Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tasapaino
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2003

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi.

Lähiajan talousnäkymät

Kansainvälisen talouskehityksen epävarmuus heijastuu kuluvana vuonna Suomen kokonaistaloudelliseen kehitykseen. Yhdysvaltojen ja Aasian talousnäkymissä ei ole vielä nähtävissä selkeää käännettä parempaan. Vahvistuva euro ja epävarmuus Suomen kannalta keskeisten vientimaiden talouksissa ovat heikentäneet Suomen vientikysynnän näkymiä. Bruttokansantuotteen ennustetaan yltävän 1,8 prosentin kasvuun, mikä on prosenttiyksikkö vähemmän kuin vielä syksyllä 2002 ennustettiin.

Kokonaistuotannon kasvusta yksityisen kulutuksen osuus näyttää kuluvana vuonna muodostuvan merkittäväksi tekijäksi. Kotitalouksien ostovoiman lisääntyminen palkankorotusten ja veronkevennysten myötä sekä verraten hyvänä pysynyt työllisyystilanne on pitänyt luottamuksen oman talouden näkymiin vahvana. Huolimatta heikentyneestä kysyntätilanteesta yritykset ovat pystyneet välttämään mittavat henkilökunnan irtisanomiset. Lomautuksiin tosin on paikoin jouduttu turvautumaan. Työllisyysasteen arvioidaan kuluvana vuonna olevan 67,4 prosenttia ja työttömyysasteen 9,4 prosenttia.

Työllisyyden edistäminen

Kotimaisen kysynnän ja taloudellisen kasvun vahvistamiseksi sekä hyvän työllisyyskehityksen turvaamiseksi hallitus ehdottaa hallitusohjelman mukaisesti välittömiä elvytystoimia. Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan ansiotulojen verotuksen keventämistä, työvoimapoliittisten määrärahojen lisäämistä sekä muiden työllisyyttä tukevien menojen lisäämistä, julkisten investointien aikaistamista sekä yksityisten investointien käynnistymisen valikoitua tukemista.

Hallitusohjelman mukaisesti ansiotulojen verotusta ehdotetaan kevennettäväksi työllisyyden ja talouskasvun edellytyksien parantamiseksi. Vuoden 2003 verotusta ehdotetaan lisätalousarvioesityksessä kevennettäväksi vuositasolla 295 milj. eurolla. Veroperusteiden muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2003. Valtion tuloveroasteikon kaikkia marginaaliveroprosentteja ehdotetaan alennettavaksi 0,5 prosenttiyksiköllä ja kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä lisättäväksi. Näiden toimenpiteiden seurauksena valtion tuloverotus kevenee vuositasolla 166 milj. euroa. Ehdotetut veroperustemuutokset vähentävät kuntien verotuloja 113 milj. eurolla, mikä kompensoidaan kunnille täysimääräisesti.

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi yhteensä (nettomääräisesti) noin 23 milj. eurolla. Työllisyyden tukemiseksi ammatillisen lisäkoulutuksen koulutusmäärärahoja ehdotetaan lisättäväksi runsaat 2 milj. euroa pyrkimyksenä helpottaa lisä- ja uudelleenkoulutuksen avulla pysymistä ja uudelleensijoittumista työmarkkinoilla. Työllisyysperusteisten investointien myöntämisvaltuutta ehdotetaan lisättäväksi siten, että vuonna 2004 käytettävissä oleva määräraha kasvaa 2,5 milj. euroa.

Työllistämisen kannalta julkisista investoinneista tärkeään osaan nousevat liikenne- ja viestintäministeriön rata- ja tieverkon määrärahojen lisäykset. Rataverkon korvausinvestointeihin ehdotetaan käytettäväksi 32,6 milj. euroa ja tieverkon perustienpitoon ja kehittämiseen 6,7 milj. euroa.

Tutkimus- ja tuotekehitykseen ehdotetaan määrärahoja 10,3 milj. euroa ja myöntämisvaltuuksia korotettavaksi 12,5 milj. eurolla.

Puuntuotannon kestävyyden turvaamistöihin ehdotetaan 9 milj. euron lisärahoitusta ja lisävaltuutta, joilla toteutettavien töiden työllisyysvaikutus on noin 450 henkilötyövuotta.

