Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 0

  1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT44 417 368
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 14 573 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 9 609 000
02. Yhteisövero 4 194 000
03. Korkotulojen lähdevero 50 000
04. Perintö- ja lahjavero 720 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 19 073 000
01. Arvonlisävero 18 124 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 772 000
03. Apteekkivero 177 000
08. Valmisteverot 7 426 000
01. Tupakkavero 1 090 000
04. Alkoholijuomavero 1 487 000
05. Virvoitusjuomavero 151 000
07. Energiaverot 4 683 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000
10. Muut verot 3 227 000
03. Autovero 976 000
05. Varainsiirtovero 826 000
06. Arpajaisvero 235 000
07. Ajoneuvovero 1 174 000
08. Jätevero 16 000
19. Muut veronluonteiset tulot 118 368
03. Ratavero 4 870
04. Eräät viestinnän maksut 21 846
05. Eräät liikenteen maksut 27 510
06. Väylämaksut 47 400
08. Öljyjätemaksu 4 000
09. Muut verotulot 6 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu  3 795
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 2 947
12. SEKALAISET TULOT5 800 580
23. Valtioneuvoston kanslia 100
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 100
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 54 735
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 982
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 53 753
25. Oikeusministeriön hallinnonala 146 860
10. Tuomioistuintulot 46 110
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 25 000
20. Ulosottomaksut 73 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala 33 694
98. EU:lta saatavat tulot  31 744
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 950
27. Puolustusministeriön hallinnonala 6 926
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 6 900
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 329 011
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 129 073
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 24 606
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 245
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 9 974
25. Metallirahatulot 50
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 865 863
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 217 200
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 16 680
60. Työturvallisuusmaksu 850
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 35 800
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 500
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 13 170
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 594 400
70. Opintotukitoiminnan tulot 18 300
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista 572 100
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 963 413
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 536 733
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 340 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 495
20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta 40 590
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 4 575
44. Kalastonhoitomaksut  10 100
45. Riistanhoitomaksut 11 920
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 5 500
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 9 792
10. Liikenneviraston tulot 8 942
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 553 779
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 869
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 810
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 240 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 279 100
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 596 020
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 300
90. Rahapelitoiminnan tuotto 495 595
98. Valtionapujen palautukset 97 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 325
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 14 650
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 650
20. Siirto valtion asuntorahastosta 12 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 000
39. Muut sekalaiset tulot 497 200
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 149 700
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 45 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 300 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET2 790 190
01. Korkotulot 102 290
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 6 400
05. Korot muista lainoista 77 393
07. Korot talletuksista 1 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 17 497
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 404 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 404 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 104 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 104 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 179 900
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 179 900
15. LAINAT3 184 145
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 1 934 218
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 21 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 1 913 218
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 1 249 927
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 1 249 927
Tuloarvioiden kokonaismäärä56 192 283