Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Yhteenveto
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2002

YleisperustelutPDF-versio

Yhteenveto

Eduskunnalle annetaan vuoden 2002 talousarvioesitystä (HE 115/2001 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2002 talousarvioksi annettiin eduskunnalle 4.9.2001, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Täydentävään esitykseen sisältyy tuloarvioiden nettolisäyksiä 62 milj. euroa ja hallinnonalojen määrärahojen nettolisäyksiä yhteensä 258,9 milj. euroa. Valtionvelan vähentämisen pääluokkaan ehdotetaan 196 milj. euron vähennystä nettokuoletuksiin.

Taulukko 1. Kansantalouden kehitys

  1998 1999 2000* 2001** 2002**
           
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. € 116,0 120,5 131,7 136,1 139,8
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 5,3 4,0 5,7 0,6 1,6
Työttömyysaste, % 11,4 10,2 9,8 9,2 9,4
Työllisyysaste, % 64,1 66,0 66,9 67,5 67,3
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 1,4 1,2 3,4 2,7 1,7
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 4,8 4,7 5,5 5,0 5,0

Kansainvälinen talouskehitys on heikentynyt tuntuvasti viime vuoden syksystä lähtien, ja syyskuisen terrori-iskun jälkeen näkymät ovat entistä epävarmemmat. Kansainvälisessä kysynnässä tapahtuneet muutokset ovat tuntuneet viennin välityksellä nopeasti myös Suomen taloudessa; kuluvan vuoden alkupuolella kokonaistuotanto laski, kun vienti ja sen seurauksena teollisuustuotanto kääntyivät supistumaan. Kokonaistuotannon väheneminen on kuitenkin ilmeisesti jäämässä lyhytaikaiseksi, sillä tuotanto näyttää kääntyneen nousuun jo kesällä. Kokonaistuotannon kasvu jää tänä vuonna kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin aiemmin arvioitiin, noin puoleen prosenttiin.

Ensi vuonna kansainvälisen talouden odotetaan elpyvän, voimakkaammin tosin vasta vuoden jälkipuoliskolla. Kun vienti ei enää supistu ja kotimainen kysyntä lisääntyy hieman nopeammin kuin tänä vuonna, kokonaistuotannon odotetaan lisääntyvän ensi vuonna 1½ % — tämä on prosenttiyksikön vähemmän kuin aiemmassa ennusteessa arvioitiin. Talouskasvun hitauden vuoksi työpaikkoja syntyy vähän ja työttömyysaste nousee tämänvuotista korkeammaksi, keskimäärin 9,4 prosenttiin. Kansantalouden tilinpidon mukainen valtiontalouden ylijäämä supistuu pieneksi tulojen heikon kehityksen ja menojen kasvun vuoksi; finanssipolitiikka tukee talouskasvua.

Taulukko 2. Julkinen talous

  1998 1999 2000 2001 2002
           
Julkiset menot, % BKT:sta 53,2 52,2 48,7 49,1 49,5
Veroaste 1) 46,1 46,2 46,9 45,0 43,6
           
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, % BKT:sta 1,3 1,9 6,9 4,7 2,6
— valtionhallinto -1,5 -0,7 3,5 1,9 0,3
— paikallishallinto -0,3 -0,3 0,1 -0,2 -0,3
— työeläkelaitokset 3,2 2,8 3,1 2,9 2,7
— muut sosiaaliturvarahastot -0,1 0,1 0,2 0,0 -0,2
           
Julkisyhteisöjen velka          
— mrd. euroa 56,6 57,0 58,0 58,2 60,0
— % BKT:sta 48,8 47,3 44,0 42,7 42,9
           
Valtionvelka          
— mrd. euroa 69,8 68,1 63,4 61,0 61,2
— % BKT:sta 60,2 56,5 48,2 44,8 43,7

1) Kansantalouden tilinpidon mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut prosentteina BKT:sta

Tuloarvioiden muutokset

Tulo- ja varallisuusverotuoton arvioidaan kasvavan 350 milj. eurolla aiemmasta arviosta. Nousu johtuu pääasiassa siitä, että arvioitua suurempi osuus vuoden 2001 yhteisöverosta kertyy toteutuneiden erityisten yritysjärjestelyjen vuoksi vuoden 2002 puolella. Lisäksi arviossa on huomioitu heikentynyt talousennuste. Arvonlisäverotuoton arvioidaan laskevan 300 milj. eurolla aiemmin arvioidusta toteutuneiden tietojen ja kotimaisen kysynnän ennusteiden alenemisen vuoksi.

Määrärahojen muutokset

Työvoimapolitiikan aktiivisten toimenpiteiden määrää ehdotetaan lisättäväksi 3 000 henkilöllä. Lisäyksen kustannusvaikutus on 29 milj. euroa. Talousennusteen heikentymisen johdosta työttömyysturvamäärärahoihin ehdotetaan yhteensä 89,7 milj. euron lisäystä. Indeksikorotuksen tarkentumisen ja kansantalouden palkkasumman kehityksen arvion muuttumisen johdosta eläkemenojen rahoitukseen ehdotetaan yhteensä 13 milj. euron lisäystä.

