Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tasapaino
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2003

Työllisyyden edistäminen

Kotimaisen kysynnän ja taloudellisen kasvun vahvistamiseksi sekä hyvän työllisyyskehityksen turvaamiseksi hallitus ehdottaa hallitusohjelman mukaisesti välittömiä elvytystoimia. Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan ansiotulojen verotuksen keventämistä, työvoimapoliittisten määrärahojen lisäämistä sekä muiden työllisyyttä tukevien menojen lisäämistä, julkisten investointien aikaistamista sekä yksityisten investointien käynnistymisen valikoitua tukemista.

Hallitusohjelman mukaisesti ansiotulojen verotusta ehdotetaan kevennettäväksi työllisyyden ja talouskasvun edellytyksien parantamiseksi. Vuoden 2003 verotusta ehdotetaan lisätalousarvioesityksessä kevennettäväksi vuositasolla 295 milj. eurolla. Veroperusteiden muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2003. Valtion tuloveroasteikon kaikkia marginaaliveroprosentteja ehdotetaan alennettavaksi 0,5 prosenttiyksiköllä ja kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä lisättäväksi. Näiden toimenpiteiden seurauksena valtion tuloverotus kevenee vuositasolla 166 milj. euroa. Ehdotetut veroperustemuutokset vähentävät kuntien verotuloja 113 milj. eurolla, mikä kompensoidaan kunnille täysimääräisesti.

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi yhteensä (nettomääräisesti) noin 23 milj. eurolla. Työllisyyden tukemiseksi ammatillisen lisäkoulutuksen koulutusmäärärahoja ehdotetaan lisättäväksi runsaat 2 milj. euroa pyrkimyksenä helpottaa lisä- ja uudelleenkoulutuksen avulla pysymistä ja uudelleensijoittumista työmarkkinoilla. Työllisyysperusteisten investointien myöntämisvaltuutta ehdotetaan lisättäväksi siten, että vuonna 2004 käytettävissä oleva määräraha kasvaa 2,5 milj. euroa.

Työllistämisen kannalta julkisista investoinneista tärkeään osaan nousevat liikenne- ja viestintäministeriön rata- ja tieverkon määrärahojen lisäykset. Rataverkon korvausinvestointeihin ehdotetaan käytettäväksi 32,6 milj. euroa ja tieverkon perustienpitoon ja kehittämiseen 6,7 milj. euroa.

Tutkimus- ja tuotekehitykseen ehdotetaan määrärahoja 10,3 milj. euroa ja myöntämisvaltuuksia korotettavaksi 12,5 milj. eurolla.

Puuntuotannon kestävyyden turvaamistöihin ehdotetaan 9 milj. euron lisärahoitusta ja lisävaltuutta, joilla toteutettavien töiden työllisyysvaikutus on noin 450 henkilötyövuotta.

Yksityisten investointien tukemiseen liittyen ehdotetaan asuntolainojen valtiontakausvaltuutta korotettavaksi 100 milj. eurolla. Edullinen korkotaso on lisännyt omistusasuntojen rakentamista, jonka edellytyksiä ehdotetaan näin turvattavaksi. Ilman korotusta valtuus loppuisi nykynäkymin kesken. Takauksista noin puolet kohdistuu 30-vuotiaille tai nuoremmille asunnonhankkijoille. Kun takaus on yleensä 20 prosenttia lainasta, valtuuden korotus 100 milj. eurolla vastaa yhteensä noin 500 milj. euron lainasummaa.

Yksityisten investointien käynnistämiseksi ja sen myötä työllisyystilanteen kohentamiseksi Finnvera Oyj:n alueellisen korkotuen piirissä olevien lainojen myöntämisvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi 4 milj. euroa ja erityiskorkotuen piirissä olevien lainojen valtuutta 4 milj. euroa eli yhteensä 8 milj. euroa.