Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset
       10. Tuomioistuinlaitos
       30. Oikeusapu
       40.  (25.40, osa) Ulosottolaitos
       50. Rangaistusten täytäntöönpano
       60.  (25.40, osa) Syyttäjälaitos
       70. Vaalimenot
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2003

25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa:

Toiminta-ajatus

Oikeusministeriö osana valtioneuvostoa luo oikeuspolitiikan linjoja, kehittää säädöspolitiikkaa ja ohjaa hallinnonalaansa. Oikeusministeriö vastaa toimivan demokratian edellytyksistä, oikeusjärjestyksen laadusta ja oikeussuhteiden selkeydestä, ihmisten ja yhteisöjen tehokkaista keinoista saada oikeutensa toteutetuiksi, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksistä, tehokkaasta rikosten torjunnasta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, oikeudenmukaisesta ja tehokkaasta rikosoikeudellisesta järjestelmästä ja rangaistusten täytäntöönpanosta sekä alansa kansainvälisestä yhteistyöstä.

Lähivuosien painopistealueet ja kehittämislinjat oikeuspolitiikassa

Sujuva ja kohtuuhintainen pääsy oikeuksiin ja luotettava oikeusturva

Oikeudenkäyntiuudistuksissa on pääosin onnistuttu. Riita-asioissa oikeudenkäyntikulujen kasvu on kuitenkin nostanut oikeudenkäyntikynnystä ja varsinaisessa oikeudenkäynnissä käsiteltyjen asioiden määrä on alentunut. Rikosasioissa erityisesti syyttäjien työmäärä on selvästi kasvanut. Suurissa käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa jutturuuhkat ovat pahenemassa.

Lähivuosien painopiste on niissä lainsäädäntö- ja muissa toimenpiteissä, joilla voidaan parantaa oikeudenkäyntien sujuvuutta ja joutuisuutta tuomioistuimissa sekä varmistaa, että tuomioistuimien käsittelemissä asioissa käytetään kunkin asian käsittelyyn parhaiten soveltuvia menettelyjä. Tässä myös tuomarikoulutuksen ja työmenetelmien kehittäminen sekä laatutyö ovat tärkeällä sijalla.

Rikoksentorjunta sekä kriminaalipolitiikan vaikuttavuuden ja kohdentumisen parantaminen

Rikollisuuden ja rikollisuudesta aiheutuvien haittojen vähentämisen kannalta keskeisiä painopisteitä ovat rikoksentorjunta, erityisesti nuorten rikokset, väkivalta-, huume- ja uusintarikollisuus, talousrikollisuus sekä rikoksen uhrien tuki- ja korvausjärjestelmät.

Keskeisiä keinoja kriminaalipolitiikan vaikuttavuuden parantamiseksi ovat tehostuva paikallistason turvallisuustyö, varhainen puuttuminen rikoskierteeseen ja rikosvastuun joutuisa toteuttaminen, nuorille rikoksentekijöille soveltuvien seuraamusten ja niihin liittyvien tukitoimien kehittäminen rikoksettoman elämäntavan tukemiseksi sekä seuraamusjärjestelmän ja yhteiskunnan tukijärjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen.

Avoin ja johdonmukainen maksuhäiriöpolitiikka

Lamavuosina syntyneitä hoitamattomia ylivelkaongelmia on edelleen runsaasti jäljellä. Pitkäaikaisiin velkavaikeuksiin joutuneiden henkilöiden ongelmien vähentämiseksi on toteutettu tai on vireillä velkajärjestely-, viivästyskorko- ja ulosottolainsäädännön muutoksia sekä hallituksen muita toimenpiteitä.

Tavoitteena ovat toimivat järjestelyt, joilla velkojien edut ja velallisen asema voidaan turvata tasapainoisesti ja ylivelkaantumisesta johtuvat yhteiskunnalliset haittavaikutukset voidaan minimoida sekä talousrikollisuutta ja harmaata taloutta voidaan tehokkaasti ehkäistä.

Valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittäminen

Säädösvalmistelun kehittämistyö on ollut järjestelmällisesti käynnissä 1990-luvun ajan. Sen avulla voidaan tukea hyvälaatuista lainvalmistelua ja saada aikaan hallituksen toimintaan kiinteästi liittyvät, valmistelukoneiston ja eduskunnan kannalta realistiset lainsäädäntöohjelmat.

Demokratia ja kansalaisten osallistuminen

Äänestysaktiivisuus on eduskuntavaaleissa ja muissa yleisissä vaaleissa tasavallan presidentin vaaleja lukuunottamatta pitkään laskenut. Äänestysaktiivisuudessa erityinen ongelma on tutkimuksissa esiin tuotu väestön polarisaatio; köyhät ja syrjäytyneet eivät äänestä. Erityisen alhainen on aktiivisuus ollut EU-parlamenttivaaleissa.

Tavoitteena on käynnistää laaja keskustelu ja tältä pohjalta valtioneuvoston yhteinen valmistelu demokratian ja kansalaisten osallistumisen kehittämisestä.

EU- ja kansainvälinen oikeusyhteistyö

Oikeusministeriö edistää eurooppalaisen oikeusalueen ripeää luomista ja toimii esimerkkinä omien valmiuksiensa luomisessa tuomioiden ja päätösten vastavuoroisessa tunnustamisessa unionin jäsenmaiden kesken. Tavoitteena on, että kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan yhtenäisin perustein Euroopan oikeusalueella ja niissä maissa, joiden kanssa suomalaisilla on runsaasti yhteyksiä. Strategisiin painopisteisiin kuuluu myös oikeusvaltiokehityksen määrätietoinen edistäminen EU:n hakijavaltioissa ja Venäjällä.

Unionin tulevaisuuskeskustelussa tavoitteet liittyvät perusoikeusulottuvuuden, avoimuuden ja hyvän hallinnon periaatteiden vahvistamiseen sekä kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen eurooppalaisella tasolla.

Hallinnonalan menot luvuittain vuosina 2001—2003v. 2001
tilinpäätös
1000 €
v. 2002
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2003
esitys
1000 €

Muutos 2002—2003
  1000 €%01.
Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset
41 927
40 750
82 014
41 264
101
10.
Tuomioistuinlaitos
192 635
199 993
205 646
5 653
3
30.
Oikeusapu
49 392
50 961
53 140
2 179
4
40.
Ulosottolaitos
73 299
75 700
76 590
890
1
50.
Rangaistusten täytäntöönpano
157 762
168 130
169 120
990
1
60.
Syyttäjälaitos
27 111
28 000
28 803
803
3
70.
Vaalimenot
458
673
13 900
13 227
1 965

Yhteensä
542 585
564 207
629 213
65 006
12

 Henkilöstön kokonaismäärä9 1299 3509 350