Yksityisten investointien tukemiseen liittyen ehdotetaan asuntolainojen valtiontakausvaltuutta korotettavaksi 100 milj. eurolla. Edullinen korkotaso on lisännyt omistusasuntojen rakentamista, jonka edellytyksiä ehdotetaan näin turvattavaksi. Ilman korotusta valtuus loppuisi nykynäkymin kesken. Takauksista noin puolet kohdistuu 30-vuotiaille tai nuoremmille asunnonhankkijoille. Kun takaus on yleensä 20 prosenttia lainasta, valtuuden korotus 100 milj. eurolla vastaa yhteensä noin 500 milj. euron lainasummaa.

Yksityisten investointien käynnistämiseksi ja sen myötä työllisyystilanteen kohentamiseksi Finnvera Oyj:n alueellisen korkotuen piirissä olevien lainojen myöntämisvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi 4 milj. euroa ja erityiskorkotuen piirissä olevien lainojen valtuutta 4 milj. euroa eli yhteensä 8 milj. euroa.

Tasapaino

Lisätalousarvioesityksen tasapainottamiseksi hallitus ehdottaa velanoton lisäämistä 516 milj. eurolla. Yhdessä varsinaisen talousarvion kanssa budjettitalouden nettolainanotto kohoaa 1 186 milj. euroon. Kuluvana vuonna valtiontalouden alijäämäksi kansantalouden tilinpidon käsitteillä arvioidaan 0,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja valtionvelan tasoksi suhteessa bruttokansantuotteeseen 44 prosenttia.

Tuloarviot

Verotuloarvioita alennetaan nettomääräisesti 387,4 milj. eurolla. Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota alennetaan 400 milj. eurolla, ansiotulojen veronkevennyksen, veronsaajien jako-osuuksien muutosten sekä tulopohja-arvion tarkentumisen johdosta. Luovutusvoittojen määrä jäi vuodelta 2001 toimitetussa verotuksessa arvioitua pienemmäksi. Tästä syystä verovuoden 2002 valtion jako-osuutta alennettiin helmikuussa 2003 ja muiden veronsaajien jako-osuuksia korotettiin. Samalla verovuoden 2003 valtion jako-osuus vahvistettiin noin puolitoista prosenttiyksikköä vuoden 2003 talousarvion pohjana ollutta jako-osuusarviota alemmaksi.

Hallituksen eduskunnalle antaman esityksen rataverolaiksi arvioidaan lisäävän verotuloja 12,7 milj. eurolla. Ratahallintokeskuksen ratamaksutulojen vastaavansuuruinen vähennys katetaan virastolle osoitettavalla määrärahalla.

Osinkotuloarviota nostetaan 209,4 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen perusteella. Suomen Pankin voiton tuloutus valtiolle vuonna 2003 toteutuu 18 milj. euroa talousarvion tuloarviota alempana.

Euroopan aluekehitysrahastosta saatavia tuloja koskevaa arviota nostetaan 26,8 milj. eurolla. Lisäys johtuu rakennerahasto-ohjelmakauden 1995—1999 sulkemisen ja loppumaksupyyntöjen viivästymisestä. Vuoden 2003 talousarviota laadittaessa oletuksena oli, että rakennerahasto-ohjelmakauden 1995—1999 loppumaksut tuloutuisivat vuoden 2002 aikana.

Määrärahat

Lisätalousarvioesitykseen sisältyy määrärahojen lisäyksiä nettomääräisesti yhteensä 365 milj. euroa.

Virka- ja työehtosopimukset

Sopimuskaudelle 2003—2005 tehdyistä valtion virka- ja työehtosopimuksista aiheutuvat henkilöstömenot ehdotetaan otettavaksi huomioon toimintamenomäärärahojen lisäyksenä yhteensä 103 milj. eurolla.

Rakennerahastot

Osa vuosien 2000 ja 2001 talousarvioissa päätettyjen myöntämisvaltuuksien nojalla tehdyistä sitoumuksista on purkautunut siten, ettei myöntämisvaltuuksia ole voitu käyttää täysimääräisesti. Purkautuneita rakennerahastojen myöntämisvaltuuksia on todettu vuosina 2000—2002 yhteensä 10,4 milj. euroa ja purkautuneita valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuksia on todettu samana aikana yhteensä 11,1 milj. euroa. Myöntämisvaltuudet ehdotetaan budjetoitaviksi uudelleen tässä lisätalousarvioesityksessä.

Valtionosuudet

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia ehdotetaan korotettavaksi 1,05 prosenttiyksiköllä veronkevennysten vaikutusten kompensoimiseksi. Kuntien valtionosuudet lisääntyvät 113 milj. euroa.

