Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
              31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä
              50. Valtionosuus ansiopäivärahasta
              51. Valtionosuus peruspäivärahasta
              52. Valtionosuus työmarkkinatuesta
              55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta
              56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 0

52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 247 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) perusteella maksettavan työmarkkinatuen, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavien korotusosien maksamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella työnantajalle maksettavan palkkatuen perustukiosuuden maksamiseen niiden osalta jotka ovat saaneet työttömyysetuutta työttömyyden perusteella vähintään 500 päivältä tai jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 130 päivältä ja täyttävät lain 11 luvun 8 §:n edellytykset tai jotka ovat alle 25-vuotiaita ja saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhdenjaksoisesti vähintään 65 päivältä

4) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella työmarkkinatukeen oikeutetulle myönnetyn starttirahan perustukea vastaavan osuuden maksamiseen.

Palkkatuen ja starttirahan perustuki budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Kunnat ja valtio rahoittavat puoliksi työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työttömyysaikaisen työmarkkinatuen. Muun työmarkkinatuen valtio rahoittaa kokonaan. Lisäksi valtio huolehtii Kansaneläkelaitoksen maksuvalmiudesta työmarkkinatuen osalta (maksuvalmiussuoritus).

Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 7 800 000 euroa indeksitarkistuksen aikaistamisesta 1.1.2013 johtuen.

Viitaten momentin 33.10.54 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 1 000 000 euroa lomakorvausten jaksottamisesta luopumisesta työttömyysturvassa 1.1.2013 alkaen.

Viitaten momentin 33.10.54 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon kun 31 900 000 euroa kun puolison tulojen työmarkkinatukea alentava vaikutus poistetaan 1.1.2013 alkaen.

Viitaten momentin 33.10.54 selvitysosaan pitkäaikaistyötön voi saada edelleen työmarkkinatukea kokeiluluonteisesti 1.1.2013—31.12.2015 välisenä aikana ensimmäisen työssäkäyntikuukauden ajalta hallitusohjelman kuntakokeiluun hyväksytyissä kokeilukunnissa.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

  
Työmarkkinatuet 
— työttömyysajalta778 800 000
— kuntien rahoitusosuus-187 500 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta333 700 000
— kulukorvaukset73 500 000
Kotoutumistuet 
— työttömyysajalta25 000 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta79 000 000
— kulukorvaukset20 000 000
ELY-keskusten maksama palkkatuen ja starttirahan perustuki125 000 000
Yhteensä1 247 500 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Indeksikorotuksen aikaistus7 800
Lomakorvausten jaksotus 1.1.2013 (raamisopimus)1 000
Perusturvan korottamisen tarkistettu vaikutus32 000
Tarvearvion muutos89 100
Työmarkkinatuen tarveharkinnan rajaaminen31 900
Yhden kuukauden työllistämisbonuskokeilu pitkäaikaistyöttömille3 700
Yhteensä165 500

2013 talousarvio1 247 500 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio1 082 000 000
2011 tilinpäätös909 777 680

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 253 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 5 500 000 euroa talousarvioesityksen 1 247 500 000 euroon nähden viitaten momentin 33.20.51 selvitysosaan aiheutuu talousarvioesityksen täydentävään esitykseen liittyvästä hallituksen esityksestä (HE 134/2012) työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1.1.2013 lukien. Lisäykset aiheutuvat yhteishakua koskevista muutoksista ja ammatillista koulutusta vailla olevia nuoria koskevan koulutukseen hakeutumisvelvollisuuden muuttamisesta. Lisäystä aiheutuu myös siitä, että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville maksetaan työttömyysetuutta työssäolovelvoitteen tai ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoituksen estämättä. Määrärahan vähennys aiheutuu siitä, että yliopisto-opiskelijoille ei makseta vuoden kestävän opintojen keskeytyksen perusteella työttömyysetuutta.


2013 talousarvio1 253 000 000
2012 III lisätalousarvio90 000 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio1 082 000 000
2011 tilinpäätös909 777 680

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 253 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) perusteella maksettavan työmarkkinatuen, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavien korotusosien maksamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella työnantajalle maksettavan palkkatuen perustukiosuuden maksamiseen niiden osalta jotka ovat saaneet työttömyysetuutta työttömyyden perusteella vähintään 500 päivältä tai jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 130 päivältä ja täyttävät lain 11 luvun 8 §:n edellytykset tai jotka ovat alle 25-vuotiaita ja saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhdenjaksoisesti vähintään 65 päivältä

4) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella työmarkkinatukeen oikeutetulle myönnetyn starttirahan perustukea vastaavan osuuden maksamiseen.

Palkkatuen ja starttirahan perustuki budjetoidaan maksuperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu etuusmenoarvion tarkentumisesta.


2013 IV lisätalousarvio100 000 000
2013 talousarvio1 253 000 000
2012 tilinpäätös1 143 679 941
2011 tilinpäätös909 777 680

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 000 euroa.

 

V lisätalousarvioesitys HE 208/2013 vp (12.12.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 13 678 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu 8 678 000 euron osalta palkkatuki- ja starttirahojen etuusmenoarvioiden kasvusta sekä työmarkkinatukeen tarvittavasta 5 000 000 euron suuruisesta maksuvalmiusrahasta.


2013 V lisätalousarvio13 678 000
2013 IV lisätalousarvio100 000 000
2013 talousarvio1 253 000 000
2012 tilinpäätös1 143 679 941
2011 tilinpäätös909 777 680

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 13 678 000 euroa.