Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Energiatuki
        Korkomenot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2003

YleisperustelutPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2003 talousarvioesitystä (HE 132/2002 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 17.9.2002, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Talouden näkymät

Kansainvälisestä taloudesta johtuva epävarmuus leimaa edelleen ensi vuoden näkymiä. Näissäkin oloissa Suomen talous voi silti kehittyä kokonaisuutena katsoen suotuisasti, sillä peruslähtökohdat ovat hyvät: korkotaso on matala ja yritysten ja kotitalouksien rahoitusasema on vahva.

Kokonaistuotanto on noussut kuluvan vuoden aikana hieman nopeammin kuin talousarvion pohjana olevassa ennusteessa arvioitiin. Työllisyystilanne on pysynyt hyvänä tuotannon vaimeasta kasvusta huolimatta. Jos kansainvälinen talous piristyy odotusten mukaisesti, Suomen vienti voi päästä jälleen kohtalaiseen vauhtiin. Yksityisen kulutuksen kasvun odotetaan jatkuvan vakaana. Talouskasvun ja työllisyyskehityksen osalta talousarvioesityksen taustalla olevaan ennusteeseen ei nähdä muutostarpeita.

Taulukko 1. Julkinen talous

  1999 2000 2001 2002 2003
           
Julkiset menot, % BKT:sta 52,1 48,7 49,1 49,6 49,1
Veroaste, % BKT:sta 46,2 47,1 45,4 44,9 43,5
           
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, % BKT:sta 1,9 7,0 4,9 3,8 2,7
— valtionhallinto -0,7 3,5 2,0 0,9 0,3
— paikallishallinto -0,3 0,2 -0,4 0,0 -0,4
— työeläkelaitokset 2,8 3,2 3,2 3,1 3,0
— muut sosiaaliturvarahastot 0,1 0,1 0,1 -0,1 -0,2
           
Julkisyhteisöjen velka          
— mrd. euroa 56,4 57,7 59,1 59,8 61,3
— % BKT:sta 46,8 44,0 43,4 42,5 41,9
           
Valtionvelka          
— mrd. euroa 68,1 63,4 61,8 60,6 61,0
— % BKT:sta 56,5 48,4 45,4 43,2 41,7

Taulukko 2. Kansantalouden kehitys

  1999 2000 2001* 2002** 2003**
           
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. € 120,5 131,1 136,0 140,5 146,2
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 4,1 6,1 0,7 1,6 2,8
Työttömyysaste, % 10,2 9,8 9,1 9,2 9,4
Työllisyysaste, % 66,0 66,9 67,7 67,7 67,5
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 1,2 3,4 2,6 1,7 2,0
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 4,7 5,5 5,0 5,0 5,2

Määrärahat

Talousarvion määrärahoihin ehdotetaan nettomääräisesti 83,8 milj. euron vähennystä. Se koostuu hallinnonalojen määrärahoihin ehdotettavasta 51,2 milj. euron nettomääräisestä lisäyksestä ja korkomenoarvion 135 milj. euron vähennyksestä.

Tuloarviot

Tuloarvioita ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 175,2 milj. eurolla. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota alennetaan nettomääräisesti 200 milj. eurolla. Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota alennetaan 150 milj. eurolla vuoden 2001 verotuksesta saatujen tietojen perusteella. Maahantuodun käytetyn auton verotuksen muuttumisen vaikutus uusien henkilöautojen kauppaan alentaa autoveron tuottoarviota 50 milj. eurolla.

Sekalaisten tulojen arviota nostetaan nettomääräisesti 24,6 milj. eurolla. Valtion vakuusrahasto tulouttaa budjettitalouteen rahastolle tuloutuneet pankkisijoitukset siltä osin, kuin niitä ei tarvita rahaston omien sitoumusten hoitamiseen. Tuloutuksen arvioidaan nousevan 50 milj. euroa talousarvioesityksessä arvioitua suuremmaksi. Veikkausvoittovaroja arvioidaan kertyvän 26,5 milj. euroa talousarvioesityksessä arvioitua vähemmän.

Talousarvion kattaminen

Talousarvioesitystä täydentävän esityksen kattamiseksi valtion nettolainanottoa ehdotetaan lisättäväksi 80,5 milj. eurolla. Yhdessä talousarvioesityksen kanssa varsinaisen alijäämän kattamiseen ehdotetaan otettavaksi uutta lainaa 235,5 milj. euroa.

Rauhanturvatoiminta

Kansainväliseen rauhanturvaamistoimintaan ehdotetaan nettomääräisesti yhteensä 10 milj. euron lisäystä ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön pääluokkiin. Määrärahan lisäystarve johtuu pääasiassa UNMEE-operaation laajentumisesta. Suomalaiset rauhanturvajoukot toimivat Kosovossa KFOR-operaatiossa, Bosnia-Hertsegovinassa SFOR-operaatiossa, Kyproksella UNFICYP-operaatiossa, Etiopia-Eritreassa UNMEE-operaatiossa ja Afganistanissa ISAF-operaatiossa 900—1 100 sotilaan yhteisvahvuudella.

Poliisin toimintamenot

Vuoden 2003 talousarvioesityksessä poliisitoimen toimintamenojen tasokorotukseen on varattu 6,5 milj. euron määräraha palkkausjärjestelmän uudistuksen rahoitukseen. Virkaehtosopimusta uudistuksesta ei ole, mutta sopimusneuvottelut ovat edelleen käynnissä. Mikäli neuvottelut eivät johda palkkausjärjestelmän uudistamista tarkoittavan virkaehtosopimuksen aikaansaamiseen, määräraha varataan muihin virka- ja työehtosopimuksen aiheuttamiin lisämenoihin, mikä otetaan huomioon esitettäessä vuonna 2003 määrärahoja niihin.