Kuntien valtionosuuksia ehdotetaan vähennettäväksi 46 milj. eurolla ennakoitua pienemmistä verotuloihin perustuvista valtionosuuksien tasauksista johtuen. Tasausten perusteena olevat kuntien vuoden 2001 lopulliset verotiedot ovat olleet käytettävissä vasta varsinaisen talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Puolustusvoimat

Puolustusministeriön hallinnonalan tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi 18,5 milj. eurolla, mistä 15,7 milj. euroa aiheutuu Hornet-torjuntahävittäjäkaluston hankintoihin liittyvistä FMS-järjestelmän mukaisten arviohintojen ja toteutuneiden menojen välisistä eroista kertyneistä tuloista. Suomen ja Venäjän väliseen velkakonversiosopimukseen perustuen ehdotetaan 10,0 milj. Yhdysvaltain dollarin (noin 9,3 milj. euron) suuruista tilausvaltuutta, jolla on tarkoitus tehdä puolustusvoimien kaluston varaosien ja koulutusampumatarvikkeiden sekä kaluston vanhenemistutkimuksen hankintaa koskevia sopimuksia.

Puolustusvoimien materiaalihankinnan tilausvaltuuksiin ehdotetaan menojen vuosittaista ajoittumista koskevia muutoksia. Muutokset mahdollistavat merivoimien kehittämistä koskevat lähinnä Laivue-2000 kokoonpanoon liittyvät uudet linjaukset sekä rahoituksen kohdentamisen paremmin vastaamaan materiaalin hankintasopimusten mukaisia toimitus- ja maksuaikatauluja.

Rauhanturvaaminen

Rauhanturvatoimintaan ehdotetaan lisämäärärahaa 7,8 milj. euroa, mistä 6 milj. euroa aiheutuu siitä, että Suomen Kosovon pataljoona on ottanut KFOR-operaation keskisen prikaatin johtovastuun 1.5.2003 alkaen.

Sisäinen turvallisuus

Rajavartiolaitoksen kaksi Tursas-luokan vartiolaivaa on tarkoitus peruskorjata vuosina 2003 ja 2004. Peruskorjaus suoritettaisiin siten, että vartiolaivat kykenevät öljyntorjuntaan jääolosuhteissakin. Vuodelle 2003 peruskorjaukseen ehdotetaan 12,3 milj. euroa, josta 6 milj. euroa kohdistuu sisäasiainministeriön ja 6,3 milj. euroa ympäristöministeriön hallinnonalalle.

Rangaistusten täytäntöönpano

Vankeinhoitolaitoksen toimintaedellytysten turvaamiseksi ehdotetaan 5 milj. euron lisämäärärahaa vankien määrän nousun sekä vankien kasvaneiden terveydenhoitomenojen johdosta.

Merenkulkulaitos

Merenkulkulaitokselle ehdotetaan 8,0 milj. euroa ennakoitua kovemmasta talvesta aiheutuneisiin jäänmurron lisäkustannuksiin. Merenkulkulaitoksen tuotanto-organisaatioiden liikelaitostamisvalmisteluun ehdotetaan 0,5 milj. euroa.

Koulurakennukset

Home- ja kosteusvaurioisten koulujen korjaamiseen ehdotetaan 3 milj. euron lisämäärärahaa ja 5 milj. euron lisävaltuutta.

Tutkimustoiminnan edistäminen

Suomen Akatemian tutkimushankkeiden myöntämisvaltuuksia ehdotetaan lisättäväksi 4,5 milj. eurolla. Tästä arvioidaan aiheutuvan lisämenoja 0,7 milj. euroa vuonna 2003, 1,6 milj. euroa vuonna 2004, 1,4 milj. euroa vuonna 2005 ja 0,9 milj. euroa vuonna 2006. Lisäksi Akatemian toimintamenoihin ehdotetaan vastaavasta syystä lisäystä 1 milj. euroa.

Tekesille ehdotetaan myönnettäväksi lisää valtuuksia teknologiseen tutkimustoimintaan 5 milj. euroa sekä pääasiassa yrityksille teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen lisää valtuutta 3 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan teknologia-asiamiesten palkkaamiseen TE-keskuksiin ja Tekesin kautta tapahtuvaan liiketoiminnan kehittämiseen yhteensä 2,2 milj. euroa sekä VTT:n tutkimusedellytysten parantamiseen ja keksijäyritysten rahoitukseen ja neuvontaan yhteensä 1 milj. euroa.

Lisäksi ehdotetaan, että kauppa- ja teollisuusministeriö tai sen valtuuttamat laitokset saavat tehdä toimitussopimuksia vuosina 2003—2005 tieteellisten laitteiden hankintoja ja tutkimuspalveluja varten yhteensä enintään 15 milj. Yhdysvaltain dollarin (noin 14 milj. euron) määrästä.

