Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
     Yhteenveto
     Vuosien 2002-2003 talousnäkymät
     Talousarvioesityksen talouspoliittiset lähtökohdat ja tavoitteet
     Talousarvioesityksen tuloarviot
     Talousarvioesityksen määrärahat
     Valtion resurssi-hallinto
     Valtion omistajapolitiikka ja liiketoiminta
     Valtion budjetin ulkopuolella olevat rahastot
          Valtion asuntorahasto
          Maatilatalouden kehittämisrahasto
          Maatalouden interventiorahasto
          Valtion eläkerahasto
          Valtion vakuusrahasto
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Valtion budjetin ulkopuolella olevat rahastotPDF-versio

Budjettitalouden ulkopuolisten valtion rahastojen tulojen arvioidaan olevan 4,3 mrd. euroa ja menojen 3,6 mrd. euroa. Rahastoihin kertyy nettomääräisesti ylijäämää 0,7 mrd. euroa. Oheiseen taulukkoon on koottu tiedot seuraavista rahastoista: Valtion asuntorahasto, Huoltovarmuusrahasto, Maatilatalouden kehittämisrahasto, Maatalouden interventiorahasto, Ydinjätehuoltorahasto, Valtiontakuurahasto, Valtion vakuusrahasto, Valtion eläkerahasto, Valtion televisio- ja radiorahasto ja Öljysuojarahasto.

Valtion asuntorahasto

Valtion talousarviossa hyväksytyn valtuuden nojalla sosiaaliseen asuntotuotantoon myönnettävät lainat, korkotuet, avustukset ja asuntolainojen valtiontakauksista aiheutuvat menot maksetaan asuntorahaston varoista. Samoin rahaston varoista maksetaan myös velkojen menot.

Rahasto saa varansa aravalainojen koroista, lyhennyksistä ja vuosimaksuista sekä omistusasuntolainojen valtiontakauksiin liittyvistä takausmaksuista. Talousarviovuoden alussa on aravalainojen arvopaperistettu määrä yhteensä 2,3 mrd. euroa ja rahastovelan määrä 2,0 mrd. euroa. Valtion asuntorahaston asuntolainasaamisten pääoman ennakoidaan olevan vuoden 2003 alussa 11 mrd. euroa ja rahastosta suoritettavan korkotuen piirissä olevan lainakannan 4,6 mrd. euroa.

Vuonna 2003 rahaston tuloiksi ennakoidaan noin 730 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan, että rahastolle saadaan ottaa pitkäaikaista lainaa nettomääräisesti 100 milj. euroa. Rahastosta myönnettävien uusien lainojen myöntämisvaltuudeksi ehdotetaan 600 milj. euroa ja korkotukilainojen hyväksymisvaltuudeksi 600 milj.euroa. Omistusasuntolainojen voimassa olevien valtiontakausten enimmäismääräksi vapaarahoitteisissa ja asp-lainoissa vuoden 2003 lopussa ehdotetaan yhteensä 1,6 mrd. euroa. Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen korkotukilainoihin liittyy lakiperusteinen täytetakausluonteinen valtionvastuu.

Maatilatalouden kehittämisrahasto

Maatilatalouden kehittämisrahaston tehtävänä on turvata ja täydentää maatilatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen investointien rahoitusta sekä edistää niiden kehittämistoimintaa. Maatilatalouden kehittämisrahaston käytettävissä olevat varat ovat noin 246 milj. euroa, josta EU:lta tuloutuvaa rahoitusosuutta on arviolta 11,5 milj. euroa. Varoista arvioidaan käytettävän kulutusmenoihin noin 75 milj. euroa ja sijoitusmenoihin 111 milj. euroa. Kulutusmenoihin luetaan ne menot, jotka kokonaan tai osaksi jäävät rahaston lopullisiksi menoiksi. Näitä ovat mm. avustukset, hoitopalkkiot, velkajärjestely- ja vakuustoiminnan menot ja tutkimustoiminnan tukeminen.

