Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2004

14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminenPDF-versio

49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2004 korkotukea saa hyväksyä enintään 250 000 000 euron lainapääomalle.

Selvitysosa:Vuoden 2004 talousarvion mukaan korkotukea saa vuonna 2004 hyväksyä enintään 151 370 000 euron lainapääomalle. Vuodelta 2003 siirtyi myöntämisvaltuutta vuodelle 2004 18 755 000 euroa, jolloin käytettävissä on yhteensä 170 125 000 euroa. Valtuuden lisäystarve, 98 630 000 euroa, aiheutuu siitä, että investointitukien rahoitustilanne on muuttunut merkittävästi EU:n komission kanssa tehdyn artiklan 141-ratkaisun johdosta, jonka mukaisen tukijärjestelmän komissio hyväksyi maaliskuussa 2004. Ratkaisun edellyttämiä korkeita tukitasoja ei voida enää jatkossa rahoittaa nykyisessä laajuudessa MAKERAn varoin ja tästä syystä aiemmin valtionlainoihin liittynyt tuki myönnetään vastaisuudessa korkotukilainoihin liittyvänä korkotukena. MAKERAsta rahoitettaisiin edelleen avustuksena myönnettävä tuki.

Vuonna 2004 hyväksyttävien hakemusten lainapääomaksi arvioidaan yhteensä noin 285 milj. euroa. Tästä noin 125 milj. euroa on vuodelta 2003 siirtyneitä hakemuksia ja noin 160 milj. euroa vuonna 2004 tulevia uusia hakemuksia. Näistä osa on vireillä olleista tai jo päätöksen saaneista valtionlainahakemuksista peruutettuja ja korkotukilainahakemuksiksi muutettavia hakemuksia.

Korkotukilainoista valtiolle aiheutuvat vuosittaiset menot, milj. euroa
  2004 2005 2006 2007 2008 Myöh. vuod.
yht.
             
Aikaisempien vuosien korkotukilainoista 28,2 28,0 25,3 22,5 19,8 60,2
— tarkistus talousarvioon -1,2 3,8 4,5 4,2 3,8 14,7
Vuoden 2004 korkotukilainoista 4,6 8,9 8,1 6,8 5,2 19,8
— tarkistus talousarvioon 1,2 3,7 2,1 1,4 0,2 -0,7
  — josta myöntämisvaltuuden lisäyksestä johtuvaa 2,0 3,8 3,5 3,2 2,9 10,9
Yhteensä 32,8 36,9 33,4 29,3 25,0 80,0

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 32 800 000
2003 tilinpäätös 23 550 962
2002 tilinpäätös 26 986 269

60. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 14 089 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) 2 §:ssä tarkoitetun siirron maksamiseen.

Selvitysosa:Vuoden 2004 talousarvion luvun 30.14 perustelujen selvitysosassa on todettu, että sen lisäksi, mitä talousarviossa on hyväksytty, on kehyspäätöksen mukaisesti varauduttu käyttämään 14,089 milj. euroa maa- ja metsätalousministeriön myöhemmin määrittelemiä maatalouden rakenteen ja muita kehittämistarpeita varten. Edellä olevan johdosta kyseinen määräraha ehdotetaan siirrettäväksi Maatilatalouden kehittämisrahastoon. Rahastosta myönnettävillä lainoilla ja avustuksilla on tarkoitus tukea maatilojen tuotannollisia investointeja ja sukupolvenvaihdoksia. Rahaston varoja voidaan käyttää myös maaseudun muun elinkeinotoiminnan kehittämiseen maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisesti. Rahastosta arvioidaan myönnettävän avustuksia vuonna 2004 noin 86,4 milj. euroa.

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista maksetaan maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000), maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain (1303/1994) ja maaseutuelinkeinolain (1295/1990) mukaisista lainoitus-, avustus- ja muista tukitoimenpiteistä aiheutuvia menoja.


2004 lisätalousarvio 14 089 000

61. Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2004 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 49 936 000 eurolla.

Vuoden 2004 talousarvioon sisältyvän myöntämisvaltuuden suoritusvarauksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta.

Selvitysosa:Vuoden 2004 talousarviossa myöntämisvaltuus on 48 530 000 euroa. Myöntämisvaltuuden lisäys 1 406 000 eurolla aiheutuu seuraavista tekijöistä.

Vuosina 2000—2002 tehdyistä alueellisen maaseudun kehittämisohjelman (ALMA) hankkeisiin sidotuista varoista vapautuneen myöntämisvaltuuden uudelleenkohdentamiseksi ALMAn myöntämisvaltuutta korotetaan 991 000 eurolla.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut tarkastuksessaan, että Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmaan kuuluva investointihanke on kohdennettu ohjelma-asiakirjan vastaisesti väärään toimenpidekokonaisuuteen ja toimenpiteeseen. Kun vuoden 2004 talousarviossa ei ole osoitettavissa valtuutta virheen korjaamiseen, momentin myöntämisvaltuutta korotetaan 415 000 eurolla. Samalla valtion talousarviosta rahoitettava Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman rahoitusosuus kasvaa edellä mainitun valtuuden määrällä ja Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) rahoitusosuus vähenee vastaavasti.

