Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Määrärahat
        Tuloarviot
        Talousarvion kattaminen
        Rauhanturvatoiminta
        Poliisin toimintamenot
        Rangaistusten täytäntöönpano
        Alueiden kehittäminen
        Opetus- ja kirjastotoimi
        Veikkauksen voittovarat
        Turkistarhoille aiheutuneet vahingot
        Ratahallintokeskus
        Energiatuki
        Lasten ja nuorten hyvinvointi
        Kotihoidon tuki
        Metsien monimuotoisuuden lisääminen
        Korkomenot
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

YleisperustelutPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2003 talousarvioesitystä (HE 132/2002 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 17.9.2002, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Talouden näkymät

Kansainvälisestä taloudesta johtuva epävarmuus leimaa edelleen ensi vuoden näkymiä. Näissäkin oloissa Suomen talous voi silti kehittyä kokonaisuutena katsoen suotuisasti, sillä peruslähtökohdat ovat hyvät: korkotaso on matala ja yritysten ja kotitalouksien rahoitusasema on vahva.

Kokonaistuotanto on noussut kuluvan vuoden aikana hieman nopeammin kuin talousarvion pohjana olevassa ennusteessa arvioitiin. Työllisyystilanne on pysynyt hyvänä tuotannon vaimeasta kasvusta huolimatta. Jos kansainvälinen talous piristyy odotusten mukaisesti, Suomen vienti voi päästä jälleen kohtalaiseen vauhtiin. Yksityisen kulutuksen kasvun odotetaan jatkuvan vakaana. Talouskasvun ja työllisyyskehityksen osalta talousarvioesityksen taustalla olevaan ennusteeseen ei nähdä muutostarpeita.

Taulukko 1. Julkinen talous

 19992000200120022003
      
Julkiset menot, % BKT:sta52,148,749,149,649,1
Veroaste, % BKT:sta46,247,145,444,943,5
      
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, % BKT:sta1,97,04,93,82,7
— valtionhallinto-0,73,52,00,90,3
— paikallishallinto-0,30,2-0,40,0-0,4
— työeläkelaitokset2,83,23,23,13,0
— muut sosiaaliturvarahastot0,10,10,1-0,1-0,2
      
Julkisyhteisöjen velka      
— mrd. euroa56,457,759,159,861,3
— % BKT:sta46,844,043,442,541,9
      
Valtionvelka     
— mrd. euroa68,163,461,860,661,0
— % BKT:sta 56,548,445,443,241,7

Taulukko 2. Kansantalouden kehitys

 199920002001*2002**2003**
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. €120,5131,1136,0140,5146,2
Bruttokansantuote, määrän muutos, %4,16,10,71,62,8
Työttömyysaste, %10,29,89,19,29,4
Työllisyysaste, %66,066,967,767,767,5
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %1,23,42,61,72,0
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %4,75,55,05,05,2

Määrärahat

Talousarvion määrärahoihin ehdotetaan nettomääräisesti 83,8 milj. euron vähennystä. Se koostuu hallinnonalojen määrärahoihin ehdotettavasta 51,2 milj. euron nettomääräisestä lisäyksestä ja korkomenoarvion 135 milj. euron vähennyksestä.

Tuloarviot

Tuloarvioita ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 175,2 milj. eurolla. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota alennetaan nettomääräisesti 200 milj. eurolla. Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota alennetaan 150 milj. eurolla vuoden 2001 verotuksesta saatujen tietojen perusteella. Maahantuodun käytetyn auton verotuksen muuttumisen vaikutus uusien henkilöautojen kauppaan alentaa autoveron tuottoarviota 50 milj. eurolla.

Sekalaisten tulojen arviota nostetaan nettomääräisesti 24,6 milj. eurolla. Valtion vakuusrahasto tulouttaa budjettitalouteen rahastolle tuloutuneet pankkisijoitukset siltä osin, kuin niitä ei tarvita rahaston omien sitoumusten hoitamiseen. Tuloutuksen arvioidaan nousevan 50 milj. euroa talousarvioesityksessä arvioitua suuremmaksi. Veikkausvoittovaroja arvioidaan kertyvän 26,5 milj. euroa talousarvioesityksessä arvioitua vähemmän.

