Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 talousarvioesityksen (HE 115/2001 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Yhteenveto
        Tuloarvioiden muutokset
        Määrärahojen muutokset
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2002

YleisperustelutPDF-versio

Yhteenveto

Eduskunnalle annetaan vuoden 2002 talousarvioesitystä (HE 115/2001 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2002 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 4.9.2001, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Täydentävään esitykseen sisältyy tuloarvioiden nettolisäyksiä 62 milj. euroa ja hallinnonalojen määrärahojen nettolisäyksiä yhteensä 258,9 milj. euroa. Valtionvelan vähentämisen pääluokkaan ehdotetaan 196 milj. euron vähennystä nettokuoletuksiin.

Taulukko 1. Kansantalouden kehitys

 199819992000*2001**2002**
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. €116,0120,5131,7136,1139,8
Bruttokansantuote, määrän muutos, %5,34,05,70,61,6
Työttömyysaste, %11,410,29,89,29,4
Työllisyysaste, %64,166,066,967,567,3
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %1,41,23,42,71,7
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %4,84,75,55,05,0

Kansainvälinen talouskehitys on heikentynyt tuntuvasti viime vuoden syksystä lähtien, ja syyskuisen terrori-iskun jälkeen näkymät ovat entistä epävarmemmat. Kansainvälisessä kysynnässä tapahtuneet muutokset ovat tuntuneet viennin välityksellä nopeasti myös Suomen taloudessa; kuluvan vuoden alkupuolella kokonaistuotanto laski, kun vienti ja sen seurauksena teollisuustuotanto kääntyivät supistumaan. Kokonaistuotannon väheneminen on kuitenkin ilmeisesti jäämässä lyhytaikaiseksi, sillä tuotanto näyttää kääntyneen nousuun jo kesällä. Kokonaistuotannon kasvu jää tänä vuonna kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin aiemmin arvioitiin, noin puoleen prosenttiin.

Ensi vuonna kansainvälisen talouden odotetaan elpyvän, voimakkaammin tosin vasta vuoden jälkipuoliskolla. Kun vienti ei enää supistu ja kotimainen kysyntä lisääntyy hieman nopeammin kuin tänä vuonna, kokonaistuotannon odotetaan lisääntyvän ensi vuonna 1½ % — tämä on prosenttiyksikön vähemmän kuin aiemmassa ennusteessa arvioitiin. Talouskasvun hitauden vuoksi työpaikkoja syntyy vähän ja työttömyysaste nousee tämänvuotista korkeammaksi, keskimäärin 9,4 prosenttiin. Kansantalouden tilinpidon mukainen valtiontalouden ylijäämä supistuu pieneksi tulojen heikon kehityksen ja menojen kasvun vuoksi; finanssipolitiikka tukee talouskasvua.

Taulukko 2. Julkinen talous

 19981999200020012002
      
Julkiset menot, % BKT:sta53,252,248,749,149,5
Veroaste 1)46,146,246,945,043,6
      
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, % BKT:sta1,31,96,94,72,6
— valtionhallinto-1,5-0,73,51,90,3
— paikallishallinto-0,3-0,30,1-0,2-0,3
— työeläkelaitokset3,22,83,12,92,7
— muut sosiaaliturvarahastot-0,10,10,20,0-0,2
      
Julkisyhteisöjen velka      
— mrd. euroa56,657,058,058,260,0
— % BKT:sta48,847,344,042,742,9
      
Valtionvelka     
— mrd. euroa69,868,163,461,061,2
— % BKT:sta 60,256,548,244,843,7

1) Kansantalouden tilinpidon mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut prosentteina BKT:sta

Tuloarvioiden muutokset

Tulo- ja varallisuusverotuoton arvioidaan kasvavan 350 milj. eurolla aiemmasta arviosta. Nousu johtuu pääasiassa siitä, että arvioitua suurempi osuus vuoden 2001 yhteisöverosta kertyy toteutuneiden erityisten yritysjärjestelyjen vuoksi vuoden 2002 puolella. Lisäksi arviossa on huomioitu heikentynyt talousennuste. Arvonlisäverotuoton arvioidaan laskevan 300 milj. eurolla aiemmin arvioidusta toteutuneiden tietojen ja kotimaisen kysynnän ennusteiden alenemisen vuoksi.

Määrärahojen muutokset

Työvoimapolitiikan aktiivisten toimenpiteiden määrää ehdotetaan lisättäväksi 3 000 henkilöllä. Lisäyksen kustannusvaikutus on 29 milj. euroa. Talousennusteen heikentymisen johdosta työttömyysturvamäärärahoihin ehdotetaan yhteensä 89,7 milj. euron lisäystä. Indeksikorotuksen tarkentumisen ja kansantalouden palkkasumman kehityksen arvion muuttumisen johdosta eläkemenojen rahoitukseen ehdotetaan yhteensä 13 milj. euron lisäystä.