Myöntämisvaltuuden lisäykset, milj. euroa  
   
Talousarvion myöntämisvaltuus 48,530
Lisätalousarvioesityksen tarkistukset  
— ALMAn uudelleenbudjetointi 0,991
— kohdistuskorjaus (Itä-Suomi) 0,415
Myöntämisvaltuuden lisäys yhteensä 1,406
Tarkistettu myöntämisvaltuus 49,936

Myöntämisvaltuuden lisäysten jakautuminen ohjelmittain, milj. euroa
Ohjelma Talousarvio Lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
ALMA (EMOTR-T) 15,014 0,991 16,005
Tavoite 1 (EMOTR-O)      
— Itä-Suomi 13,858 0,415 14,273
— Pohjois-Suomi 9,566 - 9,566
Leader+ (EMOTR-O) 10,092 - 10,092
Yhteensä 48,530 1,406 49,936

Tarkoituksena on, että myöntämisvaltuuteen sisältyvän suoritusvarauksen käytön osalta voidaan toteuttaa tarvittavat valmistelutoimenpiteet mutta mahdollisiin sitoumuksiin on liitettävä ehto, jonka mukaan maksatus edellyttää komission hyväksyntää.

Myöntämisvaltuuksien käytöstä valtiolle aiheutuvat menot, milj. euroa
Myöntämisvaltuusvuosi 2004 2005 2006 2007 Yhteensä
           
Vuosien 2000—2003 sitoumukset 51,222 35,887 10,163 1,260 98,532
Vuoden 2004 sitoumukset1) 8,496 15,877 20,532 4,035 48,940
Yhteensä 59,718 51,764 30,695 5,295 147,472

1) Vuonna 2008 lisäksi 0,996 milj. euroa.

Vastaavat lisäykset valtion rahoitusosuutta koskevassa myöntämisvaltuudessa on tehty momentilla 30.14.62.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 59 718 000
2003 tilinpäätös 37 218 104
2002 tilinpäätös 26 226 317

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2004 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä 66 968 000 eurolla.

Vuoden 2004 talousarvioon sisältyvän myöntämisvaltuuden suoritusvarauksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta.

Selvitysosa:Vuoden 2004 talousarviossa myöntämisvaltuus on 64 596 000 euroa. Myöntämisvaltuuden lisäys 2 372 000 eurolla aiheutuu momentilla 30.14.61 esitetyistä syistä.

Alueellisen maaseudun kehittämisohjelman (ALMA) aiemmin vapautuneiden myöntämisvaltuuksien uudelleenkohdentamiseksi myöntämisvaltuutta korotetaan 1 957 000 eurolla. Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmaan kuuluvan investointihankkeen kohdentamiseksi oikeaan toimenpidekokonaisuuteen korotetaan valtion rahoitusosuutta koskevaa myöntämisvaltuutta 415 000 eurolla. Samalla valtion talousarvion rahoitusosuus Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmasta kasvaa viimemainitulla valtuuden määrällä ja Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) rahoitusosuus vähenee vastaavasti.

Myöntämisvaltuuden lisäykset, milj. euroa  
   
Talousarvion myöntämisvaltuus 64,596
Lisätalousarvioesityksen tarkistukset  
— ALMAn uudelleenbudjetointi 1,957
— kohdistuskorjaus (Itä-Suomi) 0,415
Myöntämisvaltuuden lisäys yhteensä 2,372
Tarkistettu myöntämisvaltuus 66,968

Myöntämisvaltuuden lisäysten jakautuminen ohjelmittain, milj. euroa
Ohjelma Talousarvio Lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
ALMA (EMOTR-T) 30,025 1,957 31,982
Tavoite 1 (EMOTR-O)      
— Itä-Suomi 13,361 0,415 13,776
— Pohjois-Suomi 8,791 - 8,791
Leader+ (EMOTR-O) 7,669 - 7,669
Yhteensä 59,846 2,372 62,218
       
EAKR-osarahoitteiset 2,900 - 2,900
— tavoite 1 -ohjelmat 0,873 - 0,873
— tavoite 2 -ohjelmat 0,887 - 0,887
— Interreg 1,140 - 1,140
Muut 1,850 - 1,850
Yhteensä 64,596 2,372 66,968

Tarkoituksena on, että myöntämisvaltuuteen sisältyvän suoritusvarauksen käytön osalta voidaan toteuttaa tarvittavat valmistelutoimenpiteet mutta mahdollisiin sitoumuksiin on liitettävä ehto, jonka mukaan maksatus edellyttää komission hyväksyntää.

Myöntämisvaltuuksien käytöstä valtiolle aiheutuvat menot, milj. euroa
Myöntämisvaltuusvuosi 2004 2005 2006 2007 Yhteensä
           
Vuosien 2000—2003 sitoumukset 72,481 52,056 14,238 1,146 139,921
Vuoden 2004 sitoumukset1) 17,311 20,788 25,173 2,888 66,160
Yhteensä 89,792 72,844 39,411 4,034 206,081

1) Vuonna 2008 lisäksi 0,808 milj. euroa.

Vastaavat lisäykset EU:n rahoitusosuutta koskevassa myöntämisvaltuudessa on tehty EMOTR:n osalta momentilla 30.14.61.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 89 792 000
2003 tilinpäätös 50 742 991
2002 tilinpäätös 38 876 667