Talousarvion kattaminen

Talousarvioesitystä täydentävän esityksen kattamiseksi valtion nettolainanottoa ehdotetaan lisättäväksi 80,5 milj. eurolla. Yhdessä talousarvioesityksen kanssa varsinaisen alijäämän kattamiseen ehdotetaan otettavaksi uutta lainaa 235,5 milj. euroa.

Rauhanturvatoiminta

Kansainväliseen rauhanturvaamistoimintaan ehdotetaan nettomääräisesti yhteensä 10 milj. euron lisäystä ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön pääluokkiin. Määrärahan lisäystarve johtuu pääasiassa UNMEE-operaation laajentumisesta. Suomalaiset rauhanturvajoukot toimivat Kosovossa KFOR-operaatiossa, Bosnia-Hertsegovinassa SFOR-operaatiossa, Kyproksella UNFICYP-operaatiossa, Etiopia-Eritreassa UNMEE-operaatiossa ja Afganistanissa ISAF-operaatiossa 900—1 100 sotilaan yhteisvahvuudella.

Poliisin toimintamenot

Vuoden 2003 talousarvioesityksessä poliisitoimen toimintamenojen tasokorotukseen on varattu 6,5 milj. euron määräraha palkkausjärjestelmän uudistuksen rahoitukseen. Virkaehtosopimusta uudistuksesta ei ole, mutta sopimusneuvottelut ovat edelleen käynnissä. Mikäli neuvottelut eivät johda palkkausjärjestelmän uudistamista tarkoittavan virkaehtosopimuksen aikaansaamiseen, määräraha varataan muihin virka- ja työehtosopimuksen aiheuttamiin lisämenoihin, mikä otetaan huomioon esitettäessä vuonna 2003 määrärahoja niihin.

Rangaistusten täytäntöönpano

Vankimäärän kasvusta johtuen toimintamenoihin ehdotetaan 2 milj. euron lisäystä ja avolaitosten menoihin 0,3 milj. euroa.

Alueiden kehittäminen

Kainuun hallintokokeilusta aiheutuviin hallintomenoihin ehdotetaan 0,4 milj. euroa.

Opetus- ja kirjastotoimi

Opetus- ja kirjastotoimen yksikköhinnat lasketaan joka toinen vuosi toteutuneiden kustannusten perusteella. Vuoden 2003 yksikköhinnat määräytyvät vuoden 2001 kustannuksista, joista lopulliset tiedot on saatu vasta talousarvioesityksen antamisen jälkeen. Tarkentuneiden kustannustietojen perusteella vuodelle 2003 ehdotetaan 50,5 milj. euron lisäystä opetus- ja kirjastotoimen valtionosuuksiin.

Veikkauksen voittovarat

Oy Veikkaus Ab:n vuoden 2003 tuottoarvion pienentymisen johdosta Veikkauksen voittovaroista rahoitettavia määrärahoja ehdotetaan supistettavaksi 26,5 milj. eurolla. Tämän johdosta ehdotetaan kirjastojen käyttökustannuksiin myönnettäviä valtionosuuksia ja -avustuksia katettavaksi 14,3 milj. eurolla yleisistä budjettivaroista.

Turkistarhoille aiheutuneet vahingot

Clostridium botulium -bakteerin aiheuttamasta myrkytyksestä turkistarhaajille aiheutuvaksi kokonaisvahingoksi arvioidaan 6,5 milj. euroa, josta ehdotetaan korvattavaksi 2,9 milj. euroa valtion varoista. Valtion korvauksen lisäksi rehutehdas korvaa suoraan ja vastuuvakuutuksen kautta 1 milj. euroa ja turkistarhaajien katastrofiapuna korvataan 0,3 milj. euroa. Valtion korvauksia maksetaan, jos EY:n komissio hyväksyy niiden maksamisen.

