Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Verotuloarviot
        Muut tuloarviot
        Määrärahat
        Ulkoasiainministeriö
        Oikeusministeriö
        Sisäasiainministeriö
        Puolustusministeriö
        Valtiovarainministeriö
        Opetusministeriö
        Maa- ja metsätalous-ministeriö
        Liikenne- ja viestintäministeriö
        Kauppa- ja teollisuusministeriö
        Sosiaali- ja terveysministeriö
        Työministeriö
        Ympäristöministeriö
        Valtionvelan korot
        Korkomenojen budjetointitavan muutos
        Tasapaino
        Valtionvelka
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi.

Lisätalousarvioesityksessä korotetaan varsinaista tuloarviota nettomääräisesti yhteensä 344 milj. eurolla. Hallinnonalojen menoihin ehdotetaan nettomääräisesti 34 milj. euron lisäystä. Lisäksi ehdotetaan siirtymistä nykyisestä korkomenojen maksuperusteisesta budjetoinnista käytäntöön, jossa korkomenot kohdennettaisiin siihen ajanjaksoon, jolta korko on kertynyt. Tästä muutoksesta aiheutuu tekninen talousarvion kattamistarve, johon ehdotetaan käytettäväksi vuoden 2002 tilinpäätöksen kumulatiivista ylijäämää lain sallima enimmäismäärä 998 milj. euroa.

Verotuloarviot

Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota nostetaan aiemmin budjetoidusta nettomääräisesti 372 milj. eurolla. Autoveron tuottoarviota korotetaan 250 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen sekä tarkentuneiden myyntiarvioiden perusteella. Ennakoitua vilkkaampi autokauppa nostaa osaltaan myös arvonlisäveron tuottoa. Arvonlisäveron tuoton arvioidaan olevan 160 milj. euroa budjetoitua korkeampi. Toteutuneiden kertymätietojen perusteella vakuutusmaksuveron tuottoarviota korotetaan 29 milj. eurolla ja alkoholijuomaveron tuottoarviota 23 milj. eurolla.

Korkotason alentumisen johdosta ja toteutuneiden kertymätietojen perusteella korkotulojen lähdeveron kokonaiskertymän arvioidaan jäävän 40 milj. euroa aiemmin budjetoidusta. Toteutuneiden kertymätietojen perusteella perintö- ja lahjaveron tuottoennustetta alennetaan 40 milj. eurolla ja varainsiirtoveron tuottoennustetta 25 milj. eurolla.

Muut tuloarviot

Sekalaisten tulojen arviota nostetaan nettomääräisesti 77 milj. eurolla. Euroopan sosiaalirahastosta saatavia tuloja koskevaa arviota nostetaan 49 milj. eurolla ja Euroopan unionin maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavien tulojen arviota 8 milj. eurolla. Lisäykset johtuvat pääasiallisesti rahasto-ohjelmakauden 1995—1999 sulkemisen viivästymisestä ja loppumaksupyyntöjen lykkääntymisestä vuodelle 2003 vuoden 2002 sijaan. Valtion vakuusrahasto tulouttaa budjettitalouteen 10 milj. euroa ennakoitua enemmän.

Korkotuloarviota alennetaan 105 milj. eurolla Valtiokonttorin omassa hallussa olleen valtionvelan poistamisen johdosta. Vuoden 2003 varsinaisen talousarvion korkomenoihin ja korkotuloihin sisältyy korkoja Valtiokonttorin omassa hallussa olevasta valtionvelasta. Nämä Valtiokonttorin sisäiset erät ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta, koska ne eivät kuvasta valtion todellisia tuloja ja menoja.

Määrärahat

Määrärahojen lisäyksiä hallinnonaloille ehdotetaan nettomääräisesti 34 milj. euroa.

Politiikkaohjelmien hallintomenoihin ehdotetaan 0,6 milj. euroa.

Ulkoasiainministeriö

Siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan ehdotetaan 1,2 milj. euron lisämäärärahaa. Lisämäärärahan tarve aiheutuu kansainvälisen toimintaympäristön muutosten aiheuttamista siviilikriisinhallintatehtävien lisääntymisestä.

Oikeusministeriö

Onnettomuustutkintaan ehdotetaan 0,5 milj. euron lisämäärärahaa ja valtion maksamiin rikosvahinkokorvauksiin sekä vahingonkorvausmenoihin lisämäärärahaa yhteensä 3,3 milj. euroa.

Sisäasiainministeriö

Viranomaisradioverkon kehittämiseen ehdotetaan yhteensä 35 milj. euron kokonaisrahoitus. Tarkoituksena on vuoden 2005 loppuun mennessä toteuttaa useita toimenpiteitä sisältävä viranomaisradioverkon kehittämishanke. Määrärahaa on tarkoitus käyttää muun muassa viranomaisradioverkon investointeihin, avustuksiin viranomaisradioverkon operoinnista vastaavalle yhtiölle syntyvän alijäämän kattamiseen ja valtionavun maksamiseen kunnille päätelaitteiden hankintaan. Vuoden 2006 alusta alkaen viranomaisradioverkon on toimittava käyttäjämaksutulojen varassa. Lisäksi Suomen Erillisverkot Oy on tarkoitus muuttaa valtion täysin omistamaksi osakeyhtiöksi osoittamalla 5 milj. euroa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle osakehankintoihin.