Työttömyysturvan peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen, koulutustukiin ja koulutuspäivärahoihin sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan perusosaan ehdotetaan 0,84 euron (5 markan) tasokorotusta 1.3.2002 lukien. Yhdessä lakisääteisen 0,55 euron (3,27 markan) indeksitarkistuksen kanssa työttömyysturvan peruspäiväraha nousee noin 8 markalla. Päivärahojen tasokorotuksen arvioidaan lisäävän valtion menoja vuonna 2002 perusturvan osalta 31,1 milj. eurolla ja ansioturvan osalta 19,3 milj. eurolla. Vuositasolla korotus lisää valtion menoja yhteensä 67,6 milj. eurolla.

Ulkoasiainministeriön hallinnonalalla lähialueyhteistyömäärärahaan ehdotetaan lisäystä Suomen maksuosuutena Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahastolle vuoden 2001 toiseen lisätalousarvioesitykseen sisältyneen valtuuden johdosta.

Sisäasiainministeriön hallinnonalalla kuntien yhdistymisavustusten ja kuntajaon momentille ehdotetaan enintään 5 milj. euron valtuutta sitoutua maksamaan vuoden 2002 aikana tehtäviin ja vuoden 2003 alussa voimaan tuleviin kuntajaon muutoksiin liittyvää investointi- ja kehittämishankkeiden tukea.

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla ehdotetaan valtioneuvostolle oikeutta myöntää Suomen Vientiluotto Oy:lle valtion omavelkaisia takauksia vastavakuutta vaatimatta yhteensä enintään 150 milj. euron suuruisen luotonoton vakuudeksi. Lisäksi ehdotetaan valtuutta Pohjoismaiden Investointipankin myöntämien tai takaamien ympäristöinvestointilainojen valtiontakauksen korotukseen 36,6 milj. eurolla. Korotus liittyy Pohjoismaiden ministerineuvostossa käsiteltävänä olevan ympäristöinvestointihankkeita koskevan lainajärjestelmän (MIL) korottamiseen. Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön peruspääomaa on tarkoitus korottaa vuosien 2002—2007 aikana 40 milj. eurolla. Valtioneuvostolle ehdotetaan valtuutta sitoutua Suomen osalta yhteensä enintään 7,4 milj. euron korotukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla merenkulkulaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan 841 000 euron vähennystä, mikä aiheutuu monitoimimurtajan talvikauden vuokraustuloista.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla valtion osuuteen sairausvakuutuslaista johtuvista menoista ehdotetaan 25 milj. euron lisäystä, joka aiheutuu lääkemenoarvion lisäyksestä ja työnantajan vakuutusmaksutuottoarvion alentumisesta sekä kansantalouden palkkasumman kasvuarvion alentumisesta.

Ympäristöministeriön hallinnonalalla pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien uusien asuntoalueiden rakentamiskelpoiseksi saattamista edistetään ottamalla käyttöön määräaikainen hankekohtainen kunnallistekniikan rakentamisavustus.

Valtionvelan korkoihin ehdotetaan 24 milj. euron lisäystä vuoden 2001 nettokuoletusten supistumisen johdosta.

Käsiteltävänä olevat ja nyt ehdotetut määrärahojen muutokset jakaantuvat eri pääluokkiin
seuraavasti:
    Hallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
  Pääluokka
         
21. Tasavallan Presidentti 6 412 000 - 6 412 000
22. Eduskunta 101 817 000 - 101 817 000
23. Valtioneuvosto 36 939 000 - 36 939 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 709 289 000 937 000 710 226 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 564 182 000 - 564 182 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 303 518 000 - 1 303 518 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 715 516 000 -96 000 1 715 420 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 682 276 000 6 665 000 5 688 941 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 5 466 390 000 - 5 466 390 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala
2 466 287 000 471 000 2 466 758 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
1 311 728 000 -819 000 1 310 909 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön
hallinnonala
874 887 000 -22 000 874 865 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonala
8 003 969 000 119 400 000 8 123 369 000
34. Työministeriön hallinnonala 1 975 193 000 108 270 000 2 083 463 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 620 492 000 67 000 620 559 000
36. Valtionvelan korot 3 743 000 000 24 000 000 3 767 000 000
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen) 34 581 895 000 258 873 000 34 840 768 000
         
37. Valtionvelan vähentäminen 678 000 000 -196 000 000 482 000 000
Yhteensä 35 259 895 000 62 873 000 35 322 768 000

Käsiteltävänä olevat ja nyt arvioidut tuloarvioiden muutokset jakaantuvat eri osastoihin
seuraavasti:
    Hallituksen esitys talousarvioksi Täydentävä
esitys
Yhteensä
  Osasto
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 30 285 490 000 50 000 000 30 335 490 000
12. Sekalaiset tulot 4 024 434 000 11 976 000 4 036 410 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 817 374 000 - 817 374 000
15. Lainat 133 544 000 - 133 544 000
Yhteensä 35 260 842 000 61 976 000 35 322 818 000