Ratahallintokeskus

Oulu—Iisalmi/Vartius sähköistys -hankkeen etenemisaikataulun tarkentumisen johdosta vähennetään 8 milj. euroa.

Energiatuki

Energiatuen momentille ehdotetaan 5,3 milj. euron lisämääräraha vuoden 2002 ensimmäisessä lisätalousarviossa ja toisessa lisätalousarvioesityksessä nostetun myöntämisvaltuuden johdosta.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lasten ja nuorten hyvinvointia koskevan selonteon mukaisesti ehdotetaan 10 milj. euron lisämäärärahaa syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin.

Kotihoidon tuki

EY-tuomioistuimen päätöksen mukaan suomalaista lasten kotihoidon tukea maksetaan myös sellaisten Suomesta lähetettyjen ja muiden palkattujen työntekijöiden perheille, joiden lapset muuttavat huoltajansa mukana toiseen EU- tai ETA-maahan, ja jotka pysyvät Suomen sosiaaliturvan piirissä. Samoin oikeus kyseiseen etuuteen syntyy huoltajalle, joka toisesta EU- tai ETA-maasta muuttaa Suomeen työskentelemään ja siten siirtyy Suomen sosiaaliturvan piiriin riippumatta siitä, jäävätkö lapset asumaan toiseen EU- tai ETA-maahan. Tämän johdosta ehdotetaan talousarvioon 2,2 milj. euron määrärahaa uudelle momentille 33.15.53.

Metsien monimuotoisuuden lisääminen

Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi ehdotetaan yhteensä 3,2 milj. euron lisämäärärahaa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön pääluokkiin.

Korkomenot

Euromääräisen velan korkomenojen arviota alennetaan 135 milj. eurolla. Arvion alentaminen johtuu suurelta osalta lyhyiden korkojen laskusta ja kohdistuu velkasitoumuksiin.

Käsiteltävänä olevat ja nyt ehdotetut määrärahojen muutokset jakaantuvat eri pääluokkiin
seuraavasti:
  Hallituksen esitys talousarvioksiTäydentävä
esitys
Yhteensä
 Pääluokka 
     
21.Tasavallan Presidentti7 423 000-7 423 000
22.Eduskunta117 527 000-117 527 000
23.Valtioneuvosto39 352 0001 304 00040 656 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala722 281 0002 491 000724 772 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala629 213 0002 310 000631 523 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 383 799 000500 0001 384 299 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala1 944 733 0007 453 0001 952 186 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala5 057 667 000-9 183 0005 048 484 000
29.Opetusministeriön hallinnonala5 809 877 00039 757 0005 849 634 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 565 324 0003 130 0002 568 454 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
1 637 621 000-9 906 0001 627 715 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön
hallinnonala
975 662 0006 300 000981 962 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala8 470 514 0003 900 0008 474 414 000
34.Työministeriön hallinnonala2 159 665 000-2 159 665 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala639 076 0003 170 000642 246 000
36.Valtionvelan korot3 562 000 000-135 000 0003 427 000 000
37.Valtionvelan vähentäminen---
Yhteensä35 721 734 000-83 774 00035 637 960 000

Käsiteltävänä olevat ja nyt arvioidut tuloarvioiden muutokset jakaantuvat eri osastoihin
seuraavasti:
  Hallituksen esitys talousarvioksiTäydentävä
esitys
Yhteensä
 Osasto 
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot30 398 205 000-199 891 00030 198 314 000
12.Sekalaiset tulot4 131 043 00024 648 0004 155 691 000
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset892 144 000-892 144 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja
velanhallinta)
146 000 000-146 000 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)35 567 392 000-175 243 00035 392 149 000
     
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta155 000 00091 469 000246 469 000
Yhteensä35 722 392 000-83 774 00035 638 618 000