Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2003

YleisperustelutPDF-versio

Eduskunnalle annetaan toinen vuoden 2003 talousarvioesitystä (HE 132/2002 vp)  täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 17.9.2002 ja hallituksen täydentävä esitys 25.11.2002, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut niistä mietintöään.

Määrärahojen nettolisäykseksi ehdotetaan 51,8 milj. euroa ja tulojen nettovähennykseksi 75 milj. euroa. Nyt annettavan toisen täydentävän esityksen johdosta valtion nettolainanottoa ehdotetaan lisättäväksi 126,8 milj. eurolla. Yhdessä jo eduskunnassa olevien esitysten kanssa vuoden 2003 varsinaisten menojen katteeksi ehdotetaan 373 milj. euron nettolainanottoa. Lisäksi velan hallinnasta johtuvien menojen katteeksi on vuoden 2003 talousarvioesityksessä ehdotettu otettavaksi uutta lainaa 234 milj. euroa.

Maatalouden tuki

Hallitus ehdottaa maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen lisäämistä 20 milj. eurolla vuoden 2003 talousarvioesityksessä ehdotetusta. Karjatalouden harjoittajien lomapäivien määrää ehdotetaan lisättäväksi yhdellä lomapäivällä, jolloin lomaoikeus nousisi 24 päivään. Valtion menot lisääntyvät tämän johdosta 4,3 milj. euroa.

Ostovoimaa ja työllisyyttä tukevat toimenpiteet

Hallitus toteaa, että työmarkkinoiden keskusjärjestöjen saavuttama tulopoliittista sopimusta koskeva neuvottelutulos on tullut riittävän kattavana hyväksytyksi 2.12.2002 ja tulopoliittinen sopimus täyttää sille asetetut vaatimukset. Hyvän työllisyyskehityksen ja ostovoiman kasvun tukemiseksi verotusta ehdotetaan kevennettäväksi vuoden 2003 talousarvioesityksessä ehdotetun lisäksi vuositasolla 112 milj. eurolla. Valtion tuloveroasteikon kaikkia marginaaliveroprosentteja ehdotetaan alennettavaksi 0,5 prosenttiyksiköllä vuoden 2003 talousarvioesityksessä ehdotetun 0,3 prosenttiyksikön alennuksen sijasta. Tulonhankkimisvähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan nostettavaksi vuoden 2003 talousarvioesityksessä ehdotetusta 540 eurosta 590 euroon. Kotitalousvähennyksen vuotuista maksimimäärää ehdotetaan nostettavaksi 900 eurosta 1 100 euroon.

Vuodelle 2003 ehdotettujen ansiotulojen veronkevennysten vuositason yhteisvaikutus on 429 milj. euroa.

Asuntojen korjausrakentamisen korkotukilaina- ja avustusvaltuuksia ehdotetaan lisättäväksi vuoden 2003 talousarvioesitykseen nähden korottamalla asuntojen energia- ja korjausavustusvaltuutta 25 milj. eurolla sekä korkotukilainavaltuutta 70 milj. eurolla.

Aravalainaehtoja on tarkoitus muuttaa siten, että enimmäislainakoroksi muodostuu 6 prosenttia. Mikäli valtion varainhankinnan korko vuoden 2002 jälkeen oleellisesti nousee, lainaehtojen mukaista enimmäiskorkoa alennetaan vastaamaan valtion edellisenä kalenterivuonna toteutunutta 10 vuoden varainhankintakorkoa lisättynä 0,9 prosenttiyksiköllä. Ratkaisulla vähennetään valtiontalouden korkotuloja jäljellä olevana laina-aikana yhteensä runsaalla 50 milj. eurolla.

Yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen home- ja kosteusvaurioiden poistamiseksi ehdotetaan perustamishankkeiden myöntämisvaltuutta ja valtionosuutta lisättäväksi 5 milj. eurolla sen lisäksi, mitä vuoden 2003 talousarvioesityksessä on ehdotettu. Valtion kiinteistöjen korjaustöitä ehdotetaan aiennettavaksi korottamalla Senaatti-kiinteistöjen investointivaltuutta 15 milj. eurolla vuodelle 2003 ja kuntien vesihuoltotoimenpiteisiin myönnettäviä avustuksia ehdotetaan lisättäväksi 1 milj. eurolla vuoden 2003 talousarvioesityksessä ehdotetusta.

Ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti energiatuen myöntämisvaltuutta ehdotetaan korotetavaksi 2 milj. eurolla ensimmäisessä vuoden 2003 talousarvioesitystä täydentävässä esityksessä ehdotetusta. Valtuuden lisäys aiheuttaa 40 000 euron määrärahalisäystarpeen.

Työministeriön hallinnonalan työllisyysperusteista investointiavustusvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi 4 milj. eurolla vuoden 2003 talousarvioesityksessä ehdotetusta tasosta. Tästä aiheutuu yhteensä 1,2 milj. euron korotustarve investointimomenttien vuodelle 2003 ehdotettuihin määrärahoihin. Työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ehdotetaan 2 milj. euron lisäystä vuoden 2003 talousarvioesityksen tasosta.

Finnvera Oyj:n erityislainojen myöntämisvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi 8 milj. eurolla vuoden 2003 talousarvioesityksessä ehdotetusta. Korkotuen momentille aiheutuu valtuuden korotuksen johdosta 140 000 euron lisämäärärahantarve vuodelle 2003.

Kuntien talous

Tulonhankkimisvähennyksen korotus vähentää kuntien verokertymää vuositasolla 22 milj. eurolla ja kirkollisveron kertymää 1 milj. eurolla. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun aleneminen vähentää kuntien käyttömenoja vuositasolla noin 22 milj. eurolla ja seurakuntien käyttömenoja 1 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuusprosenttia ehdotetaan korotettavaksi 27,01 prosenttiin. Korotuksen johdosta kuntien käyttötalouden valtionosuudet lisääntyvät 15 milj. eurolla.

Aikuiskoulutus

Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen vuotuista opiskelijamäärää ehdotetaan nostettavaksi väliaikaisesti vuoden 2003 talousarvioesityksessä ehdotetun lisäksi 500 opiskelijalla ja valtionosuutta 1,5 milj. eurolla. Aikuisten koulutustason kohottamiseksi tarkoitetun monivuotisen lisätoimenpideohjelman valtionavustusta vuodelle 2003 ehdotetaan lisättäväksi 2 milj. eurolla vuoden 2003 talousarvioesityksessä ehdotetusta.

Valtion henkilöstömenot

Uusista työ- ja virkaehtosopimuksista vuodelle 2003 aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset on tarkoitus selvittää siten, että ne voidaan ehdottaa budjetoitavaksi vuoden 2003 ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä.

Käsiteltävänä olevat ja nyt ehdotetut määrärahojen muutokset jakaantuvat eri pääluokkiin
seuraavasti:
    Hallituksen esitys talousarvioksi + ensimmäinen
täydentävä esitys
Toinen
täydentävä
esitys
Yhteensä
  Pääluokka  
         
21. Tasavallan Presidentti 7 423 000 - 7 423 000
22. Eduskunta 117 527 000 - 117 527 000
23. Valtioneuvosto 40 656 000 - 40 656 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 724 772 000 - 724 772 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 631 523 000 - 631 523 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 384 299 000 - 1 384 299 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 952 186 000 - 1 952 186 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 048 484 000 -338 000 5 048 146 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 5 849 634 000 8 500 000 5 858 134 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala
2 568 454 000 21 000 000 2 589 454 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
1 627 715 000 - 1 627 715 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön
hallinnonala
981 962 000 180 000 982 142 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 8 474 414 000 19 300 000 8 493 714 000
34. Työministeriön hallinnonala 2 159 665 000 3 200 000 2 162 865 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 642 246 000 - 642 246 000
36. Valtionvelan korot 3 427 000 000 - 3 427 000 000
(37.) Valtionvelan vähentäminen - - -
Yhteensä 35 637 960 000 51 842 000 35 689 802 000

Käsiteltävänä olevat ja nyt arvioidut tuloarvioiden muutokset jakaantuvat eri osastoihin
seuraavasti:
    Hallituksen esitys talousarvioksi + ensimmäinen
täydentävä esitys
Toinen
täydentävä
esitys
Yhteensä
  Osasto  
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 30 198 314 000 -75 000 000 30 123 314 000
12. Sekalaiset tulot 4 155 691 000 - 4 155 691 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 892 144 000 - 892 144 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja
velanhallinta)
146 000 000 - 146 000 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 35 392 149 000 -75 000 000 35 317 149 000
         
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 246 469 000 126 842 000 373 311 000
Yhteensä 35 638 618 000 51 842 000 35 690 460 000