Rangaistusten täytäntöönpano

Vankimäärän kasvusta johtuen toimintamenoihin ehdotetaan 2 milj. euron lisäystä ja avolaitosten menoihin 0,3 milj. euroa.

Alueiden kehittäminen

Kainuun hallintokokeilusta aiheutuviin hallintomenoihin ehdotetaan 0,4 milj. euroa.

Opetus- ja kirjastotoimi

Opetus- ja kirjastotoimen yksikköhinnat lasketaan joka toinen vuosi toteutuneiden kustannusten perusteella. Vuoden 2003 yksikköhinnat määräytyvät vuoden 2001 kustannuksista, joista lopulliset tiedot on saatu vasta talousarvioesityksen antamisen jälkeen. Tarkentuneiden kustannustietojen perusteella vuodelle 2003 ehdotetaan 50,5 milj. euron lisäystä opetus- ja kirjastotoimen valtionosuuksiin.

Veikkauksen voittovarat

Oy Veikkaus Ab:n vuoden 2003 tuottoarvion pienentymisen johdosta Veikkauksen voittovaroista rahoitettavia määrärahoja ehdotetaan supistettavaksi 26,5 milj. eurolla. Tämän johdosta ehdotetaan kirjastojen käyttökustannuksiin myönnettäviä valtionosuuksia ja -avustuksia katettavaksi 14,3 milj. eurolla yleisistä budjettivaroista.

Turkistarhoille aiheutuneet vahingot

Clostridium botulium -bakteerin aiheuttamasta myrkytyksestä turkistarhaajille aiheutuvaksi kokonaisvahingoksi arvioidaan 6,5 milj. euroa, josta ehdotetaan korvattavaksi 2,9 milj. euroa valtion varoista. Valtion korvauksen lisäksi rehutehdas korvaa suoraan ja vastuuvakuutuksen kautta 1 milj. euroa ja turkistarhaajien katastrofiapuna korvataan 0,3 milj. euroa. Valtion korvauksia maksetaan, jos EY:n komissio hyväksyy niiden maksamisen.

Ratahallintokeskus

Oulu—Iisalmi/Vartius sähköistys -hankkeen etenemisaikataulun tarkentumisen johdosta vähennetään 8 milj. euroa.

Energiatuki

Energiatuen momentille ehdotetaan 5,3 milj. euron lisämääräraha vuoden 2002 ensimmäisessä lisätalousarviossa ja toisessa lisätalousarvioesityksessä nostetun myöntämisvaltuuden johdosta.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lasten ja nuorten hyvinvointia koskevan selonteon mukaisesti ehdotetaan 10 milj. euron lisämäärärahaa syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin.

Kotihoidon tuki

EY-tuomioistuimen päätöksen mukaan suomalaista lasten kotihoidon tukea maksetaan myös sellaisten Suomesta lähetettyjen ja muiden palkattujen työntekijöiden perheille, joiden lapset muuttavat huoltajansa mukana toiseen EU- tai ETA-maahan, ja jotka pysyvät Suomen sosiaaliturvan piirissä. Samoin oikeus kyseiseen etuuteen syntyy huoltajalle, joka toisesta EU- tai ETA-maasta muuttaa Suomeen työskentelemään ja siten siirtyy Suomen sosiaaliturvan piiriin riippumatta siitä, jäävätkö lapset asumaan toiseen EU- tai ETA-maahan. Tämän johdosta ehdotetaan talousarvioon 2,2 milj. euron määrärahaa uudelle momentille 33.15.53.

Metsien monimuotoisuuden lisääminen

Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi ehdotetaan yhteensä 3,2 milj. euron lisämäärärahaa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön pääluokkiin.

Korkomenot

Euromääräisen velan korkomenojen arviota alennetaan 135 milj. eurolla. Arvion alentaminen johtuu suurelta osalta lyhyiden korkojen laskusta ja kohdistuu velkasitoumuksiin.

Käsiteltävänä olevat ja nyt ehdotetut määrärahojen muutokset jakaantuvat eri pääluokkiin
seuraavasti:
    Hallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
  Pääluokka  
         
21. Tasavallan Presidentti 7 423 000 - 7 423 000
22. Eduskunta 117 527 000 - 117 527 000
23. Valtioneuvosto 39 352 000 1 304 000 40 656 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 722 281 000 2 491 000 724 772 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 629 213 000 2 310 000 631 523 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 383 799 000 500 000 1 384 299 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 944 733 000 7 453 000 1 952 186 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 057 667 000 -9 183 000 5 048 484 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 5 809 877 000 39 757 000 5 849 634 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 565 324 000 3 130 000 2 568 454 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
1 637 621 000 -9 906 000 1 627 715 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön
hallinnonala
975 662 000 6 300 000 981 962 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 8 470 514 000 3 900 000 8 474 414 000
34. Työministeriön hallinnonala 2 159 665 000 - 2 159 665 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 639 076 000 3 170 000 642 246 000
36. Valtionvelan korot 3 562 000 000 -135 000 000 3 427 000 000
37. Valtionvelan vähentäminen - - -
Yhteensä 35 721 734 000 -83 774 000 35 637 960 000

Käsiteltävänä olevat ja nyt arvioidut tuloarvioiden muutokset jakaantuvat eri osastoihin
seuraavasti:
    Hallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
  Osasto  
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 30 398 205 000 -199 891 000 30 198 314 000
12. Sekalaiset tulot 4 131 043 000 24 648 000 4 155 691 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 892 144 000 - 892 144 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja
velanhallinta)
146 000 000 - 146 000 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 35 567 392 000 -175 243 000 35 392 149 000
         
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 155 000 000 91 469 000 246 469 000
Yhteensä 35 722 392 000 -83 774 000 35 638 618 000