. Korvattava nykyinen tieosuus pohjautuu 1930-luvulla rakennettuun tielinjaan, jonka laatu- ja turvallisuustaso eivät täytä nykyliikenteen vaatimuksia. Nykyliikenne on noin 9 000—11 000 autoa/vrk, ja suurehko raskaan liikenteen osuus lisää tien ruuhkaherkkyyttä ja kuljetusaikataulujen epävarmuutta. Nykyisellä tiellä tapahtuu vuosittain 26 henkilövahinko-onnettomuutta.

Uusi tielinjaus parantaa merkittävästi Lohjan liikenteellistä asemaa, tuoden sen E18:n varteen. Moottoritien ympäristövaikutusten lievittämiseksi sille on suunniteltu seitsemän tunnelia, yhteispituudeltaan 5,1 km, sekä laajat meluntorjunta- ja pohjavesisuojaustoimet. Hankkeen hyötykustannussuhde on 1,7.

Lisäys hanke-erittelyyn
  Valmis liikenteelle Sopimusvaltuus
milj. €
Budjetoitu määrärahaa aiemmin
milj. €
Määräraha
v. 2004
milj. €
Lisätalousarvioesitys v. 2004
milj. €
Rahoitustarve myöhemmin
milj. €
 
Elinkaarirahoitushankkeet
E18 Muurla—Lohja 2009 700,0 - - 2,0 698,0
Yhteensä   700,0 - - 2,0 698,0


2004 lisätalousarvio 2 000 000
2004 talousarvio 36 300 000
2003 tilinpäätös 78 106 000
2002 tilinpäätös 64 717 000