Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
     Yhteenveto
     Vuosien 2002-2003 talousnäkymät
     Talousarvioesityksen talouspoliittiset lähtökohdat ja tavoitteet
     Talousarvioesityksen tuloarviot
     Talousarvioesityksen määrärahat
     Valtion resurssi-hallinto
     Valtion omistajapolitiikka ja liiketoiminta
          Valtion omistajapolitiikan periaatteet
          Valtion liikelaitokset
     Valtion budjetin ulkopuolella olevat rahastot
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Valtion omistajapolitiikka ja liiketoimintaPDF-versio

Suomen valtio omistaa osakkeita lähes viidessäkymmenessä merkittävässä yhtiössä, joista kymmenen on pörssinoteerattuja yhtiöitä. Lisäksi talousarviolla ohjataan neljän liikelaitoksen toimintaa.

Valtion omistajapolitiikan periaatteet

Valtio pyrkii hoitamaan yhtiöomistustaan mahdollisimman ammattitaitoisesti ja aktiivisesti. Tavoitteena on saada osakesalkusta hyvä tuotto ja arvonnousu.

Omistuksessaan olevia yhtiöitä valtio kehittää toimimaan normaalissa kilpailuympäristössä yhtäläisillä edellytyksillä muiden yritysten kanssa. Sekä valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden että valtion osakkuusyhtiöiden toiminnan pitää olla kannattavaa.

Toimintaedellytysten vahvistaminen vaatii monesti yhtiöiltä osallistumista markkinoilla meneillään olevaan rakennekehitykseen. Tähän liittyy usein yhtiökohtaisia järjestelyjä, joissa valtion omistus yleensä vähenee ja omistuspohja laajenee. Valtion yhtiöomistusten kehittämistä jatketaan hyväksi todetun pragmaattisen toimintatavan mukaisesti eduskunnan hyväksymien valtuuksien puitteissa.

Viime vuosina valtion omistajaohjauksessa on kiinnitetty enenevästi huomiota hyvän hallintotavan (corporate governance) edistämiseen yhtiöissä. Tähän kuuluvat muun muassa yhtiöiden toiminnastaan julkistaman informaation lisääminen, yhtiöiden hallitustyöskentelyn tehostaminen ja hallitusten aseman vahvistaminen sekä yhtiöiden palkitsemisjärjestelmien kehittäminen. Näitä toimia on tarkoitus jatkaa vuonna 2003.

Valtion yhtiöomistuksen hallinnointi jakautuu eri ministeriöiden kesken. Tavoitteena on kehittää valtion omistajaohjauksen hallinnon toimivuutta vuoden 2003 aikana.

Valtion liikelaitokset

Valtion liikelaitosten toiminta perustuu valtion liikelaitoksista annettuun lakiin (627/1987) sekä laitoskohtaisiin lakeihin. Valtion liikelaitosten käyttötalous on talousarvion ulkopuolella. Eduskunta ohjaa niiden toimintaa talousarvion lukuperusteluissa. Taulukkoon on koottu neljän valtion liikelaitoksen keskeiset toimintatiedot. Valtion liikelaitosten määrä vähenee viidestä neljään Hallinnon kehittämiskeskuksen muuttuessa 1.9.2002 valtionyhtiöksi. Senaatti-kiinteistöjä käsitellään talousarvioesityksen luvussa 28.60, Metsähallitusta luvussa 30.33, Tieliikelaitosta luvussa 31.26 ja Ilmailulaitosta luvussa 31.50. Uusi liikelaitoslaki on parhaillaan valmisteilla ja hallituksen on tarkoitus antaa siitä esitys eduskunnalle syysistuntokauden alussa niin, että uusi laki voisi tulla voimaan vuoden 2003 alusta lukien.

Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksista vuodelta 2002 arvioidaan kertyvän tuloja momentille 13.05.01 valtion vuoden 2003 talousarvioon 80 milj. euroa.

Taulukko 18. Valtion liikelaitostoiminta v. 2003

 LiikevaihtoKäyttökate Ylijäämätavoite LiikevaihdostaInvestointimenotLiikevaihdostaHenkilöstö
 milj. €muutos -% ed.v.(%)milj. €(%)milj. €(%) 
         
Valtion liikelaitokset:        
Senaatti-kiinteistöt4792174,521845,533770,4210
Metsähallitus2372,329,764,227,128,1122 000
Tieliikelaitos462-8,75,86,51,4306,53 500
Ilmailulaitos2208,326,36,02,76027,31 860
Yhteensä1 398  294,7 455,132,67 570