Ulkomaalaisvirastolle, rekisterihallinnolle ja poliisihallinnolle ehdotetaan lisämäärärahoja toimintamenoihin.

Rajavartiolaitokselle ehdotetaan lisämäärärahaa Ranskan viranomaisten maksamien Biskajanlahden öljyonnettomuuden torjuntalentotehtäviä koskevien korvausten johdosta ja vartioalusten tilaussopimuksiin sisältyvien indeksien muutosten johdosta.

Puolustusministeriö

Puolustusvoimille ehdotetaan lisämäärärahaa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä aiheutuviin menoihin.

Valtiovarainministeriö

Euroopan unionin vuoden 2002 talousarvion ylijäämä on otettu huomioon unionin vuoden 2003 lisätalousarvioissa. Sen perusteella Suomen maksuosuuden arvioidaan supistuvan 45 milj. euroa vuonna 2003.

Opetusministeriö

Opintolainojen valtion takausvastuusuoritusten ennakoitua suuremmasta määrästä johtuen ehdotetaan 7,3 milj. euron lisämäärärahaa. Merimuseon uudelleen sijoittamista ryhdytään valmistelemaan valtioneuvoston periaatepäätöksen 5.3.2003 mukaisesti.

Maa- ja metsätalous-ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla ehdotetaan, että ministeriö voi myöntää Karjalan tasavallalle vapautuksen 6,0 milj. US-dollarin määräisen viljakauppaan liittyvän lainan ja koron takaisinmaksusta. Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan pitkän aikavälin uudistamiseen liittyen ehdotetaan hallintomenoihin lisäystä 2,8 milj. euroa muun muassa 42 henkilötyövuoden palkkauskuluihin. Luonnonhaittakorvausten myöntämisvaltuuteen ehdotetaan lisäystä 18,5 milj. euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Perusradanpidon rahoitusta ehdotetaan lisättävksi 10,6 milj. eurolla, joka käytetään Tampere—Orivesi -rataosan perusparannuksen nopeuttamiseen sekä rataverkon routavaurioiden korjaamiseen. Savonlinnan talvikauden lentoliikennettä ehdotetaan tuettavaksi 0,2 milj. eurolla. Eräiden keskeneräisten liikennehankkeiden viivästymisen johdosta niiden määrärahatarve siirtyy myöhemmille vuosille.

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla ehdotetaan luovuttavaksi 15,1 milj. euron valtion avun palautuksesta takaisin valtiolle. Varat ehdotetaan sen sijaan jätettäväksi Finnvera Oy:lle ja käytettäväksi konsernin piirissä harjoitettavaan osakeyhtiömuotoiseen pääomasijoitustoimintaan.

Haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointitukeen ehdotetaan 2 milj. euroa ja tuki on tarkoitus suunnata haja-asutusalueiden palveluvarustuksen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen ehdotetaan myönnettäväksi lisävaltuutta 2 milj. euroa.

Uutta energiateknologiaa edustavan suuren koelaitoksen rakentamiseen ehdotetaan avustusta myönnettäväksi 9,6 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla ehdotetaan 31 milj. euron lisäystä sairausvakuutusmenoihin. Lisämäärärahan tarve aiheutuu etuusmenoarvion tarkentumisesta ja lisäksi Kansaneläkelaitoksen järjestämään harkinnanvaraiseen kuntoutukseen, erityisesti lasten ja nuorten psykiatriseen kuntoutukseen, ehdotetaan varattavaksi 4 milj. euron lisämääräraha. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistämiseen tietoteknologian avulla ehdotetaan 1 milj. euron lisämäärärahaa.

Työministeriö

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta aiheutuviin menoihin ehdotetaan yhteensä 6,3 milj. euron lisäystä turvapaikanhakijoiden määrän lisääntymisen vuoksi.

Ympäristöministeriö

Avustuksiin kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen ehdotetaan lisäystä 0,6 milj. euroa Kopparnäsin virkistysaluehankinnan tukemiseksi. Luonnonsuojeluohjelmien toteutuksen edettyä ennakoitua nopeammin ja painotuttua suojelualueiden maanomistajien haluamalla tavalla enemmän korvauksiin kuin ostoihin ehdotetaan luonnonsuojelualuekorvauksiin lisäystä 2,5 milj. euroa, mistä 1 milj. euroa siirtona momentilta 35.20.87. Keretin eräiden kaivosrakenteiden suojelusta valtiolle koituneen korvausvelvollisuuden vuoksi ehdotetaan rakennussuojelukorvauksiin lisäystä 1,4 milj. euroa.

Valtionvelan korot

Euromääräisen velan korkomenot ovat nettomääräisesti 111 milj. euroa arvioitua pienemmät johtuen muun muassa korkotason alenemisesta ja Valtiokonttorin omassa hallussa olleen valtionvelan poistamisesta. Valuuttamääräisen velan korkomenot ovat nettomääräisesti 220 milj. euroa arvioitua pienemmät kevään aikana tehtyjen valuutanvaihtosopimusten sekä euron vahvistumisen johdosta.