Terveydenhuolto

Tartuntatautien hoitovalmiuksia ehdotetaan parannettavaksi. SARS-epidemian hoitoon varautumiseen ehdotetaan 0,8 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan kansallisen alkoholiohjelman toimeenpanon tehostamiseen 1 milj. euroa.

Partisaani-iskujen uhrit

Valtion korvauksena Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteiksi joutuneille henkilöille ehdotetaan 1 milj. euroa. Korvaus suoritettaisiin kertakorvauksena 1.9.2003 lukien niille henkilöille, joiden sairauden syntyminen todennäköisillä syillä liittyy partisaani-iskujen aiheuttamaan poikkeukselliseen järkytykseen.

Ympäristön suojelu

Kansallispuistojen palveluvarustuksen parantamisen ja uusimisen sekä keskeneräisten ympäristötöiden nopeuttamiseen ehdotetaan 3 milj. euroa. Nopeutettaviin kohteisiin kuuluvat muun muassa Saaristomeren, Nuuksion, Leivonmäen ja Repoveden kansallispuistojen palvelut samoin kuin Lapin matkailuelinkeinolle tärkeä Saariselkä—Ivalo-siirtoviemärihanke.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamiseen tähtäävän toimintaohjelman toteuttamiseen ehdotetaan 2,8 milj. euroa.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
  2002
Tilinpäätös
2003
Hyväksytty
talousarvio
2003
Hallituksen
esitys
2003
Yhteensä
         
Määrärahat yhteensä (ilman valtionvelan
vähentämistä)
34 501 35 755 365 36 120
Valtionvelan vähentäminen (pääluokka 37) 1 010 - - -
—Nettokuoletukset 660      
         
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
36 353 35 320 -151 35 169
— Verotulot 30 148 30 116 -387 29 729
— Muut tulot 6 195 5 204 237 5 441
Nettolainanotto ja velanhallinta1) - 4361) 5161) 9521)
— Nettolainanotto - 670 516 1 186

1) Sisältää nettoutettuna 234 milj. euroa velanhallintamenoja.

Eduskunnan vuodelle 2003 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotetut määrärahojen muutokset
jakaantuvat eri pääluokkiin seuraavasti:
  Pääluokka Hyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
21. Tasavallan Presidentti 7 423 000 79 000 7 502 000
22. Eduskunta 117 527 000 - 117 527 000
23. Valtioneuvosto 40 656 000 4 115 000 44 771 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 724 832 000 3 152 000 727 984 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 631 573 000 16 079 000 647 652 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 385 199 000 31 014 000 1 416 213 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 952 186 000 35 113 000 1 987 299 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 048 146 000 23 852 000 5 071 998 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 5 878 447 000 17 653 000 5 896 100 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 589 454 000 17 444 000 2 606 898 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 647 144 000 65 937 000 1 713 081 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 982 942 000 13 389 000 996 331 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 8 516 714 000 95 874 000 8 612 588 000
34. Työministeriön hallinnonala 2 162 865 000 26 477 000 2 189 342 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 643 146 000 14 955 000 658 101 000
36. Valtionvelan korot 3 427 000 000 - 3 427 000 000
(37.) Valtionvelan vähentäminen - - -
Yhteensä 35 755 254 000 365 133 000 36 120 387 000

Eduskunnan vuodelle 2003 hyväksymät määrärahat ja nyt arvioidut tuloarvioiden muutokset
jakaantuvat eri osastoihin seuraavasti:
  Osasto Hyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 30 115 814 000 -387 350 000 29 728 464 000
12. Sekalaiset tulot 4 165 691 000 39 145 000 4 204 836 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 892 144 000 197 600 000 1 089 744 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 146 000 000 - 146 000 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 35 319 649 000 -150 605 000 35 169 044 000
         
Nettolainanotto ja velanhallinta (mom.15.03.01) 436 000 000 516 000 000 952 000 000
Yhteensä 35 755 649 000 365 395 000 36 121 044 000

Lisätalousarvioesityksen hyväksymisen jälkeen olisivat valtion tuloarvioiden ja määrärahojen
budjetoidut määrät seuraavat:
  Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velan hallintaa)
Määrärahat
Nettolainanotto
ja velanhallinta
       
Varsinainen talousarvio 35 319 649 000 35 755 254 000 436 000 000
Lisätalousarvio -150 605 000 365 133 000 516 000 000
Yhteensä 35 169 044 000 36 120 387 000 952 000 000