Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       10. Hallinto
       30. Yrityspolitiikka
       60. Energiapolitiikka

Talousarvioesitys 2003

30. YrityspolitiikkaPDF-versio

Vuonna 2003 kauppa- ja teollisuusministeriö tai sen valtuuttamat laitokset saavat tehdä tieteellisten laitteiden hankintoja ja tutkimuspalveluja koskevia sopimuksia yhteensä enintään 15 000 000 Yhdysvaltain dollarin (noin 14 000 000 euron) määrästä siten kuin Suomen ja Venäjän federaation välisessä sopimuksessa entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta on sovittu. Valtuudesta aiheutuvat maksut suoritetaan Valtiontakuurahastolle vuoden 2005 talousarviossa.

Selvitysosa:Suomen ja Venäjän välillä maaliskuussa 2003 tehdyn uuden velkakonversiosopimuksen mukaan osapuolten toimivaltaiset viranomaiset sopivat velan maksamista varten toimitussopimuksia vuosina 2003—2005 noin 15 milj. Yhdysvaltain dollarin arvosta. Toimitusten maksu on tarkoitus hoitaa kuittaamalla Valtiontakuurahaston taseessa olevaa entisen Neuvostoliiton velkaa Finnvera Oyj:n avaaman erityistilin kautta.

42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että erityisrahoitusyhtiö saa myöntää vuonna 2003 alueellisen korkotuen piiriin kuuluvia luottoja enintään 121 732 000 eurolla ja elinkeinopoliittisin perustein tuettavien tukiohjelmien mukaisia erityiskorkotuen piirissä olevia lainoja yhteensä enintään 112 912 000 euroa, johon sisältyvät myös naisyrittäjälainat.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuksien 8 000 000 euron lisäys perustuu hallitusohjelmaan, jossa todetaan, että yksityisten investointien käynnistymistä tuetaan työllisyystilanteen kohentamiseksi.

Alueellisen korkotuen piirissä olevien lainojen myöntämisvaltuutta korotetaan 4 000 000 eurolla investointi- ja käyttöpääomalainojen selvästi arvioitua suuremman kysynnän vuoksi, ja erityiskorkotuen piirissä olevien lainojen myötämisvaltuutta korotetaan myös 4 000 000 eurolla yrittäjälainojen ja pienlainojen ennakoitua suuremman kysynnän johdosta.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 100 000 euroa vuonna 2003, 400 000 euroa vuonna 2004, 285 000 euroa vuonna 2005, 140 000 euroa vuonna 2006 ja 100 000 euroa vuonna 2007.


2003 lisätalousarvio 100 000
2003 talousarvio 19 940 000
2002 tilinpäätös 23 933 407
2001 tilinpäätös 27 500 985

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 80 112 000 eurosta 94 691 000 euroon.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden kasvu  14 579 000  eurolla  aiheutuu  tavoite 3 -ohjelman valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuden kertaluonteisesta uudelleenkohdentamisesta, vuosina 2000—2001 myönnetyistä myöntämisvaltuuksista purkautuneiden myöntämisvaltuuksien uudelleenbudjetoinnista, teknisen avun hallinnonalakohtaisen jaon tarkentumisesta sekä ESR-osarahoitettujen ohjelmien tulo-osuuden  lisäämisestä.  Tavoite 3 -ohjelman valtion rahoitusosuuden osalta on otettu huomioon 5 368 000 euroa siirtona momentilta 29.01.62.

Myöntämisvaltuus kauden 2000—2006 ohjelmissa v. 2003 (euroa):
  TA LTAE TA+LTAE
       
EAKR      
Tavoitteet 1 ja 2 64 560 000 7 013 000 71 573 000
Yhteisöaloite Interreg 2 266 000 - 2 266 000
ESR      
Tavoitteet 1 ja 2 3 433 000 95 000 3 528 000
Tavoite 3 8 507 000 5 471 000 13 978 000
— uudelleenbudjetoitava   103 000  
— siirto mom. 29.01.62   5 368 000  
Tulo-osuus 1 346 000 2 000 000 3 346 000
Yhteensä 80 112 000 14 579 000 94 691 000

Vuoden 2003 myöntämisvaltuudesta arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 20 301 000 euroa vuonna 2003, 46 517 000 euroa vuonna 2004, 24 657 000 euroa vuonna 2005 ja 3 216 000 euroa vuonna 2006.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2003 lisätalousarvio
2003 talousarvio 94 720 000
2002 tilinpäätös 66 777 674
2001 tilinpäätös 66 806 916