Korkomenojen budjetointitavan muutos

Korkomenojen budjetoinnissa ehdotetaan siirtymistä käytäntöön, jossa korkomenot kohdennettaisiin siihen ajanjaksoon, jolta korko on kertynyt. Tämä budjetointitapa on jo käytössä vuoden 2004 talousarvioesityksessä. Budjetointitavan muutoksesta aiheutuu korkokulujen kertaluonteinen rahoitustarve talousarviossa. Vuoden 2003 kirjanpitoon tullaan kirjaamaan kuluiksi ne korot, jotka ovat kertyneet vuodelta 2003, kun aiemmin korot on kirjattu kirjanpitoon vasta maksuajankohtana. Korkokuluja tulee näin kirjattavaksi vuodelle 2003 alkuperäiseen maksuperusteiseen budjetointiin verrattuna 1 564 milj. euroa enemmän euromääräisen velan osalta ja 27 milj. euroa enemmän valuuttamääräisen velan osalta. Kirjausperusteen muutos ei aiheuta lisäystä valtion kassasta todellisesti maksettavien korkomenojen määrään.

Tasapaino

Toisen lisätalousarvioesityksen tuloiksi arvioidaan 1 342 milj. euroa ja määrärahoiksi ehdotetaan 1 299 milj. euroa. Syntyvää 44 milj. euron ylijäämää ehdotetaan käytettävän nettolainanoton vähentämiseen. Vuoden 2003 budjetoitu varsinainen alijäämä laskisi 952 miljoonasta eurosta 908 miljoonaan euroon. Lisäksi velanotolla joudutaan kattamaan valtionvelan hallinnasta johtuvia menoja, jolloin budjettitalouden koko nettolainanotto olisi vuonna 2003 1 142 milj. euroa.

Valtionvelka

Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden 2003 lopussa 63,2 mrd. euroa, mikä on 44,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
 2002


Tilinpäätös
2003
Hyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
2003

Hallituksen
esitys
2003


Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä (ilman valtionvelan vähentämistä)34 50136 1201 29937 419
— Hallinnonalojen määrärahat30 87732 6933432 727
— Valtionvelan korot 3 6243 4271 2654 692
   — Varsinaiset korkomenot3 6243 427-3263 101
   — Kirjausperusteen muutos --1 5911 591
Valtionvelan vähentäminen (pääluokka 37)1 010---
— Nettokuoletukset660---
     
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
36 35335 1691 34236 511
— Verotulot30 15829 72837230 100
— Muut tulot6 1955 441-285 413
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö--998998
Nettolainanotto ja velanhallinta1)-9521)-44908
— Nettolainanotto-1 186-441 142

1) Sisältää nettoutettuna 234 milj. euroa velanhallintamenoja.

Eduskunnan vuodelle 2003 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettujen määrärahamuutosten jakaantuminen eri pääluokkiin
 PääluokkaHyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
21.Tasavallan Presidentti7 502 000430 0007 932 000
22.Eduskunta117 527 000-117 527 000
23.Valtioneuvosto44 771 000300 00045 071 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala727 984 000-3 444 000724 540 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala647 652 0002 050 000649 702 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 416 213 00043 479 0001 459 692 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala1 987 299 0001 600 0001 988 899 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala5 071 998 000-31 840 0005 040 158 000
29.Opetusministeriön hallinnonala5 896 100 0009 059 0005 905 159 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 606 898 000-1 003 0002 605 895 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala1 713 081 000-18 724 0001 694 357 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala996 331 0008 900 0001 005 231 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala8 612 588 0005 896 0008 618 484 000
34.Työministeriön hallinnonala2 189 342 00013 715 0002 203 057 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala658 101 0003 555 000661 656 000
36.Valtionvelan korot3 427 000 0001 264 600 0004 691 600 000
(37.)Valtionvelan vähentäminen---
Yhteensä36 120 387 0001 298 573 00037 418 960 000

Eduskunnan vuodelle 2003 hyväksymät tuloarviot ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen eri osastoihin
 OsastoHyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot29 728 464 000372 000 00030 100 464 000
12.Sekalaiset tulot4 204 836 00076 998 0004 281 834 000
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset1 089 744 000-105 000 000984 744 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)146 000 000998 000 0001 144 000 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)35 169 044 0001 341 998 00036 511 042 000
     
Nettolainanotto ja velanhallinta (mom.15.03.01)952 000 000-44 082 000907 918 000
Yhteensä36 121 044 0001 297 916 00037 418 960 000

Valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät sekä lisätalousarvioesitys
 Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Määrärahat
Nettolainanotto
ja velanhallinta
    
Varsinainen talousarvio35 319 649 00035 755 254 000436 000 000
I lisätalousarvio-150 605 000365 133 000516 000 000
II lisätalousarvioesitys1 341 998 0001 298 573 000-44 082 000
Yhteensä36 511 042 00037 418 960 000907 918 000