Maatalouden interventiorahasto

EU:n jäsenmaana Suomi toteuttaa yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia toimenpiteitä EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Interventiotoiminnan ensisijaisena tehtävänä on ylläpitää sisämarkkinoilla haluttua maataloustuotteiden hintatasoa. EU-jäsenyys edellyttää tarvittaessa interventiovarastointia mm. viljan, naudanlihan, voin ja rasvattoman maitojauheen osalta. Vuonna 1995 perustetun Maatalouden interventiorahaston varoja käytetään EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisen vientituen, interventiovarastoinnin ja yksityisen varastoinnin kustannusten sekä eräiden yhteisön alueella käytettävien maataloustuotteiden hintojen alentamiseen maailmanmarkkinahintatasolle. Varsinaisesta interventiotoiminnasta aiheutuvat menot rahoitetaan EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston varoista. Interventiotoimintaan arvioidaan tarvittavan noin 103 milj. euroa. Suomen valtion vastattavaksi jäävien korko-, hallinto- ja eräiden menekinedistämismenojen kattamiseksi talousarvioesityksessä on 2,4 milj. euron siirto interventiorahastoon.

Valtion eläkerahasto

Valtion eläkerahaston avulla valtio varautuu tulevien eläkkeiden rahoitukseen ja pyrkii tasaamaan tulevien vuosien eläkemenoja. Rahastoon kerätään työnantajan eläkemaksuina valtion virastoilta ja laitoksilta, liikelaitoksilta, kunnilta, yksityisiltä valtionapulaitoksilta ja ns. VALTAVA-laitoksilta arviolta 1 068 milj. euroa v. 2003. Työntekijäin eläkemaksuja ja työttömyysvakuutusmaksuja kerätään rahastoon noin 269 milj. euroa. Rahaston tuloja ovat myös sijoitustoiminnan tuotot (ml. valtiolle annetuista lainoista saatavat korot), yhteensä arviolta 380 milj. euroa. Lisäksi rahaston tuloja ovat TEL-laitosten suorittamat siirtymämaksut, joiden suuruudeksi arvioidaan noin 82 milj. euroa v. 2003. Nämä siirtymämaksut suoritetaan vuodesta 1993 lähtien yhtiöitettyjen ja TEL-järjestelmään siirtyneiden valtion laitosten TEL-tasausmaksun perusteella.

Valtion eläkerahastosta ehdotetaan siirrettäväksi talousarvioon 932 milj. euroa v. 2003. Siirron enimmäismäärän rajoittaminen vuosina 2001—2005 yhteen kolmasosaan valtion eläkemenosta toteuttaa rahaston tavoitellun rahastointiasteen. Tavoitteena on, että valtion eläkkeiden rahastoinnin aste saavuttaisi TEL-järjestelmälle asetetun tavoitteen v. 2010.

Rahaston sijoitustoimintaa ohjaa valtiovarainministeriön nimittämä rahaston johtokunta. Johtokunta hyväksyy vuosittain rahastolle sijoitussuunnitelman. Sijoitustoimintaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissa työeläkerahastoissa.

Valtion vakuusrahasto

Valtion vakuusrahasto keskittyy viimeistellessään pankkitukijärjestelmän alasajoa myönnetyn pankkituen hallinnointiin ja tukiehtojen noudattamisen valvontaan, koska uusia pankkitukitarpeita ei ole tiedossa. Myönnettyä pankkitukea oli vuoden 2001 loppuun mennessä maksettu nettomääräisesti yhteensä 6 300 milj. euroa. Lukuun sisältyy Suomen Pankin, valtion vakuusrahaston ja valtioneuvoston valtion talousarvion kautta myöntämä tuki. Lisäksi valtioneuvoston myöntämistä takausvastuista oli voimassa 50 milj. euroa.

Taulukko 19. Budjetin ulkopuoliset valtion rahastot, milj. euroa

 20012002**2003**
    
Verotulot605356
Sekalaiset tulot947631605
Eläkemaksut1 3021 3721 400
Korkotulot641781866
Siirrot talousarviosta68439
Tulot pl. rahoitustaloustoimet3 0182 8412 966
Lainojen takaisin maksut 1 2291 4701 359
Tulot yhteensä4 2474 3114 325
    
Kulutusmenot2397472
Siirtomenot784732748
Korkomenot390217111
Siirrot talousarvioon829985997
Muut menot04058
Menot pl. rahoitustaloustoimet2 2422 0491 987
Finanssisijoitukset yhteensä1 7141 7951 597
Menot yhteensä3 9563 8443 584
    
Nettorahoitusylijäämä291467741