Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       01. Sisäasiainministeriö
       02. Ulkomaalaisvirasto
       05. Lääninhallitukset
       06. Rekisterihallinto
       07. Kihlakunnat
       75. Poliisitoimi
       80. Pelastustoimi
       90. Rajavartiolaitos
       97. Avustukset kunnille
       98. Alueiden kehittäminen
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2003

26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa:

Tehtävät ja tavoitteet

Sisäasiainministeriö on sisäisen turvallisuuden, alue- ja paikallishallinnon, sekä aluekehityksen ministeriö, joka

Hallinto, kunnat ja aluekehitys

Erityisesti perusoikeuksien toteutumiseen liittyvien, kuntien järjestämisvastuulla olevien palvelujen arviointimenettelyä parannetaan.

Kuntien toimintaedellytyksiä parannetaan kuntarakennetta vahvistavilla, kuntien yhteistoimintaa lisäävillä ja johtamisjärjestelmiä tehostavilla uudistuksilla.

Jatketaan kuntien ja valtion välisten rahoitussuhteiden periaatteellisten linjausten valmistelutyötä yhdessä asianomaisten ministeriöiden kanssa.

Huolehditaan alueiden tasapainoisesta kehittymisestä sekä pienistä ja keskisuurista kaupunkiseuduista koostuvan aluekeskusten verkoston ja yksittäisten alueiden toimintaedellytyksistä.

Alueiden kilpailukyky pyritään turvaamaan ja sitä vahvistetaan edelleen kohdistamalla entistä suurempia panostuksia taidon, tiedon ja osaamisen kehittämiseen, levittämiseen ja hyödyntämiseen mm. osaamiskeskusohjelman kautta.

EU-tavoiteohjelmien ja yhteisöaloitteiden toteuttamisessa tavoitteena on entistä laajempien ja vaikuttavampien hankekokonaisuuksien rakentaminen sekä ohjelmien toteutuksen ja seurannan tehostaminen.

Seutukuntia vahvistetaan toteuttamalla lakisääteistä seutuyhteistyökokeilua, laajentamalla ensiksi sen puitteissa seutukuntien päätösvaltaa ja kehittämällä seutukuntajakoa.

Aluehallinnon toimintaedellytyksiä parannetaan siirtämällä sille päätösvaltaa keskushallinnosta, aloittamalla valmistelu aluehallinnon edelleen kokoamiseksi ja tehostamiseksi sekä valmistelemalla ja pyrkimällä käynnistämään Kainuun hallintokokeilu, jossa maakunnalle annettaisiin lisää päätösvaltaa erityisesti kehittämistehtävissä ja jossa kuntien yhteistyötä voimakkaasti lisätään.

Työllisyyden ja kehitysedellytysten tukemiseksi maan eri osissa sekä valtion työvoiman saannin turvaamiseksi valmistellaan tehostettuja linjauksia ja toimenpiteitä keskushallinnon yksikköjen ja toimintojen sijoittamiseksi nykyistä tasapainoisemmin maan eri osiin, erityisesti aluekeskuksiin.

Sisäinen turvallisuus

Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä ennalta estää rikoksia, selvittää niitä ja saattaa ne syyteharkintaan. Poliisin tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa, jonka takeena on ammattitaitoinen, palvelualtis, luotettava, yhteistyöhakuinen ja tehokkaasti organisoitu poliisi.

Poliisi toteuttaa huumausaineiden vastaista strategiaa ja jatkaa talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaohjelmaa tehtyjen päätösten mukaisesti.

Erityistä huomiota kiinnitetään järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, ennalta estävään toimintaan ja hälytyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun.

Huolehditaan siitä, että pelastustoimen 22 alueeseen perustuva järjestelmä voi aloittaa toimintansa vuoden 2004 alusta.

Onnettomuuksien ehkäisyn tehostamiseksi ryhdytään valmisteluihin eri toimialojen yhteisten onnettomuuksien ehkäisyn ja vahinkojen rajoittamisen tavoitteiden kokoamiseksi valtakunnalliseksi toimintaohjelmaksi.

Valmistellaan siviilikriisinhallinnan kansallisten yhteensovittamistehtävien organisointi Suomessa. Valmiutta osallistua kansainväliseen avustustoimintaan ja siviilikriisinhallintaan kehitetään.

Rajavalvonnan määrän väheneminen pysäytetään Suomen itärajalla ja vilkastuvan rajanylitysliikenteen sujuvuus turvataan.

Hallinnonalan menot luvuittain vuosina 2001—2003v. 2001
tilinpäätös
1000 €
v. 2002
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2003
esitys
1000 €

Muutos 2002—2003
  1000 €%01.
Sisäasiainministeriö
21 009
25 416
88 178
62 762
247
02.
Ulkomaalaisvirasto
7 187
8 157
8 775
618
8
05.
Lääninhallitukset
46 287
48 682
48 620
- 62
- 0
06.
Rekisterihallinto
27 636
26 731
20 564
- 6 167
- 23
07.
Kihlakunnat
40 570
40 494
43 223
2 729
7
75.
Poliisitoimi
557 016
541 037
533 877
- 7 160
- 1
80.
Pelastustoimi
26 521
36 094
41 073
4 979
14
90.
Rajavartiolaitos
176 208
187 708
188 055
347
0
97.
Avustukset kunnille
246 158
230 502
227 404
- 3 098
- 1
98.
Alueiden kehittäminen
135 394
168 588
184 030
15 442
9

Yhteensä
1 283 987
1 313 409
1 383 799
70 390
5

 Henkilöstön kokonaismäärä16 82017 06016 830