Työttömyysturvan peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen, koulutustukiin ja koulutuspäivärahoihin sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan perusosaan ehdotetaan 0,84 euron (5 markan) tasokorotusta 1.3.2002 lukien. Yhdessä lakisääteisen 0,55 euron (3,27 markan) indeksitarkistuksen kanssa työttömyysturvan peruspäiväraha nousee noin 8 markalla. Päivärahojen tasokorotuksen arvioidaan lisäävän valtion menoja vuonna 2002 perusturvan osalta 31,1 milj. eurolla ja ansioturvan osalta 19,3 milj. eurolla. Vuositasolla korotus lisää valtion menoja yhteensä 67,6 milj. eurolla.

Ulkoasiainministeriön hallinnonalalla lähialueyhteistyömäärärahaan ehdotetaan lisäystä Suomen maksuosuutena Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahastolle vuoden 2001 toiseen lisätalousarvioesitykseen sisältyneen valtuuden johdosta.

Sisäasiainministeriön hallinnonalalla kuntien yhdistymisavustusten ja kuntajaon momentille ehdotetaan enintään 5 milj. euron valtuutta sitoutua maksamaan vuoden 2002 aikana tehtäviin ja vuoden 2003 alussa voimaan tuleviin kuntajaon muutoksiin liittyvää investointi- ja kehittämishankkeiden tukea.

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla ehdotetaan valtioneuvostolle oikeutta myöntää Suomen Vientiluotto Oy:lle valtion omavelkaisia takauksia vastavakuutta vaatimatta yhteensä enintään 150 milj. euron suuruisen luotonoton vakuudeksi. Lisäksi ehdotetaan valtuutta Pohjoismaiden Investointipankin myöntämien tai takaamien ympäristöinvestointilainojen valtiontakauksen korotukseen 36,6 milj. eurolla. Korotus liittyy Pohjoismaiden ministerineuvostossa käsiteltävänä olevan ympäristöinvestointihankkeita koskevan lainajärjestelmän (MIL) korottamiseen. Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön peruspääomaa on tarkoitus korottaa vuosien 2002—2007 aikana 40 milj. eurolla. Valtioneuvostolle ehdotetaan valtuutta sitoutua Suomen osalta yhteensä enintään 7,4 milj. euron korotukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla merenkulkulaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan 841 000 euron vähennystä, mikä aiheutuu monitoimimurtajan talvikauden vuokraustuloista.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla valtion osuuteen sairausvakuutuslaista johtuvista menoista ehdotetaan 25 milj. euron lisäystä, joka aiheutuu lääkemenoarvion lisäyksestä ja työnantajan vakuutusmaksutuottoarvion alentumisesta sekä kansantalouden palkkasumman kasvuarvion alentumisesta.

Ympäristöministeriön hallinnonalalla pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien uusien asuntoalueiden rakentamiskelpoiseksi saattamista edistetään ottamalla käyttöön määräaikainen hankekohtainen kunnallistekniikan rakentamisavustus.

Valtionvelan korkoihin ehdotetaan 24 milj. euron lisäystä vuoden 2001 nettokuoletusten supistumisen johdosta.

Käsiteltävänä olevat ja nyt ehdotetut määrärahojen muutokset jakaantuvat eri pääluokkiin
seuraavasti:
  Hallituksen esitys talousarvioksiTäydentävä
esitys
Yhteensä
 Pääluokka
     
21.Tasavallan Presidentti6 412 000-6 412 000
22.Eduskunta101 817 000-101 817 000
23.Valtioneuvosto36 939 000-36 939 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala709 289 000937 000710 226 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala564 182 000-564 182 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 303 518 000-1 303 518 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala1 715 516 000-96 0001 715 420 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala5 682 276 0006 665 0005 688 941 000
29.Opetusministeriön hallinnonala5 466 390 000-5 466 390 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala
2 466 287 000471 0002 466 758 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
1 311 728 000-819 0001 310 909 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön
hallinnonala
874 887 000-22 000874 865 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonala
8 003 969 000119 400 0008 123 369 000
34.Työministeriön hallinnonala1 975 193 000108 270 0002 083 463 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala620 492 00067 000620 559 000
36.Valtionvelan korot3 743 000 00024 000 0003 767 000 000
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen)34 581 895 000258 873 00034 840 768 000
     
37.Valtionvelan vähentäminen678 000 000-196 000 000482 000 000
Yhteensä35 259 895 00062 873 00035 322 768 000

Käsiteltävänä olevat ja nyt arvioidut tuloarvioiden muutokset jakaantuvat eri osastoihin
seuraavasti:
  Hallituksen esitys talousarvioksiTäydentävä
esitys
Yhteensä
 Osasto
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot30 285 490 00050 000 00030 335 490 000
12.Sekalaiset tulot4 024 434 00011 976 0004 036 410 000
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset817 374 000-817 374 000
15.Lainat133 544 000-133 544 000
Yhteensä35 260 842 00061 976 